Rapport fra renoveringen av St. Torfinn kirke på Hamar

DSC_0010.JPGSommeren 2014 ba Oslo katolske bispedømme St. Torfinn menighet om å utarbeide en plan for renovering av kirketaket som hadde betydelige sopp og råteskader. Etter hvert utviklet dette seg til en arbeidsbeskrivelse og utarbeidelse av et tilbudsgrunnlag hvor også enkelte andre elementer ble tatt med.

Kirkebygget er oppført etter tegninger av arkitekt Gunnar Bjerke, og det var viktig å ta hensyn til at kirken i 2011 av Hamar kommune ble regulert som bevaringsverdig. Kirken skulle etter renoveringen fremstå slik den var ved ferdigstillelsen i 1939.

Fem firma deltok på tilbudsbefaringer senhøstes 2014, men bare to leverte tilbud. Tilbudet fra Byggmester Einar Kristiansen A/S ble antatt 23. desember, og arbeidet startet 2. mars i 2015. Målsettingen er at arbeidene som blir utført holder i 50 år, med unntak av takpappen som må påregnes skiftet etter 25 år. Toppen av tårnet antas å holde i ytterligere 25 år uten utbedringer nå.

Se et fotogalleri fra renoveringen.

Taket over koret (se bilde) ble åpnet først. Det viste seg at skadene i takkonstruksjonen var så omfattendtak over koret.JPGe at hele taket og isolasjonen ned til pappen over himlingen måtte fjernes. Både over koret og senere over kirkeskipet viste det seg at yttertaket var så dårlig at en tråkket gjennom på flere steder. Murkronene ble renset og påsmurt soppdrepende middel, løse teglstein ble murt fast og muren reparert. Over korveggene ble det nye taket hevet 3–4 cm og ga plass for en lang luftespalte hele veggen rundt, samtidig som en ny lyre på mønet sikret god gjennomlufting.

På taket over kirkeskipet var det også store sopp- og råteskader, men her kunne heldigvis taksperrene beholdes og mye av isolasjonen bli liggende. For øvrig var arbeidene tilsvarende det som ble gjort over koret. Men i stedet for å plassere en rekke luftelyrer langs mønet – noe som ville bryte med kirkens utseende – valgte en å åpne maksimalt de eksisterende luftespaltene i takutstikket og montere mekanisk avtrekk på kirkeloftet. Snekkerarbeidet omfattet bl. a. 216 m2 nytt tak og takpapp over kor og kirkeskip og ytterligere 116 m2 ny takpapp over sideskipene og sakristiene.

Kontraktarbeidene var ferdig 29. mai, én uke før avtalt tid, mens noen tilleggsarbeider gjensto.

Alle vinduer og glugger er gått over, spesielt var tårngluggene alvorlig medtatt. De er reparert og ekstra sikret med bolter og behandlet med mange lag oljebeis. Vinduer av teak er påstrøket flere lag teakolje.

Kontraktarbeidet dekket det meste, men det ble bestilt en del tilleggsarbeider. Firma Mestermur AS utførte forannevnte ekstra muring og rensk langs toppen av veggene og gavlene, videre en del fuging og reparasjonsarbeider på kirkeveggene og på hovedtrappa. Blikkenslagerfirma Trond Bakke monterte 112 løpemeter nye firkantede kobbertakrenner med takrennekroker, 72 lm til dels nye nedløpsrenner, nye toppbeslag på gavlene og til dels nye vinkelbeslag tak/vegg.
Firma Energima sto for ferdigstillelsen av det mekaniske avtrekket på kirkeloftet. Viftemotoren har innebygd termokontakt som stanser vifta ved varmgang. Overvåkning av vifta skjer fra en regulator og varsellamper på galleriet. Elektrikerfirma Brødrene Melby AS utførte alt det elektriske.

Hele arbeidet med renovering av St. Torfinn kirke med i alt 8 tilleggsarbeider kom på 1,67 mill. kr inkl. mva. Dette var kr 167.000 over overslaget fra desember 2014. Fordyrelsen skyldtes i sin helhet nødvendige tilleggsarbeider for kr 212.000 på kortaket og på toppen av veggene og gavlene.

DSC_0464.JPGRosevinduet med glassmaleriene fra 1953 utført av Bjarne Strand, som i mange år hadde vært Emanuel Vigelands assistent, viste seg å være i meget dårlig stand på tross av reparasjoner på 1980-tallet. Representanter fra Norsk Kunstglass AS i Oslo tok ut alle 30 feltene og brakte dem til sitt verksted i Oslo. Mye av blyet rundt disse feltene var blitt sprøtt og måtte skiftes. Ødelagt glass ble erstattet, skader reparert og alt glasset ble rengjort. Både vindusrammen og treverket i sprossene – som er av teak – ble renset og påført fire lag teakolje. Det remonterte vinduet skinner nå som det skulle være nytt, bare synd at opplevelsen inne fra kirken er vesentlig "beskåret". Reparasjonen av rosevinduet ble trukket ut av renoveringskontrakten. Prisen ble kr 137.000,- inkl. mva hvorav kr 100.000 er dekket av en gave. Det gjenstår å få montert et utvendig isolerglass slik det tidligere er gjort på alle sidevinduene i kirkeskipet.

St. Torfinn-statuen fra 1934 utført av billedhugger Gustavson viste seg å ha så store sprekker at større biter kunne løsne og falle ned på fortauet. Det var derfor nødvendig å ta ned statuen som hadde stått på kirkens sørfront siden 1981. Statuen ble sendt til Nidarosdomens Restaureringsarbeider i Trondheim for nærmere vurdering, og i august forelå en omfattende rapport med beskrivelse av skadene og mulige tiltak. Omfanget av restaureringen – og dermed prisen – var svært avhengig av om statuen fortsatt skulle stå ute eller om den kunne flyttes innendørs. I møte i september d.å. anbefalte Menighetsrådet det siste, og et nylig mottatt kostnadsoverslag lyder på kr. 73.000,- inkl. frakt og mva. Saken er stilt i bero inntil videre.

Terje F. Godager

(Artikkelen har stått på trykk i St. Torfinns menighetsblad)