"Hamar-saken" under behandling i Borgarting Lagmannsrett

 Se også:

Tirsdag den 5. mai 2009 startet forhandlingene i den såkalte "Hamar-saken" i Borgarting Lagmannsrett. Det var Oslo katolske bispedømme som anket saken til Lagmannsretten, etter å ha mottatt negativ dom fra Oslo Tingrett den 15. juli 2008.

Det var i januar 2008 at en ordensprest saksøkte bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Den aktuelle ordenspresten ønsker ikke å forlate sogneprestembedet på Hamar, etter å først ha blitt kalt til annen tjeneste i bispedømmet og deretter av sin provinsial tilbake til Polen. Istedenfor å benytte seg av de kirkelige ankemuligheter, valgte presten å søke sivil rettshjelp gjennom Fagforbundet/LO, og hovedforhandlingen fant sted i Oslo Tingrett 11. til 13. juni 2008. Oslo Tingrett fant da at den aktuelle "oppsigelse" var "ugyldig" (sitat fra Tingrettens slutning). I en pressemelding av 15. juli 2008 reagerte bispeømmet slik på Tingrettens kjennelse:

"Tingrettens avgjørelse er så problematisk for Kirken, og ikke minst for menigheten på Hamar, at den vil bli anket."

"Dommen er unik i en historisk og internasjonal sammenheng, ved at man setter arbeidsmiljøloven foran Grunnlovens prinsipp om religionsfrihet. Det er og må være Kirken selv som har myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Den katolske prestetjeneste er ingen normal sivil ansettelse, men en livsgjerning og et kall. En ordensprest har selv frivillig bedt om å få avlegge løfter om blant annet lydighet til sine overordnede. Så lenge den aktuelle prestens orden har kalt ham tilbake til Polen og han ikke etterkommer dette, ei heller benytter seg av de kirkelige ankemulighetene, kan han ikke lovlig forvalte sakramentene for menighetens lemmer. Uten denne kirkelige autorisasjonen/jurisdiksjonen har Oslo katolske bispedømme kirkerettslig sett ingen mulighet til å la ham tjenestegjøre i Norge. Derved er dommen ikke bare oppsiktsvekkende, men også i realiteten et forhold Den katolske kirke i Norge ikke har kirkelig myndighet til å gjennomføre."

Behandlingen i Borgating lagmannsrett er berammet til fire dager.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. mai 2009)

av Webmaster publisert 05.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04