Novene for Johannes Paul IIs sjel

Fredag 8. april 2005

FØRSTE DAG - «Du er Peter»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Denne lesning står skrevet i Evangeliet etter Matteus (16, 13-19)

Da Jesus kom til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han disiplene: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier Døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremiia eller en annen av profetene.» «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «De er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til orde og da: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart  deg, men min Far i himmelen. Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.»

Pause for stille bønn for Den hellige far.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Allmektige og miskunnsrike Gud,
du som gir dine tjenere deres rettferdige lønn,
forbarm deg over vår pave Johannes Paul,
som du gjorde til Peters etterfølger og din Kirkes hyrde.
La din nådes miskunns mysterier som han trofast
forvaltet her på jorden,
bli ham en kilde til evig glede.
Ved vår Herre Jesus Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Lørdag 9. april 2005

ANDRE DAG - «Fø mine sauer»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Denne lesning står skrevet i Evangeliet etter Johannes (21, 15-17)

Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine lam!» Igjen, for annen gang sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær hyrde for mine sauer!». Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine sauer!»

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Gud, du vår evige hyrde, se i nåde til oss som ber om
barmhjertighet for din tjener vår pave Johannes Paul.
La ham som i kjærlighet ledet din Kirke,
bli ført til den evige glede
sammen med den hjord som var ham betrodd.
Ved vår Herre Jesus Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Søndag 10. april 2005

TREDJE DAG - «Det er bare én Kirke i Peter»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

En lesning fra en preken av Den hellige pave Leo den Store (på årsdagen for hans bispevigsel)

Ut fra den hele verden er det Peter alene som velges til å forestå kallet av alle folkeslag og å være den fremste av alle apostlene og av alle Kirkens fedre. For selv om det i Guds folk finnes mange prester og mange hyrder, var det Peter personlig som skulle styre dem alle, alle dem som først og fremst Kristus råder over. Mine kjære, stor og vidunderlig er den delaktighet i sin egen myndighet Gud i sin nåde har gitt denne mann, og når Gud gav de andre lederne del i det samme embede, var det til Peter han gav det han ikke ville forholde de andre.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Gud vår Far,
måtte din tjener Johannes Paul
finne glede i samfunn med Peters etterfølgere
hvis embete han delte i dette liv.
Ved vår Herre Jesus Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Mandag 11. april 2005

FJERDE DAG - «Troens autentiske lærer»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

En lesning fra Den katolske kirkes katekisme (№ 2034)

Den romerske pave og biskopene som «sanne lærere, iført Kristi myndighet, forkynner for sitt folk den tro det skal motta og sette ut i livet». Det vanlige og allmenne læreembedet som utøves av paven og de biskoper som har fellesskap med ham, lærer de troende den sannhet som skal tros, den kjærlighet som skal øves og den salighet det skal håpes på.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Evige Gud, etter din guddommelige plan
valgte du din tjener vår pave Johannes Paul til å styre din Kirke.
Gi at din Sønn, hvis stedfortreder han var her på jorden,
må ta imot ham i din evige herlighet,
han som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Tirsdag 12. april 2005

FEMTE DAG - «Styrk dine brødre»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Denne lesning står skrevet i Evangeliet etter Lukas (22, 31-34)

Jesus sa,] «Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du stryke dine brødre.» Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død.» Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Herre, du gav pave Johannes Paul, din tjener og prest,
den prestelige verdighet her på jorden.
La ham få glede seg evig i himmelens herlighet,
hvor du lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Onsdag 13. april 2005

SJETTE DAG - «Nådens petrinske presteembete»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

En lesning fra pave Johannes Paul IIs encyklika Ut unum sint (utdrag fra 92-93)

