Vatikanets brev til den katolske kirke i Tyskland om svangerskapsrådgivning

Vatikanet offentliggjorde den 21. september 1999 det brev som kuriekardinalene Joseph Ratzinger og Angelo Sodano på vegne av Pave Johannes Paul II har rettet til formannen for Den tyske Bispekonferanse, biskop Karl Lehmann, vedrørende katolske familierådgiveres nærvær i det statlige system. Brevet er gjengitt i uoffisiell norsk oversettelse. Den tyske tekst er gjengitt lenger ned på siden.


I de forgangne uker er Den Hellige Stol blitt informert fra forskjellig hold om den vanskelige situasjon som er oppstått i Tyskland om spørsmålet vedrørende den rette tilordning av de katolske svangerskapsrådgivningsinstanser til den statlig foreskrevne rådgivning, etter det siste pavebrev av 3. juli 1999, og etter den beslutning som er fattet av Den tyske Bispekonferanses stående råd den 22. juni. Samtidig ble Pave Johannes Paul II bedt om et oppklarende ord for å overvinne de bestående spenninger og usikkerheter i Kirken.

Etter en periode med lytting, ettertanke og bønn har den Hellige Far angitt for de begge undertegnende kardinaler de vesentlige elementer for svaret. Disse elementer ble på måtet den 15. september 1999 allerede lagt frem for Tysklands kardinaler og for Dem, Deres Excellense, som formann for Den tyske Bispekonferanse.

1. Det ble stilt det spørsmål om det var i samsvar med den Hellige Fars intensjon at rådgivningsattesten tilføyes det av ham ønskede tillegg, og at det samtidig tolereres at de statlige instanser faktisk ingorerer setningen og lar attesten også med dette tillegget gjelde som tilstrekkelig for gjennomføring av straffefri aborter. Bortsett fra den mange ganger tillatte tolerante holdning overfor en lov som man ikke kan endre, er svaret på det ovennevnte konkrete spørsmål i henhold til den Hellige Fars intensjon negativt med hensyn til de aktuelle omstendigheter i Tyskland.

I sitt skriv av 3. juni 1999 har Paven klart gitt uttrykk for sitt ønske om at de kirkelige - eller de Kirken tilordnede - rådgivningsinstanser ikke lenger utsteder attester som kan benyttes for å gjennomføre straffefri aborter. Avgjørende for vurderingen av problemet er spørsmålet - som den Hellige Far formulerte det i det nevnte brev - «om den tekst som tilslutt står der, fortsatt tillater at attesten kan benyttes for å åpne adgangen til abort. Dersom dette skulle være tilfelle, da ville den bryte mot det mitt skriv som jeg har nevnt innledningsvis [av 1. januar 1998], og mot den felleserklæring som deres bispekonferanses permanente råd kom med den 26. januar 1998, om å følge opp min bønn og i fremtiden ikke lenger la utstede en 'attest av dette slag'» (nr. 3). Dersom attesten også i fortsettelsen kunne tjene til å gi adgang til abort, da ville den beskyldning som mange er kommet med i de senere uker være berettiget, nemlig at Kirken kommer med et blott teoretisk utsagn uten reelle konsekvenser.

Det ligger den Hellige Far meget på hjertet at Kirken gir et forbilde på stor transparens, og unngår alt som kan tolkes som tvetydighet eller manglende klarhet. Dette er viktig ikke bare for Kirkens troverdighet, men også for formasjonen av samvittighetene.

2. Den av Paven i hans skriv av 3. juni 1999 krevde tillegg, er ikke kun et kraftfullt siste moralsk utrop til kvinnen, leget og selskapet om ikke å benytte attesten for å få gjennomført straffefri aborter i henhold til StGB § 218a (1). Det innses ikke hvordan Kirken kan forbli i rådgivningsposisjon i henhold til paragraf 5ff. i «Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz» av 21. august 1995, dersom de statlige instanser faktisk ignorerer det nevnte tillegg. I den foreliggende nye situasjon tilligger det de tyske biskopers kompetanse å avgjøre, i henhold til de føringer som er gitt av den Hellige Far, hvordan Kirken fortsetter sin rådgivningsvirksomhet.

3. Den attest som i fremtiden utstedes av de kirkelige og av de Kirken tilordnede rådgivningsinstanser innen rammen av «Rådgivnings- og hjelpeplanen», må i henhold til den Hellige Fars skriv av 3. juni 1999 ene og alene tjene som dokumentasjon av den kirkelige rådgivnings innretning mot livets beskyttelse og som garanti for det bindende ved de hjelpeytelser som er blitt liovet. Derfor het det i den offisielle kommentar til det ovennevnte paveskriv: «Som følge av dette tillegget dreier det sag da i virkeligheten om en attest av et annet slag, hvis funksjon utelukkende består i å bekrefte den kirkelige rådgivning og å gi rett til den tilsagte assistanse» (nr. 3).

