OKB vokser kraftig

Medlemsveksten i Oslo katolske bispedømme fortsetter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har for 2016 godkjent at OKB får tilskudd for 124.985 medlemmer. Det er opp rundt 44.000 fra 2015.

I 2015 godkjente Fylkesmannen at OKB hadde 80.573 medlemmer som berettiget til tilskudd. Tallene for 2016 viser en betydelig vekst i den registrerte medlemsmassen, en 55% økning.

Rundt 200.000

Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå er det grunn til å anta at det samlet sett er rundt 200.000 katolikker totalt i Norge, hvorav rundt 187.000 i Oslo katolske bispedømme. Per oktober har OKB rundt 143.000 navn i registrene.

Når det er et sprik mellom det antallet OKB har i sine registre, og det tallet OKB får offentlig tilskudd for, skyldes det flere forhold.

Flere årsaker

Det ene er at tallet som sendes inn til staten er medlemmer per 1. januar 2016. OKB har altså registrert flere katolikker etter at listene ble sendt inn ved årsskiftet.

Det andre er at OKBs medlemslister hvert år «vaskes» av Brønnøysundregistrene. Brønnøysund sitter på kontrollinformasjon som ikke er tilgjengelig for OKB. Dette gjelder for personer som for eksempel er dobbelregistrerte hos OKB og i et annet trossamfunn, som nylig er gått bort eller som er utflyttet.  Man har en gruppe med såkalt D-nummer, som betaler skatt til Norge, men som ikke er berettiget til tilskudd. I tillegg finnes det mange katolikker OKB ikke kjenner fødselsnummeret til.

Ikke full oversikt

I tillegg kommer en gruppe som er flyttet ut av Norge uten at OKB er gitt beskjed. Dette siste er et viktig poeng, de fleste «nye» katolikker til Norge er arbeidsinnvandrere. Hvor mange i denne gruppen som til enhver tid befinner seg i Norge, som krysser grensen på vei ut eller inn, har heller ikke sentrale myndigheter full oversikt over.