Dominikanerinnerinner deltar på FNs kvinnekommisjons møte i NYC

63rd session of the Commission on the Status of Women.jpg

KVINNEKOMMISJONEN: 11. - 22. mars holder FNs kvinnekommisjon sitt årlige møte i New York, der de evaluere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, setter globale standarder og vedtar politikk for å fremme kvinners rettigheter på verdensbasis. Foto: UN Women/Ryan Brown

 

Når FN møtes i New York i mars er også dominikanerinnene verden over representert. Sr. Ragnhild Marie Bjelland representerer Europa under møtet i regi av FNs kvinnekommisjon. I dette intervjuet deler hun noe av sin erfaring.

 

Tekst: sr. Ane-Elisabet Røer OP/katolsk.no
Først publisert på katarinahjemmet.katolsk.no

 

Fra 11.–22. mars 2019 inviterer FNs kvinnekommisjon til det 63. møtet vedrørende kvinner og jenters situasjon verden over. Møtet er det nest største årlige møtet i regi av FN, og avholdes i FNs hovedkvarter i New York. 

Hovedtema for 2019-møtet er sosial beskyttelse, tilgang på offentlige tjenester og bærekraftig infrastruktur for likestilling. For kvinner betyr temaene for eksempel å ha tilgang på rent drikkevann, helsesentre og rimelig barneomsorg, samt føle trygghet når man er ute å går i verdens gater. Kvinners behov må være en faktor når nye regler og retningslinjer formes, skriver Kvinnekommisjonen på sine nettsider.

 

Dominikansk tilstedeværelse

Tusener av kvinner fra hele verden deltar på 2019-møtet, og deriblant tolv dominikanerinner. I 2019 teller deltagerlisten også rundt ni tusen kvinner, noe som er rekord. Det har aldri tidligere vært så stor interesse eller antall deltagere, selv om dette er et stort arrangement.

Dominikanerordenen er representert ved FN som observatører. Det er derfor naturlig at søstrene bidrar med representanter under FNs kvinnekommisjons viktigste møte. Europa er også representert ved norske sr. Ragnhild Marie Bjelland OP og sr. Inmaculada Sanchez Garcia-Muro. Selv om de kommer fra hver sin kongregasjon og virker i forskjellige land, representerer de i denne sammenhengen Dominican Sisters Europe.

 

Sr. Ragnhild Marie, du representerer dominikanerinnene i Europa under dette møtet. Er det representanter også fra andre deler av verden på dette møtet eller er du alene? 

Ragnhild Marie Bjelland– Det er også en annen søster fra Europa til stede på møtet. Hun heter sr. Inmaculada Sanchez Garcia-Muro, og kommer fra Spania. I tillegg til oss to, er dominikanerinnene representert med en søster fra Australia, to fra Afrika, og en fra Sør-Amerika.

Vi er altså seks tilreisende dominikanerinner fra forskjellige deler av verden til stede under møtet i regi av FNs kvinnekommisjon. Vi er alle innlosjert hos The sisters of Hope, nord i New York. Vi har vår base der, og møtes daglig. I tillegg til oss tilreisende fra andre deler av verden, deltar også seks dominikanerinner fra USA. Med disse, er dominikanerinnene representert med hele tolv søstre.

 

Samarbeider dere tolv på noen som helst måte i sammenheng med dette møtet?

– Det er vel ikke riktig å si at vi samarbeider. Vi velger oss ut foredrag og seminarer som vi deltar på, og det er mange seminarer og foredrag å velge mellom. Programmet tillater oss ikke å være med på alt. Noen ganger er vi derfor flere på det samme foredrag eller seminar, og noen ganger er vi den eneste.

 

Sr. Ragnhild Marie Bjelland

 

Hvordan er dagsorden under FN-møtet? 

– Vi drar inn til FNs hovedkvartal med et lokaltog allerede kl. 06.45 på morgenen. Dagen bruker vi på seminarer og foredrag. Returen til basen vi har hos The sisters of Hope, er rundt klokken 16.00. Det er lange og tøffe dager.

 

Hva har gjort størst inntrykk?

– Det som har gjort meste inntrykk på meg, er kanskje det å se alle som er kommet hit og det fra alle verdens hjørner.

 

Hva er dominikanerinnenes bidrag under FN-møtet og hvorfor er det viktig at de er der?

