Overføring av Vestby kommune fra St. Hallvard menighet til St. Mikael menighet

DEKRET

St. Hallvard menighet, Oslo, omfatter i dag det sydlige Akershus fylke, med unntak av Son i Vestby kommune, som hører til St. Mikael menighet i Moss. Fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold går syd-syd-vest mot Oslofjorden og bøyer av først like nord for Moss. Det innebærer at områder nord for Moss, som naturlig sokner til St. Mikael menighet, og som er sammenfallende med Vestby kommune, ligger i St. Hallvard menighet.

Vestby er i dag en del av Mosseregionen, og avstanden fra Vestby sentrum til Moss er betydelig kortere enn til Oslo, og katolikkers opplevelse av tilhørighet skal også gå til Moss. Det er registrert 94 katolikker som i dag bor i Vestby utenom Son.

Et menighetslem i Vestby tok i brev av 16. september 2004 opp spørsmålet om overføring av hele Vestby kommune til St. Mikael menighet. Etter å ha drøftet i Presterådet, ble saken forelagt de to involverte menighetsråd, som begge har gitt sin tilslutning. Presterådet behandlet saken på ny i møte 2. april 2007 og tilrådde der biskopen å beslutte grensejustering mellom menighetene som foreslått.

Med bakgrunn i ovenstående bestemmer jeg at hele Vestby kommune skal høre inn under St. Mikael menighet, og at den nordlige delen av kommunen med det overføres fra St. Hallvard menighet. St. Mikael menighet vil etter dette omfatte kommunene Moss, Råde, Rygge, Våler og Vestby og poststedet Hobøl i Hobøl kommune.

Endringene iverksettes med virkning fra 1. mai 2007, og de kommunale tilskudd for de aktuelle medlemmer i Vestby for 2007 deles med 1/3 på St. Hallvard og 2/3 på St. Mikael menigheter.

Oslo, den 19. april 2007

Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Frode Eikenes
Kansler

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. april 2007)

av Webmaster publisert 23.04.2007, sist endret 23.04.2007 - 13:02