Den hellige Leonid av Optina (1768-1841)

Minnedag: 11. oktober

Den hellige Leonid av Optina (1768-1841)

Den hellige Leonid (ru: Леонид) ble født som Leo Nagolkin (ru: Lev; Лев) i 1768 i byen Karatsjov i Brjansk oblast i det sentrale Russland. Fra 1784 arbeidet den sekstenårige Leo for en kjøpmann og foretok lange og hyppige reiser for sin arbeidsgiver. Han møtte alle slags mennesker fra alle samfunnsklasser, og denne erfaringen hjalp ham senere i livet når besøkende av ulik bakgrunn skulle komme til ham for åndelig veiledning.

I 1794 trådte Leo for første gang inn i klosteret Optina i Kaluga, men han ble bare værende i to år. Deretter dro han til klosteret Beloberezjskij (Белобережский) nær Orjol, hvor Athos-munken Basilios (Kisjkin) var hegumen (abbed). Han ga Leo tonsuren som munk i 1798 og ga ham det nye navnet Leonid. I desember samme år ble Leonid først ordinert til diakon og deretter til prest. Leonid var et eksempel for andre i den måten han utførte sine plikter, og dette tiltrakk seg hans overordnedes oppmerksomhet. I 1801, etter bare fem år i Beloberezjskij, utnevnte biskop Dorotheos av Orlov og Svensk ham til å etterfølge Basilios som hegumen.

Før han tok opp sitt nye embete tilbrakte Leonid en tid i klosteret Tsjolnsk (чолнск), hvor han møtte skjemamunken Theodor, en disippel av den hellige Paisius Velitsjkovskij (1722-94). Theodor, som var rundt ti år eldre enn Leonid, var også fra Karatsjov. Under hans veiledning lærte Leonid mye om åndelige kamper og om hvordan oppnå Den Hellige Ånds nåde. Theodor begynte også å lære ham om kontinuerlig bønn. Leonid var trist da han måtte forlate denne kloke eldste for å ta opp sine forpliktelser i Beloberezjskij. Men deres atskillelse skulle ikke vare lenge, fordi Theodor flyttet til Beloberezjskij i 1802. Deres hyppige samtaler inspirerte Leonid til enda større fremgang i det åndelige liv. I Tsjolnsk møtte Leonid også abbed Filaret, den senere metropolitt av Kiev, og dette møtet skulle senere få stor betydning for Leonid.

Theodor lengtet etter ensomheten og fikk tillatelse til å leve i en celle i skogen i Roslavl rundt halvannen kilometer fra klosteret sammen med sin disippel Kleopas. Leonid sluttet seg til dem etter å ha gått av som hegumen i 1805 etter fire år i embetet. Det er mulig at Leonid i denne tiden mottok tonsuren inn i Det store skjema med navnet Leo. Det store skjema er den høyeste munkegraden, og ved tonsuren mottar skjemamunken et nytt navn. Berømmelsen til disse eneboerne spredte seg snart i hele området, og mange besøkende kom for å søke deres råd. Men munkene fant at disse distraksjonene var skadelig for deres åndelige strev, så de bestemte seg for å flytte til et mer øde sted.

Theodor var den første som flyttet. I 1809 oppholdt han seg en kort periode i klosteret Kirillo-Novoezerskij nær Belozersk i Vologda oblast, men deretter sendte metropolitt Ambrosius av St. Petersburg ham til eneboerklosteret på øya Palei (Paleostrov) nord i Onega-sjøen, hvor han ble værende i tre år. Deretter flyttet Theodor i 1812 til Allehelgens-sketen i klosteret på Valaam, den største øya i innsjøen Ladoga. Klosteret Valaamo (Gamle Valaamo) var grunnlagt på slutten av 1300-tallet på Valaam. I årene 1812-1940 var Ladoga-sjøen grense mellom Finland og Russland, og klosteret ble evakuert under Vinterkrigen i 1939-40, da 150 munker slo seg ned i Heinävesi i Finland. Denne kommuniteten eksisterer fortsatt som Nye Valamo. I 1989 ble klostervirksomheten i Valaamo gjenopptatt.