– Vi er til stede under møtet som observatører, så ingen av oss bidrar med noe annet enn å være tilstede. Slik er det ingen av oss som bidrar med noe direkte. Men, det er viktig for oss som ordenssøstre å lære mer om kvinners situasjon i hele verden. De fleste dominikanerinnekommuniteter verden over, vil ha et engasjement for kvinner eller jenter. Sta. Katarinahjemmet er et eksempel på det, hvor vi blant annet har et Hjem for unge piker.

 

web-9.jpg

BIDRAGSYTERE: Dominikanerinner fra flere land i Europa under et møte i Oslo. De er alle viktige bidragsytere når det gjelder kvinner og jenters situasjon rundt om i Europa. Foto: Katarinahjemmet

 

Hvorfor er det viktig for DSI å engasjere seg i spørsmål rundt kvinner og deres situasjon?

– Det er selvsagt viktig for alle kvinner å engasjere seg i kvinners situasjon, men vi, som domininikanerinner, skulle være de som fører an i kvinners og alle menneskers rettigheter.

 

Du representerer også dominikanerinnene i Europa i Ordenens rettferd og fredskommisjon, hva ser du som viktig i dette arbeidet?

IMG_4065.JPG– For øyeblikket prøver jeg å få Europa på banen innen Ordenenes rettferd og fredskommisjon. Det er et faktum at dominikanerinner i Europa har vist liten interesse for kommisjonen som sådan, selv om det ikke er tvil om at det skjer mye positivt inne rettferdighet- og fredsarbeid lokalt, og på grasrotnivå.

Det var først i fjor at jeg kom inn i bildet som koordinator for dominkanerinnene i Europa. Det jeg i første omgang forsøker å bygge opp, er et nettverk mellom søstrene i de forskjellige kongregasjoner i vår verdensdel. Jeg håper et slik nettverk vil gi mulig til å dele informasjon og engasjement. I tillegg håper jeg selvfølgelig at interessen og viljen til å vie tid til kommisjonen blir mer til stede blant dominikanerinnene i Europa.

 

 

Søstrene som deltar på møtet. Foto: Privat 


Du sier at det skjer mye positivt rettferdighet- og fredsarbeid på lokalt og grasrot nivå. Kan du si litt om hvilke områder dominikanerinnene i Europa engasjerer seg vedrørende kvinner og deres situasjon?

– Siden jeg ikke har klart å bygge opp et tilstrekkelig nettverk ennå, er dette vanskelig å svare på. På mange måter kan vi allikevel si at mye av det vi gjør, har nettopp med kvinners situasjon å gjøre. Jeg kan bare gi eksempler på områder som søstre i Europa engasjerer seg innen, men ikke en utfyllende liste. Mange av apostolatene vil også være rettet både mot kvinner og menn, selv om kvinner og barn ofte er i fokus.

 

IMG_20190312_175829.jpg

FOR KVINNER OG BARN: Fra senteret søstrene i Torino bidrar til. Sammen med dem er det tretten frivillige arbeider der. Foto: utlånt av søstrene i Torino.

 

Flere steder vil søstrene være engasjert i arbeid blant kvinner i vanskelige situasjoner. Søstrene i Tyskland og Nederland har vist seg fremtredende i arbeid mot menneskehandel, for eksempel, mens søstrene i Latvia blant annet drar ut til fengslene og oppsøker kvinnene der. De forsøker å bistå kvinnene i gjenetableringsfasen etter frigivelse, og tilbyr også danseterapi for disse kvinnene.

Søstrene i Torino i Italia sa i 2015 ja til å ta del i det viktige arbeidet til assosiasjonen C.A.V. – Centro di Aiuto alla Vita. Søstrene er engasjert både innen administrasjonen der en av søstrene er Pestident, og i det daglige apostolatet. Assosiasjonens oppgave er å være til stede for kvinner under svangerskap, så vel som i det første året etter fødsel. Noe av hjelpen er av praktisk art som ved å bidra med litt utstyr og grunnleggende hjelp. Men det viktigste i arbeidet er allikevel å hjelpe kvinnene til å vokse i verdighet, som mødre og kvinner. I dag er det hele 80 kvinner som får hjelp ved senteret i Torino. De kommer fra Italia, Marokko, Syria, Peru, Egypt, Romania, Nigeria, Kamerun og Kongo. (Kilde: Sr. Barbara Bonafante, President C.A.V)

