Liturgisk kalender 2010

Januar * Februar * Mars * April * Mai * Juni * Juli * August * September * Oktober * November * Desember
Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid , Fest , Minnedag (obligatorisk og valgfri ) samt Faste og abstinens . Minnedagslesninger er markert med en .

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2010

Fre 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1
  GUDS HELLIGE MOR MARIA
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
① 4 Mos 6,22-27 ② Gal 4,4-7 ⓔ Luk 2,16-21
Lør 2
  De hellige Basilios og Gregorios
① 1 Joh 2,22-28 ⓔ Joh 1,19-28
Tidebønn for uke 2
SØN 3
  2. SØNDAG ETTER JUL
① Sir 24,1-4.12-16 ② Ef 1,3-6.15-18 ⓔ Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
Kollekt til barne-missio
Man 4
  ① 1 Joh 3,7-10 ⓔ Joh 1,35-42
Tir 5
  ① 1 Joh 3,11-21 ⓔ Joh 1,43-51
Ons 6
  HERRENS ÅPENBARING
① Jes 60,1-6 ② Ef 3,2-3a.5-6 ⓔ Matt 2,1-12
Tor 7
  (Den hellige Raimund av Peñafort)
  ① 1 Joh 3,22-4,6 ⓔ Matt 4,12-17.23-25
Fre 8
  (Den hellige Torfinn)
  ① 1 Joh 4,7-10 ⓔ Mark 6,34-44
Lør 9
  ① 1 Joh 4,11-18 ⓔ Mark 6,45-52
Tidebønn for uke 3
SØN 10
  HERRENS DÅP
① Jes 42,1-4.6-7 ② Apg 10,34-38 ③ Luk 3,15-16.21-22 eller ① Jes 40,1-5.9-11 ② Tit 2,11-14;3,4-7 ⓔ Luk 3,15-16.21-22
Tidebønn for uke 1
Man 11
  ① 1 Sam 1,1-8 ⓔ Mark 1,14-20
Tir 12
  ① 1 Sam 1,9-20 ⓔ Mark 1,21-28
Ons 13
  (Den hellige Hilarius)
  ① 1 Sam 3,1-10.19-20 ⓔ Mark 1,29-39
Tor 14
  ① 1 Sam 4,1-11 ⓔ Mark 1,40-45
Fre 15
  ① 1 Sam 8,4-7.10-22a ⓔ Mark 2,1-12
Lør 16
  ① 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a ⓔ Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 17
  2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Jes 62,1-5 ② 1 Kor 12,4-11 ⓔ Joh 2,1-11
Man 18
  ① 1 Sam 15,16-23 ⓔ Mark 2,18-22
I Dominikanerordenen:
  Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: ① Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 ⓒ Salme 27,1.4,5,8-9.11 ⓔ Joh 12,24-26
Bønneuken for kristen enhet
Tir 19
  Den hellige Henrik av Finland
① 1 Sam 16,1-13 ⓔ Mark 2,23-28
Ons 20
  (Den hellige Fabian)
  (Den hellige Sebastian)
  ① 1 Sam 17,32-33.37.40-51 ⓔ Mark 3,1-6
Hos Cistercienserne:
  Cyprian Tansi
Tor 21
  Den hellige Agnes
① 1 Sam 18,6-9;19,1-7 ⓔ Mark 3,7-12
Fre 22
  (Den hellige Vincent)
  ① 1 Sam 24,3-21 ⓔ Mark 3,13-19
Lør 23
  ① 2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27 ⓔ Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 24
  3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 ② 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) ⓔ Luk 1,1-4;4,14-21
Man 25
  APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE
① Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 ⓔ Mark 16,15-18
Tir 26
  (Den hellige Eystein)
I Trondheim stift:
  DEN HELLIGE EYSTEIN
  ① 2 Sam 6,12b-15.17-19 ⓔ Mark 3,31-35
Hos Cistercienserne:
  GRUNNLEGGERNE ROBERT, ALBERIC OG STEFAN
① Sir 44,1,10-15 ② Hebr 11,1-2,8-16 ⓔ Mark 10,24b-30
Ons 27
  (Den hellige Angela Merici)
  (De hellige Timoteus og Titus)
  ① 2 Sam 7,4-17 ⓔ Mark 4,1-20
Tor 28
  Den hellige Thomas Aquinas
① 2 Sam 7,18-19,24-29 ⓔ Mark 4,21-25
I Dominikanerordenen:
  THOMAS AV AQUINAS
① Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 ⓔ Joh 17,11b-19
Fre 29
  ① 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 ⓔ Mark 4,26-34
Lør 30
  ① 2 Sam 12,1-7a,10-17 ⓔ Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 31
  4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Jer 1,4-5.17-19 ② 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) ⓔ Luk 4,21-30

