Protokoll for Pastoralrådsmøtet høsten 1999


Mariaholm, 23.-24. oktober

Tilstede:

 • Biskop Gerhard Schwenzer SSCC, (fra lørdag ettermiddag) Akersveien 5, 0177 Oslo
 • Gunnar Wicklund-Hansen avtroppende leder, Bjørndalen 4, 5009 Bergen
 • Mette Bruusgaard, avtroppende AU (kun lørdag), Prof. Dahls gt. 24h, 0260 Oslo
 • P. Berislav Grgic, vara prestene (fra lørdag kveld), Sarsgate 31c, 0562 Oslo
 • P. Joseph Lam Cong Luong, prestene, Nygårds gate 3, 5015 Bergen
 • Sr. Mary Doyle, søstrene, Finnesveien 57, 5700 Voss
 • Lillesøster Helene, søstrene, Bergverksgata 6c, 0551 Oslo
 • Vibecke Haslerud, NUK, Vollsveien 102, 1358 Jar
 • Pål K. Pedersen, NUK, Terneveien 19, 4847 Arendal
 • Anne-Lise Resser NKKF, Camilla Collets vei 9B,0258 Oslo
 • Karin Mace, Asker & Bærum, Hoslegaten 14, 1356 Bekkestua
 • Einar Wiig, Askim, Åssiden 84, 1860 Trøgstad
 • Ewa Bivand, Bergen, Falsens vei 32, 5032 Minde
 • Laila Krokeide, Drammen, Ovnerudveien 2, 3430 Røyken
 • Henri Maatje, Fredrikstad, Edholmen, 1680 Skjærhallen
 • Marie Maes, Halden, Lensmann J. Knudsens vei 12, 1769 Halden
 • Kari Strand, vara Halden, Tista plass 3, 1772 Halden
 • Fritz Bruun-Rasmussen, Hamar, Kr. Bakkensvei 17c, 2316 Hamar
 • Yolanda Chavez Ore, Haugesund, Porsmyrveien 16c 4250 Kopervik
 • Turid Folkedal, Hønefoss, Toso, 3520 Jevnaker
 • Tove Haugen, observatør Kristiansand, Villandveien 3, 4623 Kristiansand
 • Georg Aker, Larvik, Brageveien 3, 3274 Larvik
 • Lita Nødtvedt, vara Larvik, Prinsensgate 3, 3290 Stavern
 • Doris Løkke, Lillehammer, Storgaten 17d, 2609 Lillehammer
 • Frode Eidem, Lillestrøm, avtroppende AU, Sæterveien 12, 2006 Løvenstad
 • Eric Sundt-Johannessen, Moss, Deørvn. 30, 1555 Son
 • Christine S. John vara Oslo St. Hallvard, Grensestien 7, 1251 Oslo
 • Susanna Welfler, Porsgrunn, Kløverveien 14a, 3929 Porsgrunn
 • Lindie Landmark, Tønsberg, avtroppende AU, Ragnhilds vei 6, 3151 Tolvsrød
 • Ulrik Sverdrup-Thygeson, kansellist OKB, Akersveien 5, 0177 Oslo
 • Heidi Øyma, sekretær PRO, Akersveien 5, 0177 Oslo

Avbud:

 • p. Piotr Pisarek OMI, prestene (vara kunne ikke komme)
 • Monica Ramse, Stavanger (vara kunne ikke komme)
 • Per Tonne, observatør Oslo-St. Olav
 • Lars Jul Hansen, Oslo-St. Hallvard (representert ved vara)
 • Arendal (har ennå ikke avholdt valg)

Sak 15/99 Åpning og velkommen

PROs avtroppende leder Gunnar Wicklund-Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Sak 16/99 Navneopprop

Det var to forandringer i forhold til utdelt navneliste: Både 1. representanten fra Oslo-St. Hallvard og observatøren fra Oslo-St. Olav var blitt forhindret fra å delta. Vibecke Haslerud, Turid Folkedal, Tove Haugen, Lillesøster Helene, Christine S. John og Heidi Øyma kom en time forsinket.