Leonid og Kleopas flyttet også dit i 1812 og ble gjenforent med Theodor. Hieroskjemamunk Kleopas døde i 1816, og Leonid og Theodor flyttet da til klosteret St. Alexander av Svir (Aleksandro-Svirskij) ved St. Petersburg i Leningrad oblast. Tsar Alexander I (1801-25) besøkte klosteret i 1820 for å møte disse eldste som han hadde hørt om. De svarte på majestetens spørsmål med kortest mulige svar, siden de ikke ønsket å virke alt for snakkesalige. Da tsaren ba om deres velsignelse, sa Theodor til ham at han ikke var en ordinert munk. Tsaren bukket og gikk sin vei.

Theodor døde den 7. april 1822 (fredag i påskeoktaven), og etter det forlot Leonid klosteret for å leve på et mer avsides sted sammen med noen likesinnede disipler. Erkebiskop Ambrosius (Podobedev) av Kazan kjente til Leonid og var villig til å motta ham i sitt bispedømme. Leonid ble også invitert til å bo i eneboerklosteret Plosjtsjansk (Площанск) i bispedømmet Orlov. Imidlertid valgte Leonid å motta invitasjonen fra den hellige Moses av Optina om å komme til dette klosteret. Biskop Filaret av Kaluga ville også at Leonid skulle bo i Optina, men det var ikke mulig for ham akkurat da.

Leonid måtte være i klosteret i Svir i enda fem år før han fikk tillatelse til å dra. Han dro av gårde sammen med seks disipler, først i 1828 til eneboerklosteret Plosjtsjansk, hvor han ble kjent med den hellige Makarios (Ivanov). Makarios hadde vært under veiledning av en eldste som hadde vært en disippel av Paisius Velitsjkovskij. Etter at denne eldste døde, følte Makarios seg foreldreløs og ba til Gud om at han måtte sende ham en erfaren åndelig veileder. Makarios mente at Leonids ankomst var svaret på hans bønner, for Leonid var en mann av stor åndelig visdom. Denne hellige eldste, som hadde kjempet mot mange synlige og usynlige fiender, var i stand til å gi nyttige råd til dem som erfarte fristelser. Han forsto ut fra personlig erfaring at den som ønsker å tjene Herren, må forberede sin sjel på fristelser, i henhold til Skriftens ord: «Min sønn, dersom du vil tjene Herren, så vær forberedt på prøvelser» (Sir 2,1). Leonid gikk med på Makarios' gjentatte anmodninger om å akseptere ham som sin åndelige sønn og disippel. Da p. Leonid og hans seks disipler dro videre til Optina i april 1829, holdt Makarios kontakten med ham gjennom brev. Makarios flyttet til sketen i Optina fra Plosjtsjansk den 14. januar 1834.

Klosteret i Optina

I Optina fikk Leonid en celle i sketen, nær bigården. Det ble også funnet celler i sketen for hans disipler. Leonids ankomst markerte et nytt kapittel i Optinas historie, for det var han og hans disippel Makarios som innførte eldstevesenet i klosteret. Leonid mottok denne læren fra Theodor, som var disippel av den hellige Paisius Velitsjkovskij.

Eldstevesenet er en gammel monastisk tradisjon som ble gjenopptatt i klosteret i Optina. I den ortodokse kirke er eldstevesenet fortsatt levende som en nådegave i klostervesenet. Veiledning fra en eldste har alltid blitt anerkjent som en sikker og pålitelig vei til frelse. Dette spredte seg fra ørkenene i Egypt og Palestina til Athosfjellet og senere til Russland. En eldste (gr: geronta; ru: starets) er en erfaren og karismatisk monastisk åndelig leder med en visdom som kommer fra intuisjon kombinert med asketisk erfaring. Den hellige Ånd gir spesielle gaver til en startes, inkludert helbredende og profetiske evner, men den viktigste gaven er å gi effektiv åndelig veiledning, ikke bare til andre munker, men også til legfolk.

