Kirkeretten, bok VII (1400–1752)

DEN KANONISKE LOVBOK


BOK VII: RETTERGANGER
DEL I: RETTSBEHANDLINGER GENERELT

Kan. 1400

 1. §1. Gjenstand for rettsbehandling er:
  1. 1° det å forfølge eller vindisere fysiske eller juridiske personers rettigheter eller det å erklære at juridiske forhold faktisk består;
  2. 2° forbrytelser med sikte på å ilegge eller erklære at en straff består.
 2. §2. Men kontroverser oppstått ut fra en handling i medhold av forvaltningsmyndighet kan likevel ene og alene bringes inn for en superior eller for en forvaltningsdomstol.

Kan. 1401 – Kirken behandler ut fra egen og eksklusiv rett:

 1. 1° saker som gjelder åndelige ting eller ting med åndelig tilknytning;
 2. 2° krenkelse av kirkelige lover og alle forhold der synd ligger til grunn, hva angår avgjørelse av skyld og ileggelse av kirkelige straffer.

Kan. 1402 – Alle Kirkens domstoler retter seg etter kanonene som følger, dog så at bestemmelsene for Den apostoliske stols domstoler står urokket.

Kan. 1403

 1. §1. Saker for kanonisering av Guds tjenere retter seg etter pavelig særlov.
 2. §2. I disse saker anvendes dertil forskriftene i denne lovbok i den utstrekning det i vedkommende lov skjer henvisning til universell rett eller det handler om bestemmelser som ut fra selve sakens natur berører også disse saker.
AVSNITT I: KOMPETENT VERNETING

Kan. 1404 – Primassetet dømmes ikke av noen.

Kan. 1405

 1. §1. I sakene omtalt i kan. 1401 har bare Den romerske pave selv rett til å dømme:
  1. 1° statsoverhoder;
  2. 2° kardinaler;
  3. 3° Den apostoliske stols sendemenn og i straffesaker biskoper;
  4. 4° andre saker som han selv har trukket inn for sin rettsbehandling.
 2. §2. En dommer kan ikke prøve en handling eller et instrument som i spesifikk form er bekreftet av Den romerske pave, med mindre denne selv forut har gitt mandat til det.
 3. §3. Det forbeholdes Den romerske rota å dømme:
  1. 1° biskopene i tvisteforhold, dog så at forskriften i kan. 1419, § 2, står fast;
  2. 2° abbedprimasen eller abbedsuperioren i en monastisk kongregasjon og den øverste leder for et ordensinstitutt under pavelig rett;
  3. 3° bispedømmer og andre kirkelige personer, det være seg fysiske eller juridiske, som ikke har en superior nedenfor Den romerske pave.

Kan. 1406

 1. §1. Når forskriften i kan. 1404 er krenket, regnes både akter og avgjørelser som ugjorte.
 2. §2. I sakene omtalt i kan. 1405 er andre dommeres inkompetanse absolutt.

Kan. 1407

 1. §1. Ingen kan saksøkes i første instans med mindre det skjer for en kirkelig dommer som er kompetent ut fra ett av grunnlagene som bestemmes i kann. 14081414.
 2. §2. En dommers inkompetanse ved at ingen av disse grunnlag taler for ham, betegnes som relativ.
 3. §3. Saksøker retter seg etter saksøkt parts verneting; dersom saksøkt part har flere verneting, gir det saksøker opsjon mht. verneting.

Kan. 1408 – Enhver kan saksøkes for bopelens eller midlertidig bopels domstol.

Kan. 1409

 1. §1. En omstreifer har verneting på stedet hvor han for øyeblikket holder til.
 2. §2. Den hvis bopel eller midlertidige bopel ikke er kjent og heller ikke tilholdssted, kan saksøkes ved saksøkers verneting dog utelukkende når annet rettmessig verneting ikke finnes.

Kan. 1410 – På grunnlag av tings befinnelsessted kan en part saksøkes for stedets domstol hvor en stridsting befinner seg såfremt søksmålet går på tingen eller det handler om inndragning.

Kan. 1411

 1. §1. På grunnlag av kontrakt kan en part saksøkes for stedets domstol der en kontrakt er inngått eller skal oppfylles, med mindre partene i enighet har valgt en annen domstol.
 2. §2. Dersom saken dreier seg om forpliktelser som springer ut av annet grunnlag, kan en part saksøkes for stedets domstol der forpliktelsen enten er oppstått eller blir å oppfylle.

Kan. 1412 – I straffesaker kan den anklagede – selv om han er fraværende – saksøkes for stedets domstol der forbrytelsen ble begått.

Kan. 1413 – En part kan saksøkes:

 1. 1° i saker som dreier seg om forvaltning, for stedets domstol hvor forvaltningen er utført;
 2. 2° i saker som gjelder arv eller fromme legater, for domstolen på siste bopel, midlertidige bopel eller tilholdssted, i samsvar med det som er bestemt i kann. 14081409, for den hvis arv eller fromme legat det handler om, med mindre det handler om ren fullbyrdelse av legater som må prøves i overensstemmelse med de ordinære kompetansebestemmelser.

Kan. 1414 – På grunnlag av forbundethet må saker som forbinder seg med hverandre, behandles av en og samme domstol og i samme rettergang, med mindre forskrift i lov står i veien for det.

Kan. 1415 – På grunnlag av førstemann dersom to eller flere domstoler er like kompetente, har den rett til å behandle en sak som først rettmessig har stevnet den saksøkte part.

Kan. 1416 – Kompetansekonflikter mellom domstoler underlagt samme ankedomstol løses av denne domstol; dersom domstolene ikke står under samme ankedomstol, løses de av Den apostoliske signatura.

AVSNITT II: DOMSTOLENES FORSKJELLIGE NIVÅ OG SÆRTREKK

Kan. 1417

 1. §1. Som følge av Den romerske paves primat står det åpent for enhver troende å bringe inn for Den hellige stol til behandling eller å innlede ved samme sin sak, det være seg en tvistesak eller en straffesak, og på hvilket som helst nivå av rettsbehandlingen og stadium av striden.
 2. §2. At det har skjedd innbringelse av et forhold for Den apostoliske stol, suspenderer likevel ikke utenom i tilfelle av anke utøvelsen av jurisdiksjonen til den dommer som alt har begynt å behandle saken; følgelig kan vedkommende fortsette alt angående rettsbehandlingen like til definitiv dom med mindre Den apostoliske stol har tilkjennegitt for dommeren at den trekker saken inn til seg.

Kan. 1418 – Enhver domstol har rett til å be en annen domstol om hjelp til å få en sak forberedt eller for å forkynne handlinger.

KAPITTEL I: DOMSTOL I FØRSTE INSTANS
Art. 1: DOMMER

Kan. 1419

 1. §1. I ethvert bispedømme og for alle saker som ikke uttrykkelig er unntatt av gjeldende rett, er diøcesanbiskopen dommer i første instans; han kan utøve sin judikative myndighet enten selv personlig eller gjennom andre i overensstemmelse med kanonene som følger.
 2. §2. Men dersom det handler om rettigheter eller timelige verdier til en juridisk person representert av biskopen, dømmer på første nivå ankedomstolen.

Kan. 1420

 1. §1. Det påligger enhver diøcesanbiskop å oppnevne en rettsvikar eller official med ordinær myndighet til å dømme; han må være forskjellig fra generalvikaren, med mindre bispedømmets ringe størrelse eller det lave antall saker tilsier noe annet.
 2. §2. Rettsvikaren danner sammen med biskopen én domstol; men han kan ikke dømme i saker som biskopen forbeholder for seg.
 3. §3. Rettsvikaren kan gis medhjelpere under benevnelsen hjelperettsvikarer eller viseofficialer.
 4. §4. Så vel rettsvikaren som hjelperettsvikarene skal være prester med plettfritt rykte, doktorer eller i det minste lisensiater i kanonisk rett og aldersmessig ikke yngre enn 30 år.
 5. §5. Når bispesetet blir vakant, fratrer de ikke sitt oppdrag og kan heller ikke avskjediges av diøcesanadministratoren; men når den nye biskop ankommer, trenger de bekreftelse.

Kan. 1421

 1. §1. I et bispedømme må det av biskopen oppnevnes diøcesandommere som må være klerikere.
 2. §2. Bispekonferansen kan tillate at også legfolk oppnevnes til dommere; når behovet tilsier det, kan én av disse engasjeres til å være med å på å danne kollegium.
 3. §3. Dommerne må ha plettfritt rykte og være doktorer eller i det minste lisensiater i kanonisk rett.

Kan. 1422 – Rettsvikaren, hjelperettsvikarene og de øvrige dommere utnevnes for en fastlagt tid – dog så at forskriften i kan. 1420, § 5, står fast –, og de kan ikke fjernes med mindre det er ut fra en legitim og tungtveiende grunn.

Kan. 1423

 1. §1. Flere diøcesanbiskoper kan med Den apostoliske stols godkjennelse enes om i sine bispedømmer å etablere en eneste domstol for første instans i stedet for diøcesandomstolene omtalt i kann. 14191421; i så fall tilligger det en forsamling av disse biskoper eller en biskop utpekt av dem alle de former for myndighet som en diøcesanbiskop har vedrørende sin domstol.
 2. §2. Domstolene omtalt i § 1 kan etableres for saker av ethvert slag eller bare for enkelte slags saker.

Kan. 1424 – Ved enhver rettsbehandling kan en enedommer knytte til seg to bisittere til å konsultere, det være seg klerikere eller legfolk med et tilforlatelig liv.

Kan. 1425

 1. §1. Idet motstridende sedvane forkastes, forbeholdes følgende saker for en kollegial rett med tre dommere:
  1. 1° tvistesaker: a) om geistlig ordinasjonsbånd; b) om ekteskapsbånd – dog så at forskriftene i kann. 1686 [1688] og 1688 [1690] står fast –;
  2. 2° straffesaker: a) vedrørende forbrytelser som kan medføre straffen eksklusjon fra klerikerstanden; b) for å ilegge eller erklære at ekskommunikasjon består.
 2. §2. Biskopen kan overdra saker som er vanskelige eller av større betydning, til rettsbehandling ved tre eller fem dommere.
 3. §3. Til behandling av de enkelte tilfeller tilkaller rettsvikaren dommere etter en turnusordning – med mindre biskopen i enkelttilfeller har fastsatt noe annet.
 4. §4. Dersom kollegium eventuelt ikke kan oppnevnes på første nivå av rettsbehandlingen, kan bispekonferansen så lenge det umulige på denne måte vedvarer, tillate at biskopen overdrar sakene til en kleriker som enedommer som, hvor det lar seg gjøre, tar med seg en bisitter og en forhørsdommer.
 5. §5. En gang utpekte dommere kan rettsvikaren ikke skifte ut med mindre det skyldes en særdeles tungtveiende grunn som må komme til uttrykk i dekretet.

Kan. 1426

 1. §1. En kollegial rett skal prosedere kollegialt og felle sine dommer ved stemmeflertall.
 2. §2. For så vidt som det lar seg gjøre, skal rettsvikaren eller en hjelperettsvikar føre forsetet.

Kan. 1427

 1. §1. Dersom det er en kontrovers mellom ordensfolk eller hus tilhørende samme klerikale ordensinstitutt under pavelig rett, er med mindre noe annet forutsettes i konstitusjonene, provinsialsuperioren dommer i første instans, eller dersom det gjelder et egenstendig kloster, den lokale abbed.
 2. §2. Idet avvikende forskrift i konstitusjonene dog står urokket, dømmer i første instans den øverste leder selv personlig eller ved en delegert dersom tvistetingen handler om noe mellom to provinser; likeledes abbedsuperioren i en monastisk kongregasjon dersom den handler om noe mellom to klostre.
 3. §3. Til sist: dersom det oppstår en kontrovers mellom fysiske eller juridiske ordenspersoner fra forskjellige ordensinstitutter eller også fra det samme klerikale institutt under diøcesanrett eller leginstitutt eller mellom en ordensperson og en sekularkleriker, en legperson eller en ikke ordensmessig juridisk person, dømmer i første instans diøcesandomstolen
Art. 2: FORHØRSDOMMERE OG SAKSUTREDERE

Kan. 1428

 1. §1. Dommeren eller den kollegiale retts formann kan utpeke en forhørsdommer til å gjennomføre saksforberedelsen; denne velges ut enten blant domstolens dommere eller blant personer approbert av biskopen til dette oppdrag.
 2. §2. Til oppdraget som forhørsdommer kan biskopen approbere klerikere og legfolk som utmerker seg ved god moral, klokskap og lærdom.
 3. §3. Det tilligger forhørsdommeren – i overensstemmelse med dommerens mandat – bare å oppta bevis og overlevere til dommeren de som er opptatt; men med mindre dommerens mandat står i veien for det, kan han midlertidig avgjøre hvilke og hvordan bevisene blir å oppta dersom det eventuelt oppstår spørsmål om dette mens han selv utøver sitt oppdrag.

Kan. 1429 – Den kollegiale retts formann skal utpeke en av kollegiets dommere til saksordfører eller saksutreder som legger saken frem i dommerforsamlingen og nedtegner dommene skriftlig; formannen kan av en berettiget grunn sette en annen i dennes sted.

Art. 3: PÅTALEANSVARLIG, BÅNDFORSVARER OG NOTAR

Kan. 1430 – For tvistesaker der det offentlige vel kan komme i fare, og for straffesaker må det i et bispedømme oppnevnes en påtaleansvarlig som det påligger som oppgave å ivareta det offentlige vel.

Kan. 1431

 1. §1. Ved tvistesaker tilligger det diøcesanbiskopen å vurdere hvorvidt det offentlige vel kan komme i fare eller ei – med mindre den påtaleansvarliges inntreden påbys ved lov eller opplagt er nødvendig ut fra sakens natur.
 2. §2. Dersom den påtaleansvarlige har intervenert i foregående instans, formodes hans inntreden som nødvendig på neste nivå.

Kan. 1432 – For saker der det handler om geistlig ordinasjons nullitet eller om ekteskapsnullitet eller -oppløsning, må det i et bispedømme oppnevnes en båndforsvarer som det påligger som oppgave å fremholde og gjøre rede for alt som på fornuftig vis kan føres frem mot nullitet eller oppløsning.

Kan. 1433 – I saker der den påtaleansvarliges eller båndforsvarerens nærvær kreves og de ikke er stevnet, er de utførte akter ugyldige med mindre de – selv om de ikke er blitt stevnet – faktisk har vært med eller de i det minste før dommen etter å ha sett på aktene har kunnet utføre sine oppdrag.

Kan. 1434 – Med mindre noe annet uttrykkelig forutsettes, gjelder:

 1. 1° i den utstrekning lov påbyr at dommeren må høre partene eller en av dem, blir også den påtaleansvarlige og båndforsvareren å høre dersom de er med ved rettsbehandlingen;
 2. 2° i den utstrekning påstand kreves fra part for at dommeren kan dekretere noe, har en påstand fra den påtaleansvarlige eller fra båndforsvareren som er med ved rettsbehandlingen, samme kraft.

Kan. 1435 – Det tilligger biskopen å utnevne påtaleansvarlig og båndforsvarer; de må være klerikere eller legfolk med plettfritt rykte som er doktorer eller lisensiater i kanonisk rett og som er tilforlatelige ut fra klokskap og iver for rettferdighet.

Kan. 1436

 1. §1. Samme person kan være bærer av embetet som påtaleansvarlig og som båndforsvarer, men ikke i samme sak.
 2. §2. Advokat og forsvarer kan oppnevnes så vel for samtlige saker som for enkeltsaker; de kan av biskopen ut fra en berettiget grunn fjernes.

Kan. 1437

 1. §1. Ved enhver rettergang må en notar være med, og det slik at ingen akter foreligger dersom de ikke er blitt underskrevet av ham.
 2. §2. Akter som notarer utarbeider, har offentlig troverdighet.
KAPITTEL II: DOMSTOL I ANNEN INSTANS

Kan. 1438 – Idet forskriften i kan. 1444, § 1, nr. 1, dog står fast, gjelder:

 1. 1° fra en suffraganbiskops domstol ankes det til metropolittens domstol, dog så at forskriften i kan. 1439 står urokket;
 2. 2° i saker som i første instans er ferdigbehandlet for metropolitten, skjer anke til den domstol som han selv fast har utpekt med Den apostoliske stols godkjennelse;
 3. 3° for saker behandlet for provinsialsuperior er domstol i annen instans hos den øverste leder; for saker behandlet for lokal abbed, hos abbedsuperioren i den monastiske kongregasjon.

Kan. 1439

 1. §1. Dersom det i samsvar med det som er bestemt i kan. 1423, er etablert én domstol i første instans for flere bispedømmer, skal bispekonferansen med Den apostoliske stols godkjennelse etablere en domstol i annen instans med mindre alle bispedømmer er suffragane til det samme erkebispedømme.
 2. §2. En bispekonferanse kan med Den apostoliske stols godkjennelse etablere en eller flere domstoler i annen instans, også utenom tilfellene omtalt i § 1.
 3. §3. Eventuelt hva angår domstolene i annen instans som omtalt i §§ 1–2 har bispekonferansen eller en biskop utpekt av den alle de former for myndighet som tilligger en diøcesanbiskop vedrørende hans domstol.

Kan. 1440 – Dersom kompetanse på grunnlag av nivå ikke blir overholdt i samsvar med det som er bestemt i kann. 1438 og 1439, er dommerens inkompetanse absolutt.

Kan. 1441 – Domstol i annen instans skal etableres på samme måte som domstol i første instans. Dersom på første nivå av rettsbehandlingen – i overensstemmelse med kan. 1425, § 4 – en enedommer har felt dom, må dog domstolen i annen instans prosedere kollegialt.

KAPITTEL III: DEN APOSTOLISKE STOLS DOMSTOLER

Kan. 1442 – Den romerske pave er den øverste dommer for hele den katolske verden som avsier rettsutsagn enten selv personlig eller gjennom Den apostoliske stols ordinære domstoler eller gjennom dommere delegert av ham.

Kan. 1443 – Ordinær domstol etablert av Den romerske pave for å motta anke er Den romerske rota.

Kan. 1444

 1. §1. Den romerske rota dømmer:
  1. 1° i annen instans i saker som av de ordinære domstoler i første instans er blitt pådømt og gjennom rettmessig anke blir brakt inn for Den hellige stol;
  2. 2° i tredje eller siste instans i saker som alt er behandlet av Den romerske rota selv og av hvilke som helst andre domstoler – med mindre rettskraft foreligger.
 2. §2. Denne domstol dømmer også i første instans i sakene omtalt i kan. 1405, § 3, så vel som i dem som Den romerske pave enten av eget tiltak eller etter påstand fra part har trukket inn til sin egen domstol og overdratt til Den romerske rota; og med mindre noe annet er forutsatt i reskriptet med det overdratte oppdrag, dømmer rotaen selv også i annen og siste instans.

