Nye nasjonale råd og regler fra 15. desember 2021

MUNNBIND.jpg

GJØR SOM PAVE FRANS: Bruk munnbind. Ta vaksinen. Følg smitteverntiltakene. Her er Den hellige Far fotografert på flyet fra Italia til Kypros den 2. desember 2021.  FOTO: Alessandra Tarantino/ REUTERS

 

Til alle menigheter i Oslo katolske bispedømme. Menigheter i Trondheim stift, Tromsø stift og ordenssamfunn: til orientering.

Regjeringen varslet 13.12.2021 om nye nasjonale regler og råd for smitteverntiltak. Tiltakene gjelder hele landet, og trer i kraft ved midnatt 15.12.2021.

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

Menighetene kan velge mellom to ordninger: Med eller uten faste tilviste plasser.

A) Med faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste mm med faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 50 personer. Arrangører (bla. geistlige, organist, lektorer, kirkeverter) kommer i tillegg. Utvidede krav til registrering gjelder, se eget avsnitt nedenfor.

På utendørs gudstjeneste med faste tilviste plasser kan det maksimalt delta inntil 600 personer fordelt på inntil 3 kohorter med maks 200 personer i hver. Det skal være minst 2 meters avstand mellom kohortene og minst en meters avstand mellom de troende.

B) Uten faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 20 personer. Arrangører (se over) kommer i tillegg. 

På utendørs gudstjeneste mm uten faste tilviste plasser kan det maksimalt delta 100 personer.

Begravelser regnes som offentlig arrangement, og følger regelen for gudstjeneste med faste tilviste plasser. Maksimalt antall deltakere er 50 personer.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. 

Avstanden som skal holdes i kommunions-køen er også minst én meter.

OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE

Alle deltakere skal registreres med navn, telefonnummer og hvilken plass den troende har benyttet der det har vært faste tilviste plasser. Vi gjør særlig oppmerksom på at reglen om registrering av hvor den troende har sittet er en ny bestemmelse fra og med 15.12.2021.

Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. Oversikten over deltakere skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. De som deltar, skal være kjent med at det finnes en liste og hvor lenge den oppbevares.

Vær oppmerksom på at tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger de samme reglene for registrering av deltakere.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og at gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

PRIVATE SAMMENKOMSTER

På private sammenkomster på offentlig sted i leide eller lånte lokaler, er det ikke tillatt med flere deltakere enn 20 personer innendørs. Maksimalt antall deltakere utendørs er 50 personer.

I menighetene er dette f.eks. julefester, foredrag, feiring av fødselsdag, jubileum eller annen merkedag.

I minnestunder etter begravelse kan det være 50 personer til stede. Vær oppmerksom på at kravet til registrering av deltakere gjelder også i dette tilfellet.

KOR OG KORØVELSER

Det anbefales å avlyse korøvelser innendørs for voksne.

Det anbefales minst to meters avstand ved korsang..

BARN OG UNGE

Barn og unge i barnehage- og barneskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter. Hvis aktiviteten foregår inne, bør det være maks 20 deltakere. Det er ikke anbefalt å samle barn og unge fra ulike steder/kohorter.

Dette betyr at det er mulig å organisere aktiviteter som katekese og andre samlinger i menigheten for barn til og med barneskolealder.

BRUK AV MUNNBIND

Munnbind er fra 15.12.2021 påbudt på innendørs arrangementer som gudstjenester, bønnesamlinger og kirkekaffe mm.

HJEMMEKONTOR

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

Nasjonale anbefalinger

  • Hold en meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære.
  • Hold deg hjemme når du er syk – ha en lav terskel for det.
  • Unngå håndtrykk og klemming
  • Redusere antall nærkontakter. Inviter maks 10 gjester hjemme i tillegg til egen husstand.
  • Ta vaksine.
  • Munnbind anbefales også når det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre.

NÅR GJELDER REGLENE FRA?

Det nye reglene gjelder fra 15. desember og gjelder i fire uker.


Forbud mot munnkommunion i Oslo katolske bispedømme fra 9. desember 2021:

KOMMUNION

Håndkommunion er den eneste tillatte form. Munnkommunion er ikke tillatt.


Les på polsk