40 Påskenøtter til besvær

Her har du 40 påskenøtter å bryne deg på i faste og påsketiden.

Tar du utfordringen?

 

Titian_-_Christ_Carrying_the_Cross_-_WGA22830.jpg

 

1. Vi regner oftest med at Jesu virksomhet strekker seg over tre år, ettersom et av evangeliene – men bare ett! – uttrykkelig nevner at Jesus «dro opp til Jerusalem» (for å feire den jødiske påsken) tre ganger. Hvilket av evangeliene er dette?

a) Matteus

b) Lukas

c) Johannes

 

2. Hva var det egentlig den jødiske påsken – pesach – ble feiret til minne om?

a) Utvandringen fra Egypt

palmegrener.jpgb) Innvandring til «Det lovede landet»

c) Befrielsen fra Babylon

 

3. Den stille uke innledes med palmesøndag.
Hvorfor kalles dagen det?

a) Veien inn til Jerusalem var omkranset av palmer

b) Palmer var Jesu yndlingstre

c) Folk strødde palmeblader på veien foran Jesus

 

4. Hvorfor kalles Skjærtorsdag («skjær» betyr «ren») akkurat det?

a) Påskefeiringen betydde renselse for dem som deltok

b) Til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter

c) Fordi dagen innledet Jesu egentlige forsoningsverk

 

5. Den jødiske påskefeiringen ble innledet av et fast ritual, som også Jesus og disiplene hans gjennomførte inne i Jerusalem. Hva var det?

a) At alle gikk opp trappen til tempelet.

nettverd.jpgb) De spiste et spesielt påskemåltid sammen

c) bestemte salmer ble sunget

 

6. Hva betyr «nattverd»?

a) Kveldsmat

b) Nattevåking

c) Nattevakt

 


7. Før Jesus blir tatt til fange, går han inn i en hage for å be.
Hva het hagen?

a) Getsemane

b) Sions hage

c) Davids hage

 

8. Hva het disippelen som kom til å forråde Jesus?

a) Tomas

b) Mattias

c) Judas

 

9. Hvilket tegn var det den forrådende disippelen brukte til vaktstyrken, for å identifisere Jesus – som de skulle arrestere?

a) Han pekte ham ut

b) Han kysset ham

c) Han kastet en stein på ham

 

10. Vi vet det oppsto noen tumulter underarrestasjonen, fordi en av Jesu disipler hugg øret av en prestelig tjener med sverdet sitt. Hva het denne tjeneren?

a) Malkos

b) Annas

c) Mattias

 

11. Etter at Jesus var arrestert, ble han først ført frem for «Det høye råd». Hva var egentlig det?

a) Et slags «formannskap» i Jerusalem

b) Et triumvirat av verdslige og religiøse ledere

c) Jødenes øverste religiøse lederskap.

 

12. Deretter ble han fremstilt for Pontius Pilatus. Hvem var han?

a) En dommer

Jesus og disippel.jpgb) Den øverste leder for den romerske okkupasjonsmakten 

c) Jerusalems rikeste mann.

 

13. Hvorfor var det nødvendig å involvere Pilatus?

a) Det var han som kunne avsi en dødsdom

b) For at det skulle bli full enighet om dødsdommen

c) Han eide retterstedet.14. Pilatus ønsket ikke å dømme Jesus til døden., men gjorde det likevel. Hvorfor?

a) Spåmenn rådet dem fra det, men det ble oversett.

b) Henrettelsen ble rett og slett et «folkekrav» de fant det opportunt ikke å sette seg mot

c) Jurister var i tvil, men mente det ikke strengt tatt var mot Romerretten

 

15. Jesu vandring til retterstedet, Golgata, skjedde på Via Dolorosa – der den opprinnelige korsveivandring med sine 14 stasjoner senere utviklet seg til en sterk tradisjon.
Men hva betyr egentlig «Via Dolorosa»?

a) De dømtes vei

Jesus på korset clipart.jpgb) Smertens vei

c) Dommens vei.