Kan. 1445

 1. §1. Den øverste domstol Den apostoliske signatura behandler:
  1. 1° nullitetskjæremål, begjæringer om oppreisning i tidligere rettstilstand og andre klager mot rotadommer;
  2. 2° klager i saker om personstand der Den romerske rota har avslått å åpne for ny prøving;
  3. 3° innsigelser mot overtagelse og andre saker mot auditørene ved Den romerske rota som følge av handlinger i utøvelsen av deres oppdrag;
  4. 4° kompetansekonfliktene omtalt i kan. 1416.
 2. §2. Domstolen selv tar seg av tvister oppstått ut fra handling i medhold av kirkelig forvaltningsmyndighet og rettmessig brakt inn for den, andre forvaltningsmessige kontroverser som av Den romerske pave eller av dikasterier i Den romerske kurie bringes inn for den, og kompetansekonflikt mellom disse dikasterier.
 3. §3. Dertil tilligger det denne domstol:
  1. 1° å føre tilsyn med en riktig justisforvaltning og gjøre anførsler mot advokater og prosessfullmektiger dersom situasjonen skulle gjøre det aktuelt;
  2. 2° å forlenge domstolenes kompetanse;
  3. 3° å fremme og approbere opprettelse av domstolene omtalt i kann. 1423 og 1439.
AVSNITT III: RETTSDISIPLIN
KAPITTEL I: OPPGAVEN SOM DOMMERE OG RETTSPERSONALE

Kan. 1446

 1. §1. Alle kristustroende, men i første rekke biskopene, må – dog så at rettferdigheten står urokket – med omhu anstrenge seg for at rettsstrider innen Guds folk, når det lar seg gjøre, blir unngått og så snart som mulig blir bilagt fredelig.
 2. §2. En dommer må ikke unnlate ved inngangen til en strid, og heller ikke på noe som helst annet trinn i den utstrekning han øyner et håp om god utgang, å oppmuntre og hjelpe partene slik at de i samråd sørger for å søke en rimelig løsning på kontroversen, og han må selv angi skikkede veier for denne målsetning idet det også blir gjort bruk av mennesker med tyngde til å formidle.
 3. §3. Dersom striden dreier seg om partenes private vel, må dommeren se om forlik eller avgjørelse ved skjønnsdommere i samsvar med det som er bestemt i kann. 17131716, på nyttig vis kan tilendebringe kontroversen.

Kan. 1447 – Den som har vært med i en sak som dommer, påtaleansvarlig, båndforsvarer, prosessfullmektig, advokat, vitne eller sakkyndig, kan ikke senere som dommer gyldig avgjøre samme sak i en annen instans eller påta seg oppdrag som bisitter i samme.

Kan. 1448

 1. §1. En dommer kan ikke ta på seg å behandle en sak der det for ham består noe blodsbånds- eller svogerskapsforhold i hvilken som helst grad i opp- eller nedadstigende linje og like til fjerde grad i sidelinje, eller der det består noe verge- eller formynderforhold, intimt vennskap, eller sterkt fiendskap eller der det kan oppstå fortjeneste, skade eller annen konsekvens for ham selv.
 2. §2. Under de samme omstendigheter skal påtaleansvarlig, båndforsvarer, bisitter og forhørsdommer avstå fra sin oppgave.

Kan. 1449

 1. §1. Med mindre dommeren selv avstår i tilfellene omtalt i kan. 1448, kan en part avvise ham.
 2. §2. Rettsvikaren prøver avvisningen; dersom han selv blir avvist, prøver biskopen som står i spissen for domstolen, den.
 3. §3. Dersom biskopen er dommer og det gjøres gjeldende avvisning mot ham, må han selv avstå fra å dømme.
 4. §4. Dersom det gjøres gjeldende avvisning mot den påtaleansvarlige, båndforsvareren eller annet forvaltningspersonell ved domstolen, prøver formannen for den kollegiale rett eller dommeren selv dersom han er enedommer, innsigelsen.

Kan. 1450 – Etter at en avvisning er blitt godtatt, skal personene endres, men ikke nivået av rettsbehandlingen.

Kan. 1451

 1. §1. Spørsmål om avvisning blir ekspeditt å avgjøre etter at partene samt den påtaleansvarlige og båndforsvareren er hørt dersom de er med og ikke selv blir avvist.
 2. §2. Handlinger utført av en dommer før han blir avvist, er gyldige; men de som er utført etter fremsatt avvisning, skal omstøtes dersom en part begjærer det innen ti dager fra avvisningen ble godtatt.

Kan. 1452

 1. §1. I et anliggende som ene og alene er i privates interesse, kan dommeren bare prosedere etter påstand fra part. Men etter at en sak rettmessig er innledet, kan og skal dommeren i straffesaker og andre saker som gjelder Kirkens offentlige vel eller sjelenes frelse, også prosedere i embets medfør.
 2. §2. Men dommeren kan dertil supplere partenes forsømmelser når de leverer bevis eller gjør innsigelser gjeldende, i den utstrekning han betrakter det som nødvendig for å unngå en svært uberettiget dom, dog så at forskriftene i kan. 1600 står fast.

Kan. 1453 – Idet rettferdigheten dog må stå urokket, må dommerne og domstolene sørge for at alle saker sluttføres så snart som mulig, og så at de ikke trekkes ut ut over et år for domstol i første instans, men for domstol i annen instans ut over seks måneder.

Kan. 1454 – Alle som danner en domstol eller som vier sin kraft ved denne, skal avlegge ed på å ivareta deres oppdrag riktig og med troskap.

Kan. 1455

 1. §1. Det påligger dommere og rettsmedhjelpere taushetsplikt i embets medfør; det gjelder alltid ved strafferettsbehandling; men ved tvistebehandling gjelder det dersom åpenbaring av vedkommende prosesshandling kan påføre partene ulempe.
 2. §2. Det påligger dem også alltid taushetsplikt om diskusjonen som finner sted mellom dommerne ved en kollegial rett før dom skal felles, så vel som om de forskjellige avgitte stemmer og standpunkter sammesteds, dog så at forskriften i kan. 1609, § 4, står fast.
 3. §3. Ja, i den utstrekning sakens eller bevisenes natur er slik at noens rykte kan bli skadet ved at akter eller bevis gjøres kjent, det kan bys anledning til stridigheter, eller anstøt så vel som annet besvær av det slag kan oppstå, kan dommeren ved ed binde vitner, sakkyndige, partene og deres advokater eller prosessfullmektiger med taushetsplikt.

Kan. 1456 – Dommer og alt forvaltningspersonell ved domstol forbys i anledning av at de foretar rettsbehandling, å motta enhver form for gaver.

Kan. 1457

 1. §1. Dommere som avviser å håndheve gjeldende rett til tross for at de sikkert og visst er kompetente, som uten støtte i det som er foreskrevet i gjeldende rett, erklærer seg for kompetente og behandler og avgjør saker, som krenker lov om hemmelighold eller som ut fra forsett eller ved alvorlig forsømmelse forvolder de stridende annen skade, kan av kompetent myndighet straffes med passende straffer, ikke med utelukkelse av embetsfratagelse.
 2. §2. Dersom rettspersonale og medhjelpere forsømmer deres oppgave, er de underlagt de samme sanksjoner som ovenfor; alle disse kan også dommeren straffe.
KAPITTEL II: REKKEFØLGE PÅ BEHANDLINGEN AV ULIKE TING

Kan. 1458 – Sakene blir å behandle i den rekkefølge som de er blitt fremsatt og innført i en fortegnelse, med mindre det av en eller annen grunn fordres hurtig ekspedisjon foran de øvrige, noe som da blir å fastsette ved særskilt dekret støttet med begrunnelse.

Kan. 1459

 1. §1. Feil som kan innebære doms nullitet, kan på ethvert stadium eller nivå av rettsbehandlingen opptas som innsigelse og likeledes av dommeren i embets medfør erklæres.
 2. §2. Utenom tilfellene omtalt i § 1 må innsigelser med utsettende virkning, spesielt slike som gjelder personer eller rettsbehandlingsmåten, fremsettes før stridsåpningen med mindre de dukker opp etter at strid alt er åpnet, og de må så snart som mulig avgjøres.

Kan. 1460

 1. §1. Dersom det fremsettes innsigelse mot dommerens kompetanse, skal dommeren selv prøve dette forhold.
 2. §2. I tilfelle av innsigelse ut fra relativ inkompetanse og dersom dommeren avsier at han er kompetent, åpner ikke hans avgjørelse for anke, men nullitetskjæremål og oppreisning i tidligere rettstilstand forbys ikke.
 3. §3. Dersom imidlertid dommeren erklærer seg inkompetent, kan part som regner seg for belastet, innen en frist på 15 nyttedager innbringe forholdet for ankedomstolen.

Kan. 1461 – En dommer som på et hvilket som helst stadium av saken vet seg absolutt inkompetent, skal erklære sin inkompetanse.

Kan. 1462

 1. §1. Innsigelser ut fra rettskraft, ut fra forlik og andre peremptoriske innsigelser som betegnes som innsigelser ut fra endt strid, skal fremsettes og behandles før stridsåpningen; den som senere gjør dem gjeldende, avvises ikke, men han idømmes omkostningene med mindre han beviser at han ikke ondsinnet har forsinket innvendingen.
 2. §2. Andre peremptoriske innsigelser må fremsettes ved stridsåpningen, og de må i sin tid tas under behandling i overensstemmelse med reglene vedrørende innskutte spørsmål.

Kan. 1463

 1. §1. Søksmål i form av motsøksmål kan ikke gyldig fremsettes med mindre det skjer innen 30 dager fra åpnet strid.
 2. §2. Disse behandles sammen med primærsøksmålet, noe som innebærer på likt nivå med det, med mindre det er nødvendig å behandle dem separat eller dommeren anser det for mer hensiktsmessig.

Kan. 1464 – Spørsmål om sikkerhet som må stilles for saksomkostningene eller om innvilgning av fri rettshjelp som helt fra begynnelsen av er blitt ønsket, og av annet av dette slag, blir i regelen å prøve før stridsåpningen.

KAPITTEL III: FRISTER OG UTSETTELSER

Kan. 1465

 1. §1. Lovmessige fatalfrister som de betegnes som – d.e. frister oppstilt ved lov som sletter rettigheter – kan ikke forlenges og heller ikke gyldig innskrenkes med mindre partene begjærer det.
 2. §2. Men rettslige og avtalemessige frister kan før deres utløp og når en berettiget grunn inntreffer, av dommeren forlenges etter at partene er hørt eller har begjært det, men aldri gyldig innskrenkes med mindre partene har samtykket.
 3. §3. Likevel må dommeren vokte seg for at en rettsstrid ved forlengelse blir altfor langvarig.

Kan. 1466 – Hvor lov ikke fastsetter frister for å gjennomføre prosesshandlinger, skal dommeren forhåndsbestemme dem med tanke på enhver handlings natur.

Kan. 1467 – Dersom domstol har fri på dag angitt for rettslig handling, forstås fristen som forlenget til første påfølgende dag som ikke er ferie.

KAPITTEL IV: RETTSSTED

Kan. 1468 – Når det lar seg gjøre, må enhver domstols sete være fast og åpent til fastsatte tider.

Kan. 1469

 1. §1. En dommer som ved vold er fordrevet fra sitt territorium eller som er forhindret fra der å utøve jurisdiksjon, kan utøve jurisdiksjonen sin og felle dom utenfor territoriet, likevel først etter at diøcesanbiskopen er blitt underrettet om dette forhold.
 2. §2. Utenom tilfellet omtalt i § 1 kan dommeren ut fra en berettiget grunn og etter at partene er hørt, også begi seg utenfor eget territorium for å skaffe til veie bevis, dog først etter tillatelse fra diøcesanbiskopen på stedet som oppsøkes, og med et av ham utpekt sete.
KAPITTEL V: PERSONER MED ADGANG TIL RETTSSALEN SAMT MÅTEN Å UTARBEIDE OG OPPBEVARE AKTER PÅ

Kan. 1470

 1. §1. Med mindre partikularlov forutsetter noe annet, kan mens saker føres for en domstol, bare de være til stede i rettssalen som en lov eller dommeren har fastsatt er nødvendige for å gjennomføre rettergangen.
 2. §2. Dommeren kan ved passende straffer sette alle på plass som deltar i rettsbehandling og som alvorlig forsømmer behørig respekt og lydighet overfor retten, dertil også suspendere advokater og prosessfullmektiger fra å utøve oppdrag ved kirkelige domstoler.

Kan. 1471 – Dersom den person som blir stilt spørsmål, bruker et for dommeren eller partene ukjent språk, må det anvendes en av dommeren utpekt edsvoren tolk. Likevel må utsagn nedtegnes skriftlig på det originale språk og en oversettelse må tilføyes. Det må også anvendes tolk dersom en døv eller stum skal stilles spørsmål, med mindre dommeren heller foretrekker at det blir svart skriftlig på spørsmål stilt av ham.

Kan. 1472

 1. §1. Rettslige akter – så vel de som gjelder utkomme av spørsmål eller saksaktene, som de som berører måten å prosedere på eller prosessaktene – skal være nedtegnet skriftlig.
 2. §2. Aktenes enkelte blad nummereres og påføres autentisitetstegn.

Kan. 1473 – I den utstrekning partenes eller vitnenes underskrift kreves i rettslige akter og dersom en part eller et vitne ikke kan eller vil underskrive, innføres det i selve aktene samtidig som dommeren og notaren gjør troverdig at selve handlingen ord for ord er blitt opplest for parten eller vitnet og at parten eller vitnet enten ikke kunne eller ikke ville underskrive.

Kan. 1474

 1. §1. I tilfelle av anke sendes en kopi av aktene, etter å være gjort troverdig av en notar hva angår dens autentisitet, til den overordnede domstol.
 2. §2. Dersom aktene er blitt avfattet på et for den overordnede domstol ukjent språk, må de oversettes til et annet for samme domstol kjent språk, idet det må anvendes sikkerhetsforanstaltninger slik at oversettelsens troverdighet er på det rene.

Kan. 1475

 1. §1. Etter at rettsbehandlingen er tilendebrakt, skal dokumenter som er i privates eie, tilbakeleveres, likevel først etter at kopier av dem er holdt tilbake.
 2. §2. Notarer og kansler forbys uten dommerens mandat å levere fra seg kopi av rettslige akter og dokumenter som er skaffet til veie for rettergangen.
AVSNITT IV: PARTENE I EN SAK
KAPITTEL I: SAKSØKER OG SAKSØKT PART

Kan. 1476 – Enhver, det være seg døpt eller udøpt, kan opptre som saksøker ved rettsbehandling; men en rettmessig saksøkt part skal svare.

Kan. 1477 – Selv om saksøker eller saksøkt part har oppnevnt prosessfullmektig eller advokat, påligger det dem likevel alltid selv å være til stede ved rettsbehandlingen etter gjeldende retts eller dommerens forskrift.

Kan. 1478

 1. §1. Mindreårige og de som mangler fornuftens bruk, kan bare foreta prosesshandlinger gjennom deres foreldre, verger eller formyndere, dog så at forskriften i § 3 står urokket.
 2. §2. Dersom dommeren anser det så at mindreåriges rettigheter er i konflikt med foreldres, vergers eller formynderes rettigheter eller at disse ikke tilstrekkelig kan verge deres rettigheter, da må de foreta prosesshandlingene gjennom verge eller formynder gitt av dommeren.
 3. §3. Men i åndelige saker og i saker forbundet med noe åndelig er mindreårige dersom de har nådd fornuftens bruk, i stand til å reise søksmål og svare uten foreldrenes eller verges samtykke, ja, også selv personlig dersom de har fylt 14 år; men ellers gjennom en formynder oppnevnt av dommeren.
 4. §4. Umyndiggjorte og psykisk utviklingshemmede kan selv personlig bare foreta prosesshandlinger for å svare for egne forbrytelser eller etter dommerens forskrift; for øvrig skal de handle som saksøker og svare gjennom sine formyndere.

Kan. 1479 – I den utstrekning verge eller formynder oppnevnt av borgerlig myndighet er til stede, kan denne av den kirkelige dommeren gis adgang etter at diøcesanbiskopen for den som vedkommende er gitt til, er hørt dersom det lar seg gjøre; dersom en slik ikke er til stede eller ikke ser ut til å burde gis adgang, utpeker dommeren selv en verge eller formynder for saken.

Kan. 1480

 1. §1. Juridiske personer foretar prosesshandlinger gjennom sine rettmessige representanter.
 2. §2. Men i tilfelle en defekt hos eller en forsømmelse fra representantens side, kan den ordinarius under hvis myndighet de juridiske personer befinner seg, selv personlig eller gjennom en annen foreta prosesshandlinger i deres navn.
KAPITTEL II: PROSESSFULLMEKTIGER VED RETTSSTRID OG ADVOKATER

Kan. 1481

 1. §1. En part kan fritt oppnevne advokat eller prosessfullmektig for seg; men utenom tilfellene fastsatt i §§ 2 og 3 kan han også selv personlig opptre som saksøker og svare med mindre dommeren anser det for nødvendig med en prosessfullmektigs eller advokats tjeneste.
 2. §2. Ved strafferettsbehandling skal den anklagede alltid ha advokat, enten oppnevnt av ham selv eller gitt ham av dommeren.
 3. §3. Dersom det ved tvistebehandling handler om mindreårige eller om en rettsbehandling der det dreier seg om det offentlige vel unntatt ekteskapssaker, må dommeren i embets medfør oppnevne forsvarer for part som mangler det.

Kan. 1482

 1. §1. Enhver kan oppnevne én enkelt prosessfullmektig for seg som dog ikke kan erstatte seg selv med en annen med mindre han uttrykkelig har fått adgang til det.
 2. §2. Dersom en berettiget grunn tilsier det og flere derfor likevel blir oppnevnt av vedkommende, må de utpekes slik at plassen som førstemann blant dem gir seg.
 3. §3. Men flere advokater lar seg samtidig oppnevne.

Kan. 1483 – En prosessfullmektig og en advokat skal aldersmessig være myndige og ha godt rykte; advokaten skal dertil være katolikk med mindre diøcesanbiskopen tillater noe annet, og doktor i kanonisk rett, eller for øvrig være virkelig sakkyndig og approbert av nevnte biskop.

Kan. 1484

 1. §1. En prosessfullmektig og en advokat skal før han tar over oppdraget sitt, deponere et autentisk mandat hos domstolen.
 2. §2. For å hindre utslokking av en rett kan dommeren likevel også gi en prosessfullmektig adgang som ikke har fremlagt mandat, etter at han dersom forholdet skulle tilsi det, har stilt skikkelig sikkerhet; men en handling mangler enhver kraft dersom ikke prosessfullmektigen innen en peremptorisk frist som fastsettes av dommeren, fremlegger mandatet på riktig måte.

Kan. 1485 – Med mindre han har fått et spesialmandat, kan en prosessfullmektig ikke gyldig gi avkall på søksmål, instansintern saksgang eller rettslige akter, heller ikke inngå forlik, slutte overenskomst, overlate til skjønnsdommere for voldgift eller generelt utføre handlinger som gjeldende rett krever spesialmandat for.

Kan. 1486

 1. §1. For at fjerning av en prosessfullmektig eller advokat skal få virkning, er det nødvendig at det blir forkynt for vedkommende og dersom striden alt er blitt åpnet, at dommeren og motparten er underrettet om fjerningen.
 2. §2. Etter at definitiv dom er felt, består fortsatt prosessfullmektigens rett og plikt til å anke dersom mandanten ikke avslår det.

Kan. 1487 – Så vel en prosessfullmektig som en advokat kan av dommeren enten i embets medfør eller etter påstand fra part vrakes ved at han gir dekret om dette, likevel bare av en tungtveiende grunn.

Kan. 1488

 1. §1. Begge forbys å kjøpe en rettsstrid eller slutte overenskomst for å tilegne seg et overdrevet salær eller en del av stridstingen som gevinst. Dersom noen har gjort det, er overenskomsten juridisk sett null verd og de kan av dommeren mulktlegges med en pengestraff. En advokat kan dertil så vel suspenderes fra oppgaven sin som, dersom det skjer gjentagelse, også av biskopen som står i spissen for domstolen, strykes fra advokatfortegnelsen.
 2. §2. På samme måte kan advokater og prosessfullmektiger straffes som ved rettsomgåelse trekker saker fra kompetente domstoler for å få dem avgjort av andre gunstigere.

Kan. 1489 – Advokater og prosessfullmektiger som forråder sin oppgave ved gaver, tilsagn eller på enhver annen måte, suspenderes fra å utøve rettshjelp og refses med en pengemulkt eller andre passende straffer.