Sak 17/99 Valg av møteledelse, møtesekretær, tellekorps, to protokollunderskrivere og redaksjonskomité

Følgende personer ble alle valgt ved akklamasjon:

Møteleder: Gunnar Wicklund-Hansen

Møtesekretær: Heidi Øyma

Tellekorps: Kari Strand og Lita Nødtvedt

Protokollunderskrivere: Anne-Lise Resser og Pål Pedersen

Redaksjonskomité: Mette Bruusgaard, Frode Eidem og Lindie Landmark

Sak 18/99: Godkjenning av innkallelsen

Innkallelsen ble godkjent

Sak 19/99 Godkjenning av dagsorden

Det var ikke meldt noen saker i tillegg til dem som stod oppført på den foreløpige dagsordenen som var sendt ut. Fristen til å melde nye kandidater til valget og saker til Eventuelt ble satt til klokken 16.30 samme dag.

Dagsorden ble godkjent. [Det ble ikke noe av bibelsamtalen som stod oppført i tillegg til sakene på den foreløpige dagsordenen.] Sakene refereres i den rekkefølge de er nummerert selv om orienteringen om OKBs budsjett (sak 23) ble fremskyndet. Sak 21 (arbeidsprogram for perioden 1999-2001) refereres under ett selv om den ble behandlet i flere omganger.

Sak 20/99 AUs årsberetning

Gunnar Wicklund-Hansen gjennomgikk årsberetningen som var sendt ut med sakspapirene i forkant av møtet.

Det var ingen kommentarer til årsberetningen, som ble enstemmig godkjent.

Sak 21/99 Arbeidsprogram for perioden 1999-2001

Innledning til gruppearbeidet

Frode Eidem innledet. Det var sendt ut et papir på forhånd som dannet grunnlaget for gruppearbeidet og diskusjonen om PROs arbeidsprogram. Papiret var utarbeidet av en komité bestående av Mette Bruusgaard, Frode Eidem og Lindie Landmark. Det inneholdt forslag til temaer som kunne behandles i perioden. Gruppene skulle diskutere hvilke av temaene som burde være med og hvordan de skulle prioriteres. De kunne også komme med forslag til nye emner. Gruppene skulle presentere sine foreløpige forslag lørdag ettermiddag og siden levere sine endelige besvarelser til redaksjonskomitéen, som skulle sy dem sammen til et enhetlig forslag. Dette skulle så diskuteres i plenum på søndag formiddag.

Gruppene ble bedt om å prioritere temaene i tre grupper:

 • A. Temaer som har høy prioritet og må behandles i perioden (skal stå på selve arbeidsprogrammet).
 • B. Temaer som har lavere prioritet, men som man gjerne vil at det skal gjøres noe med i kommende periode - hvis tiden tillater det (skal ikke stå på selve arbeidsprogrammet).
 • C. Temaer som prioriteres vekk denne perioden. Man kan angi om det err ønskelig å vurdere dem på nytt om to år.

Innenfor hver kategori skulle det gis en innbyrdes prioritering.

Hvert tema skulle også ha konkrete underpunkter. Det var foreslått slike under tre av temaene, gruppene skulle ta stilling til dem og eventuelt foreslå nye.

Frode Eidem kommenterte også hvert enkelt tema som var foreslått, og understreket at gruppene ikke skulle diskutere selve sakene, men ta stilling til om dette var temaer som PRO skulle arbeide med i perioden.

Temaene var:

 • Menighetshåndboken. Dette er et prosjekt som ble vedtatt i forrige periode, og som utkastet til arbeidsprogram foreslår fullført. Det er mulig å få med utdypende punkter om oppfølgning.
 • Økonomi-kirkebidrag. Her har man ett punkt igjen av det som ble vedtatt i forrige periode - biskopens brev. Utkastet til gruppearbeidet inneholder også noen forslag til oppfølging. Det ble spurt om man hadde merket noen endring i folks giverglede etter at kampanjen ble påbegynt. En kort runde i salen ga ingen entydig konklusjon.
 • Barne og ungdomsarbeid. Dette er også et emne som man så vidt begynte å behandle i forrige periode.
 • Temahelger.
 • PROs møteform.
 • Frivillig/betalt arbeid i OKB. Her kan ikke PRO diskutere enkeltsaker, men eventuelt lage generelle retningslinjer.
 • Mulige spesialstillinger/tjenester i OKB.
 • Sjelesorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum.
 • Samarbeid med ulike grupper og instanser i Den katolske kirke i Norge.
 • Informasjon på andre språk.
 • Vadstena 2000. På spørsmål fra salen opplyste Heidi Øyma at dette er ment å være den nordiske katolske fellesmarkeringen av år 2000, men det foreligger lite informasjon om arrangementet. I utgangspunktet er det tenkt å favne alle aldre og grupper. Frode Eidem la til at de nordiske Caritas-organissjonene var i gang med å planlegge sin fellesdeltagelse der.

