Den katolske kirkes katekisme

5. artikkel: "fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde"

631. "Han steg først ned til jordens lavere regioner. Og han som steg ned, han er den samme som steg opp" (Ef 4, 9-10). Apostlenes symbol bekjenner i én og samme trosartikkel Kristi nedferd til dødsriket og Hans oppstandelse fra de døde tredje dag, for i sin påske er det fra dødens mørke natt Han lar livet velle frem:

Kristus, din Sønn, som er stått opp fra de døde, og i sin klarhet lyser for menneskeslekten, han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.941

1. avsnitt: Kristus steg ned til dødsriket

632. De mange stedene i Den Nye Testamente som sier at "Jesus er oppstått fra de døde" (Apg 3, 15; Rom 8, 11; 1 Kor 15, 20), forutsetter at Han før oppstandelsen var i dødsriket.942 Dette er det første apostlenes forkynnelse la i Jesu nedferd til dødsriket: Jesus fikk kjenne døden slik som alle mennesker, og Hans sjel steg ned til dem i dødsriket. Men Han steg ned som Frelser og forkynte Det Glade Budskap for de ånder som der ble holdt fange.943

633. (1033) De dødes bolig hvor den døde Kristus steg ned, kaller Skriften dødsriket, Sjeol eller Hades,944 fordi de som er der, ikke ser Gud.945 I påvente av Frelseren er dette tilfelle med alle døde, enten de er onde eller rettferdige,946 selv om det ikke nødvendigvis betyr at alle lider samme skjebne, slik Jesus påpeker i lignelsen om den fattige Lasarus som kommer i "Abrahams fang".947 "Det var nettopp disse hellige ånder som ventet på sin Frelser i Abrahams fang, Jesus Kristus satte fri da Han steg ned til dødsriket".948 Jesus steg ikke ned til dødsriket for å frelse de fordømte949 og heller ikke for å ødelegge helvetet,950 men for å sette fri de rettferdige som var gått forut for Ham.951

634. (605) "Evangeliet ble forkynt også for de døde.." (1 Pet 4, 6). Nedferden til dødsriket utgjør den hele og fulle fullbyrdelse av forkynnelsen av frelsens Evangelium. Den er siste stadium i Jesu messianske sendelse, en etappe som er kortfattet i tid, men veldig i betydning, fordi den innebærer at frelsesverket når frem til mennesker fra alle tider og fra alle steder, for alle de som blir frelst, får del i gjenløsningsverket.

635. Kristus steg altså ned i dødens mørke natt952 slik at "de døde skal høre røsten av Guds sønn, og de som hører den, skal våkne til liv" (Joh 5, 25). Jesus, "livets fyrste" (Apg 3, 15), har kunnet "tilintetgjøre dødsfyrstens - det vil si djevelens - makt, og befri alle dem som frykten for døden holdt i slaveri hele livet igjennom" (Hebr. 2, 14-15). Fra nå av "er nøklene til døden og dødsriket" (Åp 1, 18) i den oppstandne Kristi makt, og "alle ting skal bøye kne i Jesu navn - i himmelen, på jorden og i dypet" (Fil 2, 10).

En stor stillhet råder i dag over jorden, og en stor ensomhet. En stor stillhet fordi Kongen sover. Jorden rystet i angst og ble stille fordi Gud sov inn i kjødet og gikk ned i søvnens rike for å vekke dem som hadde sovet i århundrer (...). Han går for å hente Adam, vår første far, det tapte får. Han går til alle som sitter i mørke og dødens skygge. Han går til Adam og Eva for å løse dem fra deres bånd, han som både er deres Gud og deres sønn. (...) "Jeg er din Gud, og for din skyld er jeg blitt din sønn. Stå opp, du som sov, for jeg skapte deg ikke for at du skulle være her, lenket i dødsriket. Reis deg opp fra de dødes midte, for jeg er de dødes liv".953

Kort sagt

636. Med uttrykket "Jesus steg ned til dødsriket" bekjenner symbolet at Jesus virkelig døde, og at Han, ved å dø for oss, har overvunnet døden og djevelen som er "dødens fyrste" (Hebr 2, 14).

637. Den døde Kristus steg i sin sjel forbundet med Hans guddoms person ned til dødsriket. Der åpnet Han himmelens porter for de rettferdige som var gått forut for Ham.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17