Undersøkelse av rutiner for medlemsregistrering

Praksis for registrering i Oslo katolske bispedømme – 
En kirkerettslig og etisk undersøkelse

Som dere alle er kjent med, er det blitt stilt alvorlige spørsmål ved våre registreringsrutiner fra 2010 til 2014.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt om en grundig redegjørelse for tidligere praksis og har besøkt oss for å se hvorledes rutinene ivaretas nå, og vil senere ta stilling til om vårt arbeide for å rette opp registeret er tilfredsstillende. De vil foreta sin endelige vurdering ut fra "Lov om trudomssamfunn og ymist anna" og gjeldende forskrifter om registrering.

Internt har vi imidlertid også et behov for en kritisk gjennomgang av vår praksis ut fra en kirkerettslig og etisk vurdering.

Pastor Paul Gargaro, som er tilknyttet Det skotske tribunal, har påtatt seg å lede dette arbeidet, og kommer til å oppholde seg i Oslo fra den 23. til den 27. februar. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at han ikke har noen tidligere tilknytning til dette bispedømme, til tribunalet her, til meg eller noen av våre prester. Til sin vurdering av opplysninger og samtaler vil han få bistand av en registreringskyndig fra Kirkerådet (Den norske kirke) og en katolsk moralteolog som begge er uhildet i forhold til OKB. Deres navn vil blir gjort kjent senere.

Jeg ber dem som har synspunkter på registreringsproblematikken ta direkte kontakt med p. Gargaro () for en avtale. Det vil fra hans synspunkt være en hjelp om dere kan antyde hva dere ønsker ta opp med ham på engelsk. Han vil foreslå tidspunkt og sted for samtale. Disse vil ikke finne sted i Akersveien.

Vennlig hilsen,
+Bernt I. Eidsvig
Biskop av Oslo og apostolisk adminstrator av Trondheim