Høyesterett avviser anke i "Hamar-saken" - biskop Eidsvig lettet

 Se også:

Høyesteretts ankeutvalg har den 2. september 2009 enstemmig avslått anken fra en katolsk ordensprest som tidligere har virket i Oslo katolske bispedømme. Dette betyr at Borgarting lagmannsretts dom av 10. juni 2009 i den såkalte Hamar-saken blir stående og at Høyesterett ikke ser behov for å korrigere den på noe punkt.

 - Jeg er svært lettet over Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og bestemmelse. Vi har nå fått en prinsipiell bekreftelse på at Kirken, ifølge norsk lov, har rett til indre selvstyre. Dette er således en viktig dom ikke bare for Den katolske kirke i Norge, men for alle trossamfunn i landet. Saken har vært en stor belastning for bispedømmet, både menneskelig og økonomisk. Det har ikke minst vært en påkjenning for den aktuelle pateren og for menigheten på Hamar. Jeg håper og ber nå om at sårene må gro i menigheten og at pateren vil bruke tiden fremover til å gjøre opp sitt mellomværende med sin orden. I den grad vi kan, vil vi gjerne hjelpe ham med dette, uttaler biskop Bernt Eidsvig den 9. september.

Det var i januar 2008 at pateren saksøkte bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Den aktuelle ordenspresten ønsket ikke å forlate sogneprestembedet på Hamar, etter først å ha blitt kalt til annen tjeneste i bispedømmet og deretter av sin provinsial tilbake til Polen. Istedenfor å benytte seg av de kirkelige ankemuligheter valgte presten å søke sivil rettshjelp gjennom Fagforbundet/LO, og saken ble ført i Oslo tingrett i juni 2008. Tingretten fant da at den aktuelle "oppsigelse" var "ugyldig" (sitat fra tingrettens slutning). OKB anket kjennelsen og kommenterte at dommen var "unik i en historisk og internasjonal sammenheng, ved at man setter arbeidsmiljøloven foran Grunnlovens prinsipp om religionsfrihet. Det er og må være Kirken selv som har myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Den katolske prestetjeneste er ingen normal sivil ansettelse, men en livsgjerning og et kall" (sitat OKBs pressemelding av 15. juli 2008). Saken ble ført for Borgarting Lagmannsrett i mai i år, hvor tre fag- og to legdommere enstemmig dømte i bispedømmets favør. Pateren anket dommen inn for Høyesteretts ankeutvalg, som altså den 2. september avviste anken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. september 2009)

av Webmaster publisert 09.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05