Katolsk profil: Pater Arnfinn Haram

Han sprengte de fleste kategorier og tilhørte ingen andre enn Gud

AED43601-8C38-4A40-BC23-290DEC0B705A_1_201_a.jpeg

SENTRUM: «Pater Arnfinn fant Guds levende nærvær i Den katolske kirken og i kirkens kjerne, som er messefeiringen der Kristus blir nærværende gjennom brødet og vinen. Dette var sentrum for hans liv», skriver Kristin B. Aavitsland.  Foto: privat

 

I år er det ti år siden pater Arnfinn Andreas Haram døde, plutselig og uventet, ute i Guds frie natur, på festen for Herrens legeme. Da han døde, hadde han vært katolikk i fjorten år. I løpet av denne tiden hadde han rukket å bli en av de mest markante katolske profiler norsk offentlighet og kulturliv har sett.

 

Tekst: Kristin B. Aavitsland

 

Idet hans stemme stilnet i den offentlige debatten – på nettet, i avisspaltene og på diverse arrangementer – og hans klangfulle røst ikke lenger lød fra prekestolen eller i liturgien, var tapet og tomheten til å ta og føle på for mange, mange mennesker. Lys, rosenkranser og andre små gaver ved gravsteinen hans på Vestre Gravlund i Oslo vitner fortsatt om savnet.

Arnfinn Haram var en musikalsk og litterært begavet sunnmøring, født i Ålesund 25. september 1948. Han utdannet seg til teolog og prest i Den norske kirke, og i mange år virket han som sogneprest i Loddefjord (Bergen). Senere ble han prost i Laksevåg prosti. Som norsk statskirkeprest var han engasjert i bevegelsen for kirkelig og liturgisk fornyelse. Med sitt betydelige poetiske talent bidro han selv til den lutherske tradisjonens kanskje mest verdifulle arv, nemlig salmediktningen, og med sin vakre sangstemme var han solist på flere plateutgivelser fra Kirkelig kulturverksted. I 1998 ble han tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap, og halvannet år senere avla han ordensløfter og trådte inn i dominikanerordenen og St Dominikus konvent i Oslo. I 2003 ble han ordinert til katolsk prest, og påtok seg straks en lang rekke kirkelige verv.

 

 

Studentpresten

Et av dem var å være studentprest og åndelig rådgiver for Katolsk studentlag i Oslo, som han var i hele sin tid som katolsk pater. Som universitetsansatt møtte jeg ham i denne rollen gjennom flere år. Av flere minneverdige samtaler med ham, husker jeg særlig en som fant sted i et lite rom avsatt «for tro og tanke» og tilgjengelig for studentenes livssynsforeninger ved Universitetet i Oslo. Som studentprest disponerte p. Arnfinn dette rommet noen timer i uken. Det lå bortgjemt under trappa i Frederikkebygningen på Blindern, og langs veggene sto det finérkasser med hengelåser på rad og rekke. Disse kassene inneholdt utstyret til de forskjellige livssynsforeningene: de ulike kristelige studentorganisasjonene hadde hver sin kasse, et par ulike muslimske studentlag hadde sine – og katolikkene hadde sin. Pater Arnfinn pekte på kassene og sa at dette rommet er jo et bilde på dagens norske samfunn. Troende mennesker får ha sin lille kasse med trospraksiser, synspunkter og verdier som storsamfunnet sidestiller og tolererer, men holder adskilt og avlåst. Gud er for spesielt interesserte og bør holde seg under trappa, inne i kassene.

Men pater Arnfinn avviste at atmosfæren utenfor kassene ikke var «ladet» bare fordi Gud ble lukket ned. Sekularistene og ateistene har også sine kasser, mente han. De bør ikke få leve i troen – eller dø i synden – på at gudløsheten representerer en nøytral tilstand. Det eneste som virkelig trengs utenfor kassene, er gode rettsordninger, religions- og livssynsfrihet og vilje til respektfull sameksistens, hevdet pater Arnfinn. Hvis dét er på plass, bør ingen av livssynskassene trenge hengelås.