4. De bestrebelser som Dere og mange fagfolk i Tyskland har gjort for å fordype spørsmålet under hehnsyntagen til Den Hellige Stol, må anerkjennet. Disse bestrebelser var også motivert av den helhjertede vilje til å nå frem til det høyest mulige antall gravide kvinner i nød, og særlig dem som heller mer i retning av abort og hvis ufødte barn derfor svever i større fare.

I en avgjørelsesprosess i et så delikat spørsmål, og i en situasjon som er faktisk og rettslig overmåte kompleks, turde det ikke overraske at man, til tross for den klare grunnoverbevisning som alle deler, ikke klarte å nå frem til en klart og endelig avgjørelse på så kort tid og uten usikkerhet. Men den felles søkens lange ferd har ikke vært forgjeves. Den har tvert i mot bidratt til at spørsmålets forskjellige aspekter er blitt bedre fremhevet, og til at man finner en klar løsning som bygger på sannhetens og kjærlighetens fundament. De to kardinaler som undertegner dette brev, oppfordrer hyrder og troende til å avstå fra polemiske ytringer, og beskytter og forsvarer det ufødte liv av all kraft. Alle Den katolske kirkes lemmer er overbevist om at abort under ingen omstendigheter er en løsning, men - som Det annet Vatikankonsil lærer - er en himmelropende forbrytelse (jfr. Gaudium et spes, nr. 51), nemlig det direkte og frivillige drap av et uskyldig og forsvarsløst menneske.

5. Fremfor Den tyske Bispekonferanses plenarmøte ber den Hellige Far dere innstendig, også i kraft av sitt hyrdeansvar for hele Kirken, at dere samstemmig treffer deres beres beslutning i henhold til de nevnte føringer, for episkopatets enhet er av grunnleggende betydning for Evangeliets effektive forkynnelse i samfunnet.

Den Hellige Far har gitt oss i oppdrag å la dette brev tilkomme Dem, herr biskop, og gjennom Dem som dens formann, medlemmene av Den tyske Bispekonferanse. Han vil på nytt uttrykke den tillit, høyaktelse og velvilje han så ofte har uttrykt overfor dere. Knyttet sammen i omsorgen for Kirken og menneskene i Tyskland forblir vi med de beste hilsener i Herren deres

Joseph Kardinal Ratzinger, prefekt for Kongregasjonen for Troslæren
Angelo Kardinal Sodano, Hans Hellighets Statssekretær


Tysk original:

In den vergangenen Wochen ist der Heilige Stuhl von verschiedenen Seiten über die schwierige Situation informiert worden, die in Deutschland in der Frage der rechten Zuordnung der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen zur staatlich geregelten Beratung nach dem letzten Papstschreiben vom 3. Juni 1999 und dem Beschluss des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz vom 22. Juni entstanden ist. Zugleich wurde Papst Johannes Paul II. um ein klärendes Wort gebeten, um die gegenwärtigen Spannungen und Unsicherheiten in der Kirche zu überwinden.

Nach einer Zeit des Hörens, des Überlegens und des Gebetes hat der Heilige Vater durch Weisungen an die beiden unterzeichneten Kardinäle die wesentlichen Elemente für die Antwort auf die vorgelegten Fragen angegeben. Diese Elemente wurden in der Begegnung vom 15. September 1999 den Herren Kardinälen von Deutschland und Ihnen, Exzellenz, als dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz bereits zur Kenntnis gebracht.

1. Es wurde die Frage gestellt, ob es der Intention des Heiligen Vaters entspricht, die Beratungsbescheinigung mit dem von ihm gewünschten Zusatz zu versehen und zugleich zu dulden, dass ihn die staatlichen Stellen faktisch ignorieren und den Schein auch mit diesem Zusatz als ausreichend für die straffreie Durchführung der Abtreibung gelten lassen wollen. Abgesehen von der manchmal erlaubten Haltung der Toleranz gegenüber einem Gesetz, das man nicht verändern kann, ist die Antwort auf die oben erwähnte konkrete Frage in den gegenwärtigen Umständen in Deutschland gemäß der Intention des Heiligen Vaters negativ.

In seinem Schreiben vom 3. Juni 1999 hat der Papst klar seinen Wunsch geäußert, dass die kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen keine Bescheinigung mehr ausstellen, die zur Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden kann. Entscheidend für die Wertung des Problems ist die Frage - so formulierte der Heilige Vater im genannten Brief - "ob der am Ende stehende Text weiterhin die Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtreibung gestattet. Wäre dies der Fall, so stünde er im Widerspruch zu meinem eingangs erwähnten Schreiben (vom 1. Jänner 1998) und zur gemeinsamen Erklärung Eurer Bischofskonferenz vom 26. Jänner 1998, meiner Bitte Folge zu leisten und in Zukunft nicht mehr einen 'Schein solcher Art' ausstellen zu lassen" (Nr.3). Würde der Schein weiterhin als Zugang zur Abtreibung dienen, wäre der in den vergangenen Wochen von vielen erhobene Vorwurf berechtigt, dass die Kirche eine bloß theoretische Aussage ohne reale Konsequenzen macht.

