Den katolske kirkes katekisme


Noter til fjerde hoveddel

1
Sta. Therese av Jesusbarnet, Selvbiografisk manuskript, C 25r.
2
St. Johannes fra Damaskus, De fide orthodoxa, 3, 24.
3
jfr. Luk 18, 9-14.
4
jfr. St. Augustin, Sermones, 56, 6, 9.
5
jfr. St. Augustin, De diversis quæstionibus octoginta tribus, 64, 4.
6
jfr. Joh 7, 37-39; Jes 12, 3; 51, 1.
7
jfr. Joh 19, 28; Sak 12, 10; 13, 1.
8
St. Gregor av Nasians, Orationes, 16, 9.
9
jfr. Rom 6, 5.
10
jfr. Ef 3, 18-21.
11
jfr. Apg 17, 27.
12
jfr. Gen 4, 4.
13
jfr. Gen 4, 26 (LXX og Vulgata).
14
jfr. Gen 8, 20 - 9, 17.
15
jfr. Gen 9, 8-16.
16
jfr. Gen 15, 2-3.
17
jfr. Gen 15, 6.
18
jfr. Gen 17, 1-2.
19
jfr. Gen 18, 1-15; Luk 1, 26-38.
20
jfr. Gen 18, 16-33.
21
jfr. Rom 8, 32.
22
jfr. Rom 4, 16-21.
23
jfr. Gen 28, 10-22.
24
jfr. Gen 32, 25-31; Luk 18, 1-8.
25
jfr. Ex 3, 1-10.
26
jfr. Ex 34, 6.
27
jfr. Ex 17, 8-13.
28
jfr. Num 12, 13-14.
29
jfr. Ex 32, 1 - 34, 9.
30
jfr. 1 Sam 1, 9-18.
31
jfr. 2 Sam 7, 18-29.
32
jfr. 1 Kong 8, 10-61.
33
jfr. 1 Kong 18, 39
34
jfr. 1 Kong 17, 7-24.
35
jfr. 1 Kong 18, 20-39.
36
jfr. 1 Kong 19, 1-14; Ex 33, 19-23.
37
jfr. Luk 9, 30-35.
38
jfr. 2 Kor 4, 6.
39
jfr. Am 7, 2. 5; Jes 6, 5. 8. 11; Jer 1, 6; 15, 15-18; 20, 7-18.
40
jfr. Esra 9, 6-15; Neh 1, 4-11; Jona 2, 3-10; Tob 3, 11-16; Judit 9, 2-14.
41
jfr. IGHL 100-109.
42
DV 2.
43
St. Ambrosius, Enarrationes in Psalmos, 1, 9.
44
St. Johannes Krysostomos, De fide orthodoxa, 3, 24.
45
jfr. Luk 1, 49; 2, 19; 2, 51.
46
jfr. Luk 3, 21.
47
jfr. Luk 9, 28.
48
jfr. Luk 22, 41-44.
49
jfr. Luk 6, 12.
50
jfr. Luk 9, 18-20.
51
jfr. Luk 22, 32.
52
jfr. Mark 1, 35; 6, 46; Luk 5, 16.
53
jfr. Hebr 2, 15; 4, 15.
54
jfr. Matt 11, 25-27; Luk 10, 21-22.
55
jfr. Joh 11, 41-42.
56
jfr. Matt 6, 21. 33.
57
jfr. Joh 17.
58
jfr. Sal 22, 2.
59
jfr. Mark 15, 37; Joh 19, 30b.
60
jfr. Apg 13, 33.
61
jfr. Matt 5, 23-24.
62
jfr. Matt 5, 44-45.
63
jfr. Matt 6, 7.
64
jfr. Matt 6, 14-15.
65
jfr. Matt 6, 21. 25. 33.
66
jfr. Matt 7, 7-11. 13-14.
67
jfr. Matt 9, 38; Luk 10, 2; Joh 4, 34.
68
jfr. Mark 13; Luk 21, 34-36.
69
jfr. Luk 22, 40. 46.
70
jfr. Luk 11, 5-13.
71
jfr. Luk 18, 1-8.
72
jfr. Luk 18, 9-14.
73
jfr. Joh 14, 13-14.
74
jfr. Joh 14, 23-26; 15, 7. 16; 16, 13-15; 16, 23-27.
75
jfr. Mark 1, 40-41.
76
jfr. Mark 5, 36.
77
jfr. Mark 7, 29.
78
jfr. Luk 23, 39-43.
79
jfr. Mark 2, 5.
80
jfr. Mark 5, 28.
81
jfr. Luk 7, 37-38.
82
Enarratio in Psalmos, 85, 1; jfr. IGLH 7.
83
jfr. Luk 1, 38.
84
jfr. Apg 1, 14.