To punkter som står på avtroppende AUs aktivitetsliste, men ikke nevnes i forslaget til arbeidsprogrammet, ble etterlyst. Det dreier seg om helg for kirkelige assistenter og katekesegruppen. Det ble svart at dette er saker inneværende PRO ikke trenger å arbeide med da de er i godt gjenge (katekesegruppens arbeid er nå avsluttet, og helgen for kirkelige assistenter vil bli arrangert i november).

Gruppene var som følger

Gr. 1: Susanna Welfler, Laila Krokeide, Georg Aker, Turid Folkedal, p. Joseph Lam Cong Luong, Vibecke Haslerud, Mette Bruusgaard

Gr. 2: Christine John, Lindie Landmark, Henri Maatje, Einar Wiig, Fritz Bruun-Rasmussen, Pål K. Pedersen, Kari Strand

Gr. 3: Ewa Bivand, Karin Mace, Yolanda Chavez Ore, Eric Sundt-Johannessen, Lita Nødtvedt, sr. Mary Doyle, Gunnar Wicklund-Hansen

Gr. 4: Frode Eidem, Tove Haugen, Marie Maes, Doris Løkke, lillesøster Helene, Anne-Lise Resser

Foreløpig presentasjon fra gruppene:

Presentasjon fra gruppe 1 (presevedntert av Vibecke Haslerud):

Gruppen kom med et forslag til nytt A-punkt:: "Samarbeid med vietnameserne."

 • Vietnameserne er i flertall i mange menigheter. Graden av samarbeid varierer fra menighet til menighet. Vietnameserne har egen katekese mange steder. Alle parter ville tjene på mer samarbeid, vi har mye å lære av hverandre.
 • Gruppen foreslår følgende underpunkt: "PRO arrangerer et dagsmøte eller week-end møte med prester og ledende personer fra begge miljøer. Møtet oppfordres til å lage an plan for samarbeid."

Gruppen hadde ellers kommentarer til følgende punkter (som er rangert etter prioritet):

Menighetshåndbok:

 • Ringperm i sterke farge med tydelig ryggtekst. Må være lett å oppdatere/kopiere/utfylle.
 • 3 eks. til hver menighet. Menighetene kan bli bedt om selv å kopiere opp to eksemplarer, slik at det blir ett til presten, ett til menighetsrådet og ett til menighetslokalet.
 • Kvittering tilbake til PRO med opplysninger om at den er mottatt og fordelt
 • Hvem betaler?

Økonomi-kirkebidrag:

 • Må ha en positiv form.
 • Vi må takke pent.

Barne- og ungdomsarbeid (b/u):

 • Ønsker et tydeligere skille mellom katekese og b/u-arbeidet enn det som ligger i forslaget.
 • PRO bør sørge for at alle som er eller ønsker å være involvert i katekese, får kursing.
 • Ungdomsprest på heltid.

Temahelger:

 • Det må være to eller flere inviterte fra hver menighet. Da kan de utrette mer på hjemmebane etter helgen.
 • Arbeide for å få opp deltagerantallet.
 • Arrangere en helg i året.
 • Forslag til nytt mulig tema: Skilsmisse/gjengifte, gi "Bibelen"-temaet et mer fengende navn, ta opp ekteskapsforbedrig i steden for -"forberedelse."

Ansatte i OKB (ny formulering isteden for "frivillig/betalt arbeid")

 • Noen ansatte har sendt signaler om at de ikke er fornøyd med tingenes tilstand.
 • Konkret forslag til formulering: "AU går i dialog med kansellisten om dagens praksis og hvordan dette bør være."