Februar 2010

Man 1
  ① 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a ⓔ Mark 5,1-20
Tir 2
  HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
① Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 ⓔ Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Ons 3
  Den hellige Ansgar
① 2 Sam 24,2.9-17 ⓔ Mark 6,1-6
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
① Esek 37,1-2.8-9.12 ② 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Tor 4
  ① 1 Kong 2,1-4.10-12 ⓔ Mark 6,7-13
I Dominikanerordenen:
  Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Fre 5
  Den hellige Agathe
① Sir 47,2-11 ⓔ Mark 6,14-29
Lør 6
  Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
① 1 Kong 3,4-13 ⓔ Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 7
  5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Jes 6,1-2a.3-8 ② 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) ⓔ Luk 5,1-11
I Tromsø (domkirken):
  VIGSELSFEST FOR VÅR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ
① Esek 37,1-2.8-9.12 ② 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Man 8
  (Den hellige Hieronymus Emiliani)
  (Den hellige Josefina Bakhita)
  ① 1 Kong 8,1-7.9-13 ⓔ Mark 6,53-56
Tir 9
  ① 1 Kong 8,22-23.27-30 ⓔ Mark 7,1-13
Ons 10
  Den hellige Scholastica
① 1 Kong 10,1-10 ⓔ Mark 7,14-23
Tor 11
  (Vår Frue av Lourdes)
  ① 1 Kong 11,4-13 ⓔ Mark 7,24-30
Fre 12
  ① 1 Kong 11,29-32;12,19 ⓔ Mark 7,31-37
I Dominikanerordenen:
  Reginald, prest og ordensbror
Lør 13
  ① 1 Kong 12,26-32;13,33-34 ⓔ Mark 8,1-10
I Dominikanerordenen:
  Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 2
SØN 14
  6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Jer 17,5-8 ② 1 Kor 15,12.16-20 ⓔ Luk 6,17.20-26
Man 15
  ① Jak 1,1-11 ⓔ Mark 8,11-13
Tir 16
  ① Jak 1,12-18 ⓔ Mark 8,14-21
Tidebønn for uke 4
Ons 17
  Askeonsdag - faste- og abstinens
① Joel 2,12-18 ② 2 Kor 5,20-6,2 ⓔ Matt 6,1-6.16-18
Tor 18
  ① 5 Mos 30,15-20 ⓔ Lk 9,22-25
Fre 19
  ① Jes 58,1-9a ⓔ Matt 9,14-15
Lør 20
  ① Jes 58,9b-14 ⓔ Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 21
  1. SØNDAG I FASTEN
① 5 Mos 26,4-10 ② Rom 10,8-13 ⓔ Luk 4,1-13
Man 22
  APOSTELEN PETERS STOL
① 1 Pet 5,1-4 ⓔ Matt 16,13-19
Tir 23
  ① Jes 55,10-11 ⓔ Matt 6,7-15
Ons 24
  ① Jona 3,1-10 ⓔ Luk 11,29-32
Tor 25
  ① Est 14,1.3-5.9-10 ⓔ Matt 7,7-12
Fre 26
  ① Esek 18,21-28 ⓔ Matt 5,20-26
Lør 27
  ① 5 Mos 26,16-19 ⓔ Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 28
  2. SØNDAG I FASTEN
① 1 Mos 15,5-12.17-18 ② Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) ⓔ Luk 9,28b-36

Mars 2010

Man 1
  ① Dan 9,4b-10 ⓔ Luk 6,36-38
Tir 2
  ① Jes 1,10.16-20 ⓔ Matt 23,1-12
Ons 3
  ① Jer 18,18-20 ⓔ Matt 20,17-28
Tor 4
  ① Jer 17,5-10 ⓔ Luk 16,19-31
Fre 5
  ① 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 ⓔ Matt 21,33-43.45-46
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 6
  ① Mi 7,14-15.18-20 ⓔ Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 7
  3. SØNDAG I FASTEN
① 2 Mos 3,1-8a,13-15 ② 1 Kor 10,1-6.10-12 ⓔ Luk 13,1-9
Eller fra år A: ① 2 Mos 17,3-7 ② Rom 5,1-2.5-8 ⓔ Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 8
  ① 2 Kong 5,1-15a ⓔ Luk 4,24-30
Tir 9
  ① Dan 3,25.34-43 ⓔ Matt 18,21-35
Ons 10
  ① 5 Mos 4,1.5-9 ⓔ Matt 5,17-19
Tor 11
  ① Jer 7,23-28 ⓔ Luk 11,14-23
Fre 12
  ① Hos 14,2-10 ⓔ Mark 12,28b-34
Lør 13
  ① Hos 6,1-6 ⓔ Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4
SØN 14
  4. SØNDAG I FASTEN
① Jos 5,9a.10-12 ② 2 Kor 5,17-21 ⓔ Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: ① 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a ② Ef 5,8-14 ⓔ Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 15
  ① Jes 65,17-21 ⓔ Joh 4,43-54
Tir 16
  ① Esek 47,1-9.12 ⓔ Joh 5,1-16
Ons 17
  ① Jes 49,8-15 ⓔ Joh 5,17-30
Tor 18
  ① 2 Mos 32,7-14 ⓔ Joh 5,31-47
Fre 19
  DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM
① 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 ② Rom 4,13.16-18.22 ⓔ Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
  PATRONATSFEST
Lør 20
  ① Jer 11,18-20 ⓔ Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 21
  5. SØNDAG I FASTEN
① Jes 43,16-21 ② Fil 3,8-14 ⓔ Joh 8,1-11
Eller fra år A: ① Esek 37,12b-14 ② Rom 8,8-11 ⓔ Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 22
  ① Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) ⓔ Joh 8,12-20
Tir 23
  ① 4 Mos 21,4-9 ⓔ Joh 8,21-30
Ons 24
  ① Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 ⓔ Joh 8,31-42
Tor 25
  HERRENS BEBUDELSE
① Jes 7,10-14.8,10 ② Hebr 10,4-10 ⓔ Luk 1,26-38
Fre 26
  ① Jer 20,10-13 ⓔ Joh 10,31-42
Lør 27
  ① Esek 37,21-28 ⓔ Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2
SØN 28
  PALMESØNDAG
ⓔ Luk 19,28-40 ① Jes 50,4-7 ② Fil 2,6-11 ⓔ Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Man 29
  ① Jes 42,1-7 ⓔ Joh 12,1-11
Tir 30
  ① Jes 49,1-6 ⓔ Joh 13,21-33.36-38
Ons 31
  ① Jes 50,4-9a ⓔ Matt 26,14-25

