BliLys er lansert!

CB-søstre.jpgLørdag 29. oktober 2016 ble nettstedet www.blilys.no lansert og åpnet for publikum. Det skjedde på høstens seminar for kateketer, som arrangeres årlig av Pastoralavdelingen. BliLys er en ny digital plattform i OKB hvor hensikten er å gjøre tilgjengelig ressurser for trosoverleveringen i familien, menighetskatekesen og i de katolske skolene. 60 engasjerte kateketer deltok.

Utgangspunktet for Blilys var tilbakemeldinger til Pastoralavdelingen om at kateketene ønsker hjelp til den konkrete planleggingen av katekeseundervisningen. Menighetene i OKB er velsignet med mange frivillige som år etter år stiller opp for å undervise barn i både førskole- og skolealder. Det er imidlertid kun i de aller største menighetene at det er midler til å ansette noen i en hel- eller deltidsstilling til å koordinere katekeseundervisningen. Dette betyr at vi som kirke heller ikke kan stille krav om utdanning eller erfaring til alle de frivillige. De som underviser barna i katekese, er derfor svært avhengige av å få gode hjelpemidler til å gjennomføre undervisningen en måte som er hensiktsmessig og i tråd med Kirkens krav til katekese.

«Katekese er ingenting annet enn overleveringen av evangeliet slik det kristne fellesskap har mottatt det, forstår det, feirer det, lever det og kommuniserer det på ulike måter» (Generaldirektoriet for katekesen, nr. 105). Det er biskopen i bispedømmet som er ansvarlig for denne forkynnelsen, og den er en av hans fremste oppgaver. Men siden biskopen ikke kan være tilstede i alle menigheter, alle messer og alle klasserom hvor troen forkynnes og overleveres, må han ha hjelpere: prester, diakoner og legfolk med ulike oppgaver, både sentralt i bispedømmet og lokalt i menighetene.

Blant oppgavene Kirken gir biskopen når det gjelder katekese, er å sikre personale, utstyr, undervisningsressurser, økonomiske ressurser, Presentasjon i plenum.jpgopplæring av kateketer og et helhetlig program for katekesen i bispedømmet (ibid., nr. 223). BliLys er ett svar på dette. Flere personer har over tid vært involvert i å utvikle både plattformen og innhold til den, og det er lagt inn betydelige ressurser i arbeidet, mest i form av ansattes arbeidstid, men også i form av kjøp av diverse tjenester.

Det er blant annet blitt laget helt nye kunstneriske fremstillinger av flere helgener og skrevet nye helgenbiografier beregnet på barn i alderen 8–12 år. De kunstneriske fremstillingene er illustrert av en italiensk illustratør spesielt for BliLys. På lanseringsdagen flankerte de storsalen i Mariagården i Oslo og utgjorde en fargerik og levende allehelgensutstilling.

Pastoralavdelingen har også produsert filmklipp av barn og unge på ulike klassetrinn som forteller om egne tanker rundt tro. Disse filmene er introduksjoner til hvert klassetrinn, og hensikten er å gi kateketene et møte med hvordan barn i den aktuelle alderen tenker og snakker om tro. Her møter vi flotte og modige barn og unge som vitner på en levende og autentisk måte om at den kristne tro også utgjør en viktig del av livene til barn og unge i dag. På lanseringsdagen ble noen av filmene vist; de vekket både latter og undring, og flere av seminardeltagerne uttrykte at de var imponerte.

Ellers er det ulike typer ressurser å finne på BliLys: ferdig utskrevne undervisningsopplegg, forslag til spørsmål, bibeltekster og ulike måter å formidle tekster på, forslag til kunst og håndverk, kryssord, prosjektoppgaver, quizer, digitale presentasjoner og annet.

Maria Sammut med kateketer fra St. Svithun.jpgDet er spesielt verdt å nevne musikken fra albumet Adoremus. Det er et album Pastoralavdelingen fikk produsert sammen med Domino studio i Drammen høsten 2014. Musikken fra albumet ligger som enkelte lydfiler ulike steder i BliLys, og det er også lagt ut singback-versjoner som man kan bruke til å styrke de musikalske innslagene i katekeseundervisningen rundt om i menighetene og hjemmene.

På lanseringsdagen var det lagt opp til at deltagerne skulle få erfare konseptet BliLys: det audiovisuelle og de ulike ressursene. En av nøklene i BliLys er markeringen av det liturgiske året. Siden lanseringsseminaret var helgen før feiringen av Allehelgensdag og Allesjelersdag, var dette også tema for dagen. Som nevnt over, var det en utstilling av helgenplakater fra BliLys. Ved helgenene var det blant annet satt frem mat som kunne knyttes til vedkommende helgen, og under ettermiddagskaffen hadde vi «Coffee with the Saints», med tid til å tygge på hva vi kunne lære av helgenene – både forstått ordrett og overført.

Engasjerte trosformidlere.jpgDet er nå plattformen BliLys som er lansert. Noen steder ligger det flere ressurser, andre steder er det ennå ikke lagt ut noe. Her er det muligheter til å fylle på i det uendelige. Det er også mulig for kateketer – og andre – til å sende inn opplegg og ressurser de har brukt og som de ønsker å dele med andre. Slik vil BliLys også kunne fungere som en plattform for å dele med hverandre det som fungerer bra. Man sender i så fall oppleggene først inn til Pastoralavdelingen slik at avdelingen har kontroll på og kan garantere for alt som ligger ute.

Det er opprettet en Facebook-gruppe som heter BliLys. Det er en lukket gruppe for prester, kateketer og lærere ved katolske skoler. Her vil det legges ut beskjeder om når nye ressurser og opplegg er lastet opp på nettsiden, og man vil også kunne kommentere og diskutere både opplegg og annet av interesse.

Pastoralavdelingen reiser gjerne ut til menighetene for å holde kurs for kateketer og andre om bruken av BliLys. Invitasjonene begynner allerede å strømme inn, så ikke nøl med å kontakte oss.

Maria Sammut med Maximilian Kobe.jpgPastoralavdelingen ønsker å takke alle som gjorde lanseringen av BliLys mulig. Særlig ønsker vi å takke Bonifatiuswerk for pengestøtte til ulike deler av prosjektet. Takk også til alle kateketene som gjennom mange år har mast om å få en ressursbank! Uten dere ville ikke ideen engang ha blitt unnfanget. Og takk til alle som har vært inne i prosjektet på ulike måter, til alle som gjorde lanseringsdagen så flott og til alle som har støttet Pastoralavdelingen på denne veien.

Måtte BliLys bli til velsignelse for kateketer, foreldre og lærere – og mest av alt for alle barna og de unge som er de primære mottakere av Kirkens kateketiske oppdrag!

 

 Tekst og foto: Pastoralavdelingen, OKB