 

FANT HJEM: Arnfinn Andreas Haram O.P., ble født 25. september
1948 i Ålesund, var luthersk prest og prost, opptatt i Den katolske kirkes
fulle fellesskap 12. april 1998 i St. Olav domkirke, Oslo. Døde 10. juni 2012. Foto: arkiv 

arnfinn.jpegKirkelig aktivist

Selv fant han seg absolutt ikke i å la Gud forbli i en avlåst kasse. Han tilhørte jo ordo praedicatorum, dominikanernes predikerbrødre, han var «preikebror» og tiggermunk, en av Kirkens aktivister, med et kall til å være synlig i samfunnet som troende, som «Krist-trugen.» Og synlig var han. Han skrev fast i Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land og nådde dermed ut til et bredt sammensatt publikum. Han publiserte tankevekkende tekster i flere sjangre på sin fine og mye leste blogg, og han tok hyppig ordet på offentlige arrangementer. Han var velformulert, presis, av og til ironisk vittig, men aldri triumfalistisk, aldri hoverende, og aldri uten respekt for andres synspunkter. Til gjengjeld krevde han selv respekt for sitt ståsted og for troen som et legitimt utgangspunkt for deltagelse i samfunnsdebatten. Hans varme smil og glimt i øyet virket avvæpnende på de fleste meningsmotstandere og åpnet for reell dialog. Pater Arnfinn gjorde som «preikebrør» av St. Dominikus’ orden har gjort siden 1200-tallet: Han levde ut sitt kall til synlighet, til å agere i samfunnet, til å gå inn i sin tid, til å fornye troen i trofasthet mot Kirken og samtidig med lydhørhet overfor samtidens behov for reorientering.

 

Brøt konvensjonene

Den engelske katolske forfatteren og tenkeren G. K. Chestertons maksime kan stå som motto for pater Arnfinns samfunnsengasjement: «Keep the commandments. Break the conventions.» Pater Arnfinn brøt virkelig de konvensjonene som i dagens post-kristne samfunn tilsier at Gud er en privatsak og kristendom et tilbakelagt stadium. Kan det tenkes en mer provoserende skikkelse i vår tid enn en mann som frivillig har gitt avkall på de goder vår tid setter høyest, nemlig personlig eiendom og seksualliv? I dominikanerhabitt og islender representerte pater Arnfinn en nesten subversiv kritisk intellektualitet, på tvers av alle kategorier og båser i norsk samfunnsliv. Slik fikk han nok mange mennesker til å tenke nye tanker.

Og slik sprengte han også den kulturelle «båsen» han selv hadde valgt seg: den katolske minoriteten i Norge. Som minoritetskirke med mye kulturell kapital kan det nok være fristende for norske katolikker å distansere seg fra resten av det norske samfunnet – å forbli i sin finérkasse med hengelås, så å si. På sitt klangfulle nynorsk fra prekestolen i St. Dominikus kirke utfordret pater Arnfinn en slik hovmodig selvforståelse. Han henvendte seg kanskje særlig til katolske intellektuelle, som det er noen av i Norge, både i og utenfor akademia. Flere av dem har gjennom årene søkt seg nettopp til klosterkirken St. Dominikus i Oslo. Noen av dem er nokså synlige i offentligheten, og pater Arnfinn appellerte til deres ansvar for å la seg høre nettopp som katolske stemmer. I én sammenheng husker jeg at han fremholdt betydningen av katolske bidrag til de humanistiske vitenskapene – til historieskrivningen, til religionsforskningen, til kulturstudier og antropologi. Vektige katolske bidrag i disse disiplinene har vært betydelige internasjonalt, og pater Arnfinn fremholdt at i en tid der humanvitenskapene er under press – ytre press fra universitetenes nyliberalistiske finansierings- og ledelsesmodeller, og indre press fra kulturteoretiske retninger som i praksis undergraver de humanistiske fagenes egen legitimitet – i en slik tid er det nettopp kanskje fra ståsteder med en tydelig verdiforankring at fornyelse kan komme.