Da Leonid kom til Optina, ble hele levemåten i Optina endret. Ingenting viktig ble noensinne gjort uten hans medviten og velsignelse. Hver kveld kom brødrene til ham for å diskutere sine åndelige behov og fortelle om hvordan de hadde syndet i tanker, ord eller gjerninger i dagens løp. Han tilbød trøst når de sørget, råd når de kjempet åndelige kamper og hjelp til å løse deres problemer. Med sine synske evner gikk han direkte til roten av den enkeltes åndelige problemer og inspirerte til helbredende botstårer.

Moses var superior i Optina, men likevel underkastet han sin egen vilje under de eldstes. Han tok ingen avgjørelser og ville ikke gi noen munk tonsuren før etter først å ha søkt deres råd. Moses selv hadde nådegave som eldste, men han foretrakk ikke å gi åndelige råd til brødrene – det overlot han til startsi Leonid eller Makarios.

Leonids visdom og åndelige råd gjorde ham kjent utenfor Optina. Mennesker fra byer og landsbyer av alle sosiale klasser strømmet til Optina for å søke hans hjelp. Han behandlet deres åndelige plager med den kunnskap og erfaring han hadde skaffet seg etter å ha levd tretti år som munk. Noen ganger helbredet han deres fysiske plager også ved å salve dem med olje fra lampen som alltid brant foran Vladimir-ikonet av Guds Mor i hans celle. Ved første møte ble mange misledet av hans temmelig joviale ytre som ofte skjulte hans asketiske temperament.

I Optina hjalp Makarios Leonid med hans korrespondanse og i den åndelige omsorgen for brødrene og for dem som besøkte Leonid. Etter 1836 ble Makarios den åndelige far i klosteret. Selv om han hadde vært åndelig veileder i kvinneklosteret i Sevsk i Brjansk oblast i mer enn syv år, betraktet han seg selv som ingenting. Han foraktet menneskelig heder og var fornøyd med å underkaste sin egen vilje Leonids i alle ting. Leonid på sin side viste lignende ydmykhet overfor Makarios og betraktet ham som en venn og medarbeider mer enn en disippel.

Selv om Leonid hadde en høy aktelse for Makarios var han oppmerksom på den hellige Johannes Klimakos' utsagn om at for det første ville en åndelig veileder bli nektet belønning selv dersom han ikke korrigerte dem som var under ham, og for det andre handler den åndelige veilederen urett dersom han kunne bringe fortjeneste ril andre, men ikke gjør det. For det tredje: selv de som er hardt arbeidende og tålmodige kunne lide skade dersom de etterlates en periode uten irettesettelser fra superioren, for da kan de miste den saktmodighet og tålmodighet de en gang hadde. Derfor ga Leonid Makarios mange sjanser til å vinne seierskransen ved å teste hans tålmodighet slik at andre kunne nyte godt av hans ydmykhets eksempel.

En dag ble Makarios tilkalt av hegumen Moses, som ba ham om å være fadder for noen av brødrene ved deres tonsur. Makarios betraktet hegumenens anmodning som en ordre, så han bukket bare og gikk. Han gikk for å treffe Leonid, som var omgitt av mange mennesker som søkte hans råd, og informerte ham om hvorfor Moses hadde sendt bud på ham. Leonid så strengt på ham og sa: «Hva gjorde du? Gikk du med på det?» Makarios svarte: «Jeg gikk nesten med på det, eller kanskje det er bedre å si at jeg ikke turde å nekte». «Det er typisk for din stolthet», sa Leonid, og deretter hevet han stemmen og ga Makarios en reprimande som om han virkelig var sint på ham. Makarios bøyde seg kontinuerlig og ba om tilgivelse. De som var til stede, var forbløffet over dette. Da Leonid til slutt ble stille, bøyde Makarios seg og sa: «Tilgi meg fader, men gir du din tillatelse til at jeg nekter?» Leonid svarte: «Hvordan kan du nekte? Du ba om dette selv, og nå ønsker du å nekte? Du kan ikke nekte, det er blitt avgjort». På den andre siden viste Leonid sin kjærlighet og respekt for Makarios ved å betro seg til ham og ved å gjøre ham til sin hjelper og medarbeider.