Kan. 1490 – For så vidt som det lar seg gjøre, oppnevnes det ved enhver domstol faste rettshjelpere som mottar gasje fra selve domstolen og som utøver oppdraget som advokater og prosessfullmektiger særlig i ekteskapssaker for parter som foretrekker å velge dem.

AVSNITT V: SØKSMÅL OG INNSIGELSER
KAPITTEL I: SØKSMÅL OG INNSIGELSER GENERELT

Kan. 1491 – Enhver rettighet dekkes ikke alene ved muligheten til å reise søksmål med mindre noe annet uttrykkelig er forutsatt, men også ved muligheten til å komme med innsigelse.

Kan. 1492

 1. §1. Hvilken som helst mulighet til å reise søksmål utslokkes ved foreldelse i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett så vel som på annen rettmessig måte, unntatt muligheten til å reise søksmål om personstand som aldri utslokkes.
 2. §2. Idet forskriften i kan. 1462 dog står urokket, består det alltid mulighet til innsigelse, og denne mulighet er etter sin egen natur evigvarende.

Kan. 1493 – En saksøker kan ved flere søksmål samtidig – som dog ikke får være i konflikt med hverandre, enten om samme saksforhold eller om forskjellige – saksøke en annen dersom de ikke går ut over kompetansen til oppsøkt domstol.

Kan. 1494

 1. §1. Saksøkt part kan for samme dommer og ved samme rettsbehandling mot saksøker – enten på grunn av en saks sammenheng med hovedsøksmål, eller for å fjerne eller redusere saksøkers begjæring – ta ut søksmål i form av motsøksmål.
 2. §2. Det gis ikke adgang til motsøksmål mot motsøksmål.

Kan. 1495 – Søksmål i form av motsøksmål blir å fremsette for den dommer som det første søksmål er innlevert til, ja, selv når han bare er delegert til den ene sak eller for øvrig er relativt inkompetent.

KAPITTEL II: SPESIELLE SØKSMÅL OG INNSIGELSER

Kan. 1496

 1. §1. Den som i det minste med sannsynlige argumenter har vist at han har en rettighet i forhold til en av en annen fastholdt ting, og at det kan skje forringelse til skade for ham med mindre tingen selv blir tatt under forvaring, har rett til fra dommeren å få arrest i vedkommende ting.
 2. §2. Ved lignende tingrelaterte omstendigheter kan han oppnå at en forbys utøvelse av rettighet.

Kan. 1497

 1. §1. Også for sikring av tilgodehavende åpne det for arrest i ting, dog utelukkende når kreditors rett er tilstrekkelig på det rene.
 2. §2. Arrest kan endog utstrekkes til debitors ting som ut fra et hvilket som helst grunnlag finnes hos andre personer, og til debitors tilgodehavender.

Kan. 1498 – Arrest i ting og forbud mot utøvelse av rettighet kan aldri noensinne dekreteres dersom skaden som fryktes, kan repareres på annen måte og skikkelig sikkerhet for reparasjon av den stilles.

Kan. 1499 – Dommeren kan pålegge den som han innvilger arrest i ting eller forbud mot utøvelse av rettighet, forutgående sikkerhet for å erstatte skade dersom han ikke beviser sin rett.

Kan. 1500 – Hva angår natur og kraft i et søksmål vedrørende besittelse, må borgerlig retts forskrifter på stedet hvor den ting befinner seg hvis besittelse det handler om, overholdes.

DEL II: TVISTEBEHANDLING
SEKSJON I: ORDINÆR TVISTEBEHANDLING
AVSNITT I: INNLEDNING AV SAK
KAPITTEL I: STRIDSINNLEDENDE PROSESSKRIFT

Kan. 1501 – En dommer kan ikke behandle noen sak med mindre en begjæring i samsvar med det som er bestemt i kanonene, er fremsatt fra en i hvis interesse det er, eller fra den påtaleansvarlige.

Kan. 1502 – Den som vil saksøke en annen, skal fremlegge for kompetent dommer et prosesskrift der kontroversens gjenstand fremsettes og dommerens tjeneste utbes.

Kan. 1503

 1. §1. Dommeren kan åpne for muntlig begjæring i den utstrekning enten saksøker er forhindret fra å fremlegge prosesskrift eller saken er lett hva angår etterforskningen og av mindre betydning.
 2. §2. I begge tilfeller må dommeren dog befale en notar skriftlig å nedtegne en handling som blir å opplese for saksøker og av ham å godkjenne, og som trer i stedet for prosesskrift skrevet av saksøker hva angår alle rettsvirkninger.

Kan. 1504 – Prosesskriftet hvorved en strid innledes, skal:

 1. 1° uttrykke for hvilken dommer saken innledes, hva som begjæres og fra hvem det begjæres;
 2. 2° angi på hvilken rett saksøker støtter seg og i det minste generelt på hvilke faktiske forhold og bevis for å godtgjøre det som påstås;
 3. 3° underskrives av saksøker eller hans prosessfullmektig med tilføyelse av dag, måned og år, foruten av sted der saksøker eller hans prosessfullmektig bor eller der de opplyser hvor de residerer med tanke på mottagelse av akter;
 4. 4° angi saksøkt parts bopel eller midlertidige bopel.

Kan. 1505

 1. §1. Enedommeren eller den kollegiale retts formann må etter at han har prøvd både om saksforholdet ligger under hans kompetanse og om saksøker ikke mangler rettmessig prosessdyktighet, ved sitt dekret så snart som mulig godta eller avvise prosesskriftet.
 2. §2. Prosesskriftet kan bare avvises:
  1. 1° dersom dommeren eller domstolen er inkompetent;
  2. 2° dersom det uten tvil er på det rene at saksøker mangler rettmessig prosessdyktighet;
  3. 3° dersom forskriftene i kan. 1504, nr. 1–3, ikke er overholdt;
  4. 4° dersom det er helt sikkert av selve prosesskriftet at begjæringen mangler ethvert grunnlag og det ikke lar seg gjøre at noe grunnlag kan vise seg ut fra rettergang.
 3. §3. Dersom prosesskrift er blitt avvist ut fra feil som kan forbedres, kan saksøkeren på nytt fremlegge for samme dommer et nytt på riktig måte utarbeidet prosesskrift.
 4. §4. Mot avvisning av prosesskrift står det alltid åpent for parten innen en nyttetidsfrist på ti dager å inngi klage støttet med begrunnelse enten til ankedomstolen eller til kollegiet dersom prosesskriftet er blitt avvist av formannen; avvisningsspørsmålet blir ekspeditt å avgjøre.

Kan. 1506 – Dersom dommeren innen en måned fra prosesskriftet er fremlagt, ikke har gitt ut dekret der han godtar eller avviser prosesskriftet som er bestemt i kan. 1505, kan den part i hvis interesse det er, påstå at dommeren må utføre sitt oppdrag; dersom dommeren ikke desto mindre tier still, regnes prosesskriftet for godkjent etter at ti dager er forløpt uutnyttet fra påstanden ble fremsatt.

KAPITTEL II: STEVNING OG KUNGJØRING OM RETTSLIGE HANDLINGER

Kan. 1507

 1. §1. I dekretet der saksøkerens prosesskrift blir godtatt, skal dommeren eller formannen innkalle de øvrige parter til rettsbehandling eller stevne dem for å åpne striden, og i den sammenheng fastsetter han hvorvidt de skal svare skriftlig eller fremstille seg for ham for å enes om tvilspørsmålene. Dersom han ut fra de skriftlige svar skjønner at det er nødvendig å kalle partene sammen, kan han fastsette det ved nytt dekret.
 2. §2. Dersom prosesskriftet i samsvar med det som er bestemt i kan. 1506, regnes for godtatt, skal dekretet med stevning til rettsbehandlingen istandbringes innen 20 dager etter at påstanden omtalt i den nevnte kanon er fremsatt.
 3. §3. Dersom de stridende parter faktisk har fremstilt seg for dommeren for å føre saken, er det ikke aktuelt med stevning, men protokollføreren skal i aktene tilkjennegi at partene har vært med ved rettsbehandlingen.

Kan. 1508

 1. §1. Dekretet med stevning til rettsbehandlingen skal straks bekjentgjøres for saksøkt part og samtidig gjøres kjent for de øvrige som skal innfinne seg.
 2. §2. Det stridsinnledende prosesskrift må legges ved stevningen med mindre dommeren ut fra tungtveiende grunner betrakter det så at prosesskriftet ikke bør bli tilkjennegitt for parten før denne har forklart seg under rettsbehandlingen.
 3. §3. Dersom rettsstrid retter seg mot en som ikke har frihet til utøvelse av sine rettigheter eller frihet til forvaltning av de ting som blir drøftet, blir stevningen ettersom situasjonen tilsier å melde til verge, formynder eller spesiell prosessfullmektig, dvs. til den som det påligger i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett, i vedkommendes navn å ta på seg rettsbehandlingen.

Kan. 1509

 1. §1. Bekjentgjørelse av stevninger, dekreter, dommer og andre rettslige akter blir å skje gjennom offentlig post eller på annen måte som må være særdeles trygg, under overholdelse av de bestemmelser som er fastsatt ved partikularlov.
 2. §2. Hva som er skjedd vedrørende bekjentgjørelsen og måten den er skjedd på, skal være på det rene i aktene.

Kan. 1510 – Saksøkt som avviser å motta stevningspapiret eller som hindrer at stevningen når frem til seg, regnes som rettmessig stevnet.

Kan. 1511 – Dersom stevningen ikke er blitt rettmessig bekjentgjort, er prosessaktene juridisk sett null verd, dog så at forskriften i kan. 1507, § 3, står urokket.

Kan. 1512 – Når stevningen er blitt rettmessig bekjentgjort eller partene har fremstilt seg for dommeren for å føre saken:

 1. 1° holder saksforholdet opp å være uomstridt;
 2. 2° blir saken egen sak hos den dommer eller domstol for hvem søksmålet er innlevert, om denne for øvrig er kompetent;
 3. 3° blir jurisdiksjonen til delegert dommer gjort fast, slik at den ikke utgår ved opphør av den delegerendes rett;
 4. 4° avbrytes foreldelse med mindre noe annet er forutsatt;
 5. 5° begynner striden å gå; og straks inntrer prinsippet at «mens strid pågår, må intet forandres».
AVSNITT II: STRIDSÅPNING

Kan. 1513

 1. §1. Stridsåpning foreligger når kontroversens grenser blir fastlagt ved dekret fra dommeren, hentet ut fra partenes begjæringer og tilsvar.
 2. §2. Partenes begjæringer og tilsvar kan utenom i det stridsinnledende prosesskrift uttrykkes enten i tilsvaret til stevningen eller i utsagn avgitt muntlig for dommeren; men i vanskeligere saker blir partene av dommeren å sammenkalle for å enes om tvilsspørsmålet eller -spørsmålene som skal besvares i dommen.
 3. §3. Dommerens dekret blir å bekjentgjøre for partene; de kan med mindre de alt har samtykket, innen ti dager klage til dommeren for å få det endret; spørsmålet blir ved dekret fra dommeren selv ekspeditt å løse.

Kan. 1514 – Engang fastsatte kontroversgrenser kan ikke gyldig endres med mindre det skjer ved nytt dekret ut fra en tungtveiende grunn etter påstand fra part og etter at de øvrige parter er hørt og deres grunner er overveid.

Kan. 1515 – Etter at striden er åpnet, holder besitteren av en annens ting opp å være i god tro; og av den grunn skal han dersom han dømmes til å tilbakelevere tingen, også gjøre opp for frukter og erstatte skader fra åpningsdagen.

Kan. 1516 – Etter at striden er åpnet, må dommeren i forveien fastsette en passende tid for partene til å fremsette og fullstendiggjøre bevisene.

AVSNITT III: DEN INSTANSINTERNE SAKSGANG UNDER RETTSSTRID

Kan. 1517 – Den instansinterne saksgang innledes ved stevningen; i mål er den ikke alene ved avsigelse av definitiv dom, men også på andre ut fra gjeldende rett forhåndsbestemte måter.

Kan. 1518 – Dersom en stridende part dør, endrer status eller fratrer det embete som begrunner at han handler:

 1. 1° suspenderes når saken ennå ikke er konkludert mht. bevisførselen, den instansinterne saksgang inntil den dødes arving, etterfølger eller den i hvis interesse det er, har tatt opp igjen rettsstriden;
 2. 2° skal dommeren når saken er konkludert mht. bevisførselen, prosedere til ende etter at han har stevnet prosessfullmektigen dersom han deltar, ellers den dødes arving eller etterfølger.

Kan. 1519

 1. §1. Dersom verge, formynder eller prosessfullmektig som er nødvendig i samsvar med det som er bestemt i kan. 1481, §§ 1 og 3, fratrer sitt oppdrag, suspenderes den instansinterne saksgang midlertidig.
 2. §2. Men dommeren må så snart som mulig oppnevne en annen verge eller formynder; og han kan oppnevne en prosessfullmektig for rettsstriden dersom parten forsømmer det innen en kort frist fastsatt av dommeren selv.

Kan. 1520 – Dersom ingen prosesshandling er utført av partene i løpet av seks måneder til tross for at ingen hindring stod i veien for det, slettes den instansinterne saksgang. Partikularlov kan fastsette andre frister for perempsjon.

Kan. 1521 – Perempsjonen inntreffer ut fra selve den gjeldende rett og har virkning mot alle, selv mindreårige og andre med mindreårige likestilte, og den skal også erklæres i embets medfør, dog så at retten står fast til å begjære dekning av tap fra verger, formyndere, forvaltere og prosessfullmektiger som ikke kan bevise sin uskyld.

Kan. 1522 – Perempsjonen utslokker prosessaktene, men ikke saksaktene; ja, disse kan endog også ha kraft under en annen instansintern saksgang, dog utelukkende når saken går mellom de samme personer og handler om det samme saksforhold; men hva angår utenforstående, beholder de ikke annen kraft enn den som dokumenter har.

Kan. 1523 – Omkostninger som en av de stridende har forårsaket ved en hevet rettsbehandling, må han bære selv.

Kan. 1524

 1. §1. På ethvert stadium eller nivå av rettsbehandlingen kan saksøker gi avkall på den instansinterne saksgang; likeledes kan så vel saksøker som saksøkt part gi avkall på prosessakter, det være seg alle eller bare noen.
 2. §2. For å kunne gi avkall på den instansinterne saksgang trenger verger og forvaltere for juridiske personer råd eller samtykke fra dem hvis medvirkning kreves for å kunne foreta handlinger som overskrider de ordinære forvaltningsgrenser.
 3. §3. For å gjelde må avkall skje skriftlig og det skal underskrives av parten eller av hans prosessfullmektig – dog først etter at denne er utstyrt med spesialmandat –, meddeles den annen part, av ham aksepteres eller i det minste ikke angripes, og det må av dommeren godtas.

Kan. 1525 – Avkall godtatt av dommeren utløser for de akter som det blir gitt avkall på, samme virkning som også perempsjon av den instansinterne saksgang og forplikter likeledes den avkallende til å betale omkostningene for aktene som han har gitt avkall på.

AVSNITT IV: BEVIS

Kan. 1526

 1. §1. Bevisbyrden påhviler den som påstår noe.
 2. §2. Følgende trenger ikke bevis:
  1. 1° det som formodes av selve loven;
  2. 2° faktiske forhold påstått av den ene av de tvistende og latt passere av den andre med mindre bevis ikke desto mindre fordres i gjeldende rett eller av dommeren.

Kan. 1527

 1. §1. Bevis av ethvert slag som synes nyttige for å behandle saken og som er tillatt, kan føres frem.
 2. §2. Dersom en part påstår at det må åpnes for et av dommeren forkastet bevis, må dommeren selv ekspeditt avgjøre forholdet.

Kan. 1528 – Dersom en part eller et vitne vegrer seg for å fremstille seg for dommeren for å svare, er det også lov å forhøre vedkommende gjennom en legmann utpekt av dommeren eller å kreve vedkommendes utsagn overfor en offentlig notar eller på en hvilken som helst annen rettmessig måte.

Kan. 1529 – Dommeren må ikke skride til å oppta bevis før stridsåpningen med mindre det er av en tungtveiende grunn.

KAPITTEL I: PARTENES UTSAGN

Kan. 1530 – For å få sannheten bedre frem kan dommeren alltid stille spørsmål til partene, ja, han skal gjøre det etter påstand fra part eller for å bevise et faktisk forhold som det er i offentlig interesse å heve over tvil.

Kan. 1531

 1. §1. En rettmessig spurt part skal svare og uavkortet gi sannheten til kjenne.
 2. §2. Dersom en avviser å svare, må dommeren avveie hvorvidt han derav kan trekke ut et bevis om de faktiske forhold.

Kan. 1532 – I tilfeller der det offentlige vel inngår i saken, må dommeren ta partene i ed på å si sannheten eller i det minste på sannheten i det spurte med mindre en tungtveiende grunn tilsier noe annet; i andre tilfeller kan han det ut fra sin klokskap.

Kan. 1533 – Partene, den påtaleansvarlige og båndforsvareren kan fremlegge for dommeren tema som part må spørres om.

Kan. 1534 – Vedrørende spørsmål til partene må tilsvarende som det som fastsettes for vitner i kann. 1548, § 2, nr. 1, 1552 og 15581565, overholdes.

Kan. 1535 – Påståelse om noe faktisk, fremsatt skriftlig eller muntlig for kompetent dommer av en part vedrørende selve materien i rettsbehandlingen, enten av egen drift eller når dommeren stiller spørsmål, og som taler mot vedkommende selv, er en rettslig tilståelse.

Kan. 1536

 1. §1. En rettslig tilståelse fra én part og dersom det handler om et privat anliggende og det offentlige vel ikke berøres i saken, letter de øvrige fra bevisbyrde.
 2. §2. Men i saker som gjelder det offentlige vel, kan en rettslig tilståelse og utsagn fra partene som ikke er tilståelser, ha beviskraft som av dommeren må avveies sammen med sakens øvrige omstendigheter; men de kan ikke tillegges full beviskraft med mindre andre elementer kommer til som helt bestyrker dem.

Kan. 1537 – Mht. en utenomrettslig tilståelse som er ført inn i rettsbehandlingen, tilligger det dommeren etter at alle omstendigheter er overveid, å avveie hva som blir å gjøre med den.

Kan. 1538 – En tilståelse eller et hvilket som helst utsagn fra en part mangler enhver kraft dersom det er på det rene at den er avgitt ut fra faktisk villfarelse eller er avtvunget ved vold eller alvorlig frykt.

KAPITTEL II: BEVIS VED DOKUMENTER

Kan. 1539 – Ved rettsbehandling av ethvert slag åpnes det for bevis ved dokumenter, så vel offentlige som private.

Art. 1: DOKUMENTERS NATUR OG TROVERDIGHET

Kan. 1540

 1. §1. Offentlige kirkelige dokumenter er de som en offentlig person har utarbeidet under utøvelse av sitt oppdrag i Kirken, under overholdelse av de ytre formaliteter foreskrevet i gjeldende rett.
 2. §2. Offentlige borgerlige dokumenter er de som betraktes slik etter gjeldende rett i overensstemmelse med lovene på ethvert sted.
 3. §3. Øvrige dokumenter er private.

Kan. 1541 – Med mindre noe annet godtgjøres av motstridende og opplagte argumenter, har offentlige dokumenter troverdighet om alt det som direkte og hovedsakelig blir påstått i dem.

Kan. 1542 – Et privat dokument, enten anerkjent av part eller overprøvd av dommeren, har den samme beviskraft mot opphavsmannen eller underskriveren og mot dem som har en sak fra disse, som også en tilståelse som har skjedd utenomrettslig; mot utenforstående har det samme kraft som også partenes utsagn som ikke er tilståelser, i samsvar med det som er bestemt i kan. 1536, § 2.