April 2010

Tor 1
  SKJÆRTORSDAG
Oljevigselsmessen: ① Jes 61,1-3a.6a.8b-9 ② Åp 1,5-8 ⓔ Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
① 2 Mos 12,1-8.11-14 ② 1 Kor 11,23-26 ⓔ Joh 13,1-15
Fre 2
  Langfredag
① Jes 52,13-53,12 ② Hebr 4,14-16;5,7-9 ⓔ Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 3
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
  PÅSKEVIGILIEN
① 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) ② 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) ③ 2 Mos 14,5-15,1a ④ Jes 54,5-14 ⑤ Jes 55,1-11 ⑥ Bar 3,9-15.32-4,4 ⑦ Esek 36,16-17a.18-28 ⑧ Rom 6,3-11 ⓔ Luk 24,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 4
  PÅSKEDAG
① Apg 10,34a.37-43 ② Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 ⓔ Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller Luk 24,13-35
Man 5
  MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
① Apg 2,14.22-33 ⓔ Matt 28,8-15
Tir 6
  TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN
① Apg 2,36-41 ⓔ Joh 20,11-18
Ons 7
  ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN
① Apg 3,1-10 ⓔ Luk 24,13-35
Tor 8
  TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN
① Apg 3,11-26 ⓔ Luk 24,35-48
Fre 9
  FREDAG I PÅSKEOKTAVEN
① Apg 4,1-12 ⓔ Joh 21,1-14
Lør 10
  LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN
① Apg 4,13-21 ⓔ Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 11
Miskunns-søndagen. Ungdomsdag.
  2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
① Apg 5,12-16 ② Åp 1,9-11a.12-13.17-19 ⓔ Joh 20,19-31
Man 12
  ① Apg 4,23-31 ⓔ Joh 3,1-8
Tir 13
  (Den hellige Martin I)
  ① Apg 4,32-37 ⓔ Joh 3,7b-15
Ons 14
  ① Apg 5,17-26 ⓔ Joh 3,16-21
Tor 15
  ① Apg 5,27-33 ⓔ Joh 3,31-36
Fre 16
  Den hellige Magnus
① Apg 5,34-42 ⓔ Joh 6,1-15
Lør 17
  ① Apg 6,1-7 ⓔ Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3
SØN 18
  3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
① Apg 5,27b-32.40b-41 ② Åp 5,11-14 ⓔ Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Man 19
  ① Apg 6,8-15 ⓔ Joh 6,22-29
Årsdagen for pavevalget
Tir 20
  ① Apg 7,51-8,1a ⓔ Joh 6,30-35
I Dominikanerordenen:
  Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
Ons 21
  (Den hellige Anselm av Canterbury)
  ① Apg 8,1b-8 ⓔ Joh 6,35-40
Tor 22
  ① Apg 8,26-40 ⓔ Joh 6,44-51
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Fre 23
  (Den hellige Adalbert)
  (Den hellige Georg)
  ① Apg 9,1-20 ⓔ Joh 6,52-59
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den salige Egidius av Assisi
Lør 24
  (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  ① Apg 9,31-42 ⓔ Joh 6,60-69
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Fidelis av Sigmaringen
Tidebønn for uke 4
SØN 25
  4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
① Apg 13,14.43-52 ② Åp 7,9.14b-17 ⓔ Joh 10,27-30
Kallssøndag
Man 26
  ① Apg 11,1-18 ⓔ Joh 10,1-10
Tir 27
  ① Apg 11,19-26 ⓔ Joh 10,22-30
Hos Cistercienserne:
  Rafael Arnáiz Barón
Ons 28
  (Den hellige Peter Chanel)
  (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  ① Apg 12,24-13,5a ⓔ Joh 12,44-50
Hos Maristene:
  DEN HELLIGE PETER CHANEL
① Jes 66,18-20a ② 1 Pet 2,20b-25 ⓔ Joh 10,11-16
Tor 29
  DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
① 1 Joh 1,5-2,2 ⓔ Matt 11,25-30
I Dominikanerordenen:
  KATARINA AV SIENA
① Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 ⓔ Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Fre 30
  (Den hellige Pius V)
  ① Apg 13,26-33 ⓔ Joh 14,1-6

Mai 2010

Lør 1
  (Den hellige Josef håndverkeren) ① 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 ⓔ Mat 13,54-58
  ① Apg 13,44-52 ⓔ Joh 14,7-14
Hos Elisabethsøstrene og St. Josefsøstrene:
  DEN HELLIGE JOSEF, HÅNDVERKEREN
Tidebønn for uke 1
SØN 2
  5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
① Apg 14,21b-27 ② Åp 21,1-5a ⓔ Joh 13,31-33a.34-35
Man 3
  DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB
① 1 Kor 15,1-8 ⓔ Joh 14,6-14
Tir 4
  ① Apg 14,19-28 ⓔ Joh 14,27-31a
Ons 5
  ① Apg 15,1-6 ⓔ Joh 15,1-8
I Dominikanerordenen:
  Vincent Ferrer
Tor 6
  ① Apg 15,7-21 ⓔ Joh 15,9-11
Fre 7
  ① Apg 15,22-31 ⓔ Joh 15,12-17
Lør 8
  ① Apg 16,1-10 ⓔ Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 9
  6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
① Apg 15,1-2.22-29 ② Åp 21,10-14.22-23 ⓔ Joh 14,23-29
Man 10
  ① Apg 16,11-15 ⓔ Joh 15,26-16.4a
I Picpus-ordenen:
  Den salige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
  Antoninus, biskop
Tir 11
  ① Apg 16,22-34 ⓔ Joh 16,5-11
Hos Cistercienserne:
  De hellige abbeder av Cluny
Ons 12
  (De hellige Nereus og Achilleus)
  (Den hellige Pancratius)
  ① Apg 17,15.22-18,1 ⓔ Joh 16,12-15
Tor 13
  KRISTI HIMMELFART
① Apg 1,1-11 ② Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 ⓔ Luk 24,46-53
Fre 14
  APOSTELEN MATTIAS
① Apg 1,15-17.20-26 ⓔ Joh 15,9-17
Lør 15
  (Den hellige Hallvard)
  ① Apg 18,23-28 ⓔ Joh 16,23b-28
Hos Cistercienserne:
  Den hellige Pachomius
Tidebønn for uke 3
SØN 16
  7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
① Apg 7,55-60 ② Åp 22,12-14.16-17.20 ⓔ Joh 17,20-26
Man 17
  ① Apg 19,1-8 ⓔ Joh 16,29-33
Tir 18
  Den hellige Erik
① Apg 20,17-27 ⓔ Joh 17,1-11a
Ons 19
  ① Apg 20,28-38 ⓔ Joh 17,11b-19
Tor 20
  (Den hellige Bernardin av Siena)
  ① Apg 22,30.23,6-11 ⓔ Joh 17,20-26
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Bernardin av Siena
Fre 21
  (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
  ① Apg 25,13b-21 ⓔ Joh 21,15-19
Lør 22
  (Den hellige Rita av Cascia)
  ① Apg 28,16-20.30-31 ⓔ Joh 21,20-25
Vigilie
  PINSEVIGILIEN
① 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 ② Rom 8,22-27 ⓔ Joh 7,37-39
SØN 23
  PINSEDAG
① Apg 2,1-11 ② 1 Kor 12,3b-7.12-13 ⓔ Joh 20,19-23
Eller fra år A: ① Apg 2,1-11 ② Rom 8,8-17 ⓔ Joh 14,15-16.23b-26
Tidebønn for uke 4
Man 24
Messelesninger fra uke 8
  ① 1 Pet 1,3-9 ⓔ Mark 10,17-27
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Innvielse av Frans' basilika i Assisi
I Dominikanerordenen:
  Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Tir 25
  (Den hellige Beda den Ærverdige)
  (Den hellige Gregor VII)
  (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  ① 1 Pet 1,10-16 ⓔ Mark 10,28-31
I Karmelittordenen:
  Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Ons 26
  Den hellige Filip Neri
① 1 Pet 1,18-25 ⓔ Mark 10,32-45
Tor 27
  (Den hellige Augustin av Canterbury)
  ① 1 Pet 2,2-5.9-12 ⓔ Mark 10,46-52
Fre 28
  ① 1 Pet 4,7-13 ⓔ Mark 11,11-25
Lør 29
  ① Jud 17,20b-25 ⓔ Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1
SØN 30
  DEN HELLIGE TREENIGHET
① Ordsp 8,22-31 ② Rom 5,1-5 ⓔ Joh 16,12-15
Man 31
  JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH
① Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b ⓔ Luk 1,39-56