Alle ovenfornevnte punkter var A-punkter. Gruppen hadde også et B-punkt:

Informasjon (ny formulering isteden for "Informasjon på andre språk")

 • PRO bør gi praktisk og økonomisk hjelp slik at allerede foreliggende materiale kan formidles til de nasjonale gruppene.

Presentasjon fra gruppe 2 (ved Pål Pedersen):

Gruppen hadde kommet frem til tre nye temaer. (Disse ble i presentasjonen fremlagt som A-punkter, men i gruppens endelige skriftlige besvarelse var de omdefinert til B-emner.)

Økumenikk:

 • PRO bør se på hvilke retningslinjer som finnes for økumenisk arbeid.

Liturgi:

 • Liturgi handler blant annet om kommunikasjon. Det er mange nye landsmenn i våre menigheter. Hvordan fungerer våre høymesser i denne sammenheng? PRO igangsetter et arbeid som ser på hvordan vi kan få et liturgisk uttrykk som møter dagens behov.

Kall:

 • Hvordan kan vi arbeide for å få flere kall?

Gruppen hadde ellers følgende A-punkter i prioritert rekkefølge:

Håndboken: Gruppen har ingen tilføyelser til sakspapiret.

Økonomi-kirkebidrag:

 • PRO skal se på om medlemslister og -rutiner i dag er tilfredsstillende og hensiktsmessige, sentralt og lokalt.

Barne- og ungdomsarbeid:

 • PRO skal sette i gang en diskusjon i den enkelte menighet om barne- og ungdomsarbeidet.
 • PRO skal arbeide for heltids ungdomsprest.

Vadstena 2000:

 • Biskopen tar initiativ overfor sine nordiske kolleger (spesielt i Stockholm) for å få en klarhet i spørsmålene rundt Vadstena 2000.
 • PROs AU får deretter mandat til å følge opp, alt etter utfallet av biskopens initiativ.

PROs møteform:

 • PRO skal se på om møteformen på en hensiktsmessig måte ivaretar PROs instruks og mandat.

Integrering/kommunikasjon med innvandrere. Dette er en ny formulering av punktet "Informasjon på andre språk", som tenkes som et underpunkt.

 • PRO utarbeider en info-brosjyre på andre språk til bruk for innvandrere ved asylmottak og lignende
 • PRO utarbeider en veiledning til bruk ved flyktningemottak, i Den norske kirke og andre steder hvor flyktningene kommer og søker informasjon om Den katolske kirke.
 • PRO gjør opp status for integreringsarbeidet.
 • PRO tar opp muligheten for at det gjennomføres regelmessige besøk ved flyktningemottak.

Mulige spesialstillinger/tjenester i OKB

 • PRO definererer familiekontorets funksjon om oppgaver.

Samarbeid:

 • Formalisering av samarbeidet med pastoralrådene i Midt og Nord må skje i denne perioden.
 • For øvrig bør det som har med samarbeid å gjøre, stå i instruksen, ikke på arbeidsprogrammet.

Ansatte:

 • PRO skal vurdere om det kan gis signal til legfolk om mulighet for lønnet arbeid i Kirken. (For eksempel har Bernt Gulbransen i NUK-sammenheng sendt signaler om at Caritas er en mulig arbeidsplass.)
 • PRO skal se på de ansattes arbeidsforhold.

Gruppen hadde følgende to B-punkter (i prioritert rekkefølge):

Temahelger:

 • PRO skal kartlegge hvem innen Kirken som kan gjennomføre de forslag til temahelger som foreligger.

Sjelesorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum:

 • PRO skal kartlegge behovet for nye kapelldistrikter.

Presentasjon fra gruppe 3 (ved Ewa Bivand):

Innledende kommentarer:

 • Gruppen har ikke diskutert Håndboken, fordi den anså det som en selvfølge at den skulle fullføres i inneværende periode.
 • Mange punkter berører hverandre, vi har derfor flettet dem inn i hverandre.

