Økumenikk - Kirkens og de kristnes enhet

Pave Johannes Paul II i Athen Kirken er et sakrament, gitt til verden som et tegn og et redskap for alle menneskers enhet med Gud. Derfor er ikke Kirken lukket inne i seg selv, men er i sitt vesen alltid åpen for misjon og økumenisk streben mot enhet. Etter Det andre vatikankonsil har katolske kristne blitt mer bevisst at Den Hellige Ånd også bruker andre kirkesamfunn for å frembringe nådens liv. Samtidig sier konsildokumentene at Kristus skjenket Kirkens enhet og den nye pakts rikdommer til apostelkollegiet med Peter som leder, og at denne enheten og fylden finnes i Den katolske kirke med Peters etterfølger og biskopene i kommunion med ham. Denne Kirken er den universelle hjelp til frelse, og her finnes fylden av Guds gaver. Visst finnes det elementer av denne fylden, av hellighet og sannhet, også utenfor Kirkens struktur. Disse elementene er gaver som også tilhører Kristi Kirke, og som derfor har en indre dynamikk som drar mot full enhet. Vi tror altså at det i Den Hellige Ånd allerede finnes en ufullstendig enhet mellom alle kristne, og økumenikken retter seg mot å la denne vokse mot full enhet i sannhet og kjærlighet.

"Omsorgen for gjenopprettelse av enheten deles av hele Kirken,
både legfolk og hyrder.
Men man må være seg bevisst
at arbeidet for å forsone alle kristne
i den ene og udelte Kristi Kirkes enhet
overgår menneskets krefter og evner.
Derfor setter vi alt vårt håp til Kristi bønn for Kirken,
til Faderens kjærlighet til oss og Den Hellige Ånds kraft."

Den katolske kirkes katekisme (822)                                         

BILDE: Pave Johannes Paul II og den gresk-ortodokse patriark i Athen 2006.

 Les ARTIKLER om Den katolske kirkes forhold til andre Kirker og kirkesamfunn.

Se en side med DOKUMENTER om Den katolske kirkes forhold til andre Kirker og kirkesamfunn.

 Se også en nyhetskategori om rettferdiggjørelseslæren.