Kirkeretten, innholdsfortegnelse

DEN KANONISKE LOVBOK


Innholdsfortegnelse

BOK I: GENERELLE BESTEMMELSER
     AVSNITT I: KIRKELIGE LOVER
     AVSNITT II: SEDVANE
     AVSNITT III: GENERALDEKRETER OG INSTRUKSJONER
     AVSNITT IV: ADMINISTRATIVE ENKELTHANDLINGER
       KAPITTEL I: FELLESBESTEMMELSER
       KAPITTEL II: ENKELTDEKRETER OG ENKELTPÅBUD
       KAPITTEL III: RESKRIPTER
       KAPITTEL IV: PRIVILEGIER
       KAPITTEL V: DISPENSASJONER
     AVSNITT V: STATUTTER OG ORDNINGER
     AVSNITT VI: FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER
       KAPITTEL I: FYSISKE PERSONERS KANONISKE STILLING
       KAPITTEL II: JURIDISKE PERSONER
     AVSNITT VII: JURIDISKE HANDLINGER
     AVSNITT VIII: STYRINGSMYNDIGHET
     AVSNITT IX: KIRKELIGE EMBETER
       KAPITTEL I: TILDELING AV KIRKELIG EMBETE
         Art. 1: FRI MEDDELELSE
         Art. 2: PRESENTASJON
         Art. 3: VALG
         Art. 4: POSTULERING
       KAPITTEL II: TAP AV KIRKELIG EMBETE
         Art. 1: FRASIGELSE
         Art. 2: FORFLYTNING
         Art. 3: AVSKJEDIGELSE
         Art. 4: AVSETTELSE
     AVSNITT X: HEVD OG FORELDELSE
     AVSNITT XI: TIDSBEREGNING