Kan. 1543 – Dersom dokumenter viser seg å ha fått noe fjernet, å være korrigert, å ha fått noe innføyd eller å være beheftet med andre feil, tilligger det dommeren å avveie om og hva som skal gjøres med den slags dokumenter.

Art. 2: FREMSKAFFELSE AV DOKUMENTENE

Kan. 1544 – Dokumenter har ikke beviskraft ved rettsbehandling med mindre de er originale eller er fremlagt i autentisk eksemplar og deponert på domstolens kontor slik at de av dommeren og av motparten kan bli gransket.

Kan. 1545 – Dommeren kan påby at dokument felles for begge parter blir fremlagt under rettergangen.

Kan. 1546

 1. §1. Det påligger ingen å fremlegge dokumenter – selv ikke felles – som ikke kan meddeles uten fare for skade i samsvar med det som er bestemt i kan. 1548, § 2, nr. 2 eller uten fare for krenkelse av taushetsplikt.
 2. §2. Men likevel, dersom i det minste en del av et dokument kan gjengis og fremlegges i et eksemplar uten de nevnte besværligheter, kan dommeren dekretere at det skal fremskaffes.
KAPITTEL III: VITNER OG VITNEPROV

Kan. 1547 – Det åpnes i enhver sak for bevis gjennom vitner, under ledelse av dommeren.

Kan. 1548

 1. §1. Vitner skal gi sannheten til kjenne for den dommer som rettmessig stiller spørsmål.
 2. §2. Idet forskriften i kan. 1550, § 2, nr. 2, dog står urokket, fritas følgende fra forpliktelsen til å svare:
  1. 1° klerikere hva angår det som er blitt tilkjennegitt for dem på grunnlag av geistlig tjeneste; offentlige tjenestemenn, leger, jordmødre, advokater, notarer og andre som det påligger taushetsplikt – også på grunnlag av gitt råd –, hva angår de anliggender som faller inn under taushetsplikten;
  2. 2° den som ut fra sitt vitnemål frykter for seg, ektefelle, nære slektninger eller svigerfamilie å skulle bli påført ærestap, farlige former for trakassering eller andre alvorlige onder.
Art. 1: HVEM SOM KAN VÆRE VITNER

Kan. 1549 – Alle kan være vitner med mindre de uttrykkelig ut fra gjeldende rett vrakes helt eller delvis.

Kan. 1550

 1. §1. Det åpnes ikke for at mindreårige under 14 år og åndssvake avgir vitnebyrd; likevel kan de forhøres ut fra dekret fra dommeren der det erklæres at det er å anbefale.
 2. §2. Som inkapable til å vitne regnes:
  1. 1° de som er parter i saken eller opptrer i partenes navn under rettsbehandlingen, dommeren og hans assistenter, advokat og de som assisterer eller har bistått partene i samme sak;
  2. 2° prester hva angår alt det som de er blitt kjent med ut fra sakramentalt skriftemål, ja selv om pønitenten begjærer deres ytring; ja, det som er hørt fra hvem som helst og på hvilken som helst måte i anledning skriftemål, kan ikke engang antas som indisium på sannhet.
Art. 2: FØRING OG UTELUKKELSE AV VITNER

Kan. 1551 – Den part som har ført et vitne, kan gi avkall på avhør av det; men motparten kan ikke desto mindre fordre at vitnet blir avhørt.

Kan. 1552

 1. §1. Når det fordres bevis ved vitner, må deres navn og bopel angis til domstolen.
 2. §2. Innen en i forveien av dommeren fastsatt frist må de bevistema fremlegges som det begjæres stilt spørsmål til vitnene om; ellers betraktes begjæringen som frafalt.

Kan. 1553 – Det tilligger dommeren å avskjære et for stort antall vitner.

Kan. 1554 – Før vitnene blir avhørt, må deres navn meddeles partene; dersom det ut fra dommerens kloke anseelse av forholdet ikke kan skje uten alvorlig vanskelighet, må det i det minste skje før utleggelsen av vitnesbyrdene.

Kan. 1555 – Idet forskriften i kan. 1550 dog står fast, kan en part begjære at et vitne blir utelukket dersom det påvises en berettiget utelukkelsesgrunn før uteskingen av vitnet.

Kan. 1556 – Stevningen av et vitne skjer ved et fra dommeren for vitnet rettmessig bekjentgjort dekret.

Kan. 1557 – Et på riktig måte stevnet vitne må adlyde eller gjøre grunnen til sitt fravær kjent for dommeren.

Art. 3: VITNEAVHØR

Kan. 1558

 1. §1. Vitnene blir å underkaste avhør ved selve domstolens sete med mindre noe annet for dommeren synes bedre.
 2. §2. Kardinaler, patriarker, biskoper og de som ut fra gjeldende rett i sin stat nyter en lignende gunst, må forhøres på et sted valgt ut av dem selv.
 3. §3. Dommeren dekreterer hvor de skal avhøres som umulig eller vanskelig kan begi seg til domstolens sete som følge av avstand, sykdom eller annen hindring, dog så at forskriftene i kann. 1418 og 1469, § 2, står fast.

Kan. 1559 – Partene kan ikke delta ved avhør av vitner med mindre dommeren, særlig når tingen går på det private vel, har betraktet det så at de bør gis adgang. Likevel kan deres advokater eller prosessfullmektiger delta med mindre dommeren har betraktet det så at det på grunn av ting- eller personrelaterte omstendigheter vil være til hjelp å prosedere hemmelig.

Kan. 1560

 1. §1. De enkelte vitner blir å avhøre hver for seg.
 2. §2. Dersom vitnene seg imellom eller i forhold til partene avviker i et alvorlig forhold, kan dommeren konfrontere eller bringe sammen de som er i uoverensstemmelse med hverandre, dog idet han unngår stridigheter og anstøt når det lar seg gjøre.

Kan. 1561 – Avhør av et vitne foretas av dommeren eller av hans delegerte eller en forhørsdommer, og en notar må nødvendigvis assistere ham; med mindre partikularlov forutsetter noe annet, må ut fra dette partene, den påtaleansvarlige, båndforsvareren eller advokater som er med under avhøret og dersom de har andre spørsmål å stille til vitnet, ikke fremsette disse for vitnet, men for dommeren eller hans stedfortreder for at han kan bringe dem videre til vedkommende.

Kan. 1562

 1. §1. Dommeren må påminne et vitne om den alvorlige forpliktelse til å si hele sannheten og den alene.
 2. §2. Dommeren be et vitne om edsavleggelse i henhold til kan. 1532; dersom vitnet vegrer seg for avlegge dette, må det forhøres uten å ha sverget.

Kan. 1563 – Dommeren må fremfor alt få godtgjort et vitnes identitet; han må utbe seg å få vite hvilket forhold dette har til partene, og når han fremlegger for vitnet de spesifikke spørsmål som stilles vedrørende saken, må han også etterspørre kildene til dets viten og om på hvilket tidspunkt som det fikk kjennskap til det som det påstår.

Kan. 1564 – Spørsmålene som stilles må være korte, tillempet fatteevnen til den som blir stilt spørsmål, ikke samtidig flere flettet i hverandre, ikke sofistiske, ikke slu, ikke ledende og fjernt fra alt støtende, og de må vedkomme den sak som det handler om.

Kan. 1565

 1. §1. Spørsmålene som stilles må ikke på forhånd meddeles vitnene.
 2. §2. Men likevel – dersom det som blir å bevitne, er så fjernt fra erindringen at det med mindre det først gjennomtenkes, ikke sikkert kan påstås – kan dommeren på forhånd varsle et vitne om noe dersom han betrakter det så at det lar seg gjøre uten fare.

Kan. 1566 – Vitner må fremsi vitnesbyrdet muntlig og ikke lese det opp skriftlig med mindre det handler om talloppstillinger og utregninger; for i det tilfelle kan de konsultere notater som de har brakt med seg.

Kan. 1567

 1. §1. Et svar blir straks å nedtegne skriftlig av notaren, og han skal referere selve ordene som vitnesbyrdet er avgitt ved, i et minste hva angår det som direkte berører rettsbehandlingens materie.
 2. §2. Det kan åpnes for bruk av lydbåndopptager, dog utelukkende når svarene siden stadfestes skriftlig og underskrives dersom det lar seg gjøre, av dem som har forklart seg.

Kan. 1568 – Notaren gjør i aktene oppmerksom på avlagt, sløyfet eller avvist ed, om partenes og andres nærvær, om tilføyde spørsmål stilt i embets medfør og generelt om alt erindringsverdig som tilfeldigvis har inntruffet når vitnene ble utesket.

Kan. 1569

 1. §1. I slutten av et avhør skal det som notaren har nedtegnet skriftlig fra vitnets forklaring, leses opp for det, eller det som er blitt opptatt ved hjelp av lydbånd fra dets forklaring, må avspilles for det etter at vitnet er gitt mulighet til å tilføye, fjerne, korrigere og endre dette.
 2. §2. Og endelig skal vitnet, dommeren og notaren underskrive handlingen.

Kan. 1570 – Selv om vitner alt er utesket, kan de på oppfordring fra part eller i embets medfør på nytt – før aktene eller vitnemålene offentliggjøres – innkalles til avhør dersom dommeren finner det nødvendig eller nyttig, dog utelukkende når enhver fare for kollaborering eller bestikkelse er fraværende.

Kan. 1571 – Vitner skal i henhold til dommerens rimelige taksering få refundert så vel omkostninger de har hatt som fortjeneste de har tapt på grunn av vitnemålet som måtte avlegges.

Art. 4: VITNESBYRDENES TROVERDIGHET

Kan. 1572 – Når dommeren vurderer vitnesbyrdene, må han idet han krever skriftlig bevitnelse dersom situasjonen skulle gjøre det aktuelt, ta i betraktning:

 1. 1° hvordan det er med vitnets personlige stilling så vel som anstendighet;
 2. 2° hvorvidt det vitnes om egen viten, særlig om noe som egenhendig er sett og hørt, om vedkommendes forestilling, om noe som ryktes eller om noe som er hørt fra andre;
 3. 3° hvorvidt vitnet er konsekvent og med fasthet for sitt eget vedkommende oppviser en indre sammenheng eller er variabel, usikker eller vaklende;
 4. 4° hvorvidt det har ytterligere vitnesbyrd med seg og om det ved andre beviselementer blir bekreftet eller ei.

Kan. 1573 – Forklaring fra ett vitne kan ikke ha full troverdighet med mindre det handler om et kvalifisert vitne som har forklart seg om ting utført i embets medfør eller der ting- eller personrelaterte omstendigheter tilsier noe annet.

KAPITTEL IV: SAKKYNDIGE

Kan. 1574 – Det blir å gjøre bruk av bistand fra sakkyndige i den utstrekning ut fra det som er foreskrevet i gjeldende rett eller av dommeren, deres prøving og votum basert på faglige eller vitenskapelige bud kreves for å godtgjøre noe faktisk eller for å avklare et forholds sanne natur.

Kan. 1575 – Det tilligger dommeren å utnevne sakkyndige etter å ha hørt eller etter forslag fra partene eller dersom situasjonen skulle tilsi det, å gjøre bruk av betenkninger som alt er gjort av andre sakkyndige.

Kan. 1576 – Av de samme grunner som for vitner kan også sakkyndige utelukkes eller avvises.

Kan. 1577

 1. §1. Under hensyntagen til det som av de stridende eventuelt fremføres, må dommeren ved sitt dekret fastlegge de enkelte punkter vedrørende det som bistanden fra en sakkyndig skal dreie seg om.
 2. §2. Den sakkyndige må få overlatt saksaktene og andre dokumenter samt hjelpemidler som han kan trenge for å utføre sitt oppdrag på riktig måte og med troskap.
 3. §3. Dommeren skal etter selv å ha hørt den sakkyndige forhåndsbestemme en tid innen hvilken prøvingen blir å gjennomføre og betenkning å avgi.

Kan. 1578

 1. §1. Hver av de sakkyndige må utarbeide en selvstendig betenkning i forhold til de øvrige med mindre dommeren har befalt at det skal utarbeides én betenkning for å underskrives av de enkelte; dersom det skjer, skal meningsforskjellene dersom slike finnes, omhyggelig innføres.
 2. §2. De sakkyndige skal tydelig angi ved hvilke dokumenter eller på andre skikkede måter de er underrettet om identiteten til personer, ting eller steder, ad hvilken vei eller på hvilken måte de har gått frem under utførelsen av oppdraget som de har fått mandat til, og viktigst av alt ved hvilke argumenter de støtter sine konklusjoner.
 3. §3. Den sakkyndige kan av dommeren hentes for å supplere med forklaringer som ytterligere synes nødvendig.

Kan. 1579

 1. §1. Dommeren må ikke bare overveie de sakkyndiges konklusjoner, selv ikke ved enighet, men omhyggelig også sakens øvrige omstendigheter.
 2. §2. Når han gir den avgjørende begrunnelse, skal han uttrykke ved hvilke argumenter han har blitt beveget til å godkjenne eller avvise de sakkyndiges konklusjoner.

Kan. 1580 – De sakkyndige blir å betale for omkostninger samt honorarer som blir å bestemme av dommeren ut fra hva som er godt og rimelig og under overholdelse av partikularretten.

Kan. 1581

 1. §1. Partene kan utpeke private sakkyndige som må godkjennes av dommeren.
 2. §2. Disse kan, dersom dommeren gir adgang til det, se på saksaktene for så vidt som situasjonen skulle gjøre det aktuelt, og være med under utførelse av sakkyndighetsgjøremål; men de kan alltid fremlegge sin egen betenkning.
KAPITTEL V: BEFARING OG RETTSLIG BESIKTIGELSE

Kan. 1582 – Dersom dommeren for sakens avgjørelse finner det hensiktsmessig å legge befaring til et sted eller se på en ting, fastsetter han det i forveien ved dekret der han kortfattet etter at partene er hørt, beskriver det som blir å fremskaffe ved befaringen.

Kan. 1583 – Det utarbeides dokumentasjon på gjennomført besiktigelse.

KAPITTEL VI: FORMODNINGER

Kan. 1584 – Formodning er sannsynlig slutning i usikkert saksforhold; en slik er rettsformodningen, nemlig den som blir fastsatt av selve loven; en annen er den menneskelige, nemlig den som dommeren slutter seg frem til.

Kan. 1585 – Den som til fordel for seg har en rettsformodning, befris fra bevisbyrden; den tilfaller motparten.

Kan. 1586 – Formodninger som ikke fastsettes av gjeldende rett, må dommeren ikke slutte seg frem til med mindre det skjer ut fra et sikkert og bestemt faktisk forhold som henger direkte sammen med det som kontroversen går på.

AVSNITT V: INNSKUTTE SAKER

Kan. 1587 – En innskutt sak foreligger i den utstrekning det etter at rettsbehandlingen er påbegynt ved stevning, fremlegges et spørsmål som – skjønt det ikke inneholdes uttrykkelig i prosesskriftet hvorved rettsstriden ble innledet, ikke desto mindre – hører slik til saken at det for det meste skal løses før hovedspørsmålet.

Kan. 1588 – En innskutt sak fremlegges skriftlig eller muntlig for den dommer som er kompetent til å avgjøre hovedsaken og med angivelse av sammenhengen som består mellom den innskutte sak og hovedsaken.

Kan. 1589

 1. §1. Etter at dommeren har mottatt begjæringen og hørt partene, dekreterer han ekspeditt hvorvidt det innskutte spørsmål som er fremlagt synes å ha grunnlag og sammenheng med hovedrettsbehandlingen eller om det blir å avvise i inngangsfasen; og dersom han gir adgang til det, hvorvidt det er så alvorlig at det skal løses ved prosessledende dom eller ved dekret.
 2. §2. Men dersom han vurderer det slik at det innskutte spørsmål ikke må løses før den definitive dom, dekreterer han at man skal ha tanke for dette når hovedsaken avgjøres.

Kan. 1590

 1. §1. Dersom et innskutt spørsmål skal løses ved dom, må bestemmelsene om muntlig tvisteprosess overholdes med mindre noe annet for dommeren under hensyntagen til forholdets alvor synes bedre.
 2. §2. Men dersom det skal løses ved dekret, kan retten overdra forholdet til en forhørsdommer eller til formannen.

Kan. 1591 – Før hovedsaken føres i mål, men etter at en berettiget begrunnelse har inntruffet, kan dommeren eller retten tilbakekalle eller endre et dekret eller en prosessledende dom, enten etter påstand fra part eller i embets medfør og etter at partene er hørt.

KAPITTEL I: PARTSUTEBLIVELSE

Kan. 1592

 1. §1. Dersom saksøkt part etter å være stevnet ikke har innfunnet seg og heller ikke har levert en skikkelig unnskyldning for fraværet eller ikke har svart i samsvar med det som er bestemt i kan. 1507, § 1, må dommeren erklære ham for fraværende fra rettsbehandlingen og dekretere at saken – under overholdelse av det som ellers skal overholdes – vil gå videre like til definitiv dom og dens fullbyrdelse.
 2. §2. Før dekretet omtalt i § 1 blir utstedt, skal det være på det rene at stevningen etter å være foretatt rettmessig – også gjennom en ny stevning dersom situasjonen har gjort det aktuelt –, har nådd frem til saksøkt part med en nyttetidsfrist.

Kan. 1593

 1. §1. Dersom saksøkt part siden fremstiller seg under rettsbehandlingen eller gir svar før sakens avgjørelse, kan han levere konklusjoner og bevis, dog så at forskriften i kan. 1600 står fast; men dommeren må vokte seg for at rettsbehandlingen trekkes ut med sikte på en rettsbehandling i langdrag og med unødvendige forsinkelser.
 2. §2. Ja, selv om han ikke har innfunnet seg eller gitt svar før sakens avgjørelse, kan han bruke muligheten til angrep på dommen; dersom han beviser at han har vært tilbakeholdt av en legitim hindring og at han uten egen skyld tidligere ikke har kunnet peke på den, kan han bruke muligheten til nullitetskjæremål.

Kan. 1594 – Dersom saksøker til den i forveien fastsatte dag og klokkeslett for stridsåpning hverken har innfunnet seg eller har levert en skikkelig unnskyldning:

 1. 1° må dommeren igjen stevne ham;
 2. 2° dersom saksøker ikke har adlydt en ny stevning, formodes han å ha gitt avkall på den instansinterne saksgang i samsvar med det som er bestemt i kann. 15241525;
 3. 3° så at dersom han senere vil intervenere i rettergangen, må kan. 1593 overholdes.

Kan. 1595

 1. §1. En fra rettsbehandlingen fraværende part – det være seg saksøker eller saksøkt part – som ikke har godtgjort en berettiget hindring, påligger det forpliktelse til så vel å betale stridsomkostningene som er oppstått ved hans fravær, som også dersom situasjonen skulle gjøre det aktuelt, å dekke tap for den andre part.
 2. §2. Dersom så vel saksøker som saksøkt part har vært fraværende fra rettsbehandlingen, påligger det disse forpliktelse til solidarisk å betale stridsomkostningene.
KAPITTEL II: TREDJEMANNS INNTREDEN I SAK

Kan. 1596

 1. §1. Den i hvis interesse det er, kan gis adgang til å intervenere i en sak i enhver instans under rettsstriden, det være seg som part som forsvarer egen rett eller som bideltager for å hjelpe en stridende.
 2. §2. Men for at han kan gis adgang, skal han før overgangen til konkludering i saken, fremlegge for dommeren et prosesskrift der han kortfattet påviser sin rett til å intervenere.
 3. §3. Den som intervenerer i en sak, må gis adgang til det på det stadium hvor saken befinner seg etter at han er tilvist en kort og peremptorisk frist for å fremlegge sine bevis dersom saken har nådd frem til bevisfasen.

Kan. 1597 – Dommeren skal etter at partene er hørt, innkalle til rettsbehandlingen tredjemann hvis inntreden synes nødvendig.

