"Lumen Gentium"

Dogmatisk konstitusjon «De Ecclesia» («Kirken»)

Paul, biskop, Guds tjeneres tjener, sammen med konsilfedrene til evig erindring.

Denne dogmatiske konstitusjon er blitt godkjent av konsilfedrene i sin helhet såvel som i sine enkelte punkter. Og Vi, i kraft av den apostoliske myndighet som er Oss overlevert fra Kristus, bifaller, lovfester og fastlegger den, sammen med de ærverdige fedre, i Den Hellige Ånd. Og det som således gjennom kirkemøtet er blitt bestemt, befaler Vi skal tre i kraft, til Guds ære.

Roma, ved St. Peter, den 21. november 1964

Paulus VI, den katolske kirkes biskop med konsilfedrenes underskrifter.

(Overskriftene som innleder hver nye paragraf i teksten, hører ikke med til den offisielle tekst. De er tilføyet for å hjelpe leseren til å følge tankegangen i konstitusjonen.)


Innledning
 
Kapittel 1: Kirkens mysterium
Innledning
Guds plan om frelse for alle
Sønnens misjon og oppgave
Den Hellige Ånd helliggjør Kirken
Guds rike
Ulike bilder på Kirken
Kirken som Kristi mystiske legeme
Kirken er samtidig synlig og åndelig
Kapittel 2: Guds folk
Den nye pakt og det nye folk
Det alminnelige prestedømme
Det alminnelige prestedømme virksomt i sakramentene
Troens instinkt og åndsgavene i det kristne folk
Det ene Guds folks universalitet, dvs. katolisitet
De katolske kristne
Kirkens forhold til de ikke-katolske kristne
De ikke-kristne
Kirken er av natur misjonerende
Kapittel 3: Om Kirkens hierarkiske struktur i sin alminnelighet og biskopene i særdeleshet
Innledning
Apostelkollegiets grunnleggelse
Biskopene er apostlenes etterfølgere
Bispevielsens sakramentale karakter
Biskopkollegiet og dets hode
Biskopenes innbyrdes forhold i kollegiet
Den biskoppelige tjeneste
Biskopens læreembede
Biskopenes presteembede
Biskopenes hyrdeembede
Prestene og deres forhold til biskopene, prestekollegiet og det kristne folk
Diakonene
Kapittel 4: Legfolket
Innledning
Hva konsilet mener med legfolk
Legfolkets verdighet som medlemmer av Guds folk
Legfolkets liv i frelsens og apostolatets tjeneste
Legfolkets andel i det alminnelige prestedømme og den kristne kultus
Legfolkets andel i Kristi profetiske embede og i det kristne vitnesbyrd
Legfolkets andel i den kongelige tjeneste
Legfolkets forhold til hierarkiet
Konklusjon
Kapittel 5: Om at alle er kalt til hellighet i Kirken
Innledning
Om at alle er kalt til hellighet
Den ene hellighet utøves på mangfoldige måter
Veier og midler til helligheten
Kapittel 6: Om ordensfolk
De evangeliske råd som livsregel i Kirken
Ordenslivets natur og betydning i Kirken
Under Kirkens autoritet
Innvielsen til Gud ved de evangeliske råd
Konklusjon
Det kristne kalls eskatologiske karakter
Den himmelske kirkes forening med den jordiske
Den jordiske kirkes forening med den himmelske
Pastorale forordninger
Kapittel 7: Den jordiske kirkes eskatologiske karakter og dens forening med den himmelske
Det kristne kalls eskatologiske karakter
Den himmelske kirkes forening med den jordiske
Den jordiske kirkes forening med den himmelske
Pastorale forordninger
Kapittel 8: Den salige jomfru Maria, Guds mor, i Kristi og Kirkens mysterium
I. Innledning
Jomfru Maria i Kristi mysterium
Jomfru Maria og Kirken
Konsilets hensikt med dette kapitel
II. Jomfru Marias funksjon i frelsesordningen
Messias' mor i Det gamle testamente
Marias bebudelse
Jomfru Maria og Jesusbarnet
Jomfru Maria under Jesu offentlige virke
Jomfru Maria etter Jesu himmelfart
III. Jomfru Maria og Kirken
Maria og den ene Formidler
Herrens tjenerinne
Maria, vår mor
Maria, forbilde på Kirken både som jomfru og som mor
Kirken som jomfru og mor
Maria, forbilde for det kristne liv
IV. Mariadyrkelsen i Kirken
Mariadyrkelsens natur og grunnlag
Om den rette forkynnelse og dyrkelse av Maria
V. Maria, tegn på sikkert håp og fortrøstning for Guds landflyktige folk
Maria, tegn på vårt sikre håp
Bønn om Marias forbønn
Tillegg

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18