Dem Heiligen Vater liegt es außerordentlich am Herzen, dass die Kirche ein Beispiel großer Transparenz gibt und alles meidet, was als Doppeldeutigkeit oder Mangel an Klarheit interpretiert werden könnte. Dies ist wichtig nicht nur für die Glaubwürdigkeit der Kirche, sondern auch für die Bildung der Gewissen.

2. Der vom Papst in seinem Schreiben vom 3. Juni 1999 geforderte Zusatz bildet nicht nur einen kraftvollen letzten moralischen Aufruf an die Frau, an den Arzt und an die Gesellschaft, den Schein nicht zur straffreien Abtreibung nach StGB 218 a (1) zu gebrauchen. Es ist nicht zu sehen, wie die Kirche in der Beratung nach Paragraf 5 ff. des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes vom 21. August 1995 bleiben kann, falls die staatlichen Stellen den genannten Zusatz faktisch ignorieren. In der gegenwärtigen neuen Situation liegt es entsprechend den Weisungen des Heiligen Vaters in der Kompetenz der deutschen Bischöfe, zu entscheiden, wie sie die Beratungstätigkeit fortsetzen.

3. Der Schein, der zukünftig von den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen im Rahmen des "Beratungs- und Hilfeplans" ausgehändigt wird, darf nach dem Schreiben des Heiligen Vaters vom 3. Juni 1999 einzig und allein als Dokumentation der Ausrichtung der kirchlichen Beratung auf das Leben und als Garantie für die Gewähr der versprochenen Hilfeleistungen dienen. So hieß es im offiziellen Kommentar zum oben erwähnten Papstschreiben: "Infolge dieses Zusatzes handelt es sich dann wirklich um einen Schein anderer Art, dessen Funktion allein darin besteht, die kirchliche Beratung zu bestätigen und ein Anrecht auf die zugesagten Hilfen zu geben" (Nr.3).

4. Die von Euch und von zahlreichen Fachleuten in Deutschland unternommenen Bemühungen, die Frage im Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhl zu vertiefen, sind anzuerkennen. Diese Bemühungen waren auch vom großherzigen Willen geleitet, die größtmögliche Zahl von schwangeren Frauen in Not zu erreichen, besonders jene, die schon mehr zur Abtreibung neigen und deren ungeborenes Kind deshalb in größerer Gefahr ist.

In einem Unterscheidungsprozess in einer so delikaten Frage und in einer Situation, die faktisch und rechtlich überaus komplex ist, mag es nicht überraschen, dass trotz der allen gemeinsamen klaren Grundüberzeugung nicht in kurzer Zeit und ohne Ungewissheiten ein klarer und endgültiger Abschluss erreicht werden konnte. Der lange Weg des gemeinsamen Suchens war aber nicht umsonst, sondern hat dazu beigetragen, die verschiedenen Aspekte der Frage besser hervorzuheben und eine klare Lösung zu finden, die auf dem Fundament der Wahrheit und der Liebe aufbaut. Die beiden unterzeichneten Kardinäle bitten Hirten und Gläubige, auf polemische Äußerungen zu verzichten und das ungeborene Leben mit ganzer Kraft zu schützen und zu verteidigen. Alle Glieder der katholischen Kirche sind einmütig davon überzeugt, dass die Abtreibung in keinem Fall eine Lösung ist, sondern - wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt - ein verabscheuungswürdiges Verbrechen (vgl. Gaudium et spes, Nr. 51), nämlich die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen, wehrlosen Menschen.

5. Am Vorabend der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz bittet Euch der Heilige Vater inständig, auch in seiner Verantwortung als Hirte der ganzen Kirche, die Entscheidung gemäß den genannten Vorgaben einmütig zu treffen, denn die Einheit des Episkopats ist von grundlegender Bedeutung für eine wirksame Verkündigung des Evangeliums in der Gesellschaft.

Der Heilige Vater hat uns beauftragt, diesen Brief, Ihnen, hochwürdigster Herr Bischof, und durch Sie als den Vorsitzenden, Euch, den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz, zukommen zu lassen. Euch allen möchte er erneut sein schon oft zum Ausdruck gebrachtes Vertrauen, seine Wertschätzung und sein Wohlwollen bekunden. Verbunden in der Sorge um die Kirche und die Menschen in Deutschland, verbleiben wir mit den besten Grüßen im Herrn Eure

Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre
Angelo Kardinal Sodano, Staatssekretär Seiner Heiligkeit.

av Webmaster publisert 22.09.1999, sist endret 22.09.1999 - 22:40