AVSNITT VI: UTLEGGELSE AV AKTENE, OVERGANG TIL KONKLUDERING I SAKEN OG DISKUSJON AV SAKEN

Kan. 1598

 1. §1. Etter at bevisene er skaffet til veie, skal dommeren – idet unnlatelse er belagt med straff i form av nullitet – ved dekret tillate partene og deres advokater ved domstolens kontor å se på akter som for dem ennå ikke er kjent; ja, advokater som begjærer det, kan også gis et eksemplar av aktene; men i saker med sikte på det offentlige vel kan dommeren for å unngå særdeles alvorlige farer dekretere at en handling ikke for noen skal være tilgjengelig, idet det dog må sikres at retten til forsvar alltid forblir uavkortet.
 2. §2. For å komplettere bevisene kan partene fremsette ytterligere bevis for dommeren; etter at de er skaffet til veie og dersom dommeren har funnet det nødvendig, er det igjen på sin plass med et dekret som omtalt i § 1.

Kan. 1599

 1. §1. Når alt som berører bevisfremskaffelsen, er tilendebrakt, kommer man til overgangen til konkludering i saken.
 2. §2. Denne konkluderingsovergang foreligger i den utstrekning enten partene erklærer at de intet annet har å føre frem, den av dommeren i forveien fastsatte nyttetidsfrist for fremsettelse av bevis er utløpt, eller dommeren erklærer at han har saken tilstrekkelig forberedt.
 3. §3. Om at man har nådd denne konkluderingsovergang i saken og på hvilken måte den er inntruffet, utsteder dommeren dekret.

Kan. 1600

 1. §1. Etter overgangen til konkludering i saken, kan dommeren ennå innkalle de samme eller andre vitner eller anordne andre bevis som tidligere ikke er begjært, dog bare:
  1. 1° i saker der det alene handler om partenes private vel og dersom alle parter samtykker;
  2. 2° i øvrige saker etter at partene er hørt, dog utelukkende når det foreligger en tungtveiende begrunnelse og likeledes enhver fare for list eller påvirkning er fjernet;
  3. 3° i alle saker i den utstrekning det er sannsynlig at det med mindre det åpnes for nytt bevis, vil fremkomme en fremtidig uberettiget dom ut fra grunnlagene omtalt i kan. 1645, § 2, nr. 1–3.
 2. §2. Men dommeren kan befale eller gi adgang til at et dokument blir fremlagt som uten skyld hos den i hvis interesse det er, tidligere eventuelt ikke kunne fremlegges.
 3. §3. Nye bevis må legges ut under overholdelse av kan. 1598, § 1.

Kan. 1601 – Når man er gått over til konkludering i saken, fastsetter dommeren i forveien et passende tidsrom som frist for å fremlegge sluttinnlegg eller anførsler.

Kan. 1602

 1. §1. Sluttinnlegg og anførsler må være skriftlige med mindre dommeren med partenes samtykke betrakter det for tilstrekkelig med forhandling for retten når denne er satt.
 2. §2. Dersom sluttinnlegg sammen med viktige dokumenter ønskes trykt, kreves det forutgående tillatelse fra dommeren, idet taushetsplikten dersom det eksisterer, står urokket.
 3. §3. Mht. sluttinnleggs størrelse, antall eksemplarer og andre omstendigheter av dette slag, må domstolens reglement overholdes.

Kan. 1603

 1. §1. Etter utveksling av sluttinnlegg og anførsler har begge parter lov til innen en av dommeren i forveien fastsatt kort tidsfrist å fremlegge svar.
 2. §2. Denne rett har partene bare en gang med mindre det for dommeren av tungtveiende grunner synes så at det igjen bør innvilges dem; når dette er innvilget for den ene part, da må det betraktes også som mulighet gitt til den andre.
 3. §3. Den påtaleansvarlige og båndforsvareren har rett til igjen å replisere på partenes svar.

Kan. 1604

 1. §1. Partene, advokatene og også andre forbys totalt å gi informasjon som finnes utenom saksaktene, til dommeren.
 2. §2. Dersom diskusjonen av saken har skjedd skriftlig, kan dommeren fastsette at begrenset forhandling må skje muntlig for retten når denne er satt, for å belyse enkelte spørsmål.

Kan. 1605 – En notar må delta ved muntlig forhandling som omtalt i kan. 1602, § 1 og 1604, § 2, for at han straks dersom dommeren påbyr det eller en part fordrer det og dommeren samtykker, skriftlig kan referere de drøftede forhold og det konkluderte.

Kan. 1606 – Dersom partene har forsømt innen en nyttetidsfrist å tilrettelegge sitt sluttinnlegg eller de overlater det til dommerens innsikt og samvittighet, kan dommeren dersom han ut fra aktene og bevisene fullt ut har oversikt over forholdet, straks avsi dom, dog først etter å ha krevd anførsler fra den påtaleansvarlige og fra båndforsvareren dersom de er med ved rettsbehandlingen.

AVSNITT VII: DOMMERENS AVSIGELSER

Kan. 1607 – En på rettslig måte ferdigbehandlet sak avgjøres av dommeren ved definitiv dom dersom det er en hovedsak; dersom det er en innskutt sak, skjer det ved prosessledende dom, dog så at forskriften i kan. 1589, § 1, står fast.

Kan. 1608

 1. §1. For avsigelse av enhver dom kreves det i dommerens indre moralsk sikkerhet vedrørende saksforholdet som skal avgjøres ved dommen.
 2. §2. Denne sikkerhet skal dommeren hente ut av fakta og bevis.
 3. §3. Dommeren skal avveie bevisene ut fra egen samvittighet, dog så at forskriftene i en lov om effekten av visse bevis står fast.
 4. §4. En dommer som ikke kan nå frem til denne sikkerhet, må avsi at saksøkers rett ikke er på det rene og frikjent dimittere den saksøkte, med mindre det handler om en sak som nyter godt av rettsbegunstigelse, da det i så fall blir å avsi for denne.

Kan. 1609

 1. §1. Ved kollegial rett fastsetter kollegiets formann på hvilken dag og klokkeslett dommerne må komme sammen for å fatte sin beslutning, og møtet må med mindre en særskilt grunn tilsier noe annet, holdes ved selve domstolens sete.
 2. §2. På tillyst dag for møtet må de enkelte dommere bringe med seg sine skriftlige konklusjoner mht. til sakens utkomme og begrunnelse, så vel i juridisk henseende som vedrørende det faktiske forhold, ved hvilke de har kommet til sin konklusjon; taushetsbelagt må disse konklusjoner vedlegges saksaktene.
 3. §3. Etter påkallelse av Guds navn og etter at de enkeltes konklusjoner – i overensstemmelse med rangordning, dog slik at man alltid begynner med saksordføreren eller saksutrederen for den aktuelle sak – er fremført, holdes det under førelse av rettens formann diskusjon, særlig for å få på plass hva som blir å fastsette i domsslutningsdelen.
 4. §4. Under diskusjonen er det helt i orden for enhver å gi opp sin tidligere konklusjon. Men en dommer som ikke vil gå over til de andres avgjørelse, kan dersom det skjer anke, fordre at hans konklusjoner blir oversendt den overordnede domstol.
 5. §5. Dersom dommerne under den første diskusjon ikke vil eller kan komme frem til dom, kan avgjørelsen utsettes til et nytt møte, dog ikke ut over en uke med mindre saksforberedelsen blir å komplettere i samsvar med det som er bestemt i kan. 1600.

Kan. 1610

 1. §1. Dersom dommeren er enedommer, avfatter han selv dommen.
 2. §2. Ved en kollegial rett tilligger det saksordføreren eller saksutrederen å avfatte dommen idet han tar med avgjørelsesgrunner blant dem som de enkelte dommere har brakt inn under diskusjonen med mindre de avgjørelsesgrunner som foretrekkes er blitt forhåndsbestemt av flertallet av dommerne; dommen blir siden å underkaste de enkelte dommeres approbasjon.
 3. §3. En dom blir å utgi ikke senere enn en måned fra den dag da saken ble avgjort med mindre dommerne ved en kollegial rett ut fra en tungtveiende begrunnelse i forveien har fastsatt et lengre tidsrom.

Kan. 1611 – Dommen skal:

 1. 1° etter å ha gitt passende svar på de enkelte tvilsspørsmål avgjøre kontroversen som har vært ført for retten;
 2. 2° bestemme hvilke forpliktelser for partene som er oppstått ut fra rettsbehandlingen og på hvilken måte de blir å oppfylle;
 3. 3° gjøre rede for begrunnelsen eller avgjørelsesgrunnene, så vel i juridisk henseende som vedrørende de faktisk forhold, som domsslutningsdelen støtter seg på;
 4. 4° fastsette stridsomkostningene.

Kan. 1612

 1. §1. Dommen må nødvendigvis, etter påkallelse av Guds navn, ordnet gi oversikt over hvilken dommer eller rett det handler om; hvem som er saksøker, saksøkt part, prosessfullmektig med riktig angivelse av navn og bopel, samt påtaleansvarlig og båndforsvarer dersom de har vært part i saken.
 2. §2. Så skal den kortfattet referere det faktiske saksforhold med partenes konklusjoner og formulering av tvilsspørsmålene.
 3. §3. I tilknytning til dette følger domsslutningsdelen følge, med som premisser begrunnelsen som den støtter seg på.
 4. §4. Den avsluttes med angivelse av dato og sted hvor den er felt og med dommerens – eller dersom det handler om en kollegial rett, alle dommernes – og notarens underskrift.

Kan. 1613 – De ovenfor utarbeidede regler om definitiv dom blir også å tilpasse prosessledende dom.

Kan. 1614 – Med de måter angitt på hvilke den kan angripes, legges dommen så snart som mulig ut; før utleggelse har den ingen juridisk kraft, heller ikke dersom slutningsdelen med dommerens tillatelse, er tilkjennegitt for partene.

Kan. 1615 – Utleggelsen – eller forkynnelsen – av dommen kan skje enten ved overlevering av et eksemplar av dommen til partene eller deres prosessfullmektiger eller ved at slikt eksemplar oversendes de samme i samsvar med det som er bestemt i kan. 1509.

Kan. 1616

 1. §1. Dersom enten en regnefeil har sneket seg inn i dommens tekst, en materiell feil er inntruffet mens slutningsdelen ble utskrevet eller mens noe vedrørende de faktiske forhold eller partenes begjæringer ble referert, eller noe som kan. 1612, § 4, krever, er utelatt, skal dommen av selve den rett som har felt den, korrigeres eller kompletteres, enten etter påstand fra part eller i embets medfør, likevel alltid først etter at partene er hørt og et dekret er tilføyd i margen av dommen.
 2. §2. Dersom en part motsetter seg dette, avgjøres det som innskutt spørsmål ved dekret.

Kan. 1617 – Dommerens øvrige avsigelser, utenom dommen, er dekreter som dersom de ikke er rent prosessledende, ikke har juridisk kraft med mindre de i det minste summarisk uttrykker avgjørelsesgrunnene eller uttrykkelig henviser til avgjørelsesgrunnene i en annen handling.

Kan. 1618 – En prosessledende dom eller et dekret har juridisk kraft som en definitiv dom dersom de hindrer rettsbehandlingen eller fører selve rettsbehandlingen eller den på et av dens nivåer i mål, i det minste hva angår en part i saken.

AVSNITT VIII: ANGREP PÅ DOM
KAPITTEL I: NULLITETSKJÆREMÅL MOT DOM

Kan. 1619 – Idet kann. 1622 og 1623 dog står fast, saneres ved selve dommen og da i den utstrekning det handler om saker angående privates vel, handlingers nulliteter når disse er fastsatt ved positiv rett og de ikke ble meldt til dommeren før dommen selv om de var kjent for den part som fremsetter kjæremålet.

Kan. 1620 – En dom lider av usanerbar nullitet som feil dersom:

 1. 1° den er felt av en absolutt inkompetent dommer;
 2. 2° den er felt av en som mangler myndighet til å dømme ved den domstol der saken er avgjort;
 3. 3° en dommer tvunget ved vold eller alvorlig frykt har felt dommen;
 4. 4° rettsbehandlingen har skjedd uten den rettslige begjæring som er omtalt i kan. 1501 eller ikke er rettet mot en saksøkt part;
 5. 5° den er felt mellom parter hvorav i det minste den ene ikke hadde prosessdyktighet;
 6. 6° noen har handlet i en annens navn uten rettmessig mandat;
 7. 7° en parts rett til forsvar er blitt nektet;
 8. 8° kontroversen ikke engang delvis er blitt avgjort.

Kan. 1621 – Ved forhold omtalt i kan. 1620 kan nullitetskjæremål bestandig fremsettes i form av innsigelse, men i form av søksmål overfor den dommer som har felt dommen, i ti år fra dagen for utleggelse av dommen.

Kan. 1622 – En dom lider av sanerbar nullitet som feil bare dersom:

 1. 1° den er felt av et ikke rettmessig antall dommere, i strid med forskriften i kan. 1425, § 1;
 2. 2° den ikke inneholder avgjørelsesgrunner eller den avgjørende begrunnelse;
 3. 3° den mangler de i gjeldende rett foreskrevne underskrifter;
 4. 4° den inneholder ikke angivelse av år, måned, dag og sted som den er felt;
 5. 5° den støtter seg på en rettslig handling som er juridisk sett null verd og hvis nullitet ikke er sanert i samsvar med det som er bestemt i kan. 1619;
 6. 6° den er felt mot legitimt fraværede part i henhold til kan. 1593, § 2.

Kan. 1623 – I tilfellene omtalt i kan. 1622 kan nullitetskjæremål fremsettes i tre måneder fra opplysning om utleggelse av dommen.

Kan. 1624 – Dommeren som har felt dommen, prøver selv nullitetskjæremålet; men dersom en part er redd for at dommeren som har felt den med nullitetskjæremål angrepne dom, har en forutinntatt holdning og derfor anser vedkommende for tvilsom, kan han fordre at han blir skiftet ut med en annen dommer i samsvar med det som er bestemt i kan. 1450.

Kan. 1625 – Nullitetskjæremål kan fremsettes sammen med anke og da innen den for anke fastsatte frist.

Kan. 1626

 1. §1. Nullitetskjæremål kan ikke alene parter som ser seg rammet, inngi, men også den påtaleansvarlige og båndforsvareren i den utstrekning de har rett til å intervenere.
 2. §2. Dommeren kan selv i embets medfør trekke tilbake eller forbedre en dom felt av ham som er juridisk sett null verd, men da innen fristen fastsatt av kan. 1623 for å handle med mindre anke sammen med nullitetskjæremål i mellomtiden er blitt inngitt eller nulliteten er blitt sanert ved utløp av fristen omtalt i kan. 1623.

Kan. 1627 – Nullitetskjæremålssaker kan tas under behandling i overensstemmelse med bestemmelsene om muntlig tvisteprosess.

KAPITTEL II: ANKE

Kan. 1628 – En part som mener seg belastet av en dom, og likeledes den påtaleansvarlige og båndforsvareren har i saker hvor deres nærvær er påkrevd, rett til å anke dommen til en overordnet dommer, dog så at forskriften i kan. 1629 står urokket.

Kan. 1629 – Det er ikke rom for anke:

 1. 1° av dom fra Den romerske pave selv eller Den apostoliske signatura;
 2. 2° av dom beheftet med nullitet som feil med mindre dette kumuleres med nullitetskjæremål i samsvar med det som er bestemt i kan. 1625;
 3. 3° av dom som er blitt rettskraftig;
 4. 4° av dommerdekret eller av prosessledende dom – som ikke har juridiske kraft som definitiv dom – med mindre det kumuleres med anke av den definitive dom;
 5. 5° av dom eller dekret i sak der gjeldende rett forutsetter at forholdet skal avgjøres ekspeditt.

Kan. 1630

 1. §1. Anke skal inngis hos den dommer fra hvem dommen er felt og innen en peremptorisk frist på 15 nyttedager fra opplysning om utleggelse av dommen.
 2. §2. Dersom det skjer muntlig, må notaren nedtegne det skriftlig i nærvær av den ankende selv.

Kan. 1631 – Dersom det oppstår spørsmål om retten til å anke, prøver ankedomstolen det ekspeditt i henhold til bestemmelsene om muntlig tvisteprosess.

Kan. 1632

 1. §1. Dersom det ved anke ikke angis til hvilken domstol den rettes, formodes det å være skjedd til domstolen omtalt i kann. 1438 og 1439.
 2. §2. Dersom den andre part innbringer forholdet for en annen ankedomstol, prøver den nivåmessig overordnet domstol saken, dog så at kan. 1515 står urokket.

Kan. 1633 – Anken må følges opp overfor den dommer til hvem den rettes, innen en måned fra dens inngivelse, med mindre fra hvem-dommeren i forveien har fastsatt en lengre tid for en part til å følge den opp.

Kan. 1634

 1. §1. For å følge opp en anke kreves det og er det tilstrekkelig at parten påkaller den overordnede dommers tjeneste for å forbedre den angrepne dom, med tilføyelse av et eksemplar av denne dom og med angivelse av ankebegrunnelsen.
 2. §2. Dersom parten ikke innen en nyttetidsfrist kan skaffe til veie et eksemplar av den angrepne dom fra fra hvilken-domstolen, løper ikke fristen i mellomtiden og hindringen må tilkjennegis for ankedommeren som ved påbud skal binde fra hvem-dommeren til å innfri sin embetsplikt så snart som mulig.
 3. §3. I mellomtiden skal fra hvem-dommeren oversende aktene i samsvar med det som er bestemt i kan. 1474, til ankedommeren.

Kan. 1635 – Etter at fatalfrister for anke er utløpt uutnyttet enten overfor fra hvem-dommeren eller overfor til hvem-dommeren, betraktes anken som frafalt.

Kan. 1636

 1. §1. Den ankende kan gi avkall på anken med virkningene omtalt i kan. 1525.
 2. §2. Dersom anken er fremsatt av båndforsvareren eller av den påtaleansvarlige, kan avkall på den med mindre lov forutsetter noe annet, gis av båndforsvareren eller av den påtaleansvarlige ved ankedomstolen.

Kan. 1637

 1. §1. En anke foretatt av saksøker kommer også saksøkte til gode, og omvendt.
 2. §2. Dersom det er flere saksøkte eller saksøkere og dommen bare angripes av én eller mot én av disse, betraktes angrep å være foretatt av alle og mot alle i den utstrekning den begjærte ting er udelelig eller en solidarisk forpliktelse.
 3. §3. Dersom den blir inngitt av én part over et punkt i dommen, kan motparten – ja selv om fatalfristene for anke er passert – som innskutt sak anke over andre punkter innen en peremptorisk frist på 15 dager fra dagen da selve hovedanken ble bekjentgjort.
 4. §4. Med mindre noe annet er på det rene, formodes en anke å være foretatt mot alle dommens punkter.

Kan. 1638 – Anke suspenderer fullbyrdelsen av dom.

Kan. 1639

 1. §1. Idet forskriften i kan. 1683 [1680 § 4] dog står urokket, kan det ikke åpnes for ny begjæringsgrunn på ankenivå, ja, ikke engang i form av en nyttig kumulasjon; og derfor kan stridsåpningen bare dreie seg om det at den tidligere dom enten må bekreftes eller må endres, det være seg helt eller delvis.
 2. §2. Men for nye bevis gis det bare adgang i samsvar med det som er bestemt i kan. 1600.

Kan. 1640 – På ankenivå blir å det prosedere på samme måte som i første instans – idet det som samsvarer, må leses på samsvarende vis –; men med mindre bevisene eventuelt blir å komplettere, kommer man straks etter åpnet strid i samsvar med det som er bestemt i kan. 1513, § 1 og kan. 1639, § 1, til diskusjonen av saken og til dommen.