 

«Skal kristendommen bestå, hjelper det lite å holde kulturtradisjoner ved like og kristne verdier i hevd hvis ikke folk har et levende trosliv, hvis de ikke faktisk går i kirken for å be og motta sakramentene.»

 

Tro er praksis

Når pater Arnfinn tok til orde for dette, kan det høres ut som om han var særlig opptatt av å verne europeisk kulturarv, klassisk dannelse og såkalt kristne verdier. Det stemmer ikke – han var ikke så opptatt av slike ting. For ham lot troen seg ikke redusere til verdispørsmål, til et sett av synpunkter, og han lot seg aldri imponere eller sjarmere av kulturkristendom. I hans liv og i hans forkynnelse og tenkning var troen praksis. Det var den praktiske religionsutøvelsen som var kjernen – alle standpunkter i verdispørsmål, all affinitet en viss type kultur som liksom følger med det å være katolikk eller kristen i det hele tatt, all kristenarv i europeisk litteratur, kunst og musikk – alt dette var sekundært, og ikke noe av det hadde relevans eller kunne overleve uten en religiøs praksis. Skal kristendommen bestå, hjelper det lite å holde kulturtradisjoner ved like og kristne verdier i hevd hvis ikke folk har et levende trosliv, hvis de ikke faktisk går i kirken for å be og motta sakramentene. «Vil du sjå kor sterkt kyrkja og kristendomen står, skal du sjå korleis det står til med dette,» sa han. Derfor fant ikke pater Arnfinn noe stort potensial for kristendommens videreføring hos kulturkristne som plutselig er blitt opptatt av å ta vare på europeisk kultur når de føler at den er under press. Han mente «verdiparagrafen» i grunnloven med sin uforpliktende formulering om «kristen og humanistisk arv» like gjerne kunne vært strøket. Snarere øynet han håp om vekst for Kirken hos unge mennesker som vokser opp uten noen som helst tilknytning til eller kunnskap om kristendom og kristentro, men som vender seg til Kirken av egen kraft. De er ikke mange, men de finnes, og de er modige.

 

 

NTB_4RWMR1DLpbk.jpg

SAMFUNNSDEBATTANT: Storviltjegeren Natasha Illum Berg (f.v.), forfatteren Birgitta Stenberg, programleder Fredrik Skavlan og p. Arnfinn Haram under innspilling av NRK-talkshowet Skavlan torsdag 15. april 2010. Foto: NTB, Kyrre Lien

 

 

Som i urkirken

I flere sammenhenger kom pater Arnfinn tilbake til at situasjonen i dag mer og mer minner om de første århundrene av vår tidsregning, da kristne var en religiøs minoritet i Middelhavslandene og i Midtøsten, ofte forfulgt, og da det derfor virkelig sto noe på spill hvis man valgte å kalle seg kristen. I de ti årene som har gått etter hans død, er sammenligningen kanskje blitt enda mer treffende.

