Vatikanet: Full avlat til troende under den nåværende pandemien

NTB_yQ-E28X51f4.jpg

AVLAT: Avlat gis til alle de som under denne pandemien ber for at den skal ta slutt, ber for dem som lider og ber for dem som Herren har kalt til seg. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini/NTB Scanpix.

 

Troende som er smittet av koronaviruset, helsepersonell, familiemedlemmer og alle de som på noen måte evner, innbefattet gjennom bønn, å dra omsorg for de rammede, gis nå en særlig avlat.

 

Avlatsbestemmelsen ble annonsert i et dekret sendt ut av Den Apostoliske Pønitentiar kardinal Mauro Piacenza 20. mars 2020. Dokumentet kommer Skjermbilde 2020-03-25 kl. 14.18.40.pngsom svar på pastorale, åndelige og sakramentale bekymringer for dem som er berørt av pandemien. 

 

«For at alle de som lider på grunn av koronaviruset skal, nettopp i lidelsens mysterium, kunne gjenoppdage «Kristi forløsende lidelse» (ibid., 30), gir denne apostoliske pønitentiarius, ex auctoritate Summi Pontificis avlat i overensstemmelse med de under følgende bestemmelser. Den gjør det idet den har tillit til Herren Kristi ord og i troens ånd tar i betraktning at den pågående epidemien leves i en ånd av personlig omvendelse.», skriver kardinal Mauro Piacenza. 

 

 

 Kardinal Mauro Piacenza er leder for Det apostoliske Pønitentiari 
(også kalt Den apostoliske skriftemålsdomstolen) som er en av domstolene i Den romerske kurie.

 
Hvem kan få avlat?

Fullkommen avlat gis til troende som lider av koronaviruset, som er underlagt karantene av helsemyndighetene, enten på sykehuset eller i hjemmet. Den gis også, under samme vilkår, til helsepersonell, familiemedlemmer og omsorgspersoner, og til alle de som under denne pandemien ber for at den skal ta slutt, ber for dem som lider og ber for dem som Herren har kalt til seg.

 

Hva må man gjøre for å få avlat?

De syke og deres omsorgspersoner blir bedt om å forene seg åndelig, der det er mulig gjennom medier, til feiringen av messen, rosenkransen, korsveien eller andre former for hengivenhet. Hvis dette ikke er mulig, blir man bedt om å resitere trosbekjennelsen, Herrens bønn og be om Den salige Jomfru Marias forbønn, samt frembærer denne prøvelsen i en ånd av troen på Gud og i nestekjærlighet til sine brødre og søstre, med vilje til å oppfylle de vanlige betingelsene (skriftemålets sakrament, eukaristisk kommunion og bønn i den Hellige Fars intensjoner), så snart som mulig.

Alle andre – de som ber for de dødes sjeler, de som lider og ber om en slutt på pandemien – blir bedt, der det er mulig, om å oppsøke en kirke og be foran sakramentet i tabernakelet eller delta i eukaristisk tilbedelse. Alternativt kan man lese i Bibelen i minst en halv time, resitere rosenkransen eller be korsveien. Resitering av bønner og lesing av Bibelen gjøres uten å forlate hjemmet, og derfor i full overensstemmelse med reglene for å motvirke spredning av smitte.

 

Hva med de som ikke kan motta sykesalvingens sakrament ? 

Kirken ber for dem som befinner seg i en situasjon hvor de ikke kan motta sykesalvingens sakrament og viaticum, idet hun i kraft av de helliges samfunn betror hver og en til den guddommelige miskunn og gir de troende fullkommen avlat i dødens stund, forutsatt at de er tilbørlig innstilt og har fremsagt noen bønner i løpet av livet (i dette tilfellet gjør Kirken selv opp for de tre normalt påkrevde betingelser). For å oppnå denne avlaten anbefales det å bruke et krusifiks eller et kors (jf. Enchiridion indulgentiarum, nr. 12).

 

«De som nærmer seg botens sakrament, oppnår av Guds miskunn tilgivelse for den krenkelse de har gjort seg skyldig i mot Ham, og samtidig forlikes de med Kirken, som de har såret ved sin synd, og som arbeider for deres omvendelse ved sin kjærlighet, sitt eksempel og sin bønn.»

Katakismen 1422 (980).

 

Kirkene holder åpent

Selv om vi ikke kan forenes i kirken til messeofferet, holder kirkene der det er mulig, ut ifra helsemyndighetenes bestemmelser, dørene åpne. Ta kontakt med din lokale menighet for å få vite hvordan forholdene er der du bor, og om det er muligheter for å gå til skrifte.

Følg også med på helsemyndighetenes bestemmelser for hvordan man skal omgås andre i denne krisetiden. Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronaviruset på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt.

 

Fakta avlat

  • Hver synd er et lovbrudd mot Gud, som bringer straff over den som synder. Denne straffen er ikke «en form for hevn Gud tar over synderen, utenfra, men noe som følger av selve syndens natur».
  • Evangeliene lærer oss at Jesus døde for våre synder, og gjennom kirkens sakramentale liv kan vi motta tilgivelse – ingen synd er så stor at Gud ikke kan tilgi den.
  • Fortjenesten Kristus vant gjennom sitt liv, sin død, og sin oppstandelse er uendelig. Gjennom å dele denne fortjenesten, som medlemmer av Kirken, blir den straffen vi har fortjent gjennom våre synder forlatt, ikke gjennom vår egen innsats, men simpelthen som en gave fra Gud. Slike gaver blir kalt avlat.
  • Avlat er ettergivelse overfor Gud av timelig straff for synder hvor skylden allerede er slettet ut, ettergivelse som den troende med den rette innstilling kan oppnå på visse betingelser gjennom en handling fra Kirkens side som, i egenskap av gjenløsningens forvalter, fordeler og ved sin myndighet anvender den skatt av godtgjørelser Kristus og de hellige har vunnet.
  • Avlat er delvis eller fullstendig, alt etter som den helt eller delvis fritar for den timelige straff som skal sones for synd. 
  • For å oppnå avlat må vi ha intensjon om å få det, og vi må framsi spesifikke bønner, eller utføre spesifikke gode gjerninger som Kirken har tillagt en avlat

 

 

Les mer:

 

Koronabønn.jpeg