Status for overgrepssaker i Kirken i Danmark og behandlingen av disse

I likhet med situasjonen i Norge, har danske medier de siste ukene vært fylt av nyheter relatert til overgrepssaker i Den katolske kirke. Katolsk.no bringer her utdrag fra en artikkel som kommer i Katolsk Orientering nummer 8-2010. Artikkelen gir en oversikt over status og et bilde av det danske bispedømmets respons på situasjonen. Den er signert bispedømmets informasjonssjef og gjengis med tillatelse.

Som det flere gange er blevet nævnt, bl.a. her i Katolsk Orientering, har bispedømmet i halvandet år haft et beredskab, der skal håndtere tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte i bispedømmet. Selv om det fremgår af beredskabsplanen, har Kirken ikke været god nok til i medierne at formidle, at dette beredskab ikke er tænkt som en erstatning for politimæssig indgriben og efterforskning. I planen står nemlig tydeligt, at sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive anmeldt. Beredskabet har udelukkende til formål at behandle eventuelle henvendelser på en professionel og korrekt måde, hvilket - som bekendt - er blevet anfægtet i medierne. Dette har siden fra offentlighedens side afstedkommet ønsket om en uvildig undersøgelse og behandling af de foreliggende overgrebssager og -anmeldelser.

En række konkrete tiltag

Da biskop Kozon i et interview til Kristeligt Dagblad den 16. marts blev spurgt om omfanget af overgreb i bispedømmet, var svaret at han havde kendskab til "4-5 sager", alle af ældre dato. Efter en massiv omtale i medierne af det, der blev tolket som om biskoppen ikke ville anmelde disse sager, affødte en voldsom reaktion i offentligheden og på den baggrund opfordrede Kirken folk, der havde været udsat for overgreb eller havde kendskab til, at andre var blevet udsat for overgreb af kirkelige medarbejdere, til at stå frem. Det har nu resulteret, at 16 anmeldelser er kommet til - de fleste har henvendt sig til Kirkens fagetiske råd, mens nogle få har valgt at stået frem anonymt i dagspressen eller har indgivet anmeldelse direkte til det lokale politi. De fleste af disse anmeldelser berører forhold, der ligger mindst tyve år tilbage i tiden, mens tre anklager retter sig mod to præster, der stadig er aktive i bispedømmet.

Efter at have konsulteret Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen og Københavns politidirektør Johan Reimann, valgte biskop Kozon i starten af april at overgive sagerne til politiet med henblik på en udredning af eventuelle skyldsspørgsmål. Og på anbefaling fra Børnerådet har bispedømmet efter at kontaktet Advokatsamfundet nu taget initiativ til en uvildig advokatundersøgelse af alle kendte overgrebssager i bispedømmet. Denne undersøgelse, som ledes af advokat Lars Kjeldsen, vil på sigt munde ud i en offentlig rapport.

Endelig har debatten om overgrebene i bispedømmet resulteret i, at Social- og Justitsministeriet nu har nedsat et såkaldt "task-force" gruppe, som dels skal rådgive Den katolske Kirke om hvordan den kan forbedre sit eksisterende beredskab, dels hvordan procedurerne for anmeldelse og håndtering af overgreb på børn og unge i samfundet generelt kan styrkes. Et af resultaterne af dette arbejde bliver desuden etableringen af en hotline-telefonrådgivning, hvor personer vil kunne henvende sig anonymt.

Fremadrettede initiativer

I forlængelse af drøftelserne med Børnerådet og politidirektøren, er begge parter blevet præsenteret for bispedømmets beredskabsplan, som de finder "ganske fornuftig" og begge er kommet med forslag til optimering af planen. Disse vil i den kommende tid blive indarbejdet i den nuværende plan.

"Det er i mange henseender op til Kirkens ledelse at genskabe den brudte tillid til Kirken ved i videst muligt omfang at bearbejde fortidens hændelser, hjælpe ofrene og gøre alt, hvad der er muligt for at hindre nye overgreb", skrev biskop Kozon i sit brev til katolikkerne i bispedømmet den 27. marts, og har siden sat handling bag ordene.

På biskoppens eget initiativ, og for at vise velvillighed overfor et ønske, der har været rejst i offentligheden, indhenter bispedømmet nu børneattester på samtlige præster, selv om kun er lovpligtigt at indhente disse attester for præster, der har fået ansættelse i bispedømmet siden 2005.

I rækken af fremadrettede tiltag, der nu er sat i værk, har man på bispedømmets officielle hjemmeside, samlet al information om beredskabet, kontaktadresse til det fagetiske råd og anden relevant information m.m. under menupunktet "Børns sikkerhed". Her vil man bl.a. løbende kunne holde sig orienteret om nye forebyggende tiltag, som tænkes planlagt i den kommende tid - alle initiativer, som har børn og unges sikkerhed i centrum.

-Niels Messerschmidt

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. april 2010)

av Webmaster publisert 29.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59