 

16. Hva var Jesu siste ord på korset?

a) «Det er fullbrakt.»

b) «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.»

c) Vi vet ikke riktig hva de var, bare at han ropte med høy stemme.17. Hvem var Josef fra Arimatea?

a) Mannen som hjalp Jesus å bære korset mot Golgata

b) En jødisk soldat i romersk tjeneste som bevitnet henrettelsen

c) Mannen som tok Jesus ned fra korset og la ham i hans egen familiegrav18. Etter Jesu død kom Maria Magdalena og «noen andre kvinner» til å spille en hovedrolle i en skjellsettende hendelse. Hvilken?

a) Det var de som tok vare på klærne hans

b) De var de første til å finne den tomme graven etter oppstandelsen.

c) Det var de som stelte liket, slik at det ble gravlagt i henhold til alle religiøse regler19. Raskt oppsto ryktet om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Hvordan ble dette aller først tatt imot av dem som sto ham nærmest?

a) Selv blant disiplene ble det først avvist som tomt snakk

Easter_Sunday_53.jpgb) Alle tilhengerne samlet seg øyeblikkelig til jubel og fest

c) Det var forventet, så det utløste bare ro og konsentrasjon20. Etter hvert viste Jesus seg for tilhengerne sine – første gang for to menn, som var på vandring til en landsby ikke så langt fra Jerusalem. Hva het byen?

a) Nasaret

b) Sikem

c) Emmaus

 

21. Fastetiden varer i 40 dager. Men perioden fra askeonsdag til påskedag er 46 dager lang. Hva er årsaken til denne forskjellen?

a) Dagene i Den stille uke regnes liturgisk sett ikke med i fastetiden

b) Søndagene regnes selvfølgelig ikke med

c) Dagene telles ifølge den julianske kalenderen

 

22. Hvilken latinsk hymne synges ikke i faste- og påsketiden?

a) Regína caeli

b) Veni creátor Spíritus

c) Victimæ Paschali

 

23. Og hvilken norsk hymne synges ikke i faste- og påsketiden?

a) Kristenhet, la lovsang tone

b) Dine hender er fulle av blomster

c) Herre, hjelp meg, sjå no gjeng eg under

 

24. Et begrep i det katolske liturgiske år er «Det hellige triduum», altså tre dager med en særlig betydning. Hvilke tre dager snakker vi om?

a) Skjærtorsdag, langfredag, påskelørdagsakrament.jpg

b) Askeonsdag, langfredag, påskelørdag

c) De tre dagene mellom palmesøndag og askeonsdag

 

25. Hver messe feires med en liturgisk farge. I hele fastetiden gjelder fiolett, men én av søndagene kan feires med en annen liturgisk farge, rosa. Hvilken?

a) 2. søndag i fasten (Focolare)

b) 3. søndag i fasten (Gaudete)

c) 4. søndag i fasten (Laetare)

 

26. Pave Frans hadde i sitt fastebudskap for 2018 et initiativ kalt «24 timer for Herren» med skriftemål og sakramentstilbedelse. I hvilken tidsperiode ønsket paven at dette skulle skje?

a) Lørdag 24. – søndag 25. mars (natten før palmesøndag, innledningen til påskeuken)

b) Fredag 9. – lørdag 10. mars (i forbindelse med forsoningens sakrament)

c) Fredag 30. – lørdag 31. mars (mellom lang­fredags­liturgien og påskevigilien)

 

27. Hva menes egentlig med betegnelsen «påskeuken»?

a) Tiden mellom Palmesøndag og frem til midnatt 1. påskedag

b) Skjærtorsdag til og med 2. påskedag

c) 1. påskedag til 2. søndag i påsketiden

 

28. Hvordan beregnes tidspunktet for når påsken feires?

a) Femte søndag før pinse (jødisk korn­høste­fest)

b) Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn

Påskelys.jpgc) Bestemmes etter tradisjonen av jødiske imamer for hvert år

 

29. Tidspunktet for påsken varierer fra år til år, og etter forskjellige kalendersystemer. Pave Frans har foreslått en forenkling av dette, slik at alle trossamfunn kan forenes om et felles system. Hva antydet pave Frans i mai 2015 om dato for påskefeiring?

a) Å følge den jødiske «Pesach»/kornhøstefest (juliansk kalender)

b) Annen eller tredje søndag i april måned

c) Søndag i 12. uke etter Herrens åpenbaring (Epifani, 6, januar)

 

30. Hvilket latinsk uttrykk brukes ikke i messene i fastetiden?

a) Mea culpa

b) Asperges me

c) Allelúia

 

31. Fastetiden er preget av stillhet og ettertanke. Klokker og bjeller brukes ikke. På hvilket tidspunkt ringes det i klokker igjen etter fastetiden?

a) Etter messens slutt påskedag

b) Etter vesper langfredag

c) Ved Gloria påskenatt

 