BOK II: GUDS FOLK
 DEL I: DE KRISTUSTROENDE
     AVSNITT I: ALLE KRISTUSTROENDES FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
     AVSNITT II: DE LEGE KRISTUSTROENDES FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
     AVSNITT III: DE GEISTLIGE TJENERE – KLERIKERNE
       KAPITTEL I: OPPLÆRING AV KLERIKERNE
       KAPITTEL II: KLERIKERNES INNRULLERING ELLER INKARDINASJON
       KAPITTEL III: KLERIKERNES FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
       KAPITTEL IV: TAP AV KLERIKERSTATUS
     AVSNITT IV: PERSONALPRELATURER
     AVSNITT V: FORENINGER AV KRISTUSTROENDE
       KAPITTEL I: FELLESBESTEMMELSER
       KAPITTEL II: OFFENTLIGE FORENINGER AV KRISTUSTROENDE
       KAPITTEL III: PRIVATE FORENINGER AV KRISTUSTROENDE
       KAPITTEL IV: SPESIALBESTEMMELSER FOR LEGMANNSFORENINGER
 DEL II: KIRKENS HIERARKISKE OPPBYGNING
   SEKSJON I: KIRKENS ØVERSTE MYNDIGHET
       KAPITTEL I: DEN ROMERSKE PAVE OG BISPEKOLLEGIET
         Art. 1: DEN ROMERSKE PAVE
         Art. 2: BISPEKOLLEGIET
       KAPITTEL II: BISPESYNODEN
       KAPITTEL III: DEN HELLIGE ROMERSKE KIRKES KARDINALER
       KAPITTEL IV: DEN ROMERSKE KURIE
       KAPITTEL V: DEN ROMERSKE PAVES SENDEMENN
   SEKSJON II: PARTIKULARKIRKENE OG DERES GRUPPERINGER
     AVSNITT I: PARTIKULARKIRKENE OG DEN ETABLERTE MYNDIGHET I DISSE
       KAPITTEL I: PARTIKULARKIRKENE
       KAPITTEL II: BISKOPENE
         Art. 1: BISKOPENE GENERELT
         Art. 2: DIØCESANBISKOPENE
         Art. 3: KOADJUTORBISKOPER OG HJELPEBISKOPER
       KAPITTEL III: SPERRET BISPESETE OG VAKANT BISPESETE
         Art. 1: SPERRET BISPESETE
         Art. 2: VAKANT BISPESETE
     AVSNITT II: PARTIKULARKIRKEGRUPPERINGER
       KAPITTEL I: KIRKEPROVINSER OG KIRKEREGIONER
       KAPITTEL II: METROPOLITTER
       KAPITTEL III: PARTIKULARKONSIL
       KAPITTEL IV: BISPEKONFERANSER
     AVSNITT III: DEN INTERNE ORGANISERING AV PARTIKULARKIRKENE
       KAPITTEL I: DIØCESANSYNODE
       KAPITTEL II: SENTRALADMINISTRASJONEN I ET BISPEDØMME
         Art. 1: GENERALVIKARER OG BISKOPPELIGE VIKARER
         Art. 2: KANSLER OG ANDRE NOTARER SAMT ARKIV
         Art. 3: FINANSRÅD OG ØKONOM
       KAPITTEL III: PRESTERÅD OG KONSULTORKOLLEGIUM
       KAPITTEL IV: KANNIKKAPITLER
       KAPITTEL V: PASTORALRÅD
       KAPITTEL VI: SOGN, SOGNEPRESTER OG KAPELLANER
       KAPITTEL VII: LANDVIKARER
       KAPITTEL VIII: KIRKEREKTORER OG KATEGORIALPRESTER
         Art. 1: KIRKEREKTORER
         Art. 2: KATEGORIALPRESTER
 DEL III: INSTITUTTER FOR GUDVIET LIV OG SELSKAPER FOR APOSTOLISK LIV
   SEKSJON I: INSTITUTTER FOR GUDVIET LIV
     AVSNITT I: FELLESBESTEMMELSER FOR ALLE INSTITUTTER FOR GUDVIET LIV
     AVSNITT II: ORDENSINSTITUTTENE
       KAPITTEL I: ORDENSHUS SAMT OPPRETTELSE OG NEDLEGGELSE AV SLIKE
       KAPITTEL II: STYRINGEN AV INSTITUTTENE
         Art. 1: SUPERIORENE OG RÅDENE
         Art. 2: KAPITLENE
         Art. 3: DE TIMELIGE VERDIER OG FORVALTNINGEN AV DISSE
       KAPITTEL III: KANDIDATOPPTAGELSE OG MEDLEMSOPPLÆRING
         Art. 1: OPPTAGELSE I NOVISIATET
         Art. 2: NOVISIATET OG OPPLÆRINGEN AV NOVISENE
         Art. 3: ORDENSPROFESS
         Art. 4: OPPLÆRING AV ORDENSFOLKENE
       KAPITTEL IV: FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER FOR INSTITUTTENE OG DERES MEDLEMMER
       KAPITTEL V: INSTITUTTENES APOSTOLAT
       KAPITTEL VI: MEDLEMMERS ADSKILLELSE FRA INSTITUTT
         Art. 1: OVERGANG TIL ANNET INSTITUTT
         Art. 2: UTTREDEN FRA INSTITUTT
         Art. 3: EKSKLUSJON AV MEDLEMMER
       KAPITTEL VII: ORDENSFOLK OPPHØYET TIL EPISKOPATET
       KAPITTEL VIII: KONFERANSER AV HØYERE SUPERIORER
     AVSNITT III: SEKULARINSTITUTTENE
   SEKSJON II: SELSKAPER FOR APOSTOLISK LIV

BOK III: KIRKENS LÆREOPPDRAG
     AVSNITT I: TJENESTEN MED GUDS ORD
       KAPITTEL I: PREKEN AV GUDS ORD
       KAPITTEL II: KATEKETISK OPPLÆRING
     AVSNITT II: KIRKENS MISJONSVIRKSOMHET
     AVSNITT III: KATOLSK OPPDRAGELSE
       KAPITTEL I: SKOLER
       KAPITTEL II: KATOLSKE UNIVERSITETER OG ANDRE INNRETNINGER FOR HØYERE STUDIER
       KAPITTEL III: KIRKELIGE UNIVERSITETER OG FAKULTETER
     AVSNITT IV: ULIKE MEDIER OG SPESIELT BØKER
     AVSNITT V: TROSBEKJENNELSE

