Den hellige Filip II av Moskva (1507-1569)

Minnedag: 9. januar

Den hellige Filip II av Moskva (1507-1569)

Den hellige Filip (ru: Filipp; Филипп) ble født som Theodor Stepanovitsj Kolytsjov (ru: Fjodor; Фёдор Степaнович Колычёв) den 11. februar 1507 i Moskva (eller i Galitsj i Kostroma oblast) i Russland. Han kom fra en velstående adelsfamilie som hadde en fremtredende stilling i bojardumaen ved hoffet i Moskva. Hans far Stefan Ivanovitsj var «en mann opplyst og fylt av en militær ånd», og han forberedte sin sønn omhyggelig på arbeid i regjeringens tjeneste. Theodors fromme mor Barbara, som endte sine dager som nonne med klosternavnet Barsanufia, plantet i sin sønns sjel en oppriktig tro og en dyp fromhet.

Unge Theodor leste flittig i Bibelen og i kirkefedrenes verker. I sine unge år var han antakelig offiser i aktiv tjeneste, men storfyrst Basilios III av Moskva (1505-33), far til storfyrst Ivan IV den grusomme (1533-47; tsar 1547-84), brakte ham til hoffet. Theodor var imidlertid ikke tiltrukket av hofflivet, for han så klart dets forfengelighet og syndighet. Han reagerte med å gå enda dypere inn i studiet av hellige bøker og å besøke Guds kirker. Livet i Moskva virket frastøtende på Theodor, og selv ikke unge fyrst Ivans oppriktige hengivenhet for ham, noe som garanterte ham en strålende fremtid i administrasjonen, kunne hindre ham i å velge en annen vei.

Den 5. juni 1537, i kirken for Den guddommelige liturgi, følte den trettiårige Theodor intenst i sin sjel Frelserens ord: «Ingen kan tjene to herrer» (Matt 6,24), og dette bestemte hans skjebne. Han ba innstendig til Moskvas undergjørere, og uten å ta farvel med sine slektninger forlot han i hemmelighet Moskva, kledd som en bonde (musjik). En tid gjemte han seg bort fra verden i landsbyen Khizna nær Onegasjøen, hvor han livnærte seg som gjeter. Andre kilder sier at han flyktet fra Moskva fordi han var innblandet i fyrst Andrej av Staritsas konspirasjon mot Jelena Glinskaja

Hans tørst etter et asketisk liv førte ham til det berømte klosteret på Solovetsk, en av Solovetsøyene i Kvitsjøen i regionen (oblast) Arkhangelsk, og der trådte han inn som munk. Solovetsøyene (ru: Solovetskije Ostrova) er en øygruppe i Kvitsjøen som består av seks større (bebodde) og mange ubebodde øyer. De ligger rundt 53 mil nord for St. Petersburg og seksten mil sør for Polarsirkelen. Den største er Solovetsk med klosteret, og de to andre store øyene er Bolsjaja Muksalma og Anzerskij. I dette klosteret utførte han ulike arbeidsoppgaver: han hogde ved, gravde i jorden og arbeidet i møllen. Etter en prøveperiode på halvannet år ga hegumen (abbed) Alexius ham den monastiske tonsuren samt klosternavnet Filip. Han ble overlatt til den eldste Jonas Sjamina, som var en samtalepartner av den hellige Alexander av Svir (Svirskij) (1448-1533). Under veiledning av erfarne eldste vokste Filip åndelig og gjorde stor fremgang i faste og bønn. Hegumen Alexius sendte ham for å arbeide i klosterets smie, hvor Filip kombinerte aktiviteten ustanselig bønn med sitt arbeid med en tung hammer.

Filip var alltid den første i kirken til gudstjenester og den siste til å gå. Han arbeidet også i bakeriet, hvor han ble trøstet av et himmelsk tegn, I klosteret viste de senere fren «bakeri»-bildet av Guds Mor, som den himmeleske Mediatrix ga sin velsignelse til den ydmyke bakeren Filip gjennom. Med hegumenens velsignelse tilbrakte Filip en periode i ensomhet i ødemarken.