Juni 2010

Tir 1
  Den hellige Justin
① 2 Pet 3,12-15a.17-18 ⓔ Mark 12,13-17
Ons 2
  (De hellige Marcellinus og Peter)
  ① 2 Tim 1,1-3.6-12 ⓔ Mark 12,18-27
Tor 3
  Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
① 2 Tim 2,8-15 ⓔ Mark 12,28-34
Fre 4
  ① 2 Tim 3,10-17 ⓔ Mark 12,35-37
I Dominikanerordenen:
  Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Lør 5
  Den hellige Bonifatius
① 2 Tim 4,1-8 ⓔ Mark 12,38-44
Tidebønn for uke 2
SØN 6
  FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
① 1 Mos 14,18-20 ② 1 Kor 11,23-26 ⓔ Luk 9,11b-17
Man 7
  ① 1 Kong 17,1-6 ⓔ Matt 5,1-12
I Karmelittordenen:
  Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Tir 8
  ① 1 Kong 17,7-16 ⓔ Matt 5,13-16
Ons 9
  (Den hellige Efrem)
  ① 1 Kong 18,20-39 ⓔ Matt 5,17-19
Tor 10
  ① 1 Kong 18,41-46 ⓔ Matt 5,20-26
I Dominikanerordenen:
  Johannes Dominici, prest og ordensbror
Fre 11
  JESU HJERTEFEST
① Esek 34,11-16 ② Rom 5,5-11 ⓔ Luk 15,3-7
Presteåret "Kristi trofasthet, presters trofasthet" avsluttes
Lør 12
  Jomfru Marias rene hjerte
① Jes 61,9-11 ⓔ Luk 2,41-51
I Karmelittordenen:
  Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
I Picpus-ordenen:
  JOMFRU MARIAS RENE HJERTE
Tidebønn for uke 3
SØN 13
  11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 2 Sam 12,7-10.13 ② Gal 2,16.19-21 ⓔ Luk 7,36-8,3 (kortere: Luk 7,36-50)
Man 14
  ① 1 Kong 21,1-16 ⓔ Matt 5,38-42
Tir 15
  ① 1 Kong 21,17-29 ⓔ Matt 5,43-48
Ons 16
  ① 2 Kong 2,1.6-14 ⓔ Matt 6,1-6.16-18
Tor 17
  ① Sir 48,1-15 ⓔ Matt 6,7-15
Hos Cistercienserne:
  (Den salige Josef Maria Cassant)
Fre 18
  ① 2 Kong 11,1-4.9-18.20 ⓔ Matt 6,19-23
Lør 19
  (Den hellige Romualdus)
  ① 2 Krøn 24,17-25 ⓔ Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4
SØN 20
  12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Sak 12,10-11 ② Gal 3,26-29 ⓔ Luk 9,18-24
Man 21
  Den hellige Aloysius Gonzaga
① 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 ⓔ Matt 7,1-5
Tir 22
  (Den hellige Paulinus av Nola)
  (De hellige John Fisher og Thomas More)
  ① 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 ⓔ Matt 7,6.12-14
Ons 23
  ① 2 Kong 22,8-13;23,1-3 ⓔ Matt 7,15-20
Vigilie
  VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL
① Jer 1,4-10 ② 1 Pet 1,8-12 ⓔ Luk 1,5-17
I Dominikanerordenen:
  Innocens V, pave
Tor 24
  JOHANNES DØPERENS FØDSEL
① Jes 49,1-6 ② Apg 13,22-26 ⓔ Luk 1,57-66.80
Fre 25
  ① 2 Kong 25,1-12 ⓔ Matt 8,1-4
Lør 26
  ① Klag 2,2.10-14.18-19 ⓔ Matt 8,5-17
Tidebønn for uke 1
SØN 27
  13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 1 Kong 19,16b.19-21 ② Gal 5,1.13-18 ⓔ Luk 9,51-62
Man 28
  Den hellige Ireneus
① Am 2,6-10,13-16 ⓔ Matt 8,18-22
Vigilie
  VIGILIEN TIL DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
① Apg 3,1-10 ② Gal 1,11-20 ⓔ Joh 21,15-19
Tir 29
  DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
① Apg 12,1-11 ② 2 Tim 4,6-8.17-18 ⓔ Matt 16,13-19
Ons 30
  (Kirkens første martyrer i Roma)
  ① Am 5,14-15.21-24 ⓔ Matt 8,28-34

