Antall registrerte katolikker økte i 2001 med to prosent til 43.274

Antall registrerte katolikker økte med 865 i 2001 til 43.274, det vil si 2,0 prosent fler enn året før. Økningen skyldes mest dåp og registrering av innvandrere. Det er åpenbart ut fra sammenligning med Statistisk Sentralbyrås innvandringsstatistikk for 2001 at gapet mellom registrerte katolikker og det reelle antall katolikker som bor i Norge, bare øker.

Norge hadde ved siste årsskifte 4 523 861 innbyggere. Av dem var 0,96 % registrerte katolikker.

27 av de 31 menighetene vokste i fjor. Siden utgangen av 1990 - dvs. i løpet av de siste 11 år - har den samlede vekst vært på 53,7 prosent.

Molde er den menighet som i løpet av året har hatt sterkest vekst i prosent, med 10,0 %. Sterkest vekst i antall hadde St. Olav i Oslo, med 183.

De menigheter som relativt sett har vokst mest siden 1990, er St. Eystein i Bodø (294 %), Sta. Sunniva i Molde (138 %), St. Mikael i Hammerfest (117 %), St.Olav i Oslo (107 %), Vår Frue i Ålesund (93 %) og St. Torfinn i Levanger (92 %).

Oslo katolske bispedømme (OKB) hadde 38 514 medlemmer (89,0 prosent av alle katolikker i landet), Trondheim Stift 3 080 (7,1 %), og Tromsø Stift 1 670 (3,9 %).

Ca. 45,3 prosent av katolikkene bor i Oslo eller Akershus.

Landets største menighet er St. Olav i Oslo.

Det var 709 barnedåp i fjor (682 i 2000) og 53 voksendåp (25). Det konverterte 77 (89) til den katolske tro, og 41 (51) meldte seg ut av kirken.

Antallet konvertitter har gått kraftig tilbake i forhold til rekordåret 1999, da 124 døpte gikk over fra sitt tidligere kirkesamfunn (som regel Den norske kirke) til katolisismen. Med konvertitter forstår vi personer som allerede er døpt, og som opptas (eller gjenopptas) i Den katolske kirkes fulle fellesskap. Da er altså de voksendøpte ikke medregnet. Ettersom Kirken regner alle dåp av personer som er 7 år og eldre som «voksendåp», og rapportskjemaene ikke spør om alderen på de «voksen»døpte, må vi etter skjønn trekke noen fra - anslagsvis 15. I så fall var det i 2001 ca. 105 konvertitter og virkelig voksne voksendøpte.

Etterhvert som menighetene blir større, blir det vanskeligere å holde tritt med dem som flytter (og glemmer å sende flyttemelding til menighetskontoret). Man kan regne med henimot 20.000 uregistrerte katolikker i Norge, for det meste utenlandsfødte.

Andre nøkkeltall: Barn som har mottatt 1. kommunion: 512 (i 2000: 503); Fermlinger (konfirmanter): 382 (387); Ektevigsler: 133 (164).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. mars 2002

av Webmaster publisert 20.03.2002, sist endret 20.03.2002 - 12:48