Paven i Tyskland: en oppsummering

Forelesning

– Kirken i Tyskland er meget godt organisert. Men bak apparatet: Finnes det også en tilsvarende åndelig styrke – styrken ved troen på en levende Gud? Vi må ærlig innrømme at vi har mer enn nok med hensyn til det organisatoriske, men ikke nok av det åndelige. Jeg vil legge til: Den virkelige krisen Kirken står overfor i den vestlige verden, er en troskrise. Finner vi ikke en genuin måte å fornye vår tro på, vil alle strukturelle reformer være fånyttes.

(Benedikt XVI under møte med katolske legfolk i Freiburg, 24. september 2011)

En tysk rundreise

Pave Benedikt XVI har akkurat avsluttet sin 21. utenlandsreise, denne gang til Tyskland den 22.-25 september. Dette var pavens tredje besøk til sitt hjemland, men det første offisielle statsbesøk. I reformasjonens hjemland har både protestanter og katolikker uttrykt mer eller mindre realistiske forhåpninger til konkrete resultater fra besøket – alt etter eget ståsted. Kirken i Tyskland var i fjor vitne til en 50 % økning i antall utmeldelser, fra 124 000 i 2009 til 181 000 i 2010. Flere katolske grupperinger har i tillegg krevd strukturelle og læremessige reformer i forkant av besøket. Ved sin ankomst sa paven derimot at han "først og fremst er kommet for å møte mennesker og snakke om Gud".

Og snakke, det gjorde han. I løpet av fire dager holdt den 84 år gamle Benedikt XVI utrolige 18 taler. En gjenoppdagelse av det radikale kristne budskap og spørsmålet om Gud – både i offentligheten og den personlige tro – skulle bli gjengangere i Benedikt XVIs budskap til det tyske folk. Her følger noen av høydepunktene.

Berlin
I løpet av de første 24 timer i landets hovedstad møtte han blant annet representanter fra Tysklands jødiske trossamfunn – hvor paven igjen fastslo at Kirken kjenner "en stor nærhet til det jødiske folk" – samt tyske muslimer, hvor paven fremhevet viktigheten av religionsfrihet og de felles verdier som deles av kristne og muslimer. Her så han også fremover mot det interreligiøse møtet i Assisi i oktober, og presiserte at troende har et spesielt ansvar for å bygge en bedre verden, samt behovet for "å vokse i dialog og gjensidig aktelse".

Torsdag kveld var det klart for den store utendørsmessen på Olympastadion med over 75 000 troende, hvor Den hellige far blant annet etterlyste en bedre forståelse av Kirkens vesen - hun må gå dypere enn de dagsaktuelle kontroversielle temaer.

Mye "hype" for ingenting?
Tradisjonen tro ved pavelige besøk arrangeres det også protester. Da venstreradikale kvelden før ankomsten tilgriset nuntiaturet i Berlin, fryktet man naturlig nok det verste. Den tyske mediedekning i forkant av besøket var også svært omfattende, og størst oppmerksomhet fikk torsdagens demonstrasjon i Berlin, arrangert av en slags ad hoc paraplygruppe som samlet seg under parolen "Keine Macht den Dogmen" (Ingen makt til dogmene). Rundt 9000 møtte opp på demonstrasjonen, et betydelig lavere antall enn de først estimerte 20-30 000.

Rundt 100 av 700 medlemmer av Bundestag boikottet også pavens tale torsdag – men setene ble allikevel fylt opp av tidligere medlemmer.

Frykten for politisk innblanding i interne tyske anliggender ble allikevel brakt til skamme, siden pavens tale – som blant annet tok for seg politikeres plikt til å søke rettferdighet fremfor egen karriere – var langt mer filosofisk enn politisk, og han ble ved flere anledninger avbrutt av stående applaus.

Benedikts "fingerspitzengefuhl" ble også lagt merke til av tyske medier. Frankfurter Algmaine Zeitung omtalte pavens opptreden i Bundestag som århundrets tale, mens Deutsche Welle roste talen og stilte samtidig spørsmålet: Var all "hypen" for ingenting?

Happeningen bød forøvrig også på et aldri så lite komisk innslag, da presidenten i Bundestag ved et uhell tråkket på pavens cassock.

Erfurt og Freiburg
I Freiburg hadde Benedikt et privat møte med fem ofre for seksuelle overgrep. Paven hadde tidligere på flyet til Tyskland uttrykt forståelse for de som har valgt å forlate Kirken grunnet overgrepsskandalene. Han ba allikevel legfolk om å bekjempe denne typen kriminalitet "fra innsiden".

Ett av høydepunktene i det tettpakkede programmet var det økumeniske møtet i Erfurt med tyske protestanter, i byens tidligere augustinerkloster hvor Martin Luther bodde og underviste.

– Gud blir i økende grad drevet bort fra samfunnet [...] Er vi ment å skulle gi etter for sekulariseringspresset og bli moderne ved å utvanne troen? spurte paven, som også advarte mot en form for økumenikk som gjennom kompromisser forsøker å finne frem til et minste felles multiplum. Den beste form for kristent trosvitnesbyrd er derimot å på en fryktløs måte spre evangeliet til et samfunn som viser mer og mer likegyldighet overfor troen, sa paven.

Utfordret legfolket
Da den salige John Henry Newman en gang ble spurt "hvem er legfolket?", svarte han tørt: Vel, Kirken ville sett ganske tåpelig ut uten dem. Men det er ikke antallet det kommer an på, men innholdet – jamfør pavens tidligere uttalelser om Kirken i Europa som en "kreativ minoritet".

Å bli mindre i antall betyr ikke nødvendigvis at man blir svakere, men derimot at hver og en må stille seg noen grunnleggende spørsmål om sitt personlige gudsforhold, men også om forholdet til Kirken, fremhevet Den hellige far da han søndag kveld feiret avslutningsmessen i Freiburg. Kirken i Tyskland kan fremdeles være "en velsignelse for hele den globale Kirke", sa paven, dersom hun "forblir trofast i enhet med Peters etterfølger og Apostlene".

En frimodig pave Benedikt brukte søndagens tekstlesning til å aktualisere Jesu ord om tolloppkreverne og skjøgene:

– Agnostikere, som konstant utfordres av spørsmålet om Gud, og de som lengter etter et rent hjerte, men lider grunnet våre synder, er nærmere Gud enn de troende hvis trosliv er ‘rutine’ og som ser på Kirken som en ren institusjon – uten å la sine hjerter berøres av troen, sa pave Benedikt til de over 100 000 fremmøtte. 

Da han senere møtte et utvalg av legfolk fra ulike sammenhenger, sa Benedikt at Kirken må frigjøre seg fra "sin verdslighet", og at hun gjennom frigjøringen fra "materielle og politiske byrder" igjen – på en troverdig måte – kan spre evangeliet til verden.

 Alle taler finnes på Vatikanets eget nettsted.

Romereports.com har tradisjonen tro laget en videokavalkade som oppsummerer reisen, og fr. Robert Barron har også laget sin kommentarvideo