Juli 2010

Tor 1
  ① Am 7,10-17 ⓔ Matt 9,1-8
Fre 2
  ① Am 8,4-6.9-12 ⓔ Matt 9,9-13
Lør 3
  APOSTELEN THOMAS
① Ef 2,19-22 ⓔ Joh 20,24-29
Tidebønn for uke 2
SØN 4
  14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Jes 66,10-14c ② Gal 6,14-18 ⓔ Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Man 5
  (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  ① Hos 2,16.17b-18.21-22 ⓔ Matt 9,18-26
Tir 6
  (Den hellige Maria Goretti)
  ① Hos 8,4-7.11-13 ⓔ Matt 9,32-38
Ons 7
  ① Hos 10,1-3.7-8.12 ⓔ Matt 10,1-7
Tor 8
  (Den hellige Sunniva)
  ① Hos 11,1-4.8c-9 ⓔ Matt 10,7-15
Hos Cistercienserne:
  Den salige pave Eugenius III
Fre 9
  (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  ① Hos 14,2-10 ⓔ Matt 10,16-23
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
  Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
Lør 10
  Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen
① Jes 6,1-8 ⓔ Matt 10,24-33
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Veronika Giuliani
Tidebønn for uke 3
SØN 11
  15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 5 Mos 30,10-14 ② Kol 1,15-20 ⓔ Luk 10,25-37
Man 12
  ① Jes 1,10-17 ⓔ Matt 10,34-11,1
Tir 13
  (Den hellige Henrik)
  ① Jes 7,1-9 ⓔ Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Ons 14
  (Den hellige Camillus av Lellis)
  ① Jes 10,5-7.13-16 ⓔ Matt 11,25-27
Tor 15
  (Den hellige Svithun)
  (Den hellige Bonaventura)
  ① Jes 26,7-9.12.16-19 ⓔ Matt 11,28-30
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE BONAVENTURA
Fre 16
  (Jomfru Maria av Karmelberget)
  ① Jes 38,1-6.21-22.7-8 ⓔ Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
  HØYTID FOR DEN SALIGE MARIA AV KARMELBERGET
① 1 Kong 18,42b-45a ② Gal 4,4-7 ⓔ Joh 19,25-27
Lør 17
  ① Mi 2,1-5 ⓔ Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
  (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
  Ceslas, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 4
SØN 18
  16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 1 Mos 18,1-10a ② Kol 1,24-28 ⓔ Luk 10,38-42
Man 19
  ① Mi 6,1-4.6-8 ⓔ Matt 12,38-42
I Karmelittordenen:
  Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): ① Est 8,3-8a.16-17 ⓔ Joh 2,1-11
Tir 20
  Den hellige Thorlákr
① Mi 7,14-15.18-20 ⓔ Matt 12,46-50
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE PROFETEN ELIAS
① 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 ⓔ Luk 9,28b-36
Ons 21
  (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  ① Jer 1,1.4-10 ⓔ Matt 13,1-9
Tor 22
  Den hellige Maria Magdalena
① Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 ⓔ Joh 20,1-2.11-18
Fre 23
  DEN HELLIGE BIRGITTA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
① Gal 2,19-20 ⓔ Joh 15,1-8
Lør 24
  (Den hellige Charbel Makhlouf)
  ① Jer 7,1-11 ⓔ Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1
SØN 25
  17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 1 Mos 18,20-32 ② Kol 2,12-14 ⓔ Luk 11,1-13
Man 26
  De hellige Joakim og Anna
① Jer 13,1-11 ⓔ Matt 13,31-35
Tir 27
  ① Jer 14,17-22 ⓔ Matt 13,36-43
Ons 28
  ① Jer 15,10.16-21 ⓔ Matt 13,44-46
I Karmelittordenen:
  (Den salige Johannes Soreth)
Tor 29
  OLAV DEN HELLIGE - OLSOK
① Visd 10,10-14 ② Jak 1,2-4.12 ⓔ Matt 16,24-28
Fre 30
  (Den hellige Peter Krysologus)
  ① Jer 26,1-9 ⓔ Matt 13,54-58
Lør 31
  Den hellige Ignatius av Loyola
① Jer 26,11-16.24 ⓔ Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2

August 2010

SØN 1
  18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Fork 1,2;2,21-23 ② Kol 3,1-5.9-11 ⓔ Luk 12,13-21
Man 2
  (Den hellige Eusebius av Vercelli)
  (Den hellige Peter Julian Eymard)
  ① Jer 28,1-17 ⓔ Matt 14,13-21
Hos Maristene:
  Den hellige Peter Julian Eymard
For Fransiskanerne og Klarissene:
  VÅR FRUE AV ENGLENE - PORTIUNCOLA
I Dominikanerordenen:
  Johanna av Aza, Dominikus' mor
Tir 3
  ① Jer 30,1-2.12-15.18-22 ⓔ Matt 14,22-36
Ons 4
  Den hellige Johannes Maria Vianney
① Jer 31,1-7 ⓔ Matt 15,21-28
Tor 5
  (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
  ① Jer 31,31-34 ⓔ Matt 16,13-23
Fre 6
  HERRENS FORKLARELSE
① Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 ⓔ Luk 9,28b-36
I St. Olav, Oslo:
  KIRKEVIGSELSFEST
Lør 7
  (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
  (Den hellige Cajetan)
  ① Hab 1,12-2,4 ⓔ Matt 17,14-20
I Karmelittordenen:
  Den hellige Albert av Trapani
I Oslo katolske bispedømme:
  KIRKEVIGSELSFEST
I Oslo (domkirken):
  HERRENS FORKLARELSE
① Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 ⓔ Luk 9,28b-36
Tidebønn for uke 3
SØN 8
  19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Visd 18,6-9 ② Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) ⓔ Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
I Dominikanerordenen:
  DOMINIKUS
① Jes 52,5-7 ⓒ Salme 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 ② 1 Tim 4,1-8 Ⓐ Matt 5,16 ⓔ Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Man 9
  DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA
① Hos 2,16b.17b.21-22 ⓔ Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
① (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 ⓔ Joh 4,19-24
Tir 10
  DEN HELLIGE LAURENTIUS - DIAKON OG MARTYR
① 2 Kor 9,6-10 ⓔ Joh 12,24-26
Ons 11
  Den hellige Klara av Assisi
① Esek 9,1-7;10,18-22 ⓔ Matt 18,15-20
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE KLARA AV ASSISI
Tor 12
  (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
  ① Esek 12,1-12 ⓔ Matt 18,21-19,1
Fre 13
  (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
  ① Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) ⓔ Matt 19,3-12
Lør 14
  Den hellige Maximilian Kolbe
① Esek 18,1-10.13b.30-32 ⓔ Matt 19,13-15
Vigilie
  VIGILIEN TIL JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
① 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 ② 1 Kor 15,54-57 ⓔ Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 15
  JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
① Åp 11,19a;12,1-6a.10ab ② 1 Kor 15,20-26 ⓔ Luk 1,39-56
Man 16
  (Den hellige Stefan av Ungarn)
  ① Esek 24,15-24 ⓔ Matt 19,16-22
Tir 17
  ① Esek 28,1-10 ⓔ Matt 19,23-30
I Dominikanerordenen:
  Hyacint, prest og ordensbror
Ons 18
  ① Esek 34,1-11 ⓔ Matt 20,1-16
I Dominikanerordenen:
  Mannes, prest og ordensbror
Tor 19
  (Den hellige Johannes Eudes)
  ① Esek 36,23-28 ⓔ Matt 22,1-14
Hos Cistercienserne:
  Den salige Guerric
Fre 20
  Den hellige Bernhard av Clairvaux
① Esek 37,1-14 ⓔ Matt 22,34-40
Hos Cistercienserne:
  DEN HELLIGE BERNHARD AV CLAIRVAUX
① Sir 39,6-10 ② Fil 3,17-4,1 ⓔ Matt 5,13-19
Lør 21
  Den hellige Pius X
① Esek 43,1-7a ⓔ Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 22
  21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Jes 66,18-21 ② Hebr 2,5-7.11-13 ⓔ Luk 13,22-30
Man 23
  (Den hellige Rosa av Lima)
  ① 2 Tess 1,1-5.11b-12 ⓔ Matt 23,13-22
I Dominikanerordenen:
  Rosa av Lima
Tir 24
  DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - APOSTEL
① Åp 21,9b-14 ⓔ Joh 1,45-51
Ons 25
  (Den hellige Ludvig av Frankrike)
  (Den hellige Josef av Calasanz)
  ① 2 Tess 3,6-10.16-18 ⓔ Matt 23,27-32
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE LUDVIG AV FRANKRIKE
Tor 26
  ① 1 Kor 1,1-9 ⓔ Matt 24,42-51
Fre 27
  Den hellige Monika
① 1 Kor 1,17-25 ⓔ Matt 25,1-13
Lør 28
  Den hellige Augustin
① 1 Kor 1,26-31 ⓔ Matt 25,14-30
Hos Augustinerkorherrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
  DEN HELLIGE AUGUSTIN
Tidebønn for uke 2
SØN 29
  22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] ② Hebr 12,18-19.22-24a ⓔ Luk 14,1.7-14
Man 30
  ① 1 Kor 2,1-5 ⓔ Luk 4,16-30
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa in transverberatione cordis: ① 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 ⓔ Joh 14,23-27
Tir 31
  ① 1 Kor 2,10b-16 ⓔ Luk 4,31-37

