Barne- og ungdomsarbeid

Vedlegg 2: NUKs organisatoriske oppbygning

  1. Landsmøtet (LM); organisasjonens øverste myndighet. LM avholdes årlig.
  2. Landsstyret (LS); NUKs øverste myndighet mellom Landsmøtene. Det skal avholdes minst tre LS-møter i året.
  3. Arbeidsutvalget (AUV); skal lede NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene etter de retningslinjer LS og LM fastsetter.

Medlemskap i NUK er organisert gjennom et av lokallagene rundt om i menighetene. Det er primært her størstedelen av ungdomsarbeidet skal foregå, på ungdommenes eget initiativ og i de respektive menigheter. Lokallagene må ha et valgt styre, og kan sende representanter til LM.

NUKs lokallag er delt inn i 7 distrikter. Hvert distrikt kan om lokallagene finner det ønskelig, oprette distriktsråd for å styrke samarbeidet mellom lokallagene og arrangere fellestiltak. Lederen i distriktsrådet er representant for distriktet i LS, og skal i tillegg til å være en aktiv pådriver for ungdomsarbeidet rundt i alle distriktets menigheter, også tale distriktets sak i landsstyret.

AUV blir valgt for et år av LM. Dette er den viktigste administratoriske gruppen i den sentrale organisasjonen, og har møter omtrent hver tredje uke i Oslo. Den er ansvarlig for den daglige driften på sekretariatet og disponerer NUKs midler i henhold til budsjettet. Blandt utvalgets oppgaver er også utnevnelser av leirsjefer, utvalgsledere og redaktører. I samarbeid med LS skal de utføre de oppgavene som er pålagt i arbeidsprogrammet vedtatt av LM.

I tillegg kan det nedsettes utvalg for spesielle saksområder. Utvalgene fungerer som AUVs arbeidsgrupper og skal hjelpe AUV med å gjennomføre arbeidsprogrammet og forskjellige konkrete arrangementer. De er ansvarlig overfor LS, og utvalgets leder kan delta på landsstyremøtene som observatør (uten stemmerett). For øyeblikk er det følgende utvalg i NUK som "avlaster" AUV slik navnene tilsier: Lokallagsutvalget (LLU), Ledertreningsutvalget (LTU), Leirutvalget (LUT), Karitativt Utvalg (KarU), Økonomisk Utvalg (ØU).

Landsstyret i NUK er et visjonært organ og et forum hvor ungdommer fra hele landet møtes for å diskutere organisasjonens virksomhet og framtidsplaner. LS er arbeidsgiver (delt med OKB) for de tre fulltids ansatte på sekretariatet i Oslo: organisasjonskonsulent, organisasjonssekretær og landsungdomsprest. LS står også ansvarlig for all NUK aktivitet året gjennom. I styret sitter AUV, dirstriktsrepresentantene, utvalgslederne, organisasjonens pastoralråds-representanter og redaktørene for de tre bladene NUK gir ut: Arken, Tenkat og KU (Katolsk Ungdom).

Sammenlignet med de andre nordiske katolske ungdomsorganisasjonene ligner vår organisasjonsstruktur mer på DUKs (Danmarks Unge Katolikker), hvor utvalgene står for det meste av den sentrale organisasjonens tilbud (som f.eks. leire, blader, ledertreninger ol.) mens sekretariatet tar seg av papirarbeidet. SUK (Sveriges Unge Katolikker) har derimot endelig fått distriktsrådene rundt i landet til å fungere. Det aller meste av virksomheten foregår på det lokale/distriktsmessige plan, den sentrale organisasjonen trår hovedsakelig til på større, landsdekkende arrangementer, i tillegg til alle formalia. (Det må dessuten også sies at ingen av disse organisasjonene har så store geografiske utfordringer som vi.)


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18