Tematiske artikler

Her finner du diverse artikler og øvrige tekster som beskriver Den katolske kirkes tro, tema for tema. Klikk på bildet for mer informasjon.

Om Den katolske kirke og katolsk kirkesyn

Da Jesus Kristus ble korsfestet på Gol­gata­høyden utenfor Jerusalem for snart 2000 år siden, var det neppe ett eneste men­neske som kunne forestille seg at denne omvandrende snekkersønnen skulle bli opphav til den største «folke­bevegelse» verden har sett. I stedet for å dø ut med 12 forvirrede disipler og en og annen til­henger av Jesu lære, ble hans død og opp­standelse startpunktet for et, til denne dag, helt enestående verdens­omspennende fellesskap.

Den treénige Gud – Fader, Sønn og Hellig Ånd

Den Hel­lige Tre­enig­hets mysteri­um er det grunn­leggende mysterium i kristen tro og kristent liv. Gud alene kan gi oss å kjenne det, og Han åpenbarer seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Treenigheten er En. Vi bekjenner ikke tre guder, men én Gud i tre personer: «Tre­enigheten av ett og samme vesen» (triada homoousion). De guddommelige personer deler ikke den ene guddom opp seg imellom, men hver av dem er fullt og helt Gud: Faderen er det samme som Sønnen, Sønnen det samme som Faderen, Faderen og Sønnen det samme som Den Hellige Ånd, det vil si: av natur én Gud. Hver av de tre personer er virkelig dette, det vil si det guddommelig vesen (substantia), væren (essentia) eller natur.

Om Den katolske kirke og katolsk kirkesyn

Da Jesus Kristus ble korsfestet på Gol­gata­høyden utenfor Jerusalem for snart 2000 år siden, var det neppe ett eneste menneske som kunne forestille seg at denne omvandrende snekkersønnen skulle bli opphav til den største «folke­bevegelse» verden har sett. I stedet for å dø ut med 12 forvirrede disipler og en og annen til­henger av Jesu lære, ble hans død og oppstandelse startpunktet for et, til denne dag, helt enestående verdens­omspennende fellesskap.

av Mats Tande publisert 22.01.2020, sist endret 28.10.2021 - 16:49