AVSNITT IX: RETTSKRAFT OG OPPREISNING I TIDLIGERE RETTSTILSTAND
KAPITTEL I: RETTSKRAFT

Kan. 1641 – Idet forskriften i kan. 1643 dog står fast, foreligger rettskraft:

 1. 1° dersom to konforme dommer er inntruffet mellom de samme parter ut fra den samme rettsbegjæring og med den samme begjæringsgrunn;
 2. 2° dersom anke mot dom ikke er blitt fremsatt innen nyttetidsfristen;
 3. 3° dersom på ankenivå den instansinterne saksgang er hevet eller det er blitt gitt avkall på den;
 4. 4° dersom det er felt en definitiv dom for hvilken det ikke gis mulighet til anke i samsvar med det som er bestemt i kan. 1629.

Kan. 1642

 1. §1. Det rettskraftige nyter rettslig fasthet og kan ikke angripes direkte med mindre det skjer i samsvar med det som er bestemt i kan. 1645, § 1.
 2. §2. Det skaper rett mellom partene og gir grunnlag for rettskraftssøksmål og innsigelse ut fra rettskraft, hva dommeren i embets medfør også kan erklære som hindring for ny innledning av samme sak.

Kan. 1643 – Saker om personstand – ikke med unntak av saker om separasjon av ektefeller – blir aldri rettskraftige.

Kan. 1644

 1. §1. Dersom to konforme dommer i sak om personstand er felt, kan på ethvert tidspunkt forholdet bringes inn for en ankedomstol, og da når nye og tungtveiende bevis eller argumenter er levert innen en peremptorisk frist på 30 dager fra fremsettelsen av angrepet. Men ankedomstolen skal innen en måned fra de nye bevis og argumenter er fremlagt, ved dekret fastsette hvorvidt det skal åpnes for ny fremsettelse av saken eller ei.
 2. §2. Innbringelse av et forhold for overordnet domstol for å få mulighet til ny fremsettelse av saken suspenderer ikke fullbyrdelsen av dommen med mindre enten lov forutsetter noe annet eller ankedomstolen i samsvar med det som er bestemt i kan. 1650, § 3, befaler suspensjon.
KAPITTEL II: OPPREISNING I TIDLIGERE RETTSTILSTAND

Kan. 1645

 1. §1. Mot dom som er blitt rettskraftig, dog utelukkende når dens urettferdighet klart er på det rene, gis det oppreisning i tidligere rettstilstand.
 2. §2. Men urettferdigheten betraktes ikke klart å være brakt på det rene, med mindre:
  1. 1° dommen slik støtter seg på bevis som senere avdekkes som falske, at uten disse bevis vil ikke domsslutningsdelen kunne opprettholdes;
  2. 2° det senere er blitt avdekket dokumenter som utvilsomt beviser nye faktiske forhold som fordrer en motsatt avgjørelse;
  3. 3° dommen ut fra en parts svik er felt til skade for den annen;
  4. 4° en forskrift i en lov som ikke er rent prosessuell, opplagt er blitt forsømt;
  5. 5° dommen står i motsetning til en forutgående avgjørelse som er blitt rettskraftig.

Kan. 1646

 1. §1. Oppreisning i tidligere rettstilstand ut fra avgjørelsesgrunnene omtalt i kan. 1645, § 2, nr. 1–3, må begjæres hos dommeren som har felt dommen innen tre måneder som regnes fra datoen for kjennskap til disse avgjørelsesgrunner.
 2. §2. Oppreisning i tidligere rettstilstand ut fra avgjørelsesgrunnene omtalt i kan. 1645, § 2, nr. 4 og 5, må begjæres hos ankedomstol innen tre måneder fra opplysning om utleggelse av dommen; men dersom opplysningen om den forutgående avgjørelse i tilfellet omtalt i kan. 1645, § 2, nr. 5, foreligger senere, løper fristen fra denne opplysning.
 3. §3. Fristene omtalt ovenfor løper ikke så lenge skadelidte aldersmessig er mindreårig.

Kan. 1647

 1. §1. Begjæring om oppreisning i tidligere rettstilstand suspenderer en ennå ikke påbegynt fullbyrdelse av dommen.
 2. §2. Dersom det dog ut fra sannsynlige indisier foreligger mistanke om at begjæringen er foretatt for å behefte fullbyrdelsen med forsinkelser, kan dommeren dekretere at dommen må besørges fullbyrdet, likevel først etter at skikkelig sikkerhet er tilvist den som har begjært oppreisning, for at han kan bli skadesløs dersom han oppreises i den tidligere rettstilstand.

Kan. 1648 – Når oppreisning i tidligere rettstilstand er innvilget, skal dommeren avsi hva som er sakens utkomme.

AVSNITT X: SAKSOMKOSTNINGER OG FRI RETTSHJELP

Kan. 1649

 1. §1. Den biskop som det tilligger å lede en domstol, må fastsette bestemmelser:
  1. 1° om å dømme partene til å betale eller utjevne saksomkostningene;
  2. 2° om honorar til prosessfullmektiger, advokater, sakkyndige og tolker samt om dekning av tap for vitner;
  3. 3° om innvilgning av fri rettshjelp eller forminskning av omkostningene;
  4. 4° om dekning av skader når dekningen skyldes av en som ikke alene har lidd nederlag ved rettsbehandlingen, men som har stridt på slump;
  5. 5° om deponering av penger eller å stille sikkerhet vedrørende omkostninger som vil måtte betales og skader som vil måtte utbedres.
 2. §2. For avsigelser vedrørende omkostninger, honorarer og skader som må utbedres, gis det ingen selvstendig ankemulighet, men en part kan innen 15 dager klage til samme dommer som kan forbedre takseringen.
AVSNITT XI: FULLBYRDELSE AV DOM

Kan. 1650

 1. §1. En dom som er blitt rettskraftig, kan besørges fullbyrdet, dog så at forskriften i kan. 1647 står urokket.
 2. §2. Dommeren som har felt en dom som ennå ikke er blitt rettskraftig, – og dersom anke er fremsatt, også ankedommeren – kan i embets medfør eller etter påstand fra part befale provisorisk fullbyrdelse etter at skikkelig sikkerhet er stilt dersom situasjonen skulle tilsi det og dersom det handler om overdragelser eller ytelser forordnet for nødvendig underhold, eller når en annen berettiget grunn har gjennomslagskraft.
 3. §3. Dersom dommen omtalt i § 2 angripes, kan dommeren som skal behandle angrepet, dersom han ser at dette sannsynligvis er fundert og at en uopprettelig skade kan oppstå ut fra fullbyrdelse, enten suspendere selve fullbyrdelsen eller underkaste den en sikring.

Kan. 1651 – Fullbyrdelsen kan ikke finne sted før det foreligger fullbyrdelsesdekret fra dommeren der det blir sagt at selve dommen skal besørges fullbyrdet; ut fra sakenes forskjellige natur inkluderes enten dette dekret i selve ordlyden i dommen eller det gis ut separat.

Kan. 1652 – Dersom fullbyrdelsen av dommen fordrer forutgående avleggelse av regnskap, foreligger et innskutt spørsmål som blir å avgjøre av selve den dommer som har felt dommen som blir å besørge fullbyrdet.

Kan. 1653

 1. §1. Med mindre partikularlov fastsetter noe annet, skal biskopen i bispedømmet der dom på første nivå er felt, personlig eller gjennom en annen besørge dommen fullbyrdet.
 2. §2. Dersom han vegrer seg for eller forsømmer dette, hører fullbyrdelsen etter påstand fra part i hvis interesse det er, eller også i embets medfør, under den myndighet som ankedomstolen ligger under i samsvar med det som er bestemt i kan. 1439, § 3.
 3. §3. Blant ordensfolk hører fullbyrdelsen av dom under den superior som har felt dommen som blir å besørge fullbyrdet, eller som har delegert dommeren.

Kan. 1654

 1. §1. Med mindre det i selve ordlyden i dommen er åpnet for eksekutorens eget skjønn, skal han besørge selve dommen fullbyrdet i overensstemmelse med den innlysende forståelse av ordene.
 2. §2. Han har lov til å prøve innsigelser vedrørende måten og fullbyrdelsens juridiske kraft, men ikke sakens utkomme; dersom han fra annet hold har fått sikkerhet for at dommen er juridisk sett null verd eller klart uberettiget i samsvar med det som er bestemt i kann. 1620, 1622, 1645, må han avstå fra fullbyrdelsen og han må sende forholdet tilbake til domstolen der dommen er felt, etter at partene er underrettet.

Kan. 1655

 1. §1. Hva angår tinglige søksmål, så blir i den utstrekning en ting er tilkjent saksøker, denne å overdra saksøkeren straks det også foreligger rettskraft.
 2. §2. Men hva angår personlige søksmål når gjerningspersonen er dømt til å fremskaffe løsøre, til å betale penger eller til å gi eller gjøre noe annet, må dommeren i selve ordlyden i dommen eller eksekutor ut fra sitt skjønn og sin klokskap fastsette en frist for oppfyllelse av forpliktelsen, som dog ikke får innskrenkes til under 15 dager og heller ikke overskride seks måneder.
SEKSJON II: MUNTLIG TVISTEPROSESS

Kan. 1656

 1. §1. Ved den muntlige tvisteprosess som omtales i denne seksjon, kan alle saker tas under behandling som ikke av gjeldende rett er utelukket med mindre en part begjærer ordinær tvisteprosess.
 2. §2. Dersom det gjøres bruk av muntlig prosess utenom de ut fra gjeldende rett tillatte tilfeller, er de rettslige handlinger juridisk sett null verd.

Kan. 1657 – På første nivå skjer muntlig tvisteprosess hos en enedommer i samsvar med det som er bestemt i kan. 1424.

Kan. 1658

 1. §1. Prosesskriftet hvorved striden innledes, skal utenom det som regnes opp i kan. 1504:
  1. 1° kortfattet, fullstendig og tydelig gjøre rede for de faktiske saksforhold som saksøkers begjæringer støtter seg på;
  2. 2° slik angi de bevis ved hvilke saksøker har som intensjon å påvise de faktiske forhold, men som han ikke samtidig kan levere, at de straks kan opptas av dommeren.
 2. §2. Til prosesskriftet, i det minste i et autentisk eksemplar, skal de dokumenter være vedheftet som begjæringen støtter seg på.

Kan. 1659

 1. §1. Dersom et tilsprang mot samstemmighet i samsvar med det som er bestemt i kan. 1446, § 2, har falt ut til ingen nytte, og dersom dommeren anser det slik at prosesskriftet støttes på et visst grunnlag, må han innen tre dager ved dekret tilføyd i margen på selve prosesskriftet påby at en kopi av begjæringen bekjentgjøres for saksøkt part hvorved denne får mulighet til innen en frist på 15 dager å sende skriftlig svar til domstolens kontor.
 2. §2. Denne bekjentgjørelse har virkning som den rettslige stevning omtalt i kan. 1512.

Kan. 1660 – Dersom innsigelser fra saksøkt part fordrer det, må dommeren forhåndsbestemme en frist for saksøkende part til å svare, slik at han ut fra elementer som begge parter har levert, selv får oversikt over kontroversens gjenstand.

Kan. 1661

 1. §1. Etter at fristene omtalt i kann. 1659 og 1660 er utløpt og dommeren har fått oversikt over aktene, bestemmer han formuleringen av tvilsspørsmålet; siden stevner han til hovedforhandlingsmøtet som ikke får avholdes senere enn 30 dager etter dette, alle som skal være til stede ved det, for partene med formuleringen av tvilsspørsmålet tilføyd.
 2. §2. I stevningen må partene underrettes om at de senest tre dager før hovedforhandlingsmøtet kan fremlegge for retten et kort skriftstykke for å godtgjøre sine påståtte ting.

Kan. 1662 – Ved hovedforhandlingsmøtet tas først spørsmålene omtalt i kann. 14591464 under behandling.

Kan. 1663

 1. §1. Bevisene blir opptatt under hovedforhandlingsmøtet, dog så at forskriften i kan. 1418 står urokket.
 2. §2. En part og hans advokat kan delta ved uteskingen av de øvrige parter, vitner og sakkyndige.

Kan. 1664 – Svar fra parter, vitner og sakkyndige samt begjæringer og innsigelser fra advokatene blir å nedtegne skriftlig av notaren, men summarisk og bare vedrørende de forhold som hører til tingkontroversens substans, og de må undertegnes av dem som forklarer seg.

Kan. 1665 – Bevis som ikke er levert eller begjært i begjæring eller svar, kan dommeren bare åpne for i samsvar med det som er bestemt i kan. 1452; men etter at selv bare ett vitne er hørt, kan dommeren bare dekretere nye vitner i samsvar med det som er bestemt i kan. 1600.

Kan. 1666 – Dersom alle bevis ikke kan opptas under hovedforhandlingsmøtet, må et andre hovedforhandlingsmøte fastsettes.

Kan. 1667 – Når bevisene er opptatt, holdes muntlig diskusjon under samme hovedforhandlingsmøte.

Kan. 1668

 1. §1. Med mindre man av diskusjonen får visshet for at det til saksforberedelsen må suppleres med noe, eller det eksisterer noe annet som hindrer at det felles dom på riktig måte, avgjør dommeren etter at hovedforhandlingsmøtet er tilendebrakt, umiddelbart saken for seg selv; domsslutningsdelen må straks foreleses for nærværende parter.
 2. §2. Men som følge av saksforholdets vanskelighet eller en annen berettiget grunn kan retten utsette avgjørelsen like til den femte nyttedag.
 3. §3. Dommens fullstendige tekst med avgjørelsesgrunnene uttrykt må bekjentgjøres for partene så snart som mulig, ordinært ikke senere enn 15 dager etter dette.

Kan. 1669 – Dersom ankedomstolen skjønner at det på underordnet nivå i rettsbehandlingen er gjort bruk av muntlig tvistebehandling i tilfeller utelukket ut fra gjeldende rett, må den erklære dommens nullitet og sende saken tilbake til domstolen som har felt dommen.

Kan. 1670 – For øvrig hva angår prosederingsform, må forskriftene i kanonene om ordinær tvistebehandling overholdes. Men domstolen kan ved sitt dekret forsynt med avgjørelsesgrunnene oppheve prosessuelle bestemmelser som ikke er fastsatt for gyldighet, for å sørge for hurtighet, dog så at rettferdigheten må stå urokket.

DEL III: VISSE SPESIALPROSESSER
AVSNITT I: EKTESKAPSPROSESSER
KAPITTEL I: SAKER FOR Å FÅ ERKLÆRT EKTESKAP FOR NULLITET
Art. 1: KOMPETENT VERNETING OG DOMSTOLER

Kan. 1671

 1. §1. Døptes ekteskapssaker hører i kraft av egen rett under en kirkelig dommer.
 2. §2. Saker om rent borgerlige virkninger av ektevigsel hører inn under borgerlig øvrighet – med mindre partikularrett fastsetter at disse saker dersom de behandles innskutt og påhengt, kan tas under behandling og avgjøres av en kirkelig dommer.

Kan. 1672 – I ekteskapsnullitetssaker som ikke er forbeholdt Den apostoliske stol, er følgende kompetent:

 1. 1° stedets domstol der ektevigselen ble feiret;
 2. 2° stedets domstol der den ene eller begge parter har bopel eller midlertidig bopel;
 3. 3° stedets domstol der flesteparten av bevisene faktisk blir å oppta.

Kan. 1673

 1. §1. I ethvert bispedømme er diøcesanbiskopen dommer i første instans for ekteskapsnullitetssaker når det ikke i gjeldende rett uttrykkelig er gjort unntak; han kan utøve den judikative myndighet personlig eller gjennom andre, i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett.
 2. §2. Biskopen må for sitt bispedømme etablere en diøcesandomstol for ekteskapsnullitetssaker, idet selve biskopens mulighet dog står urokket til å slutte seg til en annen diøcesan- eller interdiøcesan nabodomstol.
 3. §3. Ekteskapsnullitetssaker forbeholdes et kollegium på tre dommere. En klerikerdommer skal stå i spissen for dette; de øvrige dommere kan alternativt også være legfolk.
 4. §4. Dersom en kollegial domstol hverken kan etableres i bispedømmet eller som nabodomstol valgt i samsvar med det som er bestemt i § 2, må den domstolledende biskop overdra sakene til en kleriker som enedommer som – hvor det lar seg gjøre – må knytte til seg to bisittere med et tilforlatelig liv, som er sakkyndige i juridiske eller humane vitenskaper og som av biskopen er approbert til dette oppdrag; med mindre noe annet er på det rene, tilkommer det denne enedommer de ting som tilligger formannen eller saksordføreren.
 5. §5. Retten i annen instans skal – for gyldighet – alltid være kollegial, i henhold til forskriftene i overforstående § 3.
 6. §6. Fra domstol i første instans ankes det til metropolitandomstolen i annen instans, dog så at forskriftene i kann. 14381439 og 1444 står urokket.
Art. 2: RETTEN TIL Å ANGRIPE EKTESKAP

Kan. 1674

 1. §1. Habile til å angripe et ekteskap er:
  1. 1° ektefellene;
  2. 2° den påtaleansvarlige når nulliteten alt er offentlig kjent og dersom ekteskapet ikke kan gyldiggjøres eller det ikke er å anbefale.
 2. §2. Et ekteskap som ikke ble anklaget mens begge ektefeller levde, kan ikke anklages etter den enes eller begge ektefellers død – med mindre spørsmålet om gyldighet vil være prejudikalt for å løse en annen kontrovers, det være seg ved kanonisk verneting eller ved borgerlig verneting.
 3. §3. Men dersom en ektefelle dør under en pågående sak, må kan. 1518 overholdes.
Art. 3: INNLEDNING AV SAK OG SAKSFORBEREDELSE

Kan. 1675 – Før dommeren aksepterer en sak, skal det være klart for ham at ekteskapet er gått under på uopprettelig vis, slik at det ekteskapelige samliv ikke kan restitueres.

Kan. 1676

 1. §1. Etter at prosesskriftet er mottatt, må rettsvikaren godta det dersom han anser det slik at det støttes på et visst grunnlag, og – ved dekret tilføyd i margen på selve prosesskriftet – påby at en kopi bekjentgjøres for båndforsvareren og med mindre prosesskriftet er underskrevet av begge parter, for saksøkt part idet han gir vedkommende en frist på 15 dager til å gjøre sin mening om begjæringen kjent.
 2. §2. Etter at nevnte frist er passert og etter at den andre part – dersom og for så vidt som det er aktuelt – igjen er påminnet om å bringe sin mening på det rene, må rettsvikaren etter at båndforsvareren er hørt, ved sitt dekret bestemme tvilsspørsmålet og dekretere hvorvidt saken blir å ta under behandling ved ordinær prosess eller ved den kortere prosess i samsvar med det som holdes frem i kann. 16831687. Dette dekret må straks bekjentgjøres for partene og båndforsvareren.
 3. §3. Dersom saken blir å ta under behandling ved ordinær prosess, må rettsvikaren ved det samme dekret i henhold til kan. 1673, § 4 igangsette den ved oppnevnelse av dommerkollegium eller enedommer med to bisittere.
 4. §4. Men dersom den kortere prosess er fastsatt, må rettsvikaren handle i samsvar med det som er bestemt i kan. 1685.
 5. §5. Formuleringen av tvilsspørsmålet skal bestemme på hvilket eller hvilke punkter giftermålets gyldighet angripes.

Kan. 1677

 1. §1. Båndforsvareren, partenes rettshjelpere og også den påtaleansvarlige dersom han er med i rettsbehandlingen, har rett til:
  1. 1° å være til stede ved avhør av partene, vitnene og de sakkyndige, dog så at forskriften i kan. 1559 står urokket;
  2. 2° å få innsyn i de rettslige akter – ja selv om de ennå ikke er lagt ut – samt kontrollere dokumenter fremskaffet av partene.
 2. §2. Partene kan ikke delta ved avhør som omtalt i § 1, nr. 1.