Som arving til Peters oppdrag i Kirken, som har båret frukt ved Apostelfyrstens blod, utøver Biskopen av Roma et presteembete som har sitt opphav i Guds rike nåde. Autoriteten som ligger til dette embete står fullt ut til tjeneste for Guds nåderike plan, og det må alltid sees i dette perspektiv. Ved å assosiere som med Peters trefoldige kjærlighetserklæring, som korresponderer med hans tidligere trefoldige fornektelse, vet hans etterfølger at han må være et nådens tegn. Hans er et nådens presteembete, båret fram av Kristi egen miskunn. Guds Kirke er kallet av Kristus for å vise en verden innhyllet av sine synder og onde hensikter at, til tross for alt, kan Gud omvende hjerter til enhet og gjøre dem i stand til å være i kommunion med ham.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Allmektige Gud, du gjorde pave Johannes Paul, din tjener,
til din families veiviser.
Måtte han nyte lønn for sitt verk,
og dele sin Herres evige glede,
han som lever og råder med deg fra evighet til evighet.

Amen.

Torsdag 14. april 2005

SYVENDE DAG - «Peter: Den første av apostlene»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Denne lesning står skrevet i Evangeliet etter Matteus (10, 1-4)

Jesus kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas, så Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, så Filip og Bartolomeus, Thomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Gud, som gir de rettvise sin lønn,
gi at din tjener Johannes Paul, vår pave,
som du gjorde til Peters stedfortreder og din Kirkes hyrde,
må glede seg i evighet i sin æres glans,
for han var en trofast tjener her på jorden
for din tilgivenhets og nådes mysterier.
Ved Kristus vår Herre, som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Fredag 15. april 2005

ÅTTENDE DAG - «Pavens og biskopenes union»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

En lesning fra Kirkens dogmatiske konstitusjon Lumen Gentium, gitt av fedrene ved Det annet Vatikankonsil (LG 23)

Kollegialiteten manifesterer seg også i de enkelte biskopers respektive forhold både til den lokale og til den universelle Kirke. I egenskap av Peters etterfølger er den romerske biskop det varige og synlige prinsipp og fundament for enheten blant biskopene og blant alle de troende. Biskopene er hver for seg det synlige prinsipp og fundament for enheten i sin egen kirke, dannet i den universelle Kirkes bilde. Og det er i og av disse lokale kirker den ene og udelte Kirke består. Derfor representerer hver biskop sin kirke, mens alle biskoper, iberegnet paven, til sammen representerer hele Kirken i fredens, kjærlighetens og enhetens bånd.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Allmektige og nåderike Gud,
evig hyrde for ditt folk,
hør vår bønn
og gi at din tjener, vår pave Johannes Paul,
som du gav ansvaret for din Kirke,
må tre inn i hans evige Herres glede,
for der å motta stor lønn for sitt verk.
Ved vår Herre Jesus Kristus, som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

Lørdag 16. april 2005

NIENDE DAG - «Apostelen Peters etterfølger»

I Faderens, + og Sønnens, + og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

En lesning bygget på traktatet Om heretikernes ugildhet av Tertullian

Alt avkom må nødvendigvis bedømmes ut fra sin opprinnelse. Derfor er alle disse store kirker den ene og første, den som stammer fra apostlene, den som de alle nedstammer fra. Slik er de alle den første og apostoliske, for alle er de den ene kirke. Bevis på denne enheten er utveksling av fredshilsenen, betegnelsen brødre og gjestevennskapets bånd. Disse sedvaner har ingen annen årsag enn den ene overlevering av ett og samme mysterium. Og hva de forkynte, det vil si hva Kristus åpenbarte for dem, stammer fra de kirker som apostlene selv har grunnlagt, og det de forkynte for dem, både muntlig og senere i brevs form.

Fader Vår

Hill deg, Maria

Ære være

Herre, gi ham den evige hvile,
og la det evige lys skinne for ham.

Herre, hør våre bønner for Johannes Paul, din tjener og prest.
Han utførte trofast sitt presteembete i ditt navn.
Måtte han glede seg for evig i samfunn med dine hellige.
Ved Kristus vår Herre, som lever og råder fra evighet til evighet.

Amen.

av Webmaster publisert 09.04.2005, sist endret 09.04.2005 - 23:27