Statutter for presterådet i Tromsø Stift

Art. 1 - Presterådet i Tromsø stift er etablert i samsvar med biskop Berislav Grgic dekret 7. april 2009.

Art. 2 - Presterådet representerer prestene i Tromsø stift som biskopens senat. I samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett, tilligger det presterådet å hjelpe biskopen i bispedømmestyringen - for så mye som overhodet mulig å fremme det pastoralt beste for det stykke Guds folk som er ham overdratt.

Art. 3 - Medlem av presterådet er enhver prest som er bosatt og gjør kirkelige tjeneste i stiftet (jf. Den nordiske bispekonferanses beslutning i september 1984, prot. I/84, 2.1.4, om at alle prester kan være medlem av rådet).

Art. 4 -

  • § 1. Det holdes ordinært møte i presterådet to ganger i året.
  • § 2. Det tilkommer biskopen å innkalle til møtet.
  • § 3. Alle prester i stiftet kan fritt fremme ønskemål til sakslisten som biskopen fremlegger utkast til helst i god tid før møtet, men i det miste ved møtets begynnelse.
  • § 4. Rådet uttaler seg om alle spørsmål biskopen forelegger.
  • § 5. Alle prester får tilsendt møtereferatet.
  • § 6. Offentliggjøring i samsvar med CIC, kan. 500, § 3, hører dog inn under biskopen.

Art. 5 -

  • § 1. Biskopen presiderer i presterådet.
  • § 2. Ved begynnelsen av hvert møte i presterådet kan biskopen på forslag fra rådet oppnevne et av dets medlemmer til referent og som etter møtet i nødvendig utstrekning også fungerer som dets sekretær. Medmindre han måtte tre ut av rådet, forblir han i sine oppdrag inntil neste oppnevnelse.

Art. 6 - Utgiftene i forbindelse med presterådets drift dekkes av stiftet.

Art. 7 - Bare biskopen kan oppløse et regulært konstituert presteråd og foreta nyetablering.

Art. 8 - Endring av disse statutter - som jo trenger biskopens approbasjon - vedtas av presterådet med to tredjedels flertall.

Vedtatt av konsultorkollegiet under møte 7. april 2009.

P. Wojciech Egiert MSF - konsultor
P. Marek Chelminiak MSF - konsultor
Msgr. Torbjørn Olsen - konsultor
P. Marek Michalski MSF - konsultor
P. Miroslaw Ksiazek MSF - konsultor

Statuttene approberes herved.
Tromsø, 7. april 2009.
+ Berislav Grgic

Ågot Kermit
Kansellist

L.S.

av Webmaster publisert 06.05.2009, sist endret 28.06.2021 - 21:05