Inter mirifica

Konklusjon: Gjennomførelsen i praksis

Utarbeidelse av en pastoral instruks

23. For å gjennomføre i praksis alle de prinsipper og retningslinjer, som her er gitt av konsilet, bør der ifølge konsilets uttrykkelige mandat utarbeides en pastoral instruks. Denne skal utgis av den i punkt 19 nevnte pavelige kommisjon bistått av eksperter fra forskjellige land.

Oppfordring til katolikker og alle mennesker av god vilje

24. Endelig har konsilet tillit til at dets prinsipper og retningslinjer vil bli mottatt med velvilje, og at de vil bli nøye etterkommet av alle Kirkens medlemmer. På den måte vil de kristne ikke bare unngå å lide noen skade ved bruken av kommunikasjonsmidlene, men også som et åndelig salt og lys kunne gi jorden kraft og verden lys. Konsilet oppfordrer videre alle mennesker av god vilje - og først og fremst dem, som er ansvarlige for bruken av kommunikasjonsmidlene - til å bestrebe seg for utelukkende å bruke dem til gavn for det menneskelige samfunn, hvis skjebne dag for dag blir mere og mere avhengig av disse midlers rette bruk. Disse nye oppfinnelser vil da kunne bidra til å forherlige Herrens navn, slik det tidligere var tilfellet med den klassiske kunsts mesterverker. Som apostelen skriver: «Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid» (Hebr. 13, 8).


Dette dekret, såvel i sin helhet som i sine enkelte deler, er blitt godkjendt av konsilfedrene. Og Vi i kraft av den apostoliske myndighet, som er Oss overlevert fra Kristus, sammen med de ærverdige fedre bifaller, lovfester og fastsetter det i Den Hellig Ånd. Og Vi befaler at det, som slik gjennom kirkemøtet er blitt bestemt, skal tre i kraft til Guds ære.

Rom, ved St. Peter, 4. desember 1963.

Paul, den katolske kirkes biskop, med konsilfedrenes underskrifter.


Forrige Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18