32. I messen påskenatt er det foreskrevet et antall lesninger. Mange av dem er valgfrie, men hvis alle tekstene tas med, hvor mange er de?

a) 12 (1 fra hver av apostlene unntatt Judas + 1 evangelium)

Skjærtorsdag.jpgb) 9 (7 fra Det gamle testamentet, 1 epistel, 1 evangelium)

c) 7 (5 fra Det gamle testamentet, 1 epistel, 1 evangelium)

 

33. Når spiser man tradisjonelt et agapemåltid («kjærlighetsmåltid»)?

a) Skjærtorsdag

b) Langfredag

c) Påskenatt

 

34. Katekumener (dåpskandidater, de som ennå ikke er døpt) mottar tradisjonelt dåpens sakrament en spesiell dag i faste- og påsketiden. Hvilken dag?

a) Askeonsdag

b) Palmesøndag

c) Påskenatt

 

35. I mange sterkt katolske land er karneval en tradisjon i dagene før fastetidens begynnelse. Hvor kommer det latinske begrepet «karneval» fra?

a) «carne» (kjøtt) + «vale» (farvel): Abstinens fra kjøtt

Påskelammet.jpgb) «caro» (kjær) + «vallis» (vegg, [festnings]mur): Beskyttelse mot fristelser

c) «cara» (kostbar) + «valer» (verdi): Kristi sonoffer er det høyeste mulige

 

36. I mange land er det en påsketradisjon å ta med en kurv med mat til Kirken for å få den velsignet. Kurven inneholder ofte de matvarene du har valgt å avstå fra i fasten. Hvilken dag er det mest vanlig at denne maten velsignes?

a) Askeonsdag, samtidig med utdeling av askekors

b) Langfredag, ved avslutningen av skriftemålet

c) Påskelørdag, i en egen seremoni før midnattsmesse eller påske­dags­messe

 

37. Fra gammelt av har det på den norske landsbygda vært knyttet en rekke tradisjoner i forbindelse med påsken. Hvilken av disse alternativene har ikke vært vanlig?

a) Skyte med kraftige børseskudd langfredag

b) Ofre det første lammet som ble født etter påskenatt

c) Klatre opp på en fjelltopp for å overvære solunderet påskemorgen

 

38. Botens sakrament (skriftemålet) hører gjerne fastetiden og påsken til. Hvilken av disse forskriftene er ikke nedfelt i Kirkens lære:

a) Kirken oppfordrer til skrifte i faste- eller påsketiden

b) Den som lever et løssluppent liv må skrifte minst hver 60. dag

c) Har du begått en alvorlig synd (dødssynd) må du skrifte for å kunne motta kommunion

 

39. I askeonsdagliturgien blir man tegnet med et kors i pannen. Fargen på korset kommer fra aske, men hvor kommer asken fra?

a) Palmegrener fra fjorårets palmesøndag

b) Fjorårets ubrukte (ukonsekrerte) hostier

c) Huskelappene («memorabilii») fra påskens skriftemål

 

40. Selv om reglene tidligere var mye strengere gjenstår i vår tid abstinensdagene askeonsdag og langfredag som de to dagene i kirkeåret med forbud mot å spise kjøtt. Men det finnes også noen underlig unntak: Fra 1600-tallet kunne man i Nord-Frankrike kose seg med lundefugl, erkebispedømmet i New Orleans har åpnet for å nyte alligator, og på 1800-tallet ble bisamrotte tillatt i Michigan. Hvilket annet kjøtt er det blitt åpent for å spise på abstinensdagene?

a) Bever

b) Nebbdyr

c) Pinnsvin

 

Fasit finner du under bilde:

Perugino_-_La_résurrection_du_Christ.jpg

 

Denne saken finner du også i siste utgave av St. Olav kirkeblad

  • St. Olav kirkeblad kan du lese gratis HER. 
  • Tegn gratis abonnement HER

 

Fasit:

1 c | 2 a | 3 c | 4 a | 5 b | 6 a | 7 a | 8 c | 9 b | 10 a | 11 c
12 b | 13 a | 14 b | 15 b | 16 a) i følge Johannes, b) i følge Lukas, c) i følge Markus
og Matteus. Så alle svarene er faktisk riktige. | 17 c | 18 b | 19 a | 20 c | 21 b
22 b | 23 c | 24 a | 25 c | 26 b | 27 c | 28 b | 29 b | 30 c | 31 c | 32 b | 33 a | 34 c
| 35 a | 36 c | 37 b | 38 b | 39 a | 40 a