Olsok har påvirket Norge i snart tusen år

 

Olsok-tradisjoner i Norge

29847954318_b8d8438abb_o.jpeg

STERKT VIDNESBYRD: Etter flere hundre års opphold feires det igjen katolsk messe i Nidarosdomen på olavsdagen 29. juli. De folkelige olavstradisjonene trosset reformasjonens iherdige innsats og opphørte derimot aldri. Foto: Jan Erik Kofoed

 

Olsok er minnedag for Hellig Olav, som ble drept i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Siden da har helgenen påvirket land og kultur, fra stølsfest til storpolitikk.

 

Tekst: Ørnulf Hodne, kulturhistoriker (foto: Universitetet i Oslo)Ørnulf_Andreas_Hodne.jpg

 

Olsok (fra norrønt ólafsvaka) er minnedagen for kong Olav Haraldsson, som 35 år gammel falt i slaget på Stiklestad 29. juli 1030.

Da han kort tid etter ble kåret til helgen av Den katolske kirke og bisatt over høyalteret i Klemenskirken, ble Nidaros gjennom hele middelalderen sentrum for den viktigste norske og nordiske kirkefesten i året, og valfartsmål for store pilegrimsskarer fra inn- og utland.

Reformasjonen på 1500-tallet avskaffet både olsokmessene og pilegrimsferdene, men uten at Olavskulten og arven etter Heilag-Olav dermed forsvant i folket.

Tradisjonen om helgenkongen levde videre i skikker, folketro og en rik legende- og sagndiktning uten kirkens medvirkning. Og mye av dette samlet seg naturlig nok om minnedagen hans og bidro til at den fortsatt ble markert og feiret. Særlig var dette tilfelle på Vestlandet.

 

Fridag og dans på stølen

I sine folkeminnesamlinger fra Hardangerbygdene har Halldor O. Opedal en rekke eksempler på at olsok nær sagt på hele 1800-tallet ble feiret med en spesiell stølsfest (olsokveitsle, olsokleik) da «heimefolki» dro til seters for å danse og more seg med budeiene og spise rømmegrøt (olsokgraut) og dravle. I Eidfjord tok olsokleikene slutt omkring 1865, mens i Granvin ble sammenkomstene flyttet fra bygda og opp til fjellstølene i 1880-årene.

Olsok var lenge «halvhelg» og fridag for tjenestefolket i flere bygder. Slike olsokfester har trolig vært vanlig i mange norske stølsområder; de minner mye om St. Hans-feiringen, og enkelte steder brente de også bål. På Sunnmøre ble «Olsoke» gjerne regnet som rette midtsommer.

 

Kraftig olsokøl

Fest og øl hørte alltid sammen, det gjaldt også olsokfeiringen. Men i likhet med juleølet hadde olsokølet, minnedrikken for Hellig Olav, en ekstra iboende kraft som ifølge folketroen gjorde den særlig skikket som offer til de underjordiske for å sikre seg deres velsignelse og hjelp til dyrking og åkerstell.

Magnus Landstad har et godt eksempel på denne sammenkoblingen i sine Mytiske sagn fra Telemarken, der det fortelles om gårdkona Torgunn på Åkre i Hjartdal at hun hadde den skikken «at hun til hver Olafsok brygget en Tønde Malt. Dette Øl blev fyldt paa en stor Tønde og henlagt i en Vedkjelder hen i Jordet og skulde udelukkende offres de Underjordiske. Denne Thorgunns Ølkjelder er endnu til og kaldes den Dag i dag Ølhullet. Men til Gjengjæld herfor fik Bjørgulf [mannen hennes] opskaaret al sin Ager, og der var ingen i Hjartdals Gjeld den gang som havde saamegen opdyrket Ager som han.»

 

Olavskilden.jpeg

KRAFTKILDE: Olavskilden i Trondheim skal ha sprunget ut på stedt der kongens legeme hadde ligget begravet en kort periode etter han ble drept. Kilden ligger sør for Nidarosdomen og Erkebispegården i skråningen mot Nidelven. Foto: Wikimedia

 

Kult om helbredende kildevann

Langt sterkere gjorde innflytelsen fra helgenkongen seg gjeldende i den landsomfattende kildekulten som i århundrer var knyttet til navnet hans. Ifølge Snorre kom det opp en fager kilde på sandmelen ved Nidelva, der kong Olav hadde ligget: «Folk fikk bot for sykdommer av det vannet. Det ble stelt pent omkring den og vannet har alltid siden vært nøye varetatt.»

Av de 34 helligkildene biskop Anton Chr. Bang registrerte fra etterreformatorisk tid, er de fleste viet Hellig Olav, og valfartene til disse og andre helbredende kilder holdt stedvis stand mot kirkelige og verdslige myndigheter langt inn på 1800-tallet. «Ennå den dag i dag kommer folk med flaske som de fyller med kildens vann», skrev konservator Finn Krafft så sent som i 1949 om olavskilden ved Vatnås kirke i Sigdal.

Etter å ha brukt kildene ofret de besøkende gjerne forskjellige ting til dem: mynter, sølvgjenstander, klær, små trekors og etterlatte krykker og staver. Der det lå et lite kapell eller en lovekirke ved kilden, gikk offeret dit. Høysesong for kildevalfart var midtsommers, da naturens krefter var sterkest, men også syftesok (2. juli) og olsok. Til de fleste olavskildene er det knyttet et sagn som forklarer hvordan den oppstod og hvordan kongen gjorde vannet helbredende. Det heter i visa om olavskilden ved Vigdesjå mellom Seljord og Brunkeberg i Telemark:

 

 De va’ han heilag Olav so i bygdi gjeng der snakk,

som gjekk derforbi og av kjellevatnet drakk.

