Pressemelding om "Trafficking" fra Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner

 Les også:

Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner - NØKK - er et tverrkirkelig kontaktforum for kristne kvinner i Norge som er tilknyttet Norges Kristne Råd. Leder er katolikken Rønnaug Aaberg Andresen, som er styremedlem i Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF). NKKF deltar aktivt i økumenisk arbeid, som f.eks. Kvinnenes internasjonale bønnedag og i det nevnte forumet NØKK. Foruten katolikker, er det kvinnerepresentanter fra Den norske kirke, Metodistkirken, Den evangelisk lutherske frikirke, Frelsesarmeen, Adventkirken, Hl. Nikolai ortodokse kirke, Baptistene og Det norske misjonsforbund i NØKK.

På sitt høstmøte 20. oktober 2003 i Østre Frikirke i Oslo vedtok NØKK denne resolusjonen:

Resolusjon mot handel med barn og kvinner - "trafficking"

Norsk Økumenisk Kontaktforum for kvinner - NØKK - samlet til møte 20.10.2003 viser til FN's Protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, kalt Palermoprotokollen.

Protokollen pålegger de enkelte land som slutter seg til den å styrke sin lovgivning og andre former for vernetiltak for å bekjempe handel med og utbytting av kvinner og barn.

Protokollens definisjon av handel med kvinner og barn innebærer bl.a. at:

-det finnes en internasjonalt akseptert definisjon på menneskehandel, som bl.a. omfatter en fortolkning av "kriminell" som inkluderer vold, tvang, bortføring, forledelse og misbruk av myndighet, men også å utnytte et offers sårbare stilling;

-det nå er en internasjonal enighet om hvordan nasjonal lovgivning skal håndtere menneskehandel både når det gjelder straffeforfølging, beskyttelse og hvilke forebyggende tiltak som kan brukes;

-alle mennesker som er utsatt for denne handelen, særlig kvinner og barn, ikke er kriminelle, men ofre for en kriminell handling;

-alle ofre for menneskehandel skal være beskyttet, ikke bare de som kan bevise bruk av tvang;

-en stor del av menneskehandelens formål er prostitusjon og andre former for seksuell utnytting.

For kristne kvinner er det viktig å gi offentlig uttrykk for at alle former for vold er en synd som innebærer ringeakt for gudsbildet i både offer og gjerningsmann. Dette kan aldri tolereres eller unnskyldes.

NØKK vil på denne bakgrunn oppfordre norske myndigheter til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sette intensjonene i Palermoprotokollen ut i livet gjennom lovgivning, informasjon og hjelp til og beskyttelse av ofrene for menneskehandel.

NØKK vil på vegne av kristne kvinner i Norge oppfordre norske myndigheter til å følge Sveriges eksempel og vedta lovgivning som kriminaliserer horekunder.

NØKK oppfordrer kirkesamfunnene i Norge til å sette søkelyset på den økende internasjonale handel med kvinner og barn og være tydelige på at kirkene fordømmer disse grove bruddene på menneskerettighetene. Kirkene må overfor myndighetene støtte, oppmuntre og understreke viktigheten av arbeidet for å forebygge og bekjempe menneskehandelen både her hjemme og i internasjonalt samarbeid.

NØKK oppfordrer kristne kvinner til å engasjere seg i arbeidet for å få problemene fram i lyset og bekjempe menneskehandelen.

NØKK oppfordrer kristne menn til aktivt å engasjere seg for å bekjempe problemets årsaker.

Kristne og humanitære organisasjoner oppfordres til å innføre retningslinjer for sine ansatte med forbud mot kjøp av seksuelle tjenester.

Pressemelding fra NØKK / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. november 2003

av Webmaster publisert 04.11.2003, sist endret 04.11.2003 - 14:56