September 2010

Ons 1
  ① 1 Kor 3,1-9 ⓔ Luk 4,38-44
I Karmelittordenen:
  Den hellige Teresa Margarita Redi: ① Ef 3,8-12.14-21 ⓔ Joh 15,9-17
Tor 2
  ① 1 Kor 3,18-23 ⓔ Luk 5,1-11
Fre 3
  Den hellige Gregor den Store
① 1 Kor 4,1-5 ⓔ Luk 5,33-39
Lør 4
  ① 1 Kor 4,6-15 ⓔ Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3
SØN 5
  23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) ② Filem 9b-10.12-17 ⓔ Luk 14,25-33
Man 6
  ① 1 Kor 5,1-8 ⓔ Luk 6,6-11
I Dominikanerordenen:
  Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Tir 7
  ① 1 Kor 6,1-11 ⓔ Luk 6,12-19
Ons 8
  JOMFRU MARIAS FØDSEL
① Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 ⓔ Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Tor 9
  (Den hellige Peter Claverius)
  ① 1 Kor 8,1b-7.11-13 ⓔ Luk 6,27-38
I Trondheim stift:
  KIRKEVIGSELSFEST
Fre 10
  ① 1 Kor 9,16-19.22b-27 ⓔ Luk 6,39-42
Lør 11
  ① 1 Kor 10,14-22 ⓔ Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4
SØN 12
  24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 2 Mos 32,7-11.13-14 ② 1 Tim 1,12-17 ⓔ Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
Hos Maristene:
  JOMFRU MARIAS HELLIGE NAVN
① Sir 24,17-22 ② Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-28
I St. Olav, Trondheim:
  KIRKEVIGSELSFEST
Man 13
  Den hellige Johannes Krysostomos
① 1 Kor 11,17-26.33 ⓔ Luk 7,1-10
Tir 14
  KORSETS OPPHØYELSE
① 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 ⓔ Joh 3,13-17
Ons 15
  Jomfru Marias smerter
① Hebr 5,7-9 ⓔ Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tor 16
  De hellige Kornelius og Kyprian
① 1 Kor 15,1-11 ⓔ Luk 7,36-50
Fre 17
  (Den hellige Robert Bellarmin)
  ① 1 Kor 15,12-20 ⓔ Luk 8,1-3
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE ALBERT AV JERUSALEM
① Ef 6,10-18 ⓔ Matt 20,25-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
  FRANSISKUS' STIGMATA
Lør 18
  ① 1 Kor 15,35-37,42-49 ⓔ Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 19
  25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Amos 8,4-7 ② 1 Tim 2,1-8 ⓔ Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
  DEN SALIGE JOMFRU MARIA AV LA SALETTE
① 1 Mos 9,8-17 ② 2 Kor 5,17-21 ⓔ Joh 19,25-27
Man 20
  Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
① Ordsp 3,27-34 ⓔ Luk 8,16-18
I Dominikanerordenen:
  (Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Tir 21
  EVANGELISTEN MATTEUS
① Ef 4,1-7.11-13 ⓔ Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Ons 22
  ① Ordsp 30,5-9 ⓔ Luk 9,1-6
Tor 23
  Den hellige Pius av Pietrelcina
① Fork 1,2-11 ⓔ Luk 9,7-9
Fre 24
  ① Fork 3,1-11 ⓔ Luk 9,18-22
Lør 25
  ① Fork 11,9-12,8 ⓔ Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2
SØN 26
  26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Amos 6,1a.4-7 ② 1 Tim 6,11-16 ⓔ Luk 16,19-31
Caritas-søndag
Man 27
  Den hellige Vincent av Paul
① Job 1,6-22 ⓔ Luk 9,46-50
Tir 28
  (Den hellige Venceslas)
  (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  ① Job 3,1-3.11-17.20-23 ⓔ Luk 9,51-56
Ons 29
  DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL
① Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a ⓔ Joh 1,47-51
Tor 30
  Den hellige Hieronymus
① Job 19,21-27 ⓔ Luk 10,1-12

