Hyrdebrev om den ekstraordinære måneden for misjon

 

Biskopen oppfordrer menighetene til å ha Kirkens misjon som intensjon i oktober

IMG_1883.jpeg

OPPDRAGET: «Kirkens apostoliske oppdrag forblir det samme, og derfor nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og ber ustanselig om hans hjelp til frimodig å forkynne frelsen i Jesu navn,» skriver biskop Bernt I. Eidsvig.   

 

Kjære brødre og søstre i Kristus,

i år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon.

 

Når vi på pinsedagen feirer at Gud grunnla sin Kirke på apostlenes grunnvoll og sendte dem Den Hellige Ånd, minnes vi også på at de umiddelbart begynte å oppfylle misjonsbefalingen. På forskjellige sprog forkynte de Kristus for alle som var samlet i Jerusalem. Kirkefaderen hl. Johannes Krysostomos lærer oss at dette var et tegn på at Evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag, og at alle tungemål skulle forenes i bekjennelsen av den ene tro. Dette blir også gjengitt når vi bærer frem vår takksigelse gjennom pinsedagens prefasjon. Kirkens apostoliske oppdrag forblir det samme, og derfor nedkaller vi i dag Den Hellige Ånd og ber ustanselig om hans hjelp til frimodig å forkynne frelsen i Jesu navn.

 

«De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner nye mennesker for Kristus.»

 

Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus, har gjennom Kirkens historie aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi minnes kristningsverket i Norge og de modige misjonærer som kom til de skandinaviske landene i middelalderen. Senere, gjennom oppdagelsen av nye kontinenter, beveget Kirken seg også til nye misjonsmarker. De siste tiårene kan vi glede oss over at Kirken vokser i Afrika og Asia, der Kirken vinner nye mennesker for Kristus. Moderne martyrers offer er et sterkt vidnesbyrd for oss, for også idag er Kirken livskraftig og evangeliserende som på apostlenes tid.

 

 

Vi kan ikke bare være tilbakeskuende. Og selv om det er viktig at vi støtter Kirkens misjonærer under fjerne himmelstrøk, både åndelig og materielt, kan vi ikke bare se på Kirkens misjon i et slikt perspektiv. Hver og en av oss er døpt og sendt. I Kirkens indre opplever vi dette når foreldre kommer for å døpe sine barn og dermed forplikter seg til å lære dem om Kristus og hjelpe dem til å vokse i troen. Foreldre oppfyller da misjonsbefalingen. Vi kan også glede oss over et rikt og blomstrende liv i våre menigheter, hvor mennesker som søker Gud helt sikkert finner troende som kan bringe dem nærmere Kristus, enten det er prester, ordensfolk eller engasjerte legfolk. En uvurderlig innsats for troens utbredelse skjer også ved barn og unges møte med Kristus i katekesen.

 

Måneden for misjon er en anledning til å minne oss selv på at vi alle, med dåpen som grunnlag, er sendt for å spre det glade budskap. Samtidig erfarer vi at færre mennesker blir døpt i Norge og ikke kjenner Kristus og Kirken. Uavhengig av årsakene til dette står misjonsbefalingen klart for oss, og den forplikter oss til å forkynne Evangeliet under alle forhold. Derfor melder behovet for en fornyelse av vår dåpspakt seg. Den er Kirkens misjon og vår sendelse bygget på for at vi skal følge apostlenes eksempel og nå til de udøpte og ikke-troende med frelsens budskap. Gjennom et særlig fokus på dette i oktober måned kan vårt bispedømme, våre menigheter og våre hjem på nytt fylles av den Ånd som på pinsedagen ble sendt til Kirken, og som inspirerte apostlene til å gå ut i verden og forkynne Evangeliet.

 

«Vi alle, både barn og unge, voksne og gamle, kan hente inspirasjon fra hellige misjonærer.»

 

Det er mitt ønske at samtlige menigheter innleder denne måneden med en høytidelig fornyelse av dåpspakten under alle messer og på alle sprog, søndag 29. september 2019. Jeg ber også prestene om å forberede de troende på denne hendelsen og preke over dette tema.

 

Det er også mitt håp at hver menighet sammen med prestene, samt hver familie og hvert ordensfellesskap, i løpet av denne måneden foretar en dypere refleksjon rundt sitt eget misjonsarbeid, og derefter, ledet av Den Hellige Ånd, gjør ord til handling. Dette er allerede blitt innledet på bispedømmenivå i Pastoralrådet.  Det er mitt ønske at vi gjør dette til en prioritet i vårt bispedømme. Vi alle, både barn og unge, voksne og gamle, kan hente inspirasjon fra hellige misjonærer.

 

I de fleste av våre menigheter er det vanlig å be rosenkransen i oktober måned. Jeg oppfordrer derfor menighetene til å ha Kirkens misjon som intensjon denne måneden. Misjonsrosenkransen er en god tradisjon som kan berike menighetens bønn. Måtte salige Maria, Guds Mor og evangeliseringens stjerne, gå i forbønn for oss og vise vei til nye misjonsmarker.

                                              

 

Pinsevigilien, 8.juni 2019

 

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

 

 

Les også

 

Besøk også

 

 

Les på polsk