Den hellige Isleif Gissurarson av Skálholt (~1006-1080)

Minnedag: 3. mars

Den hellige Isleif Gissurarson [Gizurarson] (Islav, Islef, Islerus; is: Ísleifur; lat: Islavus) ble født rundt 1006 på Island. Hans far var høvdingen Gissur Kvite Teitsson (Gissur hvíti) (d. etter 1020), sønn av Teitur Kjetilbjørnsson fra slekten Mosfellingar, som senere skulle få navnet Haukdælir, en av de mektigste familiene i perioden mellom 930 og 1262/64, da Island var selvstendig stat. Isleifs mor var Gissurs tredje hustru, Þórdís Þóroddsdóttir. Tradisjonen sier at hans far var den som først brakte kristendommen til Island og at han bodde på Skálholt og bygde den første kirken der.

Island hadde blitt omvendt til kristendommen i år 1000 etter et bittert møte i Alltinget. Kristne, som hadde blitt omvendt gjennom innflytelsen fra engelske, norske og tyske nybyggere, var i mindretall, men tinget bestemte seg for å overlate avgjørelsen i religionsspørsmålet til en vis mann som var valgt av forsamlingen. Trolig til overraskelse for det hedenske flertallet avgjorde han at de alle skulle følge én lov og én religion, kristendommen. Spor av hedendom ble tolerert en tid, som utsettingen av uønskede barn og bloting i hemmelighet, men etter noen få år ble også disse offisielt avskaffet. Med en slik begynnelse var det ikke overraskende Island ikke straks gikk over til alle ting i den nyeste kristne tenkningen og praksisen andre steder. Først var det få prester, stort sett utlendinger, og de innførte romersk skrift til Island.

Isleifs far fulgte sønnen til klosterskolen i Herford (Herfurða) i Westfalen i Tyskland, som da ble ledet av abbedisse Godesti (1002-40). Isleif ble dermed den første islendingen som fikk en religiøs utdannelse og han ble presteviet i Tyskland. Han var den lærdeste mannen i landet på sin tid og den mest berømte av den første generasjonen av de innfødte prestene. Han var gift i likhet med andre «ureformerte» prester på den tiden. Hans hustru var Dalla Thorvaldsdóttir (Þorvaldsdóttir), og de ble foreldre til de tre sønnene Gissur (Gizur) (ca 1042-1118), Thorvaldur (Þorvaldur) (ca 1044-?) og Teitur (ca 1046-1110), som var høvding og prest i Haukadal. Teitur regnes som stamfar for Haukdælir-ætten.

Isleif ble snart etter 1050 valgt til biskop, og i 1056 ble han som femtiåring vigslet til den første biskop av Island (og Grønland) (1056-80) av erkebiskop Adalbert (Athelbjart) av Hamburg-Bremen (1043-72). Selv om Isleif også var biskop av Grønland, kjenner vi ikke til om han noensinne satte sin fot der. Isleif fortsatte å bo på familiens ættegård i Skálholt, ettersom det ikke fantes noen bispegård, og hans sønn og etterfølger, den hellige Gissur Ísleifsson (1082-1118), gjorde Skálholt til permanent bispesete ved å donere slektsgården til den islandske nasjonen. I 1106 ble etter ønske fra de nordislandske godene bispedømmet Hólar opprettet for den nordre fjerdedelen av landet, mens Skálholt var bispesete for de østlige, sørlige og vestlige fjerdedelene.

Isleif bygde opp bispesetet på familiegården Skálholt, hvor han i 1057 bygde katedralen og grunnla en skole for utdanning av innfødte prester. Dit sendte høvdinger og gode menn sine sønner for undervisning, og mange av dem ble ordinert til prester, sier Ari fróði i Íslendingabók. Blant hans studenter var den hellige Jón Ögmundsson som senere skulle bli den første biskopen av Hólar. Isleif tjenestegjorde som biskop i 24 år, helt til sin død den 5. juli 1080. Hans minnedag er 3. mars.

Den hellige Thorlákr Thorhallsson av Skálholt (1133-1193) er den eneste offisielle islandske helgenen, men det finnes også flere andre: de hellige Isleif Gissurarson (~1006-1080) og Gissur Ísleifsson av Skálholt (~1042-1118) samt Jón Ögmundsson (1052-1121), Gudmund Arason (1161-1237) og Jón Arason av Hólar (1484-1550).

Fra reformasjonen i 1540 var biskopene lutherske. Gissur Einarsson var den første lutherske «biskop» (superintendent) av Skálholt, mens den salige Jón Arason av Hólar var landets siste katolske biskop. Han ble arrestert og halshogd i Skálholt sammen med sine to sønner den 7. november 1550. I 1796 ble bispesetet og den betydelige latinskolen flyttet fra Skálholt til Reykjavik. Mellom 1968 og 2008 var det to romersk-katolske titularbiskoper av Skálholt, nemlig John Baptist Hubert Theunissen SMM (1968-79) (titularerkebiskop) og Alphonsus Maria Henricus Antonius Castermans (1982-2008).

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, is.wikipedia.org, zeno.org, runeberg.org, icelandguest.com Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. april 2012

av Per Einar Odden publisert 04.04.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06