Svar på spørsmål fra H.E. mgr. Julito Cortes, biskop av Dumaguete (13. november 2023)

Anmodning fra Hans Eksellense, mgr. Julito Cortes, biskop av Dumaguete (Filippinene), angående den «beste pastorale tilnærmingen» med henblikk på katolske troendes tilslutning til frimureriet.

 

Nylig ba mgr. Julito Cortes, biskop av Dumaguete, etter å ha forklart med bekymring den situasjonen i sitt bispedømme som følger av en stadig økning i antallet troende som er innmeldt i frimureriet, om råd til å håndtere denne situasjonen på en adekvat måte ut fra et pastoralt perspektiv, samtidig som man også tar hensyn til de læremessige implikasjonene knyttet til nevnte fenomen.

Tilslutning til frimureriet er svært relevant på Filippinene. Det gjelder ikke bare de som er formelt innmeldt i frimurerlosjene, men mer generelt et stort antall sympatisører og assosierte som er personlig overbevist om at det ikke er noen motsetning mellom tilhørighet til Den katolske kirke og til frimurerlosjer.

For å håndtere denne problematikken på en passende måte, ble det besluttet å svare ved å involvere den filippinske bispekonferansen selv, og varsle konferansen om at det vil være nødvendig å implementere en koordinert strategi blant de enkelte biskopene som innebærer to tilnærminger:

(a) På det læremessige plan må man huske at aktivt medlemskap i frimureriet for en troende er forbudt på grunn av uforenligheten mellom katolsk lære og frimureri (jf. Kongregasjonen for troslæren, «Erklæring om frimurerorganisasjoner» fra 1983 og retningslinjene publisert av den filippinske bispekonferansen i 2003). De som formelt og bevisst er innmeldt i frimurerlosjer og har omfavnet frimureriske prinsipper, faller derfor inn under forføyningene i nevnte erklæring. Disse tiltakene gjelder også for eventuelle kirkemedarbeidere som er innmeldt i frimureriet.

(b) På det pastorale plan foreslår Dikasteriet at de filippinske biskopene gjennomfører en katekese for folket i alle menighetene angående årsakene til uforenligheten mellom den katolske tro og frimureri.

Til slutt inviteres de filippinske biskopene til å vurdere muligheten for en eventuell offentlig uttalelse angående dette.

 

Fra audiensen den 13. november 2023

 

Víctor Fernández

Frans

 

Oversettelsen er gjort av katolsk.no og er ikke offisiell.