Mennesket finner sin verdighet i Gud. Søstrene i Ungarn har derfor sitt fokus på kvinnenes møte med Gud og deres vei sammen med Ham. De fokuserer på kvinnenes åndelige behov, og har opprettet flere forskjellige kallsprogram for kvinner, de organiserer også bønneskoler om somrene, og hvert år en pilegrimstur som er åpen både for kvinner og menn. De husker også mødre og deres barn, og inviterer hver uke til bønnegruppe for denne gruppen. Da ber søstrene sammen med mødrene og barna. De deler sine erfaringer og det gis anledning til trosopplæring. (Kilde: Sr. Anikó Angelika Schider).

pilgrimage_for_vocation.JPG

PILEGRIMSTUR: Søstrene i Ungarn har en rekke programmer for kvinner. Programmene er viktige bidrag i kvinnenes søken etter Gud. Her er de på pilegrimstur. Foto: utlånt av søstrene i Ungarn.

 

Andre klostre engasjerer seg mer innen utdannelse av kvinner. De vil ha skoler som ofte dekker behov fra barnehage til universitet. Andre har studenthjem, tilbyr leksehjelp eller språkopplæring for immigranter osv. Jeg kan ikke nevne alle, men Dominicanes du saint Non de Jésus i Toulouse i Frankrike, kan være et eksempel på søstre som har engasjert seg spesielt innen utdannelse. De har flere skoler.

Et annet eksempel er engasjement for en bedre verden for alle å leve i. Dominikanerinnene (Cabra) i Irland er for eksempel engasjert innen miljøvern. De har opprettet et økologisk senter i Wicklow town, og der utdanner de barn og voksne til bedre å ta vare på joden. Dette er et engasjement rettet både mot kvinner og menn. 

IMG_1389.JPG

ØKOLOGISK SENTER: Sr. Helen Mary Harmet leder i dag det økologiske senteret i Wicklow town. Her peker hun utover området. Foto: Katarinahjemmet/2017

 

Et mer organisatorisk engasjement er også viktig. Flere steder vil søstrene forsøke å bidra ved å være en stemme og et talerør for kvinner og jenters rettigheter og like muligheter. Dominikanerinnene i Stockholm vil være et eksempel her, hvor det vises til engasjement innen organisasjonene Catholic Women Speak og Voices of Faith. Disse organisasjonene er driftet av legkvinner, mens søstrene bidrar der de kan. Søstrene i Stockholm har også bidratt mye innen arbeid for rettferdighet og fred. Sr. Madelaine har for eksempel i en årrekke engasjert seg i kirkens Justice and Peace-komminsjon og hatt verv både på Europeisk og nasjonalt nivå. Hun er i dag generalsekretær for Rettferdighet og Fred kommisjonen i Stockholm Stift, og vil stå som et eksempel blant mange søstre Europa over, som har kledd viktige verv i Kirken.


Dette var noen eksempler. Mye annet kunne vært nevnt. Dominikanerinnene gjør svært mye bra på tvers av Europa.

 

Har du noe annet å si, som du ønsker å få frem?

– Ikke for øyeblikket, tror jeg, det er mange inntrykk på kort tid.

 

Hva er FNs kvinnekommisjon?

FNs kvinnekommisjon er en avdeling av FN som har fokus på kvinner og jenters situasjon verden over. Her arbeides det for likestilling og like muligheter mellom kjønnene. På FNs egen hjemmeside vises det til flere viktige satsingsområder. Der leser vi at FNs kvinnekommisjon jobber innenfor en rekke viktige områder:

  • Øke andelen kvinnelige ledere og beslutningstakere.
  • Få slutt på vold mot kvinner og jenter.
  • Engasjere kvinner i alle deler av freds- og sikkerhetsprosesser og humanitære aksjoner.
  • Styrke kvinners økonomiske deltagelse.
  • Gjøre likestilling sentralt i planleggingen og budsjetteringen av nasjonal utvikling.
  • Styrke kvinners rolle i FNs bæreskraftsmål.
  • Synliggjøre kvinners perspektiv og rettigheter når det gjelder HIV og aids.

 

Les mer:

Les mer om FNs kvinnekommisjon på deres egen nettside.

Se video om møtet på youtube

Les mer om møtet på Kvinnekommisjonens nettside på engelsk