Uttalelse fra Vatikanet om feilaktige påstander fra UNFPA

Joaquin Navarro-Valls, Pavestolens pressetalsmann
Vatikanet, 27. september 1999


Ifølge en del pressekilder har direktøren for FNs befolkningsfond (UNFPA), Dr. Nafis Sadik, under Rapporten om Verdens Befolkning 1999 den 22. september i London uttrykt den oppfatning at Den Hellige Stol ikke lenger er motstander av metoder for "familieplanlegging" og politikken som legges fram av dette FN-organet.

I denne forbindelse ønsker jeg å bekrefte at Den Hellige Stol faktisk ikke har endret sitt godt kjente standpunkt, og samtidig gjenta flere prinsipper som alltid har blitt opprettholdt av Den Hellige Stol delegasjoner ved flere internasjonale konferanser og møter:

Forplantning er aldri blitt forsvart for enhver pris. Respekt for den hellige betydning av overføringen av menneskelig liv har fått Den Hellige Stol til å påpeke framfor alt det ansvaret som bør prege foreldres valg om de på et gitt tidspunkt skal få barn eller ikke.

Dette ansvaret berører ikke bare deres personlige selvoppfyllelse, men også deres ansvar overfor Gud, overfor det nye liv som kommer til verden, overfor eksisterende barn og samfunnet, ifølge et rettferdig hierarki av moralske verdier.

Vedrørende begrepene "prevensjon", "familieplanlegging", "retten til reproduksjon", "kvinnekontrollerte metoder" (female controlled methods), "det bredest mulige tilbud av familieplanleggingstjenester", "nye valgmuligheter", "underbenyttede metoder" og alle andre uttrykk som refererer til familieplanleggingstjenester og fruktbarhetskontroll må Den Hellige Stols tilfredshet med den konsensus som er oppnådd i internasjonale dokumenter som berører regulering av fruktbarhet, ikke tolkes som en endring i dens velkjente standpunkt vedrørende familieplanleggingstjenester som ikke respekterer ektefellens frihet, menneskeverd eller rettighetene til de berørte parter.

Angående abort og adgangen til abort fastslår Den Hellige Stol at menneskelig liv begynner ved unnfangelsens øyeblikk, og at dette liv bør forsvares og beskyttes. Den Hellige Stol kan aldri unnskylde abort og politikk som fremmer abort, noe den regner som en forbrytelse. Den Hellige Stol fastslår at helsepersonales rett til å av samvittighetsgrunner nekte å delta i slike tilfeller er garantert blant annet av artikkel 18 i Verdens menneskerettighetserklæring.

Under nylig avholdte møter i Kommisjonen for kvinners status i forbindelse med, og som forberedelse til, FNs generalforsamlings særsesjon fem år etter Kairokonferansen motsatte Den Hellige Stol seg innføring av fremme av såkalt "nødprevensjon" fordi den regner denne praksis som en form for abort.

Seksualitet regnes som et viktig aspekt ved personlig identitet. Det er ikke vanskelig å forstå at seksualitet finner sitt eget dypsindige uttrykk i en kontekst av gjensidighet. Likevel er noen av programmene som fremmes av de Forente Nasjoner inspirert av en forståelse av seksualitet som ikke gir nødvendig oppmerksomhet til gjensidighetsfaktoren som er uttrykket for gjengjeldt kjærlighet og for et valg som er tatt i konteksten av et stabilt, ekteskapelig forhold. Tvert imot viser de en individualistisk og permissiv holdning til seksuell aktivitet som undergraver en skikkelig forståelse av menneskeverd og enhver persons moralske ansvar. En permissiv holdning til seksualitet ødelegger familien, svekker foreldreansvar, er i motstrid med barne beste og har en sterkt destabiliserende effekt på samfunnet generelt.

Den katolske kirke er opptatt av ethvert menneskes liv og helse, idet den er overbevist om det menneskelige livs hellighet; til livet er gitt iboende verdighet og rettigheter. Derfor allierer den seg med alle de som kjemper for de virkelige årsaker til død, slik som fattigdom og uvitenhet.

Kirken bidrar, innenfor grensene satt av dens egen natur og muligheter, til utdanning og helsevesen over hele verden. Særlig bidrar den der hvor det uten Kirkens nærvær ikke ville vært noen tilbud til befolkningen. I dag tilbyr Kirken utdanning til 21,3 millioner kvinner og unge jenter på barne- og ungdoms- og videregående trinn. Kirken opprettholder også 54.742 barnehager. Innenfor helsevesenet driver Kirken 100.231 institusjoner, inkludert sykehus, "krisesentre for gravide", sentere for mishandlede kvinner, leprasentere, eldrehjem og sentre for funksjonshemmede.


Engelsk tekst

av Webmaster publisert 19.12.1999, sist endret 19.12.1999 - 16:11