I 1546 utnevnte erkebiskop Theodosios av Novgorod («Store Novgorod», Velikij Novgorod) Filip til hegumen for klosteret på Solovetsk. Den nye hegumenen satte inn alle krefter på å opphøye den åndelige betydningen av klosteret og dets grunnleggere, de hellige Sabbatius (d. 1435) og Zosimus (d. 1478) (Zosima og Savvatij) av Solovetsk. Han lette frem Hodigitria-ikonet av Guds Mor som den første munken på Solovetsk, Sabbatius, hadde brakt til øyene. Han lokaliserte også det steinkorset som en gang sto foran den hellige grunnleggerens celle. Psalteret som tilhørte Zosimus, ble også funnet. Hans embetsdrakt, som hegumenene deretter alltid brukte på dager hvor St. Zosimus ble minnet, ble også funnet.

Klosteret opplevde en åndelig fornyelse. En ny monastisk regel (typikon) ble adoptert for å regulere livet i klosteret. Filip bygde majestetiske templer: en kirke for Guds Mors innsovning, viet i 1557, og en kirke for Herrens forklarelse (Transfigurasjon). Hegumenen selv arbeidet som en enkel arbeider og hjalp til med byggingen av veggene i Transfigurasjonskirken. Han utmerket seg ikke bare som superior i religiøs forstand, men også som agronom og ingeniør, ved at han utviklet nye metoder for drenering og vanning av klosterets land. I hans tid ble det bygd mange vannmøller og et nettverk av kanaler som forbandt 72 innsjøer. Under nordre portico gravde han seg en grav ved siden av sin veileder, eldste Jonas. Det åndelige livet blomstret i klosteret disse årene, og blant hans disipler var de hellige Johannes og Longinus av Jarenga og Bassian og Jonas av Pertominsk (d. 1561). Filip trakk seg ofte tilbake et øde sted i villmarken for stille bønn, to kilometer fra klosteret, som senere ble kjent som Filippov-ødemarken. De fleste av Filips prosjekter i Solovetsk er bevart til denne dag.

I 1566 tvang tsar Ivan IV «den grusomme» den hellige Herman av Kazan til å bli metropolitt av Moskva. Herman så at urettferdighet ble begått av dem i tsarens innerste sirkel, og tro mot sine pastorale plikter forsøkte han å formane tsaren. Tsaren hadde innført en undertrykkelsespolitikk som innebar politisk politi, offentlige henrettelser og konfiskering av land fra adelen. Denne politikken kalte tsar Ivan for opritsjnina (Опричнина) (1656-72) etter det russiske ordet opritsj, som betyr «unntatt», og det 6.000 mann store politiske politikorpset ble kalt opritsjniks. Herman krevde at tsaren avskaffet denne politikken, men da ga tsaren ordre om at Herman skulle utvises fra metropolittens bolig og holdt under overvåkning. Han døde i 1567 etter et år i unåde.

Ikon av Filip II, fra trapezaen i Treenighetsklosteret St. Sergius

Tsar Ivan husket med glede Filip fra sin barndom, og i ham håpet han å kunne finne en sann venn, skriftefar og rådgiver, som i sitt opphøyde monastiske liv ikke hadde noe til felles med de opprørske adelsmennene. Tsar Ivan mente at metropolitten av Moskva burde ha en viss åndelig saktmodighet for å roe ned sviket og ondskapen i bojarenes sjel. Valget av Filip som erkepastor for den russiske kirken virket å være det best mulige.