85
jfr. Joh 2, 1-12.
86
jfr. Joh 19, 25-27.
87
jfr. Luk 1, 46-55.
88
jfr. Joh 14, 26.
89
jfr. Luk 24, 27. 44.
90
jfr. Ef 1, 3-14; 2 Kor 1, 3-7; 1 Pet 1, 3-9.
91
jfr. 2 Kor 13, 13; Rom 15, 5-6. 13; Ef 6, 23-24.
92
jfr. Sal 95, 1-6.
93
St. Augustin, Enarratio in Psalmos, 62, 16.
94
jfr. Rom 15, 30; Kol 4, 12.
95
jfr. 1 Joh 1, 7 - 2, 2.
96
jfr. Matt 6, 10. 33; Luk 11, 2. 13.
97
jfr. Apg 6, 6; 13, 3.
98
jfr. Rom 10, 1; Ef 1, 16-23; Fil 1, 9-11; Kol 1, 3-6; 4, 3-4. 12.
99
jfr. Joh 14, 13.
100
jfr. Jak 1, 5-8.
101
jfr. Ef 5, 20; Fil 4, 6-7; Kol 3, 16-17; 1 Tess 5, 17-18.
102
jfr. Rom 8, 34; 1 Joh 2, 1; 1 Tim 2, 5-8.
103
jfr. Stefanos som ber for sine bødler, slik Jesus gjorde: jfr. Apg 7, 60; Luk 23, 28. 34.
104
jfr. Apg 12, 5; 20, 36; 21, 5; 2 Kor 9, 14.
105
jfr. Ef 6, 18-20; Kol 4, 3-4; 1 Tess 5, 25.
106
jfr. 2 Tess 1, 11; Kol 1, 3; Fil 1, 3-4.
107
jfr. Rom 12, 14.
108
jfr. Rom 10, 1.
109
jfr. Rom 8, 16.
110
jfr. Apg 2, 47.
111
jfr. Apg 3, 9.
112
jfr. Apg 4, 21.
113
jfr. Fil 2, 6-11; Kol 1, 15-20; Ef 5, 14; 1 Tim 3, 16; 6, 15-16; 2 Tim 2, 11-13.
114
jfr. Ef 1, 3-14; Rom 16, 25-27; Ef 3, 20-21; Jud 24-25.
115
jfr. Åp 4, 8-11; 5, 9-14; 7, 10-12.
116
jfr. Åp 18, 24.
117
jfr. Åp 19, 1-8.
118
jfr. Mal 1, 11.
119
DV 8.
120
jfr. DV 8.
121
DV 25, med sitat fra St. Ambrosius, De officiis ministrorum, 1, 88.
122
Guigo karteuseren, Scala claustralium.
123
jfr. IGLH 9.
124
St. Johannes Maria Baptista Vianney, Bønn.
125
jfr. Matt 6, 11. 34.
126
jfr. Luk 13, 20-21.
127
jfr. DV 10.
128
jfr. Ex 3, 14; 33, 19-23.
129
jfr. Matt 1, 21.
130
jfr. Mark 10, 46-52; Luk 18, 13.
131
jfr. Luk 8, 15.
132
St. Gregor av Nasians, Orationes theologicæ, 5, 28.
133
jfr. Luk 11, 13.
134
jfr. Joh 14, 17; 15, 26; 16, 13.
135
jfr. Pinsesekvensen.
136
Bysantinsk liturgi, Troparion til pinsevesper.
137
jfr. Apg 1, 14.
138
LG 62.
139
jfr. Luk 1, 46-55.
140
jfr. Luk 1, 48.
141
jfr. Sef 3, 17b.
142
jfr. Luk 1, 48.
143
jfr. Joh 19, 27.
144
jfr. Joh 19, 27.
145
jfr. LG 68-69.
146
jfr. Hebr 12, 1.
147
jfr. Matt 25, 21.
148
jfr. 2 Kong 2, 9.
149
jfr. Luk 1, 17.
150
jfr. PC 2.
151
St. Basilius, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62.
152
jfr. PO 4-6.
153
jfr. CT 54.
154
jfr. CT 55.
155
Llama de amor viva, 3. strofe.
156
jfr. Matt 6, 6.
157
jfr. PC 7.
158
Gregor av Nasians, Orationes theologicæ, 1, 4.
159
St. Johannes Krysostomos, Eclogæ ex diversis homiliis, 2.
160
jfr. Matt 11, 25-26.
161
jfr. Mark 14, 36.
162
Sta. Teresia av Jesus, Camino de perfeccion, 26.
163
jfr. Mark 4, 4-7.
164
Libro de la vida, 8.
165
jfr. Høys 3, 1-4.
166
jfr. Luk 7, 36-50; 19, 1-10.
167
jfr. Jer 31, 33.
