St. Paul gymnas med universitetslinje

Logo St. Paul gymnasSt. Paul gymnas tilbyr, i samarbeid med Universitetet i Bergen, et tilpasset løp for elever som vurderer å begynne på universitet eller høyskole etter videregående opplæring.

Fra skoleåret 2016/2017 starter St. Paul gymnas opp et eget løp for dem som ønsker å forsere utdanningsløpet sitt, og begynne på universitet samtidig som de går i videregående skole. I likhet med mange andre videregående skoler har St. Paul gymnas et godt og tilrettelagt tilbud for elever som har utfordringer med å følge den ordinære opplæringen. Det har inntil nå ikke vært tilsvarende gode nok tilbud for dem som trenger ekstra utfordringer i bergensregionen.

St. Paul gymnas tilbyr studieforberedende utdanningsprogram. For å ta dette mandatet på alvor har skolen laget et program helt fra starten i vg1 hvor en ikke bare legger vekt på det faglige innholdet i undervisningen, men også på metodikken. Skolens mål er at elever som går ut fra St. Paul gymnas ikke bare skal ha de faglige kvalifikasjonene til å mestre et studium i høyere utdanning, men også ha redskapene til å mestre det. Mange dropper ut av høyere utdanning i løpet av det første året, fordi en ikke vet hvordan en skal tilegne seg lærestoffet, når det blir gitt i form av forelesninger og pensum og ikke i et klasserom. Alle elever ved St. Paul gymnas blir kjent med høyere utdanning gjennom å delta på forelesninger ved UiB eller ved at forelesere ved UiB kommer til gymnaset for å holde forelesninger.

Skolen har derfor satt opp tre satsningsområder for alle elevene. Vi satser på akademisk skriving i samarbeid med Skrivesenteret på Universitet i Bergen. DetteFlorida 05 10 2015 - 1.jpg gir eleven god trening i å skrive akademisk, noe som er en styrke både i forhold til den videregående utdanningen, men også gjør at en mestrer det å skrive oppgaver når en starter på høyere utdanning. Videre satser vi på læringsstrategier. Eleven må bevisstgjøres i forhold til egen læring. Lærer en av å lese pensum, høre på forelesninger eller skrive notater? For noen virker en kombinasjon av dette, mens andre igjen lære best på én disse måtene. Til slutt så satser vi på lesestrategier. En kommer ikke unna at en må lese store mengder litteratur, når en skal i gang med høyere utdanning. For at denne overgangen ikke skal bli for brutal fra videregående opplæring trenes elevene i hvordan en best kan tilegne seg pensumet.

I tillegg til dette har vi nå startet opp med et tilrettelagt løp for dem som ønsker å forsere utdanningen sin. Elever som starter opp høsten 2017 vil kunne velge et tilpasset løp der de i løpet av 3. klasse på videregående skole begynner på Universitet i Bergen. Eleven vil gjøre seg ferdig med de fleste av de obligatoriske programfagene i løpet av 1. og 2. klasse. Dette gir rom i Vg3 for å studere ved UiB. Skoleåret 2016/2017 var det første hvor dette ble prøvd ut uten at de ble laget et eget løp for disse elevene. 30 elever har valgt ulike ordninger med å ta eksamen ved UiB i tillegg til sin ordinære skolegang ved St. Paul gymnas.

Universitetslinjen vil være åpen for søkere fra hele landet. Katolske søkere med over 4 i karaktersnitt vil bli prioritert ved inntak til linjen. Inntaket vil skje gjennom det fylkeskommunale VIGO systemet for inntak til videregående opplæring. Spørsmål om St. Paul gymnas og universitetslinjen kan rettes til St. Paul gymnas på gymnas@stpaul.no

 

Petter Gjessing, rektors stedfortreder St. Paul gymnas