Kan. 1678

 1. §1. I ekteskapsnullitetssaker kan en rettslig tilståelse og utsagn fra partene, eventuelt understøttet av vitner vedrørende selve partenes troverdighet, ha full beviskraft – noe som må avveies av dommeren etter at alle indisier og hentydninger er overveid – med mindre andre elementer kommer til som svekker dette.
 2. §2. I disse saker kan en forklaring fra ett vitne ha full troverdighet dersom det handler om et kvalifisert vitne som har forklart seg om ting utført i embets medfør eller der ting- eller personrelaterte omstendigheter tilsier det.
 3. §3. I saker om impotens eller om konsensusdefekt som følge av sinnssykdom eller anomali av psykisk natur må dommeren gjøre bruk av bistand fra en eller flere sakkyndige med mindre det opplagt viser seg til ingen nytte ut fra omstendighetene; i øvrige saker må forskriften i kan. 1574 overholdes.
 4. §4. I den utstrekning det under saksforberedelsen dukker opp meget sannsynlig tvil om ikke-påfølgende fullbyrdelse av ekteskapet, kan retten etter at partene er hørt, suspendere nullitetssaken, komplettere forberedelsen for å oppnå dispensasjon fra befestet ekteskap og til sist oversende aktene til Den apostoliske stol sammen med søknad fra den ene eller begge ektefeller om dispensasjon og med rettens og biskopens votum.
Art. 4: DOM, SAMT ANGREP PÅ OG FULLBYRDELSE AV DENNE

Kan. 1679 – En dom som for første gang har erklært et ekteskap for nullitet, blir fullbyrdbar når fristene forordnet av kann. 16301633 er utløpt.

Kan. 1680

 1. §1. For en part som mener seg belastet, og likeledes for den påtaleansvarlige og båndforsvareren består muligheten uavkortet til å inngi nullitetskjæremål mot dom eller anke mot den samme dom i samsvar med det som holdes frem i kann. 16191640.
 2. §2. Når de i gjeldende rett fastsatte frister for anke og for forfølgelse av denne er utløpt, og når de rettslige akter er mottatt av domstol i overordnet instans, oppnevnes det et dommerkollegium, utpekes det en båndforsvarer og varsles partene om at anførsler må fremsettes innen en i forveien fastsatt tidsfrist; er fristen passert og dersom anke opplagt viser seg å være av rent utsettende karakter, må den kollegiale rett ved sitt dekret bekrefte dommen i første instans.
 3. §3. Dersom det er åpnet for anke, blir det å prosedere på samme måte som i første instans – idet det som samsvarer, må leses på samsvarende vis.
 4. §4. Dersom det på ankenivå blir brakt inn et nytt nullitetspunkt for ekteskapet, kan retten som om det var i første instans, åpne for og dømme om dette.[Note 7]

Kan. 1681 – Dersom en fullbyrdbar dom er felt, kan forholdet på ethvert tidspunkt bringes inn for domstolen på tredje nivå for ny fremsettelse av saken i samsvar med det som er bestemt i kan. 1644, og da når nye og tungtveiende bevis eller argumenter er levert innen en peremptorisk frist på 30 dager fra fremsettelsen av angrepet.

Kan. 1682

 1. §1. Etter at en dom som har erklært et ekteskap for nullitet, er blitt fullbyrdbar, kan de parter hvis ekteskap er blitt erklært for juridisk sett null verd, gifte seg på nytt med mindre det forbys ved et forbud tilføyd selve dommen eller fastsatt av stedets ordinarius.
 2. §2. Straks en dom også er blitt fullbyrdbar, skal rettsvikaren bekjentgjøre den for stedets ordinarius der ektevigselen ble feiret. Men denne skal sørge for at det så snart som mulig i ekteskaps- og dåpsbøkene blir gjort oppmerksom på den dekreterte ekteskapsnullitet og på eventuelt fastsatte forbud.
Art. 5: KORTERE EKTESKAPSPROSESS FOR BISKOPEN

Kan. 1683 – Det tilkommer diøcesanbiskopen selv å dømme i ekteskapsnullitetssaker ved en kortere prosess i den utstrekning:

 1. 1° begjæringen fremsettes av begge ektefeller eller av den ene av dem med den andres samtykke;
 2. 2° saklige og personrelaterte omstendigheter, støttet ved vitner og dokumentasjon som ikke fordrer en mer nøyaktig granskning eller etterforskning, tilskynder det og gjør nulliteten manifest.

Kan. 1684 – Prosesskriftet hvorved den kortere prosess innledes, skal utenom det som regnes opp i kan. 1504:

 1. 1° kortfattet, fullstendig og tydelig gjøre rede for de faktiske saksforhold som begjæringen støtter seg på;
 2. 2° angi de bevis som straks av dommeren kan opptas;
 3. 3° fremlegge i et vedlegg de dokumenter som begjæringen støtter seg på.

Kan. 1685 – Ved det samme dekret som rettsvikaren bestemmer formuleringen av tvilsspørsmålet, må han etter at saksforbereder og bisitter er utnevnt, stevne til rettsmøte alle som skal være til stede ved dette, og som i henhold til kan. 1686 ikke får avholdes senere enn 30 dager etter stevningen.

Kan. 1686 – For så vidt som det lar seg gjøre, opptar saksforberederen bevisene under ett rettsmøte og fastsetter en frist på 15 dager til å fremlegge anførsler for ekteskapsbåndet og sluttinnlegg for partene dersom slike sluttinnlegg vil forefinnes.

Kan. 1687

 1. §1. Når diøcesanbiskopen har mottatt aktene og etter at han har rådført seg med saksforberederen og bisitteren og etter å ha overveid båndforsvarerens anførsler og partenes sluttinnlegg dersom slike sluttinnlegg forefinnes, og dersom han når frem til moralsk sikkerhet om ekteskapets nullitet, må han felle dom. Ellers overlater han saken til ordinær behandlingsvei.
 2. §2. Dommens fullstendige tekst, med avgjørelsesgrunnene uttrykt, må bekjentgjøres kjappest mulig for partene.
 3. §3. Mot biskopens dom gis det ankemulighet til metropolitten eller til Den romerske rota; men dersom dommen er felt av metropolitten selv, gis det ankemulighet til den eldste suffraganen; og mot dom fra en biskop som ikke har en overordnet myndighet nedenfor Den romerske pave, gis det ankemulighet til en biskop som er fast valgt ut av ham selv.
 4. §4. Dersom anke opplagt viser seg å være av rent uthalende karakter, må metropolitten eller biskopen omtalt i § 3, eller dekanen ved Den romerske rotas, alt fra inngangsfasen avvise den ved sitt dekret; men dersom den blir godkjent, overlates saken til ordinær behandlingsvei på det andre nivå.
Art. 6: RENT DOKUMENTBASERT PROSESS

Kan. 1688 – Når en begjæring fremsatt i samsvar med det som er bestemt i kan. 1676, er mottatt, kan diøcesanbiskopen eller rettsvikaren eller en utpekt dommer – under unnlatelse av de ytre formaliteter ved ordinær prosess, men etter at partene er stevnet og med inntreden av båndforsvareren – ved dom erklære ekteskapet for nullitet; dette gjelder dersom eksistensen av en gyldighetshindring ut fra et dokument som ikke er problematisert av noe motutsagn eller innsigelse, er sikkert på det rene; det gjelder videre dersom en defekt mht. rettmessig form på samme måte er sikkert på det rene, dog utelukkende når det med likedan sikkerhet fremgår at dispensasjon ikke er gitt; og endelig gjelder det dersom en defekt mht. gyldig mandat for en fullmektig på samme måte er sikkert på det rene.

Kan. 1689

 1. §1. Mot denne erklæring skal båndforsvareren anke til dommeren i annen instans dersom han klokelig anser det så at det ikke er sikkert enten med feilene omtalt i kan. 1688 eller med defekten mht. dispensasjon; til ham blir aktene å oversende, og det må også skriftlig gjøres oppmerksom på at det handler om en rent dokumentbasert prosess.
 2. §2. Retten til å anke for en part som mener seg belastet, består uavkortet.

Kan. 1690 – Dommeren i den andre instans må – med inntreden av båndforsvareren og etter at partene er hørt – på samme måte som omtalt i kan. 1688 dekretere hvorvidt dommen blir å bekrefte, eller om det i saken heller blir å prosedere i henhold til ordinær rettslig behandlingsvei; i så fall sender han den tilbake til domstolen i første instans.

Art. 7: GENERELLE BESTEMMELSER

Kan. 1691

 1. §1. I dom må partene påminnes om de moralske eller også de borgerlige forpliktelser som eventuelt påligger dem, den ene så vel overfor den andre som overfor barna, for å bidra til underhold og oppdragelse.
 2. §2. Saker for å få erklært ekteskap for nullitet kan ikke tas under behandling ved den muntlige tvisteprosess omtalt i kann. 16561670.
 3. §3. For øvrig hva angår prosederingsform, må – med mindre sakens natur står i veien for det – kanonene om rettsbehandlinger generelt og om ordinær tvistebehandling anvendes, under overholdelse av de spesielle bestemmelser vedrørende saker om personstand og saker som sikter inn på det offentlige vel.
KAPITTEL II: SAKER OM SEPARASJON AV EKTEFELLER

Kan. 1692

 1. §1. Personlig separasjon av døpte ektefeller kan med mindre noe annet rettmessig er forutsatt for enkelte steder, dekreteres av diøcesanbiskopen ved dekret eller av dommer ved dom i samsvar med det som er bestemt i kanonene som følger.
 2. §2. Hvor en kirkelig avgjørelse ikke får borgerlige virkninger eller dersom en borgerlig dom ikke må forventes å være i strid med guddommelig rett, kan biskopen i ektefellenes tilholdsbispedømme etter at de særskilte omstendigheter er overveid, innvilge tillatelse til å henvende seg til borgerlig organ.
 3. §3. Også dersom saken dreier seg om de rent borgerlige virkninger av ektevigsel, må dommeren under overholdelse av forskriften i § 2 anstrenge seg for at saken like fra begynnelsen bringes inn for borgerlig organ.

Kan. 1693

 1. §1. Med mindre en part eller den påtaleansvarlige begjærer ordinær tvisteprosess, gjøres det bruk av muntlig tvisteprosess.
 2. §2. Dersom det er gjort bruk av ordinær tvisteprosess og anke fremsettes, må domstolen på annet nivå prosedere i samsvar med det som er bestemt i kan. 1682, § 2 [1680 §§ 2,3], under overholdelse av det som ellers skal overholdes.

Kan. 1694 – Hva angår en domstols kompetanse, må forskriftene i kan. 1673 [1672] overholdes.

Kan. 1695 – Før dommeren aksepterer en sak og i den utstrekning han øyner håp om en god utgang, må han gjøre bruk av pastorale midler for at ektefellene kan samstemmes og ledes til å gjenopprette det ekteskapelige samliv.

Kan. 1696 – Saker om separasjon av ektefeller sikter inn også på det offentlige vel; derfor skal den påtaleansvarlige alltid være med ved disse saker i samsvar med det som er bestemt i kan. 1433.

KAPITTEL III: PROSESS FOR Å FÅ DISPENSASJON FRA BEFESTET, MEN IKKE FULLBYRDET EKTESKAP

Kan. 1697 – Alene ektefellene eller den ene av dem – ja, selv mot den andres vilje – har rett til å søke om nådebevilling med dispensasjon fra et befestet, men ikke fullbyrdet ekteskap.

Kan. 1698

 1. §1. Kun Den apostoliske stol behandler det faktiske forhold mht. ikke-fullbyrdelse av ekteskapet og eksistensen av en berettiget grunn til å innvilge dispensasjon.
 2. §2. Men dispensasjonen innvilges kun av Den romerske pave.

Kan. 1699

 1. §1. Kompetent til å ta imot et prosesskrift der det søkes om dispensasjon, er diøcesanbiskopen for søkerens bopel eller midlertidige bopel, og dersom grunnlag for anmodningen er på det rene, skal han anordne den forberedende del av rettergangen.
 2. §2. Dersom det fremsatte tilfelle har spesielle vanskeligheter av juridisk eller moralsk art, må diøcesanbiskopen dog først konsultere Den apostoliske stol.
 3. §3. Mot dekret der biskopen avviser prosesskriftet, står det åpent for klage til Den apostoliske stol.

Kan. 1700

 1. §1. Idet forskriften i kan. 1681 [1678 § 4] dog står fast, må biskopen overdra den forberedende del av disse retterganger – fast eller i enkelttilfeller – til sin eller et annet bispedømmes domstol eller til en skikket prest.
 2. §2. Dersom et forhold eventuelt er innledet med rettslig begjæring for å få erklært samme ekteskap for nullitet, må forberedelsen overdras til vedkommende domstol.

Kan. 1701

 1. §1. I disse retterganger skal alltid båndforsvareren intervenere.
 2. §2. Det åpnes ikke for rettshjelper, men på grunn av et tilfelles vanskelighet kan biskopen tillate at søkeren eller saksøkt part gis hjelp ved bistand fra en rettskyndig.

Kan. 1702 – Under forberedelsen forhøres begge ektefeller og for så vidt som det lar seg gjøre, må kanonene om bevisopptak ved ordinær tvistebehandling og ved ekteskapsnullitetssaker overholdes – dog utelukkende når de lar seg harmonisere med disse rettergangers egenart.

Kan. 1703

 1. §1. Det foretas ikke utleggelse av aktene; dersom dommeren dog innser at bevisene som er ført frem, vil påføre den søkende parts søknad eller den saksøkte parts innsigelse en alvorlig hemning, må han likevel etter klok gjennomtenkning åpne dem for den part i hvis interesse det er.
 2. §2. Etter påstand fra part kan dommeren forevise et levert dokument eller et mottatt vitnesbyrd og forhåndsbestemme en tid til å fremlegge følgeslutninger derav.

Kan. 1704

 1. §1. Når forberedelse er gjennomført, bringer saksforberederen alle akter sammen med en dertil egnet betenkning til biskopen som avgir votum om sannheten i saksforholdet, så vel vedrørende ufullbyrdelsens faktisitet som vedrørende berettiget grunn til å dispensere og det hensiktsmessige ved nådebevilling.
 2. §2. Dersom den forberedende del av rettergangen er overdratt til en annen domstol i samsvar med det som er bestemt i kan. 1700, utarbeides anførsler for båndet ved dette verneting, men votumet omtalt i § 1 hører under den overdragende biskop; til ham må saksforberederen samtidig med aktene levere en dertil egnet betenkning.

Kan. 1705

 1. §1. Biskopen oversender alle akter sammen med sitt votum og båndforsvarerens anførsler til Den apostoliske stol.
 2. §2. Dersom det etter Den apostoliske stols vurdering kreves supplering av forberedelsen, vil det bli tilkjennegitt for biskopen med angivelse av elementene vedrørende det i forberedelsen som blir å komplettere.
 3. §3. Dersom Den apostoliske stol har reskriptert at ikke-fullbyrdelse av det som er ført frem, ikke er på det rene, da kan en rettskyndig som omtalt i kan. 1701, § 2 ved domstolens sete få innsyn i prosessaktene, men ikke i biskopens votum, for å overveie om det kan fremføres et eller annet tungtveiende for å fremsette søknaden på nytt.

Kan. 1706 – Reskript om dispensasjon oversendes fra Den apostoliske stol til biskopen; og han bekjentgjør reskriptet for partene og dertil videreformidler han det så snart som mulig til sognepresten, så vel på stedet for stiftelsen av ekteskapet som for mottagelsen av dåp, for at det i ekteskaps- og dåpsbøkene skal gjøres oppmerksom på den innvilgede dispensasjon.

KAPITTEL IV: PROSESS MHT. EKTEFELLES FORMODEDE DØD

Kan. 1707

 1. §1. I den utstrekning en ektefelles død ikke kan godtgjøres ved autentisk kirkelig eller borgerlig dokument, regnes ikke den andre ektefelle som løst fra ekteskapsbåndet med mindre det forut er avgitt erklæring fra diøcesanbiskopen om formodet død.
 2. §2. Erklæringen omtalt i § 1 kan diøcesanbiskopen bare gyldig avgi dersom han når hensiktsmessige etterforskningsskritt er gjennomført, og ut fra forklaringer fra vitner, ut fra noe som ryktes eller ut fra indisier får moralsk sikkerhet for ektefellens bortgang. Alene ektefellens fravær – selv gjennom lang tid – er ikke tilstrekkelig.
 3. §3. I usikre eller innviklede tilfeller må biskopen konsultere Den apostoliske stol.
AVSNITT II: SAKER FOR Å FÅ ERKLÆR GEISTLIG ORDINASJON FOR NULLITET

Kan. 1708 – Rett til å anklage gyldigheten av geistlig ordinasjon har så vel klerikeren selv som den ordinarius som han står under eller i hvis bispedømme han er ordinert.

Kan. 1709

 1. §1. Prosesskriftet skal sendes til kompetent kongregasjon som dekreterer hvorvidt saken blir å behandle av selve kongregasjonen i Den romerske kurie eller av en domstol utpekt av denne.
 2. §2. Etter at prosesskriftet er sendt, forbys klerikeren ut fra selve den gjeldende rett å utøve noe i medhold av sine ordinasjoner.

Kan. 1710 – Dersom kongregasjonen overlater saken til en domstol, må med mindre sakens natur står i veien for det, kanonene om rettsbehandlinger generelt og om ordinær tvistebehandling overholdes – dog så at forskriftene i dette avsnitt står urokket.

Kan. 1711 – I disse saker har båndforsvareren de samme retter og det påligger ham de samme plikter som ektebåndforsvareren.

Kan. 1712 – Etter den annen dom som har bekreftet den geistlige ordinasjons nullitet, taper klerikeren alle klerikerstandens særegne rettigheter og befris fra alle forpliktelser.

AVSNITT III: MÅTER FOR Å UNNGÅ RETTSBEHANDLING

Kan. 1713 – For å unngå rettslige tvister vil man på nyttig vis kunne gjøre bruk av forlik eller forsoning, eller en kontrovers kan overdras til avgjørelse ved en eller flere skjønnsdommere.

Kan. 1714 – For forlik, voldgiftsavgjørelse og skjønnsprosess må bestemmelser valgt ut av partene eller dersom partene ikke har valgt ut slike, lov utstedt av bispekonferansen dersom det foreligger, eller gjeldende borgerlig lov på stedet der avtalen inngås, overholdes.

Kan. 1715

 1. §1. Forlik eller voldgiftsavgjørelse kan ikke gyldig komme i stand vedrørende det som berører det offentlige vel, og annet som partene ikke fritt kan disponerer over.
 2. §2. Dersom det handler om timelige kirkelige verdier, må i den utstrekning materien fordrer det, de ytre formaliteter som er fastsatt i gjeldende rett for avhendelse av kirkelige ting, overholdes.

Kan. 1716

 1. §1. Dersom borgerlig lov ikke tilkjenner en skjønnsdom juridisk kraft med mindre den bekreftes av en dommer, trenger en skjønnsdom i en kirkelig kontrovers for at den skal ha juridisk kraft i kanonisk sammenheng, bekreftelse fra stedets kirkelige dommer der den er truffet.
 2. §2. Men dersom borgerlig lov åpner for angrep på skjønnsdom hos borgerlig dommer, kan det samme angrep i kanonisk sammenheng fremsettes hos den kirkelige dommer som på første nivå er kompetent til å dømme i kontroversen.
DEL IV: STRAFFEPROSESS
KAPITTEL I: FORUTGÅENDE ETTERFORSKNING

Kan. 1717

 1. §1. I den utstrekning ordinarius får en opplysning – med i det minste en gehalt av sannhet – om en forbrytelse, må han personlig eller gjennom en annen skikket person forsiktig undersøke vedrørende de faktiske forhold og omstendigheter og vedrørende tilregnbarhet, med mindre denne undersøkelse synes fullstendig overflødig.
 2. §2. En må sikre seg at ikke noens gode navn kommer i fare på grunn av denne etterforskning.
 3. §3. Den som utfører etterforskningen, har de samme former for myndighet og forpliktelser som en forhørsdommer under rettergang; og dersom det senere igangsettes rettslig prosess, kan han likeledes ikke handle som dommer under denne.