168
jfr. St. Ignatius, Åndelige øvelser, 104.
169
St. Isak av Ninive, Tractatus mystici, 66.
170
St. Johannes av Korset.
171
jfr. Matt 26, 40.
172
jfr. Mark 10, 22.
173
jfr. Matt 6, 21. 24.
174
jfr. Luk 8, 6. 13.
175
jfr. Rom 5, 3-5.
176
jfr. Matt 6, 8.
177
jfr. Rom 8, 27.
178
jfr. hele sammenhengen Jak 4, 1-10; 1, 5-8; 5, 16.
179
Evagrius Ponticus, De oratione, 34.
180
St. Augustin, Epistulæ, 130, 8, 17.
181
jfr. Rom 10, 12-13.
182
jfr. Rom 8, 26-39.
183
jfr. Hebr 5, 7; 7, 25; 9, 24.
184
Evagrius Ponticus, Capita practica ad Anatolium, 49.
185
jfr. Luk 8, 24.
186
St. Johannes Krysostomos, Eclogæ ex diversis homiliis, 2.
187
jfr. Gal 5, 16-25.
188
St. Johannes Krysostomos, Sermones de Anna, 4, 5.
189
St. Alfons fra Liguori, Del gran mezzo della preghiera.
190
Origenes, De oratione, 12.
191
jfr. Joh 17.
192
jfr. Joh 17, 11. 13. 19.
193
jfr. Ef 1, 10.
194
jfr. Joh 17, 11. 13. 19. 24.
195
jfr. Joh 17, 6. 11. 12. 26.
196
jfr. Joh 17, 1. 5. 10. 24. 23-26.
197
jfr. Joh 17, 2. 4. 6. 9. 11, 12. 24.
198
jfr. Joh 17, 15.
199
jfr. Joh 17, 3. 6-10. 25.
200
jfr. Joh 17.
201
jfr. Luk 11, 2-4.
202
jfr. Matt 6, 9-13.
203
jfr. embolismen til Fadervår.
204
Tertullian, De oratione, 1.
205
Tertullian, De oratione, 10.
206
Epistulæ, 130, 12, 22.
207
jfr. Luk 24, 44.
208
jfr. Matt 5-7.
209
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 83, 9.
210
jfr. Joh 17. 7.
211
jfr. Matt 6, 7; 1 Kong 18, 26-29.
212
Didaké, 8, 3.
213
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in Matthæum, 19, 4.
214
jfr. 1 Pet 2, 1-10.
215
jfr. Kol 3, 4.
216
Tertullian, De oratione, 1.
217
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 2-2, 83, 9.
218
St. Peter Krysologos, Sermones, 71.
219
jfr. Ef 3, 12; Hebr 3, 6; 4, 16; 10, 19; 1 Joh 2, 28; 3, 21; 5, 14.
220
Tertullian, De oratione, 3.
221
jfr. Joh 1, 1.
222
jfr. 1 Joh 5, 1.
223
jfr. 1 Joh 1, 3.
224
St. Kyrillos av Jerusalem, Catecheses mystagogicæ, 3, 1.
225
St. Cyprian av Kartago, De Dominica oratione, 9.
226
jfr. GS 22 § 1.
227
St. Ambrosius, De sacramentis, 5, 19.
228
St. Cyprian av Kartago, De Dominica oratione, 11.
229
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in Matthæum, 7, 14.
230
St. Gregorius av Nyssa, Homiliæ in orationem Dominicam, 2.
231
St. Johannes Cassian, Collationes, 9, 18.
232
St. Augustin, De sermone Domini in monte, 2, 4, 16.
233
jfr. Hos 2, 21-22; 6, 1-6.
234
jfr. 1 Joh 5, 1; Joh 3, 5.
235
jfr. Ef 4, 4-6.
236
jfr. UR 8; 22.
237
jfr. Matt 5, 23-24; 6, 14-16.
238
jfr. NA 5.
239
St. Augustin, De sermone Domini in monte, 2, 5, 17.
240
St. Kyrillos av Jerusalem, Catecheses mystagogicæ, 5, 11.
241
jfr. Gen 3.
242
jfr. Jer 3, 19 - 4, 1a; Luk 15, 18. 21.
243
jfr. Jes 45, 8; Sal 85, 12.
244
jfr. Joh 12, 32; 14, 2-3; 16, 28; 20, 17; Ef 4, 9-10; Hebr 1, 3; 2, 13.
245
jfr. Fil 3, 20; Hebr 13, 14.
246
Brevet til Diognet, 5, 8-9.
247
jfr. GS 22 § 1.
248
jfr. Luk 22, 14; 12, 50.
249
jfr. 1 Kor 15, 28.
250
jfr. Sal 111, 9; Luk 1, 49.
251
jfr. Ef 1, 9. 4.