Oktober 2010

Fre 1
  Den hellige Terese av Jesusbarnet
① Job 38,1.12-21.39,36-38 ⓔ Luk 10,13-16
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESE AV JESUSBARNET
① Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 ⓔ Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Lør 2
  De hellige verneengler
① 2 Mos 23,20-23 ⓔ Matt 18,1-5.10
Tidebønn for uke 3
SØN 3
  27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Hab 1,2-3;2,2-4 ② 2 Tim 1,6-8.13-14 ⓔ Luk 17,5-10
Man 4
  Den hellige Frans av Assisi
① Gal 1,6-12 ⓔ Luk 10,25-37
Hos Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
I Dominikanerordenen:
  DEN HELLIGE FRANS AV ASSISI
Tir 5
  ① Gal 1,13-24 ⓔ Luk 10,38-42
I Dominikanerordenen:
  Raymund av Capua, prest og ordensbror
Ons 6
  (Den hellige Bruno)
  ① Gal 2,1-2.7-14 ⓔ Luk 11,1-4
Tor 7
  Vår Frue av Rosenkransen ① Apg 1,12-14 ⓔ Luk 1,26-38
① Gal 3,1-5 ⓔ Luk 11,5-13
Hos Birgittinerne:
  DEN HELLIGE BIRGITTAS HELLIGKÅRING
I Dominikanerordenen:
  VÅR FRUE AV ROSENKRANSEN
Fre 8
  ① Gal 3,7-14 ⓔ Luk 11,15-26
Lør 9
  (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
  (Den hellige Johannes Leonardi)
  ① Gal 3,22-29 ⓔ Luk 11,27-28
I Dominikanerordenen:
  Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 4
SØN 10
  28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 2 Kong 5,14-17 ② 2 Tim 2,8-13 ⓔ Luk 17,11-19
Man 11
  ① Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 ⓔ Luk 11,29-32
Tir 12
  ① Gal 5,1-6 ⓔ Luk 11,37-41
Ons 13
  ① Gal 5,18-25 ⓔ Luk 11,42-46
Tor 14
  (Den hellige Callistus I)
  ① Ef 1,1-10 ⓔ Luk 11,47-54
Fre 15
  Den hellige Teresa av Avila
① Ef 1,11-14 ⓔ Luk 12,1-7
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE TERESA AV JESUS
① Vis 7,7-14 ② Rom 8,14-17.26-27 ⓔ Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Lør 16
  ① Ef 1,15-23 ⓔ Luk 12,8-12
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
  (Olav den Helliges omvendelse) ① Ef 6,10-18 ⓔ Matt 28,18-20
I kirker viet til St. Olav:
  Olav den Helliges omvendelse ① Ef 6,10-18 ⓔ Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
  (Den hellige Hedvig)
  (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tidebønn for uke 1
SØN 17
  29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 2 Mos 17,8-13 ② 2 Tim 3,14-4,2 ⓔ Luk 18,1-8
Misjonssøndag
Man 18
  EVANGELISTEN LUKAS
① 2 Tim 4,10-17b ⓔ Luk 10,1-9
Tir 19
  (De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
  (Den hellige Paul av korset)
  ① Ef 2,12-22 ⓔ Luk 12,35-38
Ons 20
  ① Ef 3,2-12 ⓔ Luk 12,39-48
Tor 21
  ① Ef 3,14-21 ⓔ Luk 12,49-53
Fre 22
  ① Ef 4,1-6 ⓔ Luk 12,54-59
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Lør 23
  (Den hellige Johannes av Capestrano)
  ① Ef 4,7-16 ⓔ Luk 13,1-9
For Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV CAPESTRANO
Tidebønn for uke 2
SØN 24
  30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] ② 2 Tim 4,6-8.16-18 ⓔ Luk 18,9-14
Man 25
  ① Ef 4,32-5,8 ⓔ Luk 13,10-17
Tir 26
  ① Ef 5,21-33 ⓔ Luk 13,18-21
Ons 27
  ① Ef 6,1-9 ⓔ Luk 13,22-30
Tor 28
  DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS
① Ef 2,19-22 ⓔ Luk 6,12-19
Fre 29
  ① Fil 1,1-11 ⓔ Luk 14,1-6
Lør 30
  ① Fil 1,18b-26 ⓔ Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3
SØN 31
  31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Visd 11,22-12,2 ② 2 Tess 1,11-2,2 ⓔ Luk 19,1-10

November 2010

Man 1
  ALLEHELGENSDAG
① Åp 7,2-4.9-14 ② 1 Joh 3,1-3 ⓔ Matt 5,1-12a
Tir 2
  Allesjelersdag
① 2 Makk 12,43-46 ② Rom 8,31-35.37-39 ③ Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9 ④ Rom 6,3-9 ⑤ Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9 ⑥ 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 ⓔ Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Ons 3
  (Den hellige Martin av Porres)
  ① Fil 2,12-18 ⓔ Luk 14,25-33
I Dominikanerordenen:
  MARTIN AV PORRES, ordensbror
Tor 4
  Den hellige Karl Borromeus
① Fil 3,3-8a ⓔ Luk 15,1-10
Hos Carolus Borromeussøstrene:
  DEN HELLIGE KARL BORROMEUS
Fre 5
  ① Fil 3,17-4,1 ⓔ Luk 16,1-8
Lør 6
  ① Fil 4,10-19 ⓔ Luk 16,9-15
I Dominikanerordenen:
  Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Tidebønn for uke 4
SØN 7
  32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① 2 Makk 7,1-2.9-14 ② 2 Tess 2,16-3,5 ⓔ Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
Innsamling av Peterspenger
Man 8
  ① Tit 1,1-9 ⓔ Luk 17,1-6
I Karmelittordenen:
  (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
  Dominikanerordenens allesjelersdag
① Åp 21,1-5a.6b-7 ⓔ Joh 17,15-21.24-26
Tir 9
  LATERANKIRKENS VIGSELSFEST
① Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Ons 10
  Den hellige Leo den Store
① Tit 3,1-7 ⓔ Luk 17,11-19
Tor 11
  Den hellige Martin av Tours
① Filem 7-20 ⓔ Luk 17,20-25
Fre 12
  Den hellige Josafat
① 2 Joh 4-9 ⓔ Luk 17,26-37
Lør 13
  ① 3 Joh 5-8 ⓔ Luk 18,1-8
Hos Cistercienserne:
  ALLE BENEDIKTINERHELGENER
① Jes 61,9-11 ⓔ Joh 15,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 14
  33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
① Mal 4,1-2a ② 2 Tess 3,7-12 ⓔ Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
Man 15
  (Den hellige Albert den Store)
  ① Åp 1,1-4;2,1-5a ⓔ Luk 18,35-43
I Karmelittordenen:
  Alle avdøde fra Karmelittordenen
① Rom 14,7-9.10c-12 ⓔ Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
  ALBERT DEN STORE
① Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18 ⓔ Matt 25,4-23
Tir 16
  (Den hellige Margrete av Skottland)
  (Den hellige Gjertrud)
  ① Åp 3,1-6.14-22 ⓔ Luk 19,1-10
Ons 17
  Den hellige Elisabeth av Ungarn
① Åp 4,1-11 ⓔ Luk 19,11-28
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
  DEN HELLIGE ELISABETH AV UNGARN
For Elisabethsøstrene:
  PATRONATSFEST
Tor 18
  (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer)
  ① Åp 5,1-10 ⓔ Luk 19,41-44
Fre 19
  ① Åp 10,8-11 ⓔ Luk 19,45-48
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Den hellige Agnes av Assisi
Lør 20
  ① Åp 11,4-12 ⓔ Luk 20,27-40
I Karmelittordenen:
  Den hellige Rafael Kalinowski
Tidebønn for uke 2
SØN 21
  KRISTI KONGEFEST
① 2 Sam 5,1-3 ② Kol 1,12-20 ⓔ Luk 23,35-43
Man 22
  Den hellige Cecilia
① Åp 14,1-3.4b-5 ⓔ Luk 21,1-4
Tir 23
  (Den hellige Klemens I)
  (Den hellige Kolumban)
  ① Åp 14,14-20 ⓔ Luk 21,5-11
Ons 24
  Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
① Åp 15,1-4 ⓔ Luk 21,12-19
For Fransiskanerne og Klarissene:
  Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
  Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Tor 25
  Den salige Niels Steensen
① Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a ⓔ Luk 21.20-28
Fre 26
  ① Åp 20,1-4.11-21,2 ⓔ Luk 21,29-33
Lør 27
  ① Åp 22,1-7 ⓔ Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1
SØN 28
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I
  1. SØNDAG I ADVENT
① Jes 2,1-5 ② Rom 13,11-14 ⓔ Matt 24,37-44
Man 29
  ① Jes 2,1-5 ⓔ Matt 8,5-11
Tir 30
  DEN HELLIGE ANDREAS
① Rom 10,9-18 ⓔ Matt 4,18-22

