Den Nordisk Katolske Kirke taper navnesak

Den Nordisk katolske kirke i Norge (NKK), som ble registrert som trossamfunn for to år siden, har tapt retten til å føre navnet "katolsk" i navnet. I alle fall foreløpig - for NKK har anket avgjørelsen til Kongen i Statsråd. Kort tid etter at det nye trossamfunnet ble organisert i Norge, var det katolikker som tok sterk avstand fra at det oppstod en kirke som brukte ordet "katolsk" i sitt navn.

Fare for forveksling?

Den katolske biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø klaget i 2000 til Kirkedepartementet på at kirkesamfunnet NKK var blitt registrert under dette navn, under henvisning til Trossamfunnslovens § 12:

"Eit trudomssamfunn må ikkje nytta namn som kan valda forbyting med andre trudomssamfunn ... Når eit trudomssamfunn melder namnet sitt til det departement Kongen fastset, kan samfunnet få einerett til namnet. Departementet ser til at namnet ikkje alt er i bruk, at det ikkje krenkjer nokon, og at det ikkje er skikka til å valda forbyting. Er slikt ikkje til hinder for godkjenning, skal departementet gjeva vitnemål om at namnet er meldt og godkjent. ..."

Anken til Kongen i Statsråd innebærer at kirkeministeren personlig må engasjere seg i saken. Om dette vil føre til noe annet utfall, er vanskelig å si. Det avhenger både av hvor tett og samstemt saksbehandlernivåene og det politiske nivå har vært tidligere, og om det eventuelt føres nye argumenter.

Klagesaken har tatt bemerkelsesverdig lang tid, med flere runder og meget venting. I oktober 2000 fikk biskop Goebel første gang medhold av departementet, noe NKK påklaget. I et brev av 3. juli i år fastholdt Kirke- og kulturdepartementet sitt tidligere avslag.

Hvem er NKK?

NKK ble etablert i 1999, som følge av forhandlinger med The Polish National Catholic Church (PNCC) i USA. Det var også PNCC som 'valgte' navn til det norske trossamfunnet, og valget av 'nordisk' skyldes ansatsene til nærvær også i Sverige og Danmark. I Sverige finnes et nå et "gudstjenestefellesskap" med en egen prest i Stockholm. I Danmark håper NKK å etablere seg i løpet av 2002.

NKK, som nå har omkring 100 medlemmer i Norge, har sine presteembeder fra The Polish National Catholic Church (PNCC) i USA, og står under tilsyn fra en amerikansk PNCC-biskop, polsk-amerikaneren Thaddeus S. Peplowski av PNCCs Buffalo-Pittsburg-bispedømme. Det er han som under sine Norgesbesøk har ordinert NKKs prester og konfirmert deres nye medlemmer og ungdommer. Denne i utgangspunktet amerikanske kirken har ca 360.000 polsk-ættede medlemmer i USA og Canada. Den ble organisert av polske innvandrere i 1897, etter misnøye og konflikter med kirkeledelsen i den amerikanske østkystens bispedømmer. PNCC og Den katolske kirke pleier nå en langt framskreden økumenisk dialog med Den katolske kirke. PNCCs embeder og sakramenter anerkjennes som gyldige av Den katolske kirke, og det gjelder også NKK ettersom NKKs prester alle er blitt ordinert av biskop Peplowski.

Men de ordninger som er innført i USA (at PNCC-medlemmer kan motta nattverd i katolske kirker på samme linje som ortodokse kristne, i henhold til kirkelovens kan. 844 § ), kan ikke gjøres gjeldende for NKK, både fordi NKK som kirke ikke er identisk med PNCC (trass i slektskapet), og fordi det uansett kreves en lokal økumenisk dialog og beslutning for slikt.

"Katolske" småkirker

Det finnes en rekke kirker og trossamfunn i verden som bruker ordet "katolsk" i navnet, uten at de på noen måte har tilknytning til den kirke som ledes av Paven i Roma. Noen av dem har embeder som Den katolske kirke anerkjenner som gyldige, mens andre ikke har det. I "The World Christian Encycopedia" (Oxford, 2001) nevner to slike "ikke-romersk-katolske" trossamfunn i verdens største katolske land, Brasil, med drøyt 3 mill medlemmer. Verdens nest største katolske land, Mexico, har fire. For de neste i rekkefølgen, Filippinene, USA og Italia, registrerer WCE henholdsvis 7, 23 (+ 40 mindre som ikke navngis) og 6 (+ ca 30 som ikke navngis). Fenomenet (eller irritasjonsmomentet) er altså ikke ukjent. De færreste av disse kirkene fremstår på en slik måte at det kan påregnes en forvekslingsfare. Et prangende unntak er i så måte avleggerne av Iglesia Catolica Indepiendente på Filippinene, som en kort stund for hundre år siden omfattet en meget stor andel av befolkningen - katolikker som i liten grad var klar over at den kirke de oppsøkte, ikke lenger var understilt Paven men var overtatt av nasjonalsinnede skismatikere. Fremdeles er det enkelte katolske filippinere som ikke er klar over at de formelt ikke er katolikker, fordi deres foreldre av praktiske eller familiære grunner døpte barna i den lokale Independent Catholic Church.

Den katolske kirkes registrering i Norge

I forhold til det offentlige har Den katolske kirke ingen enhetlig navneregistrering. Den katolske kirke i Norge består av tre kirkedistrikter. Av praktiske særlig administrative og økumeniske grunner er den registrert under flere navn, alt ettersom hvilket kirkedistrikt eller (i Nord-Norge) menighet/er det dreier seg om. I en oversikt i en rapport fra Kirkedepartementet i 2000, nevnes de forskjellige registreringsnavn. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er "Oslo Katolske Bispedømme". Hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag finner vi to likelydende registreringer: "Den katolske kirke i Midt-Norge" (med forskjellige medlemstall - sammenlagt blir det antallet katolikker i prelaturet Trondheim). På listen for fylkesmannen i Tromsø finner vi fire registreringer, og for Nordland én.

Se også Vårt Lands nyhet om navne-avslaget.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
11. august 2002

av Webmaster publisert 11.08.2002, sist endret 11.08.2002 - 21:00