252
jfr. Sal 8; Jes 6, 3.
253
jfr. Hebr 6, 13.
254
jfr. Ex 3, 14.
255
jfr. Ex 19, 5-6.
256
jfr. Lev 19, 2: "Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig"
257
jfr. Esek 20; 36.
258
jfr. Matt 1, 21; Luk 1, 31.
259
jfr. Joh 8, 28; 17, 8; 17, 17-19.
260
jfr. Esek 20, 39; 36, 20-21.
261
jfr. Fil 2, 9-11.
262
St. Cyprian av Kartago, De Dominica oratione, 12.
263
St. Peter Krysologos, Sermones, 71.
264
Tertullian, De oratione, 3.
265
jfr. Joh 14, 13; 15, 16; 16, 24. 26.
266
St. Cyprian av Kartago, De Dominica oratione, 13.
267
Tertullian, De oratione, 5.
268
jfr. Tit 2, 13.
269
MR, 4. eukaristibønn.
270
jfr. Gal 5, 16-25.
271
St. Kyrillos av Jerusalem, Catecheses mystagogicæ, 5, 13.
272
jfr. GS 22; 32; 39; 45; EN 31.
273
jfr. Joh 17, 17-20.
274
jfr. Matt 5, 13-16; 6, 24; 7, 12-13.
275
jfr. Matt 18, 14.
276
jfr. Joh 4, 34; 5, 30; 6, 38.
277
jfr. Joh 8, 29.
278
Origenes, De oratione, 26.
279
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in Matthæum, 19, 5.
280
jfr. 1 Joh 5, 14.
281
jfr. Luk 1, 38. 49.
282
St. Augustin, De sermone Domini in monte, 2, 6, 24.
283
jfr. Matt 6, 25-34.
284
jfr. 2 Tess 3, 6-13.
285
St. Cyprian av Kartago, De Dominica oratione, 21.
286
jfr. Luk 16, 19-31.
287
jfr. Matt 25, 31-46.
288
jfr. AA 5.
289
jfr. 2 Kor 8, 1-15.
290
jfr. St. Benedikts regel, 20; 48.
291
Tilskrevet St. Ignatius av Loyola, jfr. J. de Guibert, S.J., La spiritualité de la Compagnie de Jésus. Esquisse historique, Rome 1953, s. 137.
292
jfr. Joh 6, 26-58.
293
jf, Matt 6, 34; Ex 16, 19.
294
St. Ambrosius, De sacramentis, 5, 26.
295
jfr. Ex 16, 19-21.
296
jfr. 1 Tim 6, 8.
297
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til efeserne, 20, 2: PG 5, 661.
298
jfr. Joh 6, 53-56.
299
St. Augustin, Sermones, 57, 7, 7.
300
jfr. Joh 6, 51.
301
St. Peter Krysologos, Sermones, 71.
302
jfr. Luk 15, 11-32.
303
jfr. Luk 18, 13.
304
jfr. Matt 26, 28; Joh 20, 23.
305
jfr. 1 Joh 4, 20.
306
jfr. Matt 6, 14-15; 5, 23-24; Mark 11, 25.
307
jfr. Fil 2, 1. 5.
308
jfr. Joh 13, 1.
309
jfr. Matt 18, 23-35.
310
jfr. Matt 5, 43-44.
311
jfr. 2 Kor 5, 18-21.
312
jfr. Johannes Paul 2., DM 14.
313
jfr. Matt 18, 21-22; Luk 17, 3-4.
314
jfr. 1 Joh 3, 19-24.
315
jfr. Matt 5, 23-24.
316
St. Cyprian av Kartago, De Dominica oratione, 23.
317
jfr. Matt 26, 41.
318
jfr. Luk 8, 13-15; Apg 14, 22; 2 Tim 3, 12.
319
jfr. Jak 1, 14-15.
320
Origenes, De oratione, 29.
321
jfr. Matt 4, 1-11.
322
jfr. Matt 26, 36-44.
323
jfr. Mark 13, 9. 23. 33-37; 14, 38; Luk 12, 35-40.
324
jfr. 1 Kor 16, 13; Kol 4, 2; 1 Tess 5, 6; 1 Pet 5, 8.
325
jfr. RP 16.
326
MR, 4. eukaristibønn
327
St. Ambrosius, De sacramentis, 5, 30.
328
jfr. Åp 12, 13-16.
329
jfr. Åp 1, 4.
330
MR, embolismen til Fadervår.
331
jfr. Åp 1, 6; 4, 11; 5, 13.
332
jfr. Luk 4, 5-6.
333
jfr. 1 Kor 15, 24-28.
334
jfr. Luk 1, 38.
335
St. Kyrillos av Jerusalem, Catecheses mystagogicæ, 5, 18.
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17