Desember 2010

Ons 1
  ① Jes 25,6-10a ⓔ Matt 15,29-37
Tor 2
  ① Jes 26,1-6 ⓔ Matt 7,21.24-27
Fre 3
  Den hellige Frans Xavier
① Jes 29,17-24 ⓔ Matt 9,27-31
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
  PATRONATSFEST
Lør 4
  (Den hellige Johannes av Damaskus)
I Tromsø stift:
  (Den hellige Barbara)
  ① Jes 30,19-21.23-26 ⓔ Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 5
  2. SØNDAG I ADVENT
① Jes 11,1-10 ② Rom 15,4-9 ⓔ Matt 3,1-12
Man 6
  (Den hellige Nikolas av Myra)
  ① Jes 35,1-10 ⓔ Luk 5,17-26
Tir 7
  Den hellige Ambrosius
① Jes 40,1-11 ⓔ Matt 18,12-14
Ons 8
  JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
① 1 Mos 3,9-15.20 ② Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-38
Tor 9
  (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
  ① Jes 41,13-20 ⓔ Matt 11,11-15
Fre 10
  ① Jes 48,17-19 ⓔ Matt 11,16-19
Lør 11
  (Den hellige Damasus I)
  ① Sir 48,1-4.9-11 ⓔ Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 12
    3. SØNDAG I ADVENT
① Jes 35,1-6a.10 ② Jak 5,7-10 ⓔ Matt 11,2-11
Man 13
  Den hellige Lucia
① 4 Mos 24,2-7.15-17a ⓔ Matt 21,23-27
Tir 14
  Den hellige Johannes av korset
① Sef 3,1-2.9-13 ⓔ Matt 21,28-32
I Karmelittordenen:
  DEN HELLIGE JOHANNES AV KORSET
① Jes 43,1-3a.4-5 ② Rom 8,14-18.28-30 ⓔ Joh 17,11b.17-26
Ons 15
  ① Jes 45,6-8.18.21-25 ⓔ Luk 7,19-23
Tor 16
  ① Jes 54,1-10 ⓔ Luk 7,24-30
Fre 17
  ① 1 Mos 49,2.8-10 ⓔ Matt 1,1-17
Lør 18
  ① Jer 23,5-8 ⓔ Matt 1,18-24
Tidebønn for uke 4
SØN 19
  4. SØNDAG I ADVENT
① Jes 7,10-14 ② Rom 1,1-7 ⓔ Matt 1,18-24
Man 20
  ① Jes 7,10-14 ⓔ Luk 1,26-38
Tir 21
[Den hellige Peter Canisius]
  ① Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 ⓔ Luk 1,39-45
Ons 22
  ① 1 Sam 1,24-28 ⓔ Luk 1,46-56
Tor 23
[Den hellige Johannes av Kety]
  ① Mal 3,1-4.23-24 ⓔ Luk 1,57-66
Fre 24
  ① 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 ⓔ Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
  ① Jes 62,1-5 ② Apg 13,16-17.22-25 ⓔ Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Lør 25
  KRISTI FØDSELSFEST
1. julemesse - Midnattsmessen: ① Jes 9,2-7 ② Tit 2,11-14 ⓔ Luk 2,1-14
2. julemesse - Messen ved daggry: ① Jes 62,11-11 ② Tit 3,4-7 ⓔ Luk 2,15-20
3. julemesse - Juledag: ① Jes 52,7-10 ② Hebr 1,1-6 ⓔ Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
SØN 26
  DEN HELLIGE FAMILIE
① Sir 3,2-6.12-14 ② Kol 3,12-21 ⓔ Matt 2,13-15,19-23
Man 27
  DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES
① 1 Joh 1,1-4 ⓔ Joh 20,2-8
Tir 28
  DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
① 1 Joh 1,5-2,2 ⓔ Matt 2,13-18
Ons 29
[Den hellige Thomas Becket]
① 1 Joh 2,3-11 ⓔ Luk 2,22-35
Tor 30
  ① 1 Joh 2,12-17 ⓔ Luk 2,36-40
Fre 31
[Den hellige Sylvester I]
① 1 Joh 2,18-21 ⓔ Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 02.11.2010, sist endret 22.07.2021 - 13:50