BOK IV: KIRKENS HELLIGGJØRELSESOPPDRAG
 DEL I: SAKRAMENTENE
     AVSNITT I: DÅPEN
       KAPITTEL I: FEIRING AV DÅPEN
       KAPITTEL II: FORRETTENDE VED DÅPEN
       KAPITTEL III: BAPTISANDENE
       KAPITTEL IV: FADDERE
       KAPITTEL V: BEVIS PÅ OG INNFØRING AV MEDDELT DÅP
     AVSNITT II: KONFIRMASJONENS SAKRAMENT
       KAPITTEL I: FEIRING AV KONFIRMASJONEN
       KAPITTEL II: FORRETTENDE VED KONFIRMASJONEN
       KAPITTEL III: KONFIRMANTENE
       KAPITTEL IV: FADDERE
       KAPITTEL V: BEVIS PÅ OG INNFØRING AV MEDDELT KONFIRMASJON
     AVSNITT III: DEN HELLIGE EUKARISTI
       KAPITTEL I: EUKARISTIFEIRING
         Art. 1: FORRETTENDE VED DEN HELLIGE EUKARISTI
         Art. 2: DELTAGELSE VED DEN HELLIGE EUKARISTI
         Art. 3: RITER OG SEREMONIER VED EUKARISTIFEIRINGEN
         Art. 4: TID OG STED FOR FEIRING AV EUKARISTIEN
       KAPITTEL II: OPPBEVARING AV OG ÆRBØDIGHET FOR DEN HELLIGE EUKARISTI
       KAPITTEL III: STIPEND OFRET FOR FEIRING AV MESSE
     AVSNITT IV: BOTENS SAKRAMENT
       KAPITTEL I: FEIRING AV SAKRAMENTET
       KAPITTEL II: FORRETTENDE VED BOTENS SAKRAMENT
       KAPITTEL III: PØNITENTEN SELV
       KAPITTEL IV: AVLATER
     AVSNITT V: SYKESALVINGENS SAKRAMENT
       KAPITTEL I: FEIRING AV SAKRAMENTET
       KAPITTEL II: FORRETTENDE VED SYKESALVINGEN
       KAPITTEL III: DE SOM SYKESALVINGEN MEDDELES TIL
     AVSNITT VI: ORDINASJONEN
       KAPITTEL I: FEIRING AV OG FORRETTENDE VED ORDINASJONEN
       KAPITTEL II: ORDINANDENE
         Art. 1: KRAV TIL ORDINANDENE
         Art. 2: FORUTSETNINGER FOR ORDINASJON
         Art. 3: IRREGULARITETER OG ANDRE HINDRINGER
         Art. 4: PÅKREVDE DOKUMENTER OG KLARERING
       KAPITTEL III: INNFØRING AV OG ATTEST OM GJENNOMFØRT ORDINASJON
     AVSNITT VII: EKTESKAPET
       KAPITTEL I: PASTORAL OMSORG OG DET SOM SKAL SKJE FØR FEIRING AV EKTEVIGSEL
       KAPITTEL II: GYLDIGHETSHINDRINGER GENERELT
       KAPITTEL III: SPESIELLE GYLDIGHETSHINDRINGER
       KAPITTEL IV: EKTESKAPELIG KONSENSUS
       KAPITTEL V: FORM VED FEIRING AV EKTEVIGSEL
       KAPITTEL VI: BLANDEDE EKTESKAP
       KAPITTEL VII: FEIRING AV HEMMELIG EKTEVIGSEL
       KAPITTEL VIII: VIRKNINGER AV EKTEVIGSEL
       KAPITTEL IX: SEPARASJON AV EKTEFELLER
         Art. 1: OPPLØSNING AV EKTESKAPSBÅNDET
         Art. 2: SEPARASJON MED BIBEHOLD AV EKTESKAPSBÅNDET
       KAPITTEL X: GYLDIGGJØRING AV EKTESKAP
         Art. 1: SIMPEL GYLDIGGJØRING
         Art. 2: RADIKAL SANERING
 DEL II: ØVRIGE GUDSTJENSTLIGE HANDLINGER
     AVSNITT I: SAKRAMENTALIENE
     AVSNITT II: TIDEBØNNSLITURGIEN
     AVSNITT III: KIRKELIG GRAVFERD
       KAPITTEL I: FEIRING AV GRAVFERDEN
       KAPITTEL II: DE SOM BLIR Å INNVILGE ELLER Å NEKTE KIRKELIG GRAVFERD
     AVSNITT IV: DYRKELSE AV HELGENER, SAKRALE BILDER OG RELIKVIER
     AVSNITT V: VOTIVLØFTE OG ED
       KAPITTEL I: VOTIVLØFTE
       KAPITTEL II: ED
 DEL III: SAKRALE STEDER OG TIDER
     AVSNITT I: SAKRALE STEDER
       KAPITTEL I: KIRKER
       KAPITTEL II: KAPELL OG PRIVATE HUSKAPELL
       KAPITTEL III: HELLIGDOMMER
       KAPITTEL IV: ALTER
       KAPITTEL V: GRAVPLASSER
     AVSNITT II: SAKRALE TIDER
       KAPITTEL I: FESTDAGER
       KAPITTEL II: BOTSDAGER