Kan. 1718

 1. §1. Når tilstrekkelig med elementer ser ut til å være innsamlet, dekreterer ordinarius:
  1. 1° om det kan igangsettes rettergang for å ilegge eller erklære at straff består;
  2. 2° om det under hensyntagen til kan. 1341 er å anbefale;
  3. 3° hvorvidt rettslig prosess blir å anvende eller det blir – med mindre lov forbyr det – å prosedere utenomrettslig ved dekret.
 2. §2. Ordinarius må tilbakekalle eller endre dekretet omtalt i § 1 i den utstrekning noe annet for ham ut fra nye elementer ser ut til å burde dekreteres.
 3. §3. Ved utstedelse av dekretene omtalt i §§ 1 og 2 må ordinarius dersom han betrakter det som klokt, høre på to dommere eller andre juridisk sakkyndige.
 4. §4. Før ordinarius dekreterer i samsvar med det som er bestemt i § 1, bør han ha tatt i betraktning om det for å unngå en rettsbehandling til ingen nytte er å anbefale at han selv eller etterforskeren med partenes samtykke løser spørsmålet om skadene ut fra hva som er godt og rimelig.

Kan. 1719 – Etterforskningsaktene og dekretene fra ordinarius som gjør at etterforskningen igangsettes eller avsluttes, samt alt det som gikk forut for etterforskningen, må dersom det ikke er nødvendig for straffeprosessen, forvares i sentraladministrasjonens hemmelige arkiv.

KAPITTEL II: RETTERGANGENS FREMDRIFT

Kan. 1720 – Dersom ordinarius betrakter det så at det blir å prosedere utenomrettslig ved dekret:

 1. 1° må han tilkjennegi anklagen og bevisene for gjerningspersonen som gis mulighet til å forsvare seg, med mindre han etter på riktig måte å være innkalt har forsømt å innfinne seg;
 2. 2° må han sammen med to bisittere meget nøye overveie alle bevis og argumenter;
 3. 3° dersom forbrytelsen er sikkert på det rene og muligheten til å reise kriminalsøksmål ikke er utslokket, må han etter å ha lagt frem en i det minste kortfattet begrunnelse i juridisk henseende og vedrørende det faktiske forhold utstede dekret i samsvar med det som er bestemt i kann. 13421350.

Kan. 1721

 1. §1. Dersom ordinarius har dekretert at rettslig straffeprosess blir å igangsettes, overlater han etterforskningsaktene til den påtaleansvarlige som fremlegger et anklageprosesskrift for en dommer i samsvar med det som er bestemt i kann. 1502 og 1504.
 2. §2. For en overordnet domstol opptrer den påtaleansvarlige som saksøkende part som er oppnevnt ved vedkommende domstol.

Kan. 1722 – For å forebygge anstøt, for å beskytte vitners frihet og for å verge at rettferdigheten går sin gang, kan ordinarius etter å ha hørt den påtaleansvarlige og selve den stevnede som er anklaget, på ethvert stadium under rettergangen holde den anklagede unna den geistlige tjeneste eller et kirkelig embete eller oppdrag, pålegge eller unnsi ham tilhold på et sted eller territorium eller også forby ham offentlig deltagelse i den hellige Eukaristi; alt dette blir å kalle tilbake etter at grunnen er bortfalt, og det tar slutt ut fra selve den gjeldende rett når straffeprosessen er bortfalt.

Kan. 1723

 1. §1. Når dommeren stevner gjerningspersonen, skal han innby ham til innen en av dommeren selv forhåndsbestemt frist å oppnevne en advokat for seg i samsvar med det som er bestemt i kan. 1481, § 1.
 2. §2. Dersom gjerningspersonen ikke har sørget for det, utnevner dommeren selv før stridsåpningen en advokat som forblir i oppdraget så lenge som den straffeforfulgte ikke har oppnevnt en advokat for seg.

Kan. 1724

 1. §1. På ethvert nivå av rettsbehandlingen kan det av den påtaleansvarlige gis avkall på den instansinterne saksgang etter mandat fra eller med samtykke av den ordinarius etter hvis overlegning rettergangen er igangsatt.
 2. §2. Avkall skal aksepteres av gjerningspersonen for å bli gyldig med mindre han selv er erklært å være fraværende fra rettsbehandlingen.

Kan. 1725 – Under diskusjonen av saken – det være seg skriftlig eller muntlig – har den anklagede alltid rett til selv eller ved hans advokat eller prosessfullmektig å ytre seg som sistemann, skriftlig eller muntlig.

Kan. 1726 – På ethvert nivå og stadium i strafferettsbehandling skal dommeren dersom det opplagt er på det rene at forbrytelsen ikke er begått av gjerningspersonen, erklære dette ved dom og frikjenne ham, og også dersom det er på det rene at muligheten til å reise kriminalsøksmål er utslokket.

Kan. 1727

 1. §1. Gjerningspersonen kan fremsette anke også dersom dommen bare har latt ham gå fri fordi straffen var fakultativ eller fordi dommeren brukte myndigheten omtalt i kann. 1344 og 1345.
 2. §2. Den påtaleansvarlige kan anke i den utstrekning han betrakter det så at det ikke er sørget tilstrekkelig for reparasjon av det anstøtelige eller gjenreisning av rettferdighet.

Kan. 1728

 1. §1. Idet forskriftene i kanonene i dette avsnitt dog står urokket, blir ved strafferettsbehandling kanonene om rettsbehandlinger generelt og om ordinær rettsbehandling ved tvist å anvende med mindre sakens natur står i veien for det, under overholdelse av de spesielle bestemmelser om saker som sikter inn på det offentlige vel.
 2. §2. Det påligger ikke en anklaget å tilstå en forbrytelse, og han kan selv heller ikke tas i ed.
KAPITTEL III: SØKSMÅL FOR Å FÅ SKADER REPARERT

Kan. 1729

 1. §1. En skadelidt part kan under selve strafferettsbehandlingen fremføre et tvistesøksmål for å få skader forvoldt ham ved forbrytelsen reparert i samsvar med det som er bestemt i kan. 1596.
 2. §2. Den skadelidte part omtalt i § 1 gis ikke mer adgang til inntreden dersom det ikke har skjedd på strafferettsbehandlingens første nivå.
 3. §3. Anke i sak om skader må skje i samsvar med det som er bestemt i kann. 16281640, også dersom anke i strafferettsbehandlingen ikke lar seg gjøre; dersom anke om begge forhold fremsettes – selv når det skjer fra forskjellige parter –, må det foretas en felles ankerettsbehandling, dog så at forskriften i kan. 1730 står urokket.

Kan. 1730

 1. §1. For å unngå for store forsinkelser med strafferettsbehandlingen kan dommeren utsette skaderettsbehandlingen til han har fått felt definitiv dom under strafferettsbehandlingen.
 2. §2. En dommer som har handlet slik, skal etter at han har felt dom under strafferettsbehandlingen, behandle skadene, ja, selv dersom strafferettsbehandlingen som følge av fremsatt angrep på dommen ennå pågår eller gjerningspersonen ble frikjent ut fra en grunn som ikke tar bort forpliktelsen til å reparere skader.

Kan. 1731 – Dom felt under strafferettsbehandling – ja, selv dersom den er blitt rettskraftig – skaper på ingen måte rettsstilling i forhold til skadelidt part med mindre denne har intervenert i samsvar med det som er bestemt i kan. 1729.

DEL V: PROSEDERINGSFORM VED FORVALTNINGSMESSIGE KLAGER OG NÅR SOGNEPRESTER AVSKJEDIGES ELLER FORFLYTTES
SEKSJON I: KLAGE MOT ADMINISTRATIVE DEKRETER

Kan. 1732 – Det som i kanonene i denne seksjon fastsettes om dekreter, blir å anvende på alle administrative enkelthandlinger som gis utenomrettslig i det ytre rom unntatt de som fattes av Den romerske pave selv eller av et økumenisk konsil selv.

Kan. 1733

 1. §1. I den utstrekning en holder seg for belastet av et dekret, er det sterkt å ønske at tvist mellom ham og dekretets opphavsmann unngås og at det i samråd blir sørget for å søke en rimelig løsning mellom dem idet det eventuelt også blir gjort bruk av personer med tyngde til å formidle og til å sette seg inn i saksforholdet, slik at en kontrovers kan bli forebygd eller løst ad en dertil skikket vei.
 2. §2. Bispekonferansen kan fastsette at det i hvert bispedømme etableres et visst embete eller fast råd hvis oppdrag vil være i overensstemmelse med bestemmelser som fastsettes av konferansen selv, å søke og trekke frem rimelige løsninger; men dersom konferansen ikke har befalt det, kan biskopen på samme måte etablere et råd eller embete.
 3. §3. Embetet eller rådet omtalt i § 2 må hovedsakelig da yte sitt beste når det er bedt om tilbakekallelse av et dekret i samsvar med det som er bestemt i kan. 1734, og fristene til å klage ikke er utløpt; dersom det er fremsatt klage mot et dekret, må selve den superior som prøver klagen, oppmuntre den klagende og dekretets opphavsmann til, og da i den utstrekning han øyner håp om en god utgang, å søke løsninger på den måte.

Kan. 1734

 1. §1. Før en kan fremsette en klage, skal han fra dekretets opphavsmann skriftlig be om dets tilbakekallelse eller forbedring; ved selve det at bønn er fremsatt, forstås det også å være bedt om suspensjon av iverksettelsen av dekretet.
 2. §2. Bønnen skal skje innen en peremptorisk frist i betydning nyttefrist på ti dager fra rettmessig forkynnelse av dekretet.
 3. §3. Bestemmelsene i §§ 1 og 2 gjelder ikke:
  1. 1° for å fremsette klage til biskop mot dekreter utstedt av myndigheter som står under ham;
  2. 2° for å fremsette klage mot et dekret hvorved en hierarkisk klage avgjøres, med mindre avgjørelsen er fattet av biskopen;
  3. 3° for å fremsette klager i samsvar med det som er bestemt i kann. 57 og 1735.

Kan. 1735 – Dersom dekretets opphavsmann innen 30 dager fra bønnen omtalt i kan. 1734 er nådd frem til ham, har forkynt et nytt dekret for vedkommende der han enten forbedrer det første eller dekreterer at bønnen blir å avvise, da gjelder følgende: fristene for å klage løper fra forkynnelsen av det nye dekret; men dersom han ikke dekreterer noe innen 30 dager, da gjelder følgende: fristene løper fra den 30. dag.

Kan. 1736

 1. §1. I de materier der en hierarkisk klage suspenderer iverksettelsen av et dekret, har bønnen omtalt i kan. 1734 samme virkning.
 2. §2. Med mindre dekretets opphavsmann innen ti dager fra bønnen omtalt i kan. 1734 nådde frem til ham, har dekretert at iverksettelsen må utsettes, kan det i øvrige tilfeller midlertidig bes om suspensjon fra hierarkisk superior for dekretets opphavsmann; han kan bare av tungtveiende grunner dekretere dette, og idet det alltid må sikres at sjelenes frelse ikke pådrar seg skade.
 3. §3. Etter at iverksettelsen av et dekret er suspendert i samsvar med det som er bestemt i § 2, og dersom det senere er blitt fremsatt en klage, må i samsvar med det som er bestemt i kan. 1737, § 3, den som skal prøve klagen, dekretere hvorvidt suspensjonen bekreftes eller tilbakekalles.
 4. §4. Dersom ingen klage blir fremsatt mot dekretet innen fastsatt frist, bortfaller av seg selv suspensjonen av iverksettelsen som har virket midlertidig i samsvar med det som er bestemt i § 1 eller § 2.

Kan. 1737

 1. §1. Den som besværer seg over at han er belastet av et dekret, kan ut fra en hvilken som helst berettiget avvisningsgrunn klage til den hierarkiske superior for den som har utstedt dekretet; klagen kan fremsettes overfor selve opphavsmannen for dekretet som straks skal oversende den til kompetent hierarkisk superior.
 2. §2. Klagen blir å fremsette innen en peremptorisk frist på 15 nyttedager som i tilfellene omtalt i kan. 1734, § 3, løper fra dagen da dekretet ble forkynt, men i øvrige tilfeller løper i samsvar med det som er bestemt i kan. 1735.
 3. §3. Også i tilfeller der klage ikke ut fra selve den gjeldende rett suspenderer iverksettelsen av dekretet og suspensjon heller ikke er dekretert i samsvar med det som er bestemt i kan. 1736, § 2, kan likevel superior av en tungtveiende grunn befale at iverksettelsen suspenderes idet det dog må sikres at sjelenes frelse ikke pådrar seg skade.

Kan. 1738 – Den klagende har alltid rett til å anvende advokat eller prosessfullmektig, men så at forsinkelser til ingen nytte må unngås; ja, t.o.m. må rettshjelper oppnevnes i embets medfør dersom klageren mangler rettshjelp og superior betrakter det som nødvendig; likevel kan superior alltid befale at klageren selv innfinner seg for å bli stilt spørsmål.

Kan. 1739 – Den superior som prøver en klage, har ettersom situasjonen tilsier det, ikke alene lov til å bekrefte eller erklære et dekret for ugyldig, men også til å omstøte eller tilbakekalle det, eller dersom det for superior synes å være mer å anbefale, til å forbedre, utskifte eller tilsidesette det.

SEKSJON II: PROSEDYRE NÅR SOGNEPRESTER AVSKJEDIGES ELLER FORFLYTTES
KAPITTEL I: FREMGANGSMÅTE VED AVSKJEDIGELSE AV SOGNEPRESTER

Kan. 1740 – Når tjenesten til en sogneprest av en eller annen grunn – også utenom ved alvorlig skyld fra hans side – innebærer skade eller i det minste er resultatløs, kan han av diøcesanbiskopen avskjediges fra sognet.

Kan. 1741 – Det er særlig ut fra disse grunner at sognepresten rettmessig kan avskjediges fra sitt sogn:

 1. 1° handlemåte som påfører det kirkelige fellesskap alvorlig skade eller forstyrrelse;
 2. 2° udugelighet eller kronisk sykdom på sinn eller kropp som gjør sognepresten ute av stand til å utføre sitt oppdrag på nyttig vis;
 3. 3° tap av den gode anseelse hos rettskafne sognebarn med tyngde, eller aversjon mot sognepresten som ikke kan forventes snart å ville slutte;
 4. 4° alvorlig forsømmelse eller krenkelse av sogneoppgavene som varer ved, også etter advarsel;
 5. 5° dårlig forvaltning av timelige ting til alvorlig skade for Kirken og i den utstrekning noe annet botemiddel ikke kan anvendes på dette onde.

Kan. 1742

 1. §1. Dersom det ut fra den gjennomførte forberedende del av prosedyren er på det rene at en grunn omtalt i kan. 1740 er til stede, må biskopen diskutere forholdet med to sogneprester valgt ut fra en gruppe fast etablert for dette av presterådet etter forslag fra biskopen; dersom han derav betrakter det så at det vil komme til å bli avskjedigelse, må han faderlig anbefale sognepresten at han – for gyldighet med grunner og argumenter angitt – innen et tidsrom på 15 dager frasier seg sognet.
 2. §2. For sogneprester som er medlemmer av ordensinstitutt eller selskap for apostolisk liv, må forskriften i kan. 682, § 2, overholdes.

Kan. 1743 – Frasigelse fra sogneprestens side kan gjøres ikke alene kort og godt, men også betinget, dog utelukkende når dette av biskopen rettmessig kan aksepteres og i virkeligheten blir akseptert.

Kan. 1744

 1. §1. Dersom sognepresten ikke innenfor de i forveien fastsatte dager har svart, må biskopen gjenta innbydelsen idet han forlenger nyttetidsfristen til å svare.
 2. §2. Dersom det for biskopen er på det rene at sognepresten har mottatt den andre innbydelse, men ikke har svart selv om han ikke har vært tilbakeholdt av noen hindring, eller dersom sognepresten avviser frasigelse uten noen anførte avvisningsgrunner, utsteder biskopen avskjedigelsesdekret.

Kan. 1745 – Men dersom sognepresten bestrider den tilføyde grunn og begrunnelsene for denne, og dersom de av ham påberopte avvisningsgrunner for biskopen synes utilstrekkelig, må han – for gyldighet – handle slik:

 1. 1° han innbyr sognepresten til etter at han har sett på aktene, å sammenfatte sine motforestillinger i en skriftlig betenkning, ja, t.o.m. til å levere motbevis dersom han har slike;
 2. 2° deretter og etter at den forberedende del av prosedyren er fullført dersom situasjonen skulle gjøre det aktuelt, overveier han forholdet sammen med sogneprestene omtalt i kan. 1742, § 1, med mindre andre blir å utpeke fordi det er umulig for dem;
 3. 3° og til sist fastsetter han hvorvidt sognepresten blir å avskjedige eller ei, og han utsteder straks etter dekret om dette.

Kan. 1746 – Når sognepresten er avskjediget, må biskopen sørge for enten tilvisning av et annet embete dersom han er skikket til det, eller en pensjon ettersom situasjonen tilsier og omstendighetene tillater.

Kan. 1747

 1. §1. En avskjediget sogneprest skal avstå fra å utøve sogneprestoppdraget, så snart som mulig forlate prestegården tom og overlevere alt som tilhører sognet, til den som biskopen har overdratt sognet til.
 2. §2. Men dersom det handler om en syk sogneprest som ikke uten besvær kan forflyttes over fra prestgården til en annen bolig, bør biskopen overlate den til hans også eksklusive bruk så lenge dette behov varer.
 3. §3. Mens det pågår behandling av klage mot avskjedigelsen, kan biskopen ikke utnevne en ny sogneprest, men han bør midlertidig treffe tiltak ved en sogneadministrator.
KAPITTEL II: FREMGANGSMÅTE VED FORFLYTNING AV SOGNEPRESTER

Kan. 1748 – Dersom det beste for sjelene eller Kirkens behov eller nytte fordrer at en sogneprest forflyttes fra sitt sogn som han på nyttig vis styrer, til et annet sogn eller til et annet embete, må biskopen skriftlig foreslå denne forflytning for ham og anbefale ham å samtykke av kjærlighet til Gud og sjelene.

Kan. 1749 – Dersom sognepresten ikke har som intensjon å følge opp biskopens råd og anbefaling, må han skriftlig gjøre rede for begrunnelsen.

Kan. 1750 – Dersom det ikke er levert en begrunnelse som står i veien for det og biskopen vurderer det slik at han ikke bør gå tilbake på forslaget, må han sammen med to sogneprester valgt ut i samsvar med det som er bestemt i kan. 1742, § 1, overveie den begrunnelse som taler til gunst for og den som står i veien for forflytning; dersom han derav betrakter det så at forflytning bør gjennomføres, må han faderlig gjenta formaningen til sognepresten.

Kan. 1751

 1. §1. Dersom ennå når disse ting er gjennomført, både sognepresten vegrer seg og biskopen holder på at forflytningen må skje, utsteder han et forflytningsdekret der han fastsetter at sognet vil bli vakant etter at en forhåndsbestemt tid er utløpt.
 2. §2. Er denne tid passert uutnyttet, erklærer han sognet for vakant.

Kan. 1752 – I forflytningssaker må forskriftene i kanon 1747 anvendes, under overholdelse av kanonisk rimelighet og idet en har sjelenes frelse for øye som i Kirken alltid skal være den øverste lov.

 

av Mats Tande publisert 21.10.2022, sist endret 24.10.2023 - 14:38