"Humanae Vitae" 30 år etter

25. juli er det 30 år siden pave Paul VI offentliggjorde encyklikaen "Humanae Vitae" [HV] (om menneskelivet), et rundskriv som er et forsvar det kristne ekteskap og familien, og hvor paven fastholder det syn at kunstig fødselsregulering er forbudt. Dette rundskrivet ble møtt med sterk kritikk og har vært heftig debattert i årene etter. De nordiske katolske biskoper kom i den anledning med et hyrdebrev der de fastholdt kjernen i pavens budskap samtidig som de på den ene side undertreket de troendes plikt til å informere seg om budskapet, på den annen side at hver enkelt også var forpliktet til å handle etter sin samvittighet og til å bære det ansvar det medfører.

Mye av dissensen i Den katolske kirke i de 30 år som er gått etter HV, har hatt sitt utgangspunkt i kontroversen omkring dette rundskrivet. Fortsatt er det slik at det finnes katolikker som anser rundskrivet for å være profetisk, mens andre avviser det. Men i vår tid ser vi også et ønske om å konsentrere debatten om det vesnetlig og underliggende i dokumentetá- nemlig synet på menneskets plass i skaperverket, menneskelivets mål og mening og seksualitetens natur.

Vi anbefaler for lesing erkebiskop i Denver, USA, Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.'s brev, datert 22. juli 1998, der han tar for seg vesentlige aspekter ved HV, som han mener er det mest misforståtte budskap i vårt århundre. HV, sier han, er ikke en byrde for mennesker, men en glede og en kilde til et rikere liv. Han analyserer tiden som er gått etter offentliggjøreingen i 1968 og går inn på de vanskeligheter Paul VI så som resultatet dersom Kirkens lære om fødselsregulering ble ignorert. Han anbefaler HV til fornyet fordypning.

Erkebiskopens brev

av Webmaster publisert 26.07.1998, sist endret 26.07.1998 - 23:16