Leonids åndelige innflytelse strakte seg ut over Optina, og han etablerte eldstevesenet i to andre klostre i bispedømmet Kaluga. Det var også nonner fra andre bispedømmer som ble veiledet av Leonid. I tre kvinneklostre var noen av hans disipler mer avansert i det åndelige liv enn andre, nemlig i Beljov, Sevsk og Borisov. Disse ble kvinnelige eldste (staritsa) for de andre søstrene både mens Leonid levde og etter hans død.

Mange så imidlertid på gjenopplivningen av eldstevesenet som en innovasjon og gjorde ting vanskelig for de eldste, og i 1835-36 måtte Leonid tåle forfølgelse på grunn av dette. De som fremkalte forfølgelsene, var ulærde mennesker som ikke forsto konseptet med eldstevesen. Selv noen av munkene klagde på Leonid til biskopen, men de hadde ikke alltid suksess. Biskop Gabriel av Kaluga besøkte Optina og var velvillig innstilt til Moses. I nærvær av alle brødrene irettesatte han de misfornøyde og ga dem ordre om korreksjon.

Imidlertid var det noen av munkene som fortsatt ikke var fornøyd med Leonid på grunn av de mange besøkende som kom til ham. De sendte rapporter til biskopen og klagde over at klosterets fredfylte rutiner ble forstyrret. Nikolas, den nye biskopen av Kaluga, ignorerte først disse rapportene. Da ble en falsk anklage mot Moses og Leonid sendt anonymt til biskopen. Av en eller grunn ga biskop Nikolas ordre om at Leonid skulle forlate sin celle i sketen nær bigården og flytte til klosteret for å bo der. Han ville ikke la Leonid få lov til å motta legfolk uansett kjønn. Siden det ikke var noen celle ledig i klosteret, flyttet Leonid til en celle i sketen. Et direktiv ble sendt i 1836 som bestemt ga Leonid ordre om å flytte til klosteret. Hegumen Moses og sketens superior Antonios var fanget i midten. De visste at Leonid var uskyldig, men likevel måtte de adlyde biskopen.

I 1837 besøkte metropolitt Filaret av Kiev (1837-57) Optina med biskop Nikolas av Kaluga i sitt følge. Metropolitten hadde kjent Leonid tidligere i klosteret Beloberezjskij, og han viste sin respekt for den eldste og for hegumen Moses, som han jo hadde bedt om å flytte til Optina den gangen han selv var biskop av Kaluga. Baktalerne av Leonid og Moses ble overrumplet av dette, og selv biskop Nikolas begynte å legge mindre vekt på klagene, og Leonids stilling begynte å forbedre seg igjen. Men det var den samme biskop Nikolas av Kaluga som i 1839 sendte den hellige eldste Antonios bort fra Optina og utnevnte ham til hegumen for det forfalne klosteret St. Nikolas i Malojaroslavets i Kaluga oblast.

I årene før sin død måtte Leonid gå gjennom en annen prøvelse. Denne gangen gjaldt det hans åndelige barn ved kvinneklosteret Korsets Opphøyelse i Beljov. Nonnene i Beljov var under eldste (staritsa) Anthia, som hadde utviklet seg under veiledning av Leonid. Abbedisse Epafrodite gledet seg over å se hvordan Moder Anthia og de som sto henne nær, hadde avstengt sin egen vilje, renset sine tanker og utryddet sine lidenskaper. Abbedissen elsket disse nonnene på grunn av deres åndelige fremgang, og da noen av de andre nonnene så dette, ble de sjalu. Spesielt en nonne klagde til sin åndelige far og spredte falske historier om Moder Anthia og søstrene.