Lenge nektet Filip å påta seg den tunge byrden som primas for den russiske kirken, og han følte ingen åndelig nærhet til Ivan. Han forsøkte også å få tsaren til å avskaffe opritsjniks, men Ivan argumenterte for deres samfunnsmessige nødvendighet. Til slutt kom de til en avtale: Filip skulle ikke blande seg inn i det hemmelige politiets saker og det politiske styret av landet, han ville ikke trekke seg som metropolitt dersom tsaren ikke oppfylte hans ønsker og han ville være en støtte og rådgiver for tsaren, akkurat som tidligere metropolitter støttet herskeren i Moskva. Den 25. juli 1566 ble Filip konsekrert som metropolitt (erkebiskop) av Moskva og primas for den russiske kirke. Han forutsa at dette embetet kunne lede til martyrium.

Ivan den grusomme, en av de største og mest motsetningsfylte skikkelsene i russisk historie, levde et intenst travelt liv. Han var en talentfull skribent og bokelsker, han var involvert i samlingen av Krønikene – og kuttet selv plutselig kontinuiteten i Moskvas krønikeskriving, han utforsket kompleksiteten i den monastiske regel og mer enn en gang planla han å abdisere fra sin trone til fordel for det monastiske liv.

Ethvert aspekt av politisk tjeneste, alle tiltak som ble iverksatt for å restrukturere det sivile og sosiale liv, prøvde Ivan å rasjonalisere som en manifestasjon av Det guddommelige forsyn, som Guds handling i historien. Hans elskede åndelige helter var de hellige Mikael av Tsjernigov (d. 1246) og Theodor den Sorte av Jaroslavl (ca 1237-99), militære menn som var aktive med komplekse motsetningsfylte skjebner, som styrte resolutt mot sine mål uansett hvilke hindre som lå i deres vei og gjorde sin plikt mot nasjonen og kirken.

Jo mer mørket tyknet rundt Ivan, desto mer resolutt arbeidet han for å rense og frelse sin sjel. Han reiste på valfart til klosteret Kirillo-Belozerskij nær innsjøen Beloe ozero (Den hvite sjøen) i Nord-Russland (ikke Kvitsjøen (Beloe more) og erklærte overfor hegumenen og brødrene sitt ønske om å bli munk. Den hovne autokraten falt på kne foran hegumenen, som velsignet hans intensjon. Han skrev: «Det synes for meg, en fordømt synder, at jeg allerede er kledd i svart».

Vasilij Pukirjov (1832-90): Metropolitt Filip konfronterer Ivan den grusomme (1875)

Ivan så for seg det hemmelige politiet opritsjniks som en form for monastisk brorskap som tjente Gud med våpen og militære midler. Han krevde at de var kledd i monastisk drakt og var til stede på lange og slitsomme gudstjenester som varte fra klokken fire til klokken ti om morgenen. «Brødre» som ikke var på plass i kirken klokken fire, fikk en bot av tsaren. Ivan og hans sønner hadde et ivrig ønske om å be og synge i kirkekoret. Fra kirken gikk de til refektoriet (trapeza), og mens opritsjniks spiste, sto tsaren ved siden av dem. Politimennene samlet mat som var blitt til overs fra bordet og delte den ut til de fattige ved inngangen til spisesalen.

Ivan gråt botstårer og ønsket å akte de hellige munkene, de som lærte bot, og han ønsket å vaske og brenne bort sine egne og sine ledsageres synder, og han vernet om forsikringen om at selv hans fryktelige og grusomme handlinger ville vise seg å være for Russlands velferd og ortodoksiens triumf. Ivan den grusommes klareste åndelige handling og monastiske edruelighet avsløres i hans «Synodikon». Kort før sin død ga han ordre om at det skulle samles komplette lister over alle som var drept av ham og hans opritsjniks. Deretter ble disse listene distribuert til alle de russiske klostrene. Ivan anerkjente alle sine synder mot nasjonen, og han tryglet de hellige munkene om å be til Gud om tilgivelse for hans plagede sjel.