Hva er Kirken, spurte pater Arnfinn i sin siste preken, samme dag som han døde. Og han svarte med utgangspunkt i den evangelieteksten han nettopp hadde lest for en lydhør forsamling: Skal Kirken overleve, er det ikke i kraft av å være en ærverdig kulturinstitusjon eller en hierarkisk og veldrevet organisasjon. Da er det som «forsamlinga som av Kristus er kalla saman rundt hans levande nærvær.» Pater Arnfinn fant Guds levende nærvær i Den katolske kirken og i kirkens kjerne, som er messefeiringen der Kristus blir nærværende gjennom brødet og vinen. Dette var sentrum for hans liv. Derfor er det dypt meningsfullt at han døde nettopp på festen for Corpus Christi, Herrens legeme. Denne dagen feiret han høymessen alene i St. Dominikus kirke. De andre brødrene var bortreist eller opptatt, men pater Arnfinn hadde likevel insistert på å gå inn i kirken i høytidelig prosesjon med kantor og ministrant. Etter messen, før han la ut på sykkelturen som skulle ende ved et vann på Krokskogen, sa han spøkefullt til meg at han til neste år ville feire Corpus Christi med en skikkelig prosesjon rundt hele Majorstua, ikke bare de få meterne mellom klosterport og kirkedør i Neuberggata. Han så for seg en ordentlig demonstrasjon av Kristi nærvær, den Allmektige Gud, båret av små svake mennesker gjennom Oslos gater. Som Corpus Christi-festen alltid blir, ble pater Arnfinns siste messe avsluttet med tilbedelse av Kristi legeme.

 

«... når vi ønsker å minnes pater Arnfinn, må vi også huske på at vi nå sitter med definisjonsmakten til å skape ham i vårt bilde, til å «parkere» ham og på sett og vis ufarliggjøre ham. Det synes jeg vi skal avstå fra.»

 

Falt om i Guds fang

Lenge etter at forsamlingen var ferdige med å synge Thomas Aquinas’ hyllest til Gud som er skjult i det forvandlede nattverdsbrødet, knelte Pater Arnfinn foran tabernaklet med brødet som er Kristi kropp. Hele den knelende skikkelsen med bøyd hode utstrålte en slags overgivelse. I det siste innlegget han postet på bloggen sin, ga han uttrykk nettopp for overgivelse. «Det finst ein truverdig resignasjon – for den som kjempar for å finne meininga; som ikkje maktar å sjå henne, som heller ikkje vil kjøpe billeg trøyst, som eigentleg ikkje gjev opp, men vågar å falle om i Guds fang.» Det var nok det pater Arnfinn gjorde da han knelte foran sakramentet søndag 10. juni 2012, og det var nok det han gjorde da hjertet hans stanset i Nordmarka noen timer etterpå.

I tiden etter hans død ble det arrangert minnemarkeringer og vandringer til stedet der han døde. Han er fortsatt ikke glemt, og hans minne er til inspirasjon for mange, som føler seg forpliktet til å videreføre hans arv. Men når vi ønsker å minnes pater Arnfinn, må vi også huske på at vi nå sitter med definisjonsmakten til å skape ham i vårt bilde, til å «parkere» ham og på sett og vis ufarliggjøre ham. Det synes jeg vi skal avstå fra. Pater Arnfinn sprengte de fleste kategorier og tilhørte ingen andre enn Gud. Hans arv kan ikke pleies som et kjært minne, men bare være levende i den grad andre «mennesker av god vilje» tar opp hans kall – og ber for hans sjel, som han i sin siste preken ba oss om å gjøre.

Hans minne er fortsatt høyst levende, og hans forbønn for oss er virksom.

Artikkelen ble først publisert i St. Olav magasin for religion og kultur 3-20

 

 

P. Arnfinn Haram (1948 – 2012)

  • Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 12. april 1998 i St. Olav i Oslo.
  • Første ordensløfter i dominikanerordenen 18. september 1999 i Strasbourg.
  • Diakonviet 9. november 2002 i Lund i Sverige.
  • Evige løfter 23. august 2002 i St. Dominikus kirke i Oslo.
  • Presteviet 16. mai 2003 i St. Dominikus kirke av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.
  • Prior for dominikanerne i St. Dominikus kloster, Oslo, 17. september 2009 – 10. juni 2012 

 

Les mer fra St. Olav katolsk magasin

 

Abonner gratis på St. Olav magasinSkjermbilde 2022-11-11 kl. 10.11.25.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

  • Via dette skjemaet
  • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
  • Send e-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no