Denne presten var allerede tilbøyelig til å tro på ondsinnethet mot Moder Anthia, og han beklaget også det faktum at de gikk til Leonid for åndelig veiledning. Han begynte å spre anklager og sladder mot Leonid, for han forsto ikke eldstevesenets natur. Da biskop Damaskenos av Tula hørte rykter om at presten hadde avdekket en ny heresi ved klosteret i Beljov, innkalte han ham og Moder Epafrodite for å spørre dem ut. Han trodde på prestens feilaktige oppfatninger og bestemte seg for å handle. I februar 1841 ga han ordre om at Moder Anthia og en av søstrene skulle utvises fra klosteret.

Leonid ble stemplet som en bråkmaker og en opprører mot autoritet, men han bar alt med tålmodighet. Han fikk ordre om å forlate sin celle ved bigården og flytte til en celle så langt som mulig borte fra klosterporten. Han fikk også forbud mot å motta legfolk som besøkende. Til slutt var det metropolitt Filaret av Kiev som gikk i forbønn for Leonid hos biskopen av Tula, og han hjalp også Moder Anthia og den andre nonnen. Metropolitt Filaret av Moskva skrev også til biskop Damaskenos, som til slutt skjønte at han var blitt narret av prestens misforståtte nidkjærhet som ikke var i henhold til forstand (Jf Rom 10,2: «For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand»). Begge de utviste søstrene ble gjenopptatt i klosteret den 4. oktober 1841, bare en uke før Leonids død.

Leonids helse begynte å skrante i september 1841, og han var syk i fem uker. Han nektet imidlertid å treffe en lege eller å ta noe medisin. Han mottok sykesalvingens sakrament («den siste olje») den 15. september, og fra da av begynte han å forberede seg på døden. Han sa farvel til brødrene som kom til ham, og velsignet dem. Han ga også hver av dem noe som et minne om ham: et ikon, en bok eller lignende. Han mottok den hellige kommunion den 28. september og ba om at bønnene for de avdøde skulle leses. Brødrene sørget over dette, men den eldste sa at de kanskje måtte lese bønnene flere ganger for ham. Faktisk ble de lest åtte ganger før han døde.

Mellom 28. september og 11. oktober tok Leonid ikke til seg noe føde, men drakk bare litt vann. Han ble imidlertid styrket av sakramentene, og i løpet av sine to siste uker mottok han kommunionen tolv ganger. Etter den 6. oktober kunne han ikke lenger stå opp, og han ba brødrene om å be om at Herren ville forkorte hans lidelser.

Om morgenen den 11. oktober 1841 mottok Leonid sakramentene og fikk besøk av Basilios Braguzin, som var kjent i området som en «narr for Kristi skyld» eller jurodivyj (ru: юродивый). Braguzin hadde forutsett den eldstes død og hadde reist mer enn atten mil for å ta farvel.

Jurodivye var menn som ved sin meningsløse oppførsel og påtatte dumskap med hensikt søkte å oppnå forakt og til og med hån fra sine medmennesker, for eksempel gikk de rundt halvnakne eller til og med helt nakne og tigget til livets opphold. De var spesielt vanlige i Russland, hvor de på 1500-tallet hadde en viss sosial innflytelse, og de opptrådte igjen på 1800-tallet. Dette er en spesiell form for ortodoks askese, og noen av disse jurodivye ble helligkåret av den russiske kirken, som den hellige Basilios den Velsignede.