Gruppene hadde følgende A-punkter (i prioritert rekkefølge):

Økonomi - kirkebidrag:

 • For å gjennomføre ting trengs penger.
 • Informasjon må foreligge på andre språk enn norsk.

Barne- og ungdomsarbeid:

 • Spesialstillinger (herunder familiekontor).
 • For å få til dette arbeidet, må man samarbeide med NUK (ungdomskonsulent), KS, og foreldre.

Temakvelder (temahelger):

 • Trenger ikke vare en hel helg.
 • Kan være desentraliserte, foredragsholdere kan sendes ut til menighetene.

PRO-møteform:

 • Vår/høst møter.
 • Periode på tre år en mulighet, sikrer kontinuiteten.

Følgende punkt ligger i grenselandet mellom A og B:

Informasjon på andre språk:

 • Lage infobrosjyre rettet mot nye innvandrere/flyktninger.

Ad Vadstena 2000 mente gruppen at dette var en naturlig oppgave for år 2000-gruppene i de enkelte menigheter.

Presentasjon fra gruppe 4 (ved Anne-Lise Resser):

Gruppen har et forslag til nytt punkt, klassifisert som A4:

"Beredskapsplan ved overgrep":

 • PRO tar initiativ til å samle fagpersoner for å lage en beredskapsplan til bruk når man stilles overfor personer som har vært utsatt for overgrep.
 • Slike planer er nå blant annet kommet fra Den norske kirke og Norges Kristne Råd.
 • Planen er tenkt til hjelp for prester, kateketer og andre kirkelige medarbeidere. Den må være lett å få tak i.
 • I slike situasjoner er det lett å gjøre feil om man ikke har kunnskap, feil som kan gjøre ubotelig skade.

Øvrige punkter i prioritert rekkefølge:

Håndboken:

 • Reklamere for bokens nødvendighet + veiledning i bruk av boken.
 • Evaluering og evnt. revidering av boken etter ett år.

Økonomi-kirkebidrag:

 • Etter at aksjonen er analysert, kommer PRO med konkrete tiltak.

Samarbeid:

 • PRO skal være det sammenbindende organet. Ta initiativ til samarbeid på mange plan.

Temahelger:

 • Week-end samling en gang i året
 • Forslag til tema: oppdatering for katolikker i den katolske tro og lære.

Gruppen hadde følgende B-temaer i prioritert rekkefølge:

Barne- og ungdomsarbeid:

 • Tillegg i ordlyden på forslaget til underpunkt "[?]og ungdomslag og ministrantlag[?]"
 • Dette er ikke klassifisert som A da gruppen i prinsippet mener at KS og NUK skal arrangere de foreslåtte seminarene. Disse instansene kan eventuelt be PRO om forslag til foredragsholdere.

Mulige spesialstillinger: Gruppen har ingen tilføyelser til sakspapiret.

PROs møteform: Gruppen har ingen tilføyelser til sakspapiret.

De andre emnene i diskusjonspapiret var klassifisert som C-emner, to av dem med kommentar:

 • Frivillig/betalt arbeid i OKB:

Dette er en sak for jurister og eksperter innen arbeidsforhold, ikke for PRO.

Informasjon på andre språk:

 • Dette bør legges under Informasjonstjenesten i OKB.

De enkelte gruppene finpusset nå sine besvarelser og tok stilling til de nye forslagene: samarbeid med vietnameserne, økumenikk, liturgi, kall og beredskapsplan ved overgrep.

Følgende kommentarer kom skriftlig fra gruppene etter presentasjonene:

 • Samarbeid med vietnameserne inngår under punktet samarbeid.
 • Det er en god idé at PRO skal se på medlemslistene lokalt og sentralt.
 • Informasjon om økonomikaksjonen og kirkebidragsordningen gjøres tilgjengelig på andre språk.
 • Punktet om ungdomsarbeid får konsekvenser for spesialstillinger, familekontor og samarbeid NUK/KS.
 • Forslagene om økumenikk, liturgi og kall kan bli temakvelder -møter.
 • Ad beredskapsplan: "Kan man ikke bruke det som er utarbeidet av andre?"
 • Kall kan være et A-tema
 • Av de nye forslagene, er beredskapsplan og samarbeid med