Oslo katolske bispedømme har inngått avtale med Kopinor

I disse dager har menigheter m.fl. i Oslo katolske bispedømme (OKB) mottatt et brev fra Kopinor, i forbindelse med at OKB nylig har inngått en avtale som gir adgang til kopiering som i dag ikke er tillatt (men da mot betaling til Kopinor). Saken er tidligere berørt i brev til menighetene m.fl. sommeren 1999.

Hver enkelt menighet/orden/organisasjon må selv avgjøre om den vil slutte seg til avtalen som Kopinor har sendt ut. Fordelen ved å være med er at det kan foretas kopiering som i dag ikke er lovlig. Man må samtidig være oppmerksom at avtalen ikke omfatter all slags kopiering eller ubegrenset omfang; det er viktige begrensninger i avtalen.

Betaling for kopiering vil skje etter standardiserte takster. Disse kommer man frem til gjennom undersøkelser av andel av betalingspliktig kopiering i forhold til den totale kopiering i noen utvalgte menigheter. Hvilke menigheter som blir plukket ut, vil bli bestemt av Kopinor og bispedømmet i fellesskap. Dette ligger litt frem i tid.

Regelverket når det gjelder kopiering er komplekst og lite tilgjengelig lesning. Det kan derfor være nyttig å kort nevne visse, særlig aktuelle sider ved reglene. De føgende punkter er hovedregler (men husk at det er unntak og nyanseringer som det kan være nødvendig å kjenne til):

Utgangspunktet er at man ikke kan kopiere åndsverk uten samtykke av den eller de som har laget det. Eksempler på åndsverk er bøker, avisartikler, brev, skrevne prekener eller bønner, salmer, melodier/noter eller harmonisering til melodier, tegninger og fotografier. Også oversettelser og bearbeidelser av gamle tekster er åndsverk som er beskyttet. Å skrive ut åndsverk fra internet er likestilt med kopiering.

Åndsverkloven har imidlertid viktige unntak fra forbudet mot kopiering: Har man samtykke til kopiering fra den som har laget åndsverket, er kopiering selvfølgelig lovlig. Det er heller ikke betalingspliktig å kopiere til privat bruk, for eksempel en avisartikkel man ønsker å spare på eller en sang til et privat arrangement.

Når det er mer en 70 år siden opphavsmannen døde, er et åndsverk ikke lenger beskyttet mot kopiering. En gammel salme kan imidlertid være bearbeidet, slik at det har oppstått et nytt åndsverk. For fotografier gjelder som hovedregel 50 år etter at bildet ble tatt, alternativt 15 år etter at fotografen er død.

Det kan kopieres til samleverk, dvs. et hefte eller en bok med åndsverk fra et større antall opphavsmenn, som skal brukes ved gudstjenester eller i undervisning, når det er mer enn 5 år siden det enkelte åndsverk ble utgitt. Det typiske eksempelet på dette er et hefte eller bok med sanger/salmer. Men i disse tilfellene har de som har laget de enkelte åndsverk, rett til betaling.

Det kan fritt kopieres fra lover, forskrifter, dommer og vedtak av offentlig myndighet. Det samme gjelder forslag, utredninger og uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse og er avgitt av offentlig myndighet.

Avtalen med Kopinor slår fast at kopiering av stoff som skriver seg fra katolske organer, så som encyclica, rundskriv, hyrdebrev, taler og prekener, ikke er betalingspliktig. Ofte kan det være enkeltpersoner som står bak skriv fra katolske organisasjoner; poenget er i så fall at det som er skrevet, må være gjort som del av arbeidet i den kirkelig organisasjonen. Reservasjonen om at det ikke skal betales for kopiering, gjelder bare i forhold til Kopinor. Opphavsmannen eller institusjonen som står bak et "katolsk" dokument, har vanlig krav på beskyttelse mot kopiering.

Et forhold ved avtalen som er særlig relevant, nevnes i avtalens § 11, 3. ledd, som slår fast at kopisamlinger ikke kan samles inn for gjentatt bruk. En typisk kopisamling vil være å lage et hefte med liturgi og salmer for en leir eller en pilegrimstur. At det ikke kan samles inn for gjentatt bruk, skal forstås slik at når en leder under leiren eller turen samler inn heftene, er det ikke innsamling for gjentatt bruk. Først når man samler inn heftene etter avsluttet tur for å bruke dem på ny, for eksempel på en annen tur, er det en bruk som avtalen ikke gir adgang til.

Mange sider ved Kopinor-avtalen vil for mange være vanskelige og fremmed lesning. Bispedømmet ved kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson vil da være behjelpelig med informasjon.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. november 2003

av Webmaster publisert 07.11.2003, sist endret 07.11.2003 - 16:46