Klokken to om formiddagen begynte den eldste å korse seg og si «Ære være Gud». Etter å ha gjentatt dette mange ganger, ble han stille. Senere sa han til dem som sto rundt ham: «Nå vil Guds miskunn være med meg». Etter rundt en time ble han veldig lystig til tross for den fysiske pinen. Han kunne ikke skjule sin lykke over de velsignelsene han skulle til å motta, og hans ansikt ble mer strålende. Om kvelden tok han farvel med dem som var med ham og velsignet dem stille. De forlot rommet, og bare en disippel ble værende hos den eldste. Klokken 19.30 lukket han sine øyne og overga sin sjel til Gud.

Leonids legeme ble værende i kirken i tre dager uten noe tegn til lukt. Hans legeme var varmt og hans hender forble myke. Fra morgen til kveld var kirken fylt av mennesker som kom for å vise sin respekt. Moses feiret begravelsen den 13. oktober sammen med alle hieromunkene og hierodiakonene som var til stede. Leonid ble gravlagt nær hovedkirken Guds Mors Fremstilling i tempelet, overfor kapellet for St. Nikolas.

Biskop Nikolas av Kaluga besøkte Optina i 1843 og feiret en minnemesse (panikhida) ved Leonids grav. Han fortalte hegumenen at han beklaget det faktum at han ikke hadde satt behørig pris på den eldste mens han levde, og at han til og med hadde trodd på noen ubekreftede rykter om ham, noe som fikk ham til å betrakte Leonid med mistenkelighet og mistro. Han anerkjente at han hadde gjort feil ved å tro på det som visse mennesker hadde fortalt ham, og han uttrykte håp om at den eldstes biografi en dag ville bli utgitt.

Bisperådet i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i New York i august 1988, bestemte at de eldste fra Optina skulle helligkåres. Venerasjonen av startsi fra Optina ble den 12. mai 1990 godkjent av synoden i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i katedralen St. Nikolas i Montreal i Canada. Patriarkatet i Moskva autoriserte lokal venerasjon av de eldste i Optina den 13. juni 1996.

Arbeidet med å avdekke relikviene til de hellige Leonid, Makarios, Hilarion, Ambrosius, Anatolius I, Barsanufios og Anatolius II begynte den 24. juni 1998 og ble avsluttet dagen etter. Men på grunn av de kirkelige festene på disse dagene, blant dem den hellige Johannes Døperens fødsel, bestemte patriark Aleksij II (1990-2008) at 27. juni skulle være minnedagen for denne begivenheten. Relikviene av de hellige eldste hviler nå i kirken for Vladimir-ikonet av Guds Mor.

Den universelle venerasjonen av De eldste i Optina ble autorisert da bispesynoden i den russisk-ortodokse kirke den 13. august 2000 (31. juli etter den julianske kalenderen) vedtok å helligkåre 1.154 personer, inkludert tsar Nikolaj II og hans familie sammen med over 1.100 martyrer for Sovjet-regimet. Vedtaket ble offentliggjort dagen etter, og allerede søndag den 20. august 2000 (7. august etter den julianske kalender) ble den store helligkåringsseremonien feiret. Dette skjedde i Kristus Frelser-katedralen i Moskva, som var vigslet dagen før (6. august etter den julianske kalenderen, festen for Herrens Forklarelse) etter å ha blitt gjenoppbygd som en tro kopi av den gamle katedralen, som ble sprengt i luften på Stalins ordre den 5. desember 1931. Under den guddommelige liturgien («messen») ble navnene på dem som var godkjent for helligkåring av bispesynoden, lest høyt før selve helligkåringen ble sunget.

Synaxis for De eldste i Optina (synaxis = fellesfest) feires den 11. oktober. I tillegg feires avdekkingen av relikviene den 27. juni. I tillegg har de fjorten hellige eldste (startsi) fra klosteret i Optina sine individuelle minnedager. Leonids individuelle minnedag er dødsdagen 11. oktober.

av Webmaster publisert 31.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49