BOK V: KIRKENS TIMELIGE VERDIER
     AVSNITT I: ERVERV AV VERDIER
     AVSNITT II: FORVALTNING AV VERDIENE
     AVSNITT III: KONTRAKTER, OG SÆRLIG AVHENDELSE
     AVSNITT IV: FROMME VILJESERKLÆRINGER GENERELT OG FROMME STIFTELSER

BOK VI: STRAFFESANKSJONER I KIRKEN
 DEL I: FORBRYTELSER OG STRAFFER GENERELT
     AVSNITT I: GENERELT OM AVSTRAFFELSE FOR FORBRYTELSER
     AVSNITT II: STRAFFELOV OG STRAFFETRUENDE PÅBUD
     AVSNITT III: SUBJEKTET HENFALLEN TIL STRAFFESANKSJONER
     AVSNITT IV: STRAFFENE OG ANDRE AVSTRAFFELSER
       KAPITTEL I: BANNSTRAFFENE
       KAPITTEL II: SONINGSSTRAFFENE
       KAPITTEL III: STRAFFESKÅNSELSMIDLER OG BØTER
     AVSNITT V: ANVENDELSE AV STRAFFENE
     AVSNITT VI: ETTERGIVELSE AV STRAFFER OG FORELDELSE MHT. MULIGHETEN TIL SØKSMÅL
 DEL II: ENKELTE FORBRYTELSER OG STRAFFENE OPPSTILT FOR DISSE
     AVSNITT I: FORBRYTELSER MOT TROEN OG KIRKENS ENHET
     AVSNITT II: FORBRYTELSER MOT KIRKELIG MYNDIGHET OG UTØVELSEN AV OPPDRAG
     AVSNITT III: FORBRYTELSER MOT SAKRAMENTENE
     AVSNITT IV: FORBRYTELSER MOT ENS GODE RYKTE OG FORBRYTELSE I FORM AV FALSKNERI
     AVSNITT V: FORBRYTELSER MOT SPESIELLE FORPLIKTELSER
     AVSNITT VI: FORBRYTELSER MOT MENNESKELIVET, DEN MENNESKELIGE VERDIGHET OG FRIHET
     AVSNITT VII: GENERALBESTEMMELSE

