Andre versjon av Oslo katolske bispedømmes Håndbok for Menigheter foreligger nå

Versjon 2 av Oslo katolske bispedømmes (OKB) Håndbok for menigheter foreligger nå.

Pastoralrådet (PRO) i Oslo katolske bispedømme tok i 1997 initiativ til å utarbeide en Håndbok for bispedømmets menigheter. Første versjon var ferdig og ble sendt til menighetene i juni 2001. Høsten 2001 ble det nedsatt en redaksjonskomite for å revidere Håndboken, bestående av p. Sigurd Markussen, PROs leder Frode Eidem og Ola Fuglestved.

Den nye, reviderte og oppdaterte håndboken leveres i to eksemplarer til hver av menighetene ved det nye PROs første møte på Mariaholm 25.-26. oktober. Andre personer og instanser som skal ha et eksemplar vil motta det i posten en av de nærmeste dagene.

Den nye Håndboken finnes også i en elektronisk versjon. Menighetene og andre kan fritt kopiere så mange eksemplarer som ønsket, eller bestille Håndboken fra PROs sekretariat mot en avgift for kopiering og porto.

Hvorfor en håndbok?

Ønsket om en menighetshåndbok dukket opp på møte i PRO høsten 1997, og siden har utarbeidelsen hatt høy prioritet i PROs arbeid. Under arbeidet har det ogå kommet klare signaler fra menigheter og enkeltpersoner om at behovet for en slik veiledende bok er stort- Menighetene har til dels knappe ressurser, og samtidig er det mye som skal til for å drive en menighet. Det finnes mange internkirkelige og offentlige retningslinjer og regler å forholde seg til. Hånboken skal være til hjelp for å løse denne oppgaven - og ikke minst sikre kontinuitet i arbeidet når prester og andre sentrale personer i menigheten skiftes ut.

Ideen med Håndboken er:

  • å samle foreliggende regler på ulike områder, både kirkelige og andre
  • å samle relevante skjemaer, både kirkelige og andre
  • å gi praktiske råd på en del felt hvor det ikke foreligger formelle regler
  • å opplyse om hvor man kan finne mer litteratur om et område eller hvilke instanser man kan henvende seg til, både innenfor og utenfor Kirken

Håndboken er bygget opp av tolv kapitler, med vedlegg. Det er ikke meningen at man skal lese hele boken, men at man skal bruke den som oppslagsverk når man trenger informasjon vedrørende et bestemt felt. For eksempel kan en som plutselig må vikariere for sakristanen finne en grei oversikt over alt det praktiske som skal til for å forberede en Messe.

For å kunne holde Håndboken oppdatert, er det meningen å sende ut nye versjoner med jevne mellomrom. Oppdateringen vil skje i regi av bispedømmet, med PROs sekretær som koordinator. For å kunne holde Håndboken oppdatert, rette feil og komme med generelle forbedringer, er det viktig at brukerne kommer med tilbakemelding. Forslag til endringer/forbedringer sendes fortløpende til Pastoralrådet i OKB.

Melding fra PRO / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. oktober 2003

av Webmaster publisert 24.10.2003, sist endret 24.10.2003 - 13:09