Den kjella blei då heilag og gav sin helsebot

for mang ein sjuk som kom der og for syndi gjorde bot.

 

Ellers er det langt mellom hvert sted tradisjonsoppskriftene gir opplysninger om at olsokfeiringen hadde et mer kirkelig innhold, slik som i dette utsagnet fra Søgne i Vest-Agder: «Gurine Gjertsdotter Amfenes, fødd på Tangvall 1808 (mor til forteljaren) las preika i huspostillen olsokdagen.» Men hun kan neppe ha vært alene om dette. I Setesdal hendte det at gamle folk satt hjemme i stua og holdt våkenatt med ild på åren.

 

IMG_8887.jpeg

SEGN OG TEGN: «Skinner sola så mye olsokdagen at en kan sale en hest, blir det godt år», het ett av mange olsok-værtegn.  Her ridende ryttere til sadlet hest fra Spelet om Heilag Olav på Stiklestad (2018), der konflikten mellom overtro og tro er én av dramaets akser. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen  

 

Viktige værtegn

Størst betydning for folk flest har nok olsokdagen hatt som en av årets viktigste merkedager for vær og avlinger. «Mærkerne vidne om, hvor høit i sin Tid denne Dag, der var viet Landets Skytshelgen, blev agtet», skrev folkloristen Johan Th. Storaker i boka Tiden i den norske folketro (1921). På primstavene var dagen merket med Hellig Olavs øks. Blant værtegnene fremstår disse som mest vanlige: Skinner sola så mye olsokdagen at en kan sale en hest, blir det godt år. Er olavsdagen våt, skal bonden hauste med gråt. Olsokdagen varsler været til vinternettene. Fullmåne på olsokdag varsler streng vinter. På denne tiden ventet man en flom: olsokflommen. Da går den første fisken opp i elver og bekker for å gyte, og ålen lot seg fange i teiner. Da skulle slåtten være ferdig, og de nye potetene så utvokste at folk kunne ete dem.

 

image.jpg

INN I VARMEN: Under 900-årsjubileet for Hellig Olavs død i 1930 samlet protestanter og katolikker seg til store minnemarkeringer på Stiklestad og i Nidarosdomen. Jubileet markerte også at helgenkongen ble tatt inn i den offisielle varmen igjen. Foto: Trondheim Byarkiv

 

Helgenstatus med stor påvirkning

I våre dager har det skjedd en renessanse for Hellig Olav-feiringen her i landet, der det kirkelige og nasjonale engasjementet har fått tilbake mye av sin før-reformatoriske posisjon. Dette skyldes ikke minst at det i 1843 igjen ble tillatt for katolikker å danne sin egen menighet i Norge (St. Olav domkirkemenighet), og bygge egne kirker.

Videre oppvurderte forskere på 1800- og 1900-tallet de langtrekkende virkninger av Olav Haraldssons livsverk og helgenstatus for norsk og nordisk rikspolitikk, kirke- og kulturhistorie, og som inspirasjonskilde for diktning og bildekunst både i eldre og nyere tid.

Innenfor Norges nåværende grenser skal det i middelalderen ha vært minst 200 kirker som hadde Olav til vernehelgen, og ingen annen nordisk helgen hadde en sterkere posisjon i Finland og Sverige. Et viktig bidrag til dette kunnskapsløftet for «Norges evige konge» (Rex Perpetuus Norvegiae) er professor Olav Bøs doktoravhandling Heilag-Olav i norsk folketradisjon (1955).

Allerede i 1897 var grunnlaget til stede for en storstilt nasjonal fornyelse av olsokfeiringen i tilknytning til Trondheims 900-årsjubileum, men den planlagte gudstjenesten i domkirken måtte avlyses da stiftsprosten nektet å bidra med en kirkelig markering. Sitt egentlige gjennombrudd som nasjonalkirkelig minnefest, fikk olsok først i 1930 ved 900-årsjubileet for slaget på Stiklestad. Da var geistligheten representert i nasjonalhelligdommen med 400 prester og alle landets bisper, og 42 000 mennesker deltok i friluftsgudstjenesten på Stiklestad.

 

IMG_1269.jpeg

EVIG AKTUELL: En rekke arrangementer under olsok viser at helgenkongen Olav fortsatt har en sterk posisjon i Norge. Her et bilde fra den katolske prosesjon til Stiklestad kirke i 2018. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Holder historien levende

I dagens Norge er olsok en fast etablert høytid som feires på mange vis, med gudstjenester, møter i historielag og foreninger, Spelet om Heilag Olav på Stiklestad, Olavsfestdagene i Trondheim, «ei vekelang kyrkjehistorisk høgtid med sterke allmennkulturelle innslag» (Olav Bø) og Den katolske kirkes nasjonale olsokfeiring med messe i selve Nidarosdomen, helgenkongens siste hvilested, på hans dødsdag 29. juli, olsokdagen.

Massemediene sprer årlig kunnskap om dagen og bakgrunnen for feiringen. Samtidig registreres en økende interesse for pilegrimsvandringer, og målet for den lengste og mest populære av dem er Nidarosdomen, der turen med størst utbytte avsluttes nettopp på olsok-dagen.

 

Les mer