BOK VII: RETTERGANGER
 DEL I: RETTSBEHANDLINGER GENERELT
     AVSNITT I: KOMPETENT VERNETING
     AVSNITT II: DOMSTOLENES FORSKJELLIGE NIVÅ OG SÆRTREKK
       KAPITTEL I: DOMSTOL I FØRSTE INSTANS
         Art. 1: DOMMER
         Art. 2: FORHØRSDOMMERE OG SAKSUTREDERE
         Art. 3: PÅTALEANSVARLIG, BÅNDFORSVARER OG NOTAR
       KAPITTEL II: DOMSTOL I ANNEN INSTANS
       KAPITTEL III: DEN APOSTOLISKE STOLS DOMSTOLER
     AVSNITT III: RETTSDISIPLIN
       KAPITTEL I: OPPGAVEN SOM DOMMERE OG RETTSPERSONALE
       KAPITTEL II: REKKEFØLGE PÅ BEHANDLINGEN AV ULIKE TING
       KAPITTEL III: FRISTER OG UTSETTELSER
       KAPITTEL IV: RETTSSTED
       KAPITTEL V: PERSONER MED ADGANG TIL RETTSSALEN SAMT MÅTEN Å UTARBEIDE OG OPPBEVARE AKTER PÅ
     AVSNITT IV: PARTENE I EN SAK
       KAPITTEL I: SAKSØKER OG SAKSØKT PART
       KAPITTEL II: PROSESSFULLMEKTIGER VED RETTSSTRID OG ADVOKATER
     AVSNITT V: SØKSMÅL OG INNSIGELSER
       KAPITTEL I: SØKSMÅL OG INNSIGELSER GENERELT
       KAPITTEL II: SPESIELLE SØKSMÅL OG INNSIGELSER
 DEL II: TVISTEBEHANDLING
   SEKSJON I: ORDINÆR TVISTEBEHANDLING
     AVSNITT I: INNLEDNING AV SAK
       KAPITTEL I: STRIDSINNLEDENDE PROSESSKRIFT
       KAPITTEL II: STEVNING OG KUNGJØRING OM RETTSLIGE HANDLINGER
     AVSNITT II: STRIDSÅPNING
     AVSNITT III: DEN INSTANSINTERNE SAKSGANG UNDER RETTSSTRID
     AVSNITT IV: BEVIS
       KAPITTEL I: PARTENES UTSAGN
       KAPITTEL II: BEVIS VED DOKUMENTER
         Art. 1: DOKUMENTERS NATUR OG TROVERDIGHET
         Art. 2: FREMSKAFFELSE AV DOKUMENTENE
       KAPITTEL III: VITNER OG VITNEPROV
         Art. 1: HVEM SOM KAN VÆRE VITNER
         Art. 2: FØRING OG UTELUKKELSE AV VITNER
         Art. 3: VITNEAVHØR
         Art. 4: VITNESBYRDENES TROVERDIGHET
       KAPITTEL IV: SAKKYNDIGE
       KAPITTEL V: BEFARING OG RETTSLIG BESIKTIGELSE
       KAPITTEL VI: FORMODNINGER
     AVSNITT V: INNSKUTTE SAKER
       KAPITTEL I: PARTSUTEBLIVELSE
       KAPITTEL II: TREDJEMANNS INNTREDEN I SAK
     AVSNITT VI: UTLEGGELSE AV AKTENE, OVERGANG TIL KONKLUDERING I SAKEN OG DISKUSJON AV SAKEN
     AVSNITT VII: DOMMERENS AVSIGELSER
     AVSNITT VIII: ANGREP PÅ DOM
       KAPITTEL I: NULLITETSKJÆREMÅL MOT DOM
       KAPITTEL II: ANKE
     AVSNITT IX: RETTSKRAFT OG OPPREISNING I TIDLIGERE RETTSTILSTAND
       KAPITTEL I: RETTSKRAFT
       KAPITTEL II: OPPREISNING I TIDLIGERE RETTSTILSTAND
     AVSNITT X: SAKSOMKOSTNINGER OG FRI RETTSHJELP
     AVSNITT XI: FULLBYRDELSE AV DOM
   SEKSJON II: MUNTLIG TVISTEPROSESS
 DEL III: VISSE SPESIALPROSESSER
     AVSNITT I: EKTESKAPSPROSESSER
       KAPITTEL I: SAKER FOR Å FÅ ERKLÆRT EKTESKAP FOR NULLITET
         Art. 1: KOMPETENT VERNETING OG DOMSTOLER
         Art. 2: RETTEN TIL Å ANGRIPE EKTESKAP
         Art. 3: INNLEDNING AV SAK OG SAKSFORBEREDELSE
         Art. 4: DOM, SAMT ANGREP PÅ OG FULLBYRDELSE AV DENNE
         Art. 5: KORTERE EKTESKAPSPROSESS FOR BISKOPEN
         Art. 6: RENT DOKUMENTBASERT PROSESS
         Art. 7: GENERELLE BESTEMMELSER
       KAPITTEL II: SAKER OM SEPARASJON AV EKTEFELLER
       KAPITTEL III: PROSESS FOR Å FÅ DISPENSASJON FRA BEFESTET, MEN IKKE FULLBYRDET EKTESKAP
       KAPITTEL IV: PROSESS MHT. EKTEFELLES FORMODEDE DØD
     AVSNITT II: SAKER FOR Å FÅ ERKLÆR GEISTLIG ORDINASJON FOR NULLITET
     AVSNITT III: MÅTER FOR Å UNNGÅ RETTSBEHANDLING
 DEL IV: STRAFFEPROSESS
       KAPITTEL I: FORUTGÅENDE ETTERFORSKNING
       KAPITTEL II: RETTERGANGENS FREMDRIFT
       KAPITTEL III: SØKSMÅL FOR Å FÅ SKADER REPARERT
 DEL V: PROSEDERINGSFORM VED FORVALTNINGSMESSIGE KLAGER OG NÅR SOGNEPRESTER AVSKJEDIGES ELLER FORFLYTTES
   SEKSJON I: KLAGE MOT ADMINISTRATIVE DEKRETER
   SEKSJON II: PROSEDYRE NÅR SOGNEPRESTER AVSKJEDIGES ELLER FORFLYTTES
       KAPITTEL I: FREMGANGSMÅTE VED AVSKJEDIGELSE AV SOGNEPRESTER
       KAPITTEL II: FREMGANGSMÅTE VED FORFLYTNING AV SOGNEPRESTER

 

av Mats Tande publisert 21.10.2022, sist endret 14.08.2023 - 01:39