Ivan den grusommes pseudo-klosterlige holdning kombinert med en mørk og fryktelig undertrykkelse av Russland plaget Filip alvorlig, siden han mente at det var umulig å blande det jordiske og det himmelske og å tjene både korset og sverdet. Filip så hvor mye usonet ondskap og misunnelse som var skjult under de svarte hettene til opritsjniks. Det fantes åpenlyse mordere blant dem, herdet i lovløs blodsutgytelse, samt profitører som søkte vinning, rotfestet i synd og overtredelser. Gjennom Guds overbærenhet skapes historie ofte av de ugudelige, og Ivan den grusomme ønsket å hvitvaske sitt svarte brorskap overfor Gud. Det blodet som deres bøller og fanatikere utgjøt, ropte ut til himmelen.

Filip bestemte seg for å protestere mot Ivan. Dette ble fremprovosert av en ny bølge av henrettelser i årene 1567-68. Høsten 1567, idet tsaren la ut på et felttog mot Livland (Baltikum), fikk han vite om en konspirasjon blant bojarene. Komplottmakerne aktet å gripe tsaren og utlever ham til den polske kongen, som allerede var på vei med en hær mot russisk territorium. Ivan tok seg brutalt av konspiratørene, og igjen fløt det mye blod, også fra mange uskyldige mennesker. Dette var bittert for Filip, og hans samvittighet påbød ham modig å gå i forsvar for de henrettede.

Nikolaj Nevrev (1830-1904): Maljuta Skuratov kommer til metropolitt Filip for å drepe ham (1898)

Det endelige bruddet skjedde våren 1568. På søndagen for Korsets venerasjon den 2. mars 1568, da tsaren sammen med sine opritsjniks trådte inn i Dormisjonskatedralen i monastiske drakter, som de hadde for vane, nektet Filip å velsigne ham, og han begynte åpent å forsømme de lovløse handlingene som var begått av opritsjniks. Han sa: «Ved dette alteret ofrer vi et rent og ublodig offer for menneskenes frelse. Utenfor dette hellige tempel utgytes blodet til uskyldige kristne. Gud forkaster den som ikke elsker sin neste. Jeg må forkynne dette for dere, selv om jeg må dø for det». Den rasende Ivan ropte: «Går du mot oss? Vi skal se din fasthet. Jeg har vært alt for myk overfor deg».

Tsaren svarte med å begynne å vise enda større grusomhet i forfølgelsen av alle som gikk mot ham. Den ene henrettelsen fulgte etter den andre. Den hellige metropolitten opprettholdt sine protester, og hans skjebne var beseglet, men Ivan ønsket å ivareta et skinn av kanonisk rettferdighet. Bojardumaen utførte lydig hans beslutning om å stille den russiske kirkens primas for retten. En katedraldomstol ble opprettet for å prøve Filip for en redusert bojarduma, og falske vitner ble funnet. Til Filips dype sorg var dette munker fra Solovetsk, hans tidligere disipler og noviser, som han elsket. De anklaget ham for en mengde overtredelser, blant annet meningsløse beskyldninger om trolldom og et fordervet liv. Filip erklærte: «I likhet med alle mine forfedre kom jeg til denne verden forberedt på å lide for sannheten». Etter å ha tilbakevist alle beskyldninger, forsøkte Filip å stanse rettssaken ved å tilby seg å gå av fra sitt embete. Men hans tilbud ble ikke akseptert, og nye lidelser ventet.

Selv etter at en dom på livsvarig fengsel var blitt avsagt, ble Filip tvunget til å feire liturgien i Dormisjonskatedralen. Dette var den 8. november 1568. Midt i gudstjenesten brøt opritsjniks inn i kirken, leste opp fordømmelsen av Filip, rev av ham messeklærne og kledde ham i filler, trakk ham ut av kirken og trakk ham av gårde til Teofani-klosteret (Bogojavlenskij) på en simpel bondeslede.

Alexander Litovtsjenko (1835-90): Tsar Alexius i bønn foran metropolitt Filips relikvier

Lenge ble Filip slept i lenker fra sted til sted hvor han satt innesperret i ulike klosterkjellere i Moskva. De plasserte hans føtter i stokker, holdt ham i lenker og la en tung lenke om halsen på ham. Til slutt drev de ham til klosteret Otrotsj nær Tver. I november 1658 kalte tsaren sammen den hellige synode, som avsatte Filip. Et år senere, ble han den 23. desember 1569, to dager før julefesten, kvalt med en pute av en utsending fra tsaren, Maljuta Skuratov. Bare tre dager tidligere hadde Filip forutsett slutten på sitt jordiske liv og mottok de hellige sakramenter.

Filip ble først gravlagt bak alteret i klosterkirken. Munkene i klosteret på Solovetsk, hvor han formelt var hegumen, ba i 1591 om tillatelse til å overføre hans jordiske rester dit, og den 11. august 1591 ble hans relikvier overført til klosteret på Solovetsk. Der ble hans bevarte legeme lagt i den graven han selv hadde forberedt under portikoen i kirken Ss Zosimus og Sabbatius av Solovetsk, nær graven til eldste Jonas, hans elskede veileder i det monastiske liv.

Hellige metropolitter av Moskva

Filip ble helligkåret av den russisk-ortodokse kirke i 1636. Den 29. april 1649 ble en grammota (dekret) sendt fra patriark Josef til hegumen Elias i Solovetsk vedrørende en høytidelig avdekking av Filips relikvier. Den 31. mai ble relikviene overført til et nytt relikvar og plassert i Transfigurasjonskatedralen. I 1652 foreslo den daværende metropolitten av Novgorod, Nikon, at relikviene av de tre martyrhierarkene, metropolitt Filip og patriarkene Job og Hermogenes, skulle overføres til Moskva. Med velsignelse fra patriark Josef dro metropolitt Nikon til Solovetsk og hentet Filips relikvier, som han høytidelig fulgte til Moskva. I helgenens hånd ble det plassert et botsdokument fra tsar Alexius Mikhajlovitsj, hvor han ba om tilgivelse for sin oldefar Ivan den grusommes synder ved å sette sin egen makt over kirkens makt. Den 3. juli 1652 ble relikviene mottatt i Moskva, og i Dormisjonskatedralen sto den forviste hierarken på sin gamle plass i ti dager. Hele dagen, fra morgen til kveld, ringte klokkene som om det var påske. Deretter ble relikviene plassert ved den søndre døren til alteret i katedralen.

På det stedet hvor Filips relikvier ble mottatt i Moskva av presteskap og folk, ble det satt opp et kors som ga navnet til Kors-tollboden i Moskva ved Rizjsk jernbanestasjon. Hans minnedag ble opprinnelig feiret på dødsdagen 23. desember, men i 1660 ble feiringen flyttet til 9. januar (22. januar etter den gregorianske kalenderen). Hans translasjonsfest feires den 3. juli (16. juli). I kunsten fremstilles han kledd som hierark med omoforion med evangelieboken i hånden, med høyre hånd hevet til velsignelse. Ikonografisk fremstilles han med et mellomstort svart skjegg med flekker av grått.

Synaxis for de hellige hierarker av Moskva. Copyright © St. Isaac of Syria Skete (Boscobel, Wisconsin)

Feiringen av en spesiell dag for å feire de store metropolittene av Moskva, de hellige Peter (1308-26), Alexius (1354-78) og Jonas (1448-61), ble etablert av den hellige patriark Job (1589-1605) den 5. oktober 1596 og lagt til 5. oktober (18. oktober etter den gregorianske kalenderen). I 1875 foreslo den hellige metropolitt Innocent av Moskva (1868-79) at metropolitt Filip II ble inkludert sammen med de andre. Den hellige patriark Hermogenes (1606-12) ble lagt til listen i 1913.

I 2005 utvidet den russiske kirken listen ved å legge til de hellige Job (1589-1605), Filaret (1821-67), Innocent (1868-79), Makarios I (1879-82), Makarios II (1912-17), Tikhon (1917-25) og Peter (1925-36). Ved å feire disse hierarkene på en felles dag, gir kirken hver og en av dem den samme heder som himmelske beskyttere av byen Moskva og forbedere for Russland.

av Webmaster publisert 10.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55