Saligkåringsprosessen for Johannes Paul II går sin gang

 Se også:

Både i norske og internasjonale medier har det de siste ukene dukket opp små og større historier om angivelige helbredelsesundere som kan tilskrives avdøde pave Johannes Paul II. Umiddelbart etter hans død ble det nærmest et folkekrav at den populære paven skulle helligkåres, og mange husker sikkert TV-bildene fra Petersplassen der folkemengden taktfast ropte "Santo subito!" ("Helgen straks!"). Det gikk heller ikke stort mer enn to måneder før Romas generalvikar offisielt erklærte at saligkåringsprosessen skulle starte.

Så hvordan går det med beatifiseringen av Johannes Paul II?

Nyhetsbyrået Zenit har stilt spørsmålet alle katolikker ønsker svar på til prefekten for Kongregasjonen for Helligkåringer, kardinal José Saraiva Martins. Prefektens svar er ordrikt, men budskapet er knapt: Han kan ikke si når saligkåringen eventuelt skjer, for prosessen har ennå ikke nådd hans dikasterium.

Etter kanonisk lov skal det normalt gå fem år fra noen dør før en saligkåringsprosess eventuelt starter. Kardinal Saraiva Martins forklarer at selv om pave Benedikt XVI ga dispensasjon fra denne ventetiden, har han ikke gitt dispensasjon fra bestemmelsene om hvordan prosessen skal foregå.

Denne prosessen går i to faser. Den første er bispedømmefasen, og der befinner Johannes Paul IIs saligkåring seg i øyeblikket. Ettersom han døde i Roma, er det Roma bispedømme som behandler saken, og det er Romas generalvikar som styrer prosessen. For tiden holder han på med undersøkelsene som omfatter innhenting av dokumentasjon om mulige mirakler.

Alle upubliserte dokumenter og materiale med tilknytning til Johannes Paul II må innhentes, for eksempel alt han har skrevet, herunder også brev og dagbøker. Fra de troende skal det innsamles vitnesbyrd som kan godtgjøre Johannes Paul IIs hellighet. De som er overbevist om at den forrige paven virkelig var en helgen, må dra - og mange har reist - til generalvikaren i Roma og gi sitt vitnesbyrd.

De må fylle ut spørreskjemaer og undertegne. Disse vitnesbyrdene inngår i den posito (rapport) som senere vurderes av teologer, leger og andre vitenskapsfolk. For å beholde troverdigheten, skal alt som sies skrives ned og undertegnes av den som har gitt vitnesbyrdet. Både innsamlingsarbeid og vitnesamtaler foregår både i Roma og i den forrige paves hjemby, Krakow i Polen

Denne bispedømmefasen av saligkåringen av Johannes Paul II startet i september 2005, da dikasteriet (det aktuelle kontor i kurien) utstedte et dekret. Hvor lang tid denne fasen vil ta før arbeidet er avsluttet, er ikke mulig å si. Og kardinal Saraiva Martins understreker at det heller ikke avhenger av dikasteriet. Ingen, heller ikke kardinalens kontor, kan gripe inn i bispedømmets behandling av saken. Prosessen kommer til Kongregasjonen for Helligkåringer først når Roma bispedømme er ferdig med sine undersøkelser.

Når den første fasen er avsluttet, blir hele saksmappen med alle innsamlede dokumenter oversendt til dikasteriet ved Den hellige stol, og da starter fase to, Vatikan-fasen. Også den tar sin tid. Ingen kan altså intervenere i prosessen og påvirke hastigheten eller resultatet.

Zenit (5. april 2006)

av Webmaster publisert 05.04.2006, sist endret 05.04.2006 - 10:46