Den katolske kirkes katekisme

IV. Kirken er apostolisk

857. (75, 171, 880, 1575) Kirken er apostolisk fordi den bygger på apostlene, og det i tredobbel betydning:

  • den ble grunnlagt og bygger fremdeles på "apostlenes grunnvoll" (Ef 2, 20; Åp 21, 14), de vitner som ble utvalgt og utsendt av Kristus selv;1389
  • ved Den Hellige Ånds hjelp som bor i Kirken, bevarer den og gir videre den undervisning,1390 den skatt, den sunne lære den har hørt fra apostlene;1391
  • den fortsetter å bli undervist, helliggjort og ledet av apostlene inntil Kristi gjenkomst, takket være dem som har etterfulgt apostlene i hyrdeembedet: bispekollegiet "og præsterne, der står ved deres side, forenede med Peters efterfølger, Kirkens øverste hyrde":1392

Du, vår evige Hyrde, forlater ikke din hjord,

men tar den alltid i din varetekt ved dine salige apostler,

så hjorden kan ledes av dem du har satt til dens hyrder

og til stedfortredere for din Sønn.1393

Apostlenes sendelse

858. (551, 425, 1086, 876) Jesus er Faderens utsendte. Helt på begynnelsen av sitt virke "kalte han til seg dem han selv ønsket (...). Han valgte da tolv til å være hans faste følgesvenner, tolv som han kunne sende ut for å forkynne" (Mark 3, 13-14). Etter dette blir de Hans "utsendinger" (som det greske ordet apostoloi betyr): "Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere" (Joh 20, 21).1394 Deres tjeneste er altså fortsettelsen av Hans egen sendelse: "Den som tar imot dere, tar imot meg", sa Han til de tolv (Matt 10, 40).1395

859. Jesus knytter dem til den sendelse Han selv har mottatt fra Faderen: slik som "Sønnen intet kan gjøre av seg selv" (Joh 5, 19. 30), men får alt av Faderen som har sendt Ham, slik kan heller ikke de som Jesus sender, gjøre noe uten Ham1396 som de mottar sin sendelse fra og fullmakt til å oppfylle den. Kristi apostler vet altså at de er utrustet av Gud til "å tjene en ny pakt" (2 Kor 3, 6), til å være "Guds tjenere" (2 Kor 6, 4), "Kristi sendemenn" (2 Kor 5, 20), "medhjelpere for Kristus og forvaltere av de guddommelige mysterier" (1 Kor 4, 1).

860. (642, 765, 1536) Det er én side ved apostlenes oppgave som ikke kan videreføres, nemlig å være de utvalgte vitner om Herrens oppstandelse og Kirkens grunnvoll. Men en annen side av deres oppgave varer ved. Kristus lovet å bli hos dem like til tidenes ende.1397 "Denne guddommelige sendelse som Kristus betrodde apostlene vil vare helt til verdens ende, fordi det Evangelium de skal gi videre, for all fremtid er grunnlaget for hele Kirkens liv. Derfor sørget også apostlene for å gi seg etterfølgere (...)".1398

Biskopene er apostlenes etterfølgere

861. (77, 1087) "De (apostlene) hadde nemlig ikke bare forskjellige medhjelpere i sitt embede, men de overlot også, for at den oppgave som var betrodd dem skulle fortsette etter deres død, til sine nærmeste medarbeidere å fullføre og styrke det verk de selv hadde påbegynt. De oppfordret dem til å røkte den hele hjord, Guds Kirke, som Den Hellige Ånd hadde satt dem til hyrder for. Derfor innsatte de skikkede menn og påla dem så å sørge for at andre prøvede menn igjen overtok deres embede ved deres bortgang".1399

862. (880, 1556) "På samme måte som det embede Herren har tildelt Peter personlig, som til den første blant apostlene, består og blir overdradd til hans etterfølgere, på samme måte består det embede som apostlene fikk som Kirkens hyrder, og det skal stadig utøves av episkopatet." Følgelig lærer Kirken "at biskopene ved en guddommelig forordning har fått rang som apostlenes etterfølgere. De er Kirkens hyrder: den som lytter til dem, lytter til Kristus; den som forkaster dem, forkaster Kristus og Ham som har sendt Ham".1400

Apostolatet

863. (900, 2472) Hele Kirken er apostolisk i den forstand at den, gjennom den hellige Peters og apostlenes etterfølgere, forblir i tros- og livsfellesskap med sitt opphav. Hele Kirken er apostolisk i den forstand at den er "utsendt" til all verden; alle Kirkens lemmer har del i denne utsendelsen, om enn på forskjellig vis. "Det kristne kall er også av natur et kall til apostolat." "Apostolat" kaller vi "alt hva Kristi mystiske legeme virker" for å "utbre Kristi rike overalt på jorden".1401

864. (828, 824, 1324) "Siden Kristus, utsendt fra Faderen, er kilde og opphav til hele Kirkens apostolat", sier det seg selv at apostolatets fruktbarhet, både i de ordinerte tjenester og blant legfolk, avhenger av deres livsfellesskap med Kristus.1402 Apostolatet kan ta de forskjelligste former, alt etter kall, tidens krav og Den Hellige Ånds mangfoldige gaver. Men det er alltid kjærligheten, særlig næret av eukaristien, "som er som sjelen i alt apostolat".1403

865. (811, 541) Kirken er én, hellig, katolsk og apostolisk i sin dype og siste identitet, for i den finnes allerede nå "himlenes rike" som skal fullbyrdes ved tidenes ende, "Guds rike"1404 som er kommet i Kristi person, og som på lønnlig vis vokser seg frem i hjertet til dem som er innlemmet i Ham, inntil det fullt ut åpenbares i eskatologien. Da skal alle de som er løskjøpt av Ham, og i Ham blitt "hellige og plettfrie for hans åsyn",1405 samles til Guds eneste folk, "Lammets brud" (Åp 21, 9), "den hellige by, Jerusalem, som steg ned fra himmelen, fra Gud, og Guds herlighet lyste ut fra den" (Åp 21, 10-11); "og bymuren hviler på tolv grunnvoller, som hver bærer navnet på én av Lammets tolv apostler" (Åp 21, 14).

Kort sagt

866. Kirken er én: den har én Herre, den bekjenner én tro, den fødes av én dåp, den utgjør ett legeme som levendegjøres av én Ånd, med ett håp1406 for øye, og når det går i oppfyllelse, skal all splittelse opphøre.

867. Kirken er hellig: den høyhellige Gud er dens opphav; Kristus, dens brudgom, gav seg selv for å hellige den; hellighetens Ånd gir den liv. Selv om den inneslutter syndere i seg, er den "den syndfrie bestående av syndere". I helgenene stråler dens hellighet frem; i Maria er den allerede fullkomment hellig.

868. Kirken er katolsk: den forkynner troen uavkortet; den bærer i seg fylden av midlene til frelse og forvalter dem; den er utsendt til alle folkeslag; den får alle mennesker i tale; den favner alle tider; den "er ifølge sit væsen missionerende".1407

869. Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler" (Åp 21, 14); den kan ikke ødelegges;1408 den bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene, som er til stede i sine etterfølgere, paven og bispekollegiet.

870. "Dette er Kristi ene Kirke, som vi i symbolet bekjenner som én, hellig, katolsk og apostolisk, (...), og som består videre i Den katolske kirke, styrt av Peters etterfølger og de biskoper som er i kommunion med ham, selv om flere elementer av hellighet og sannhet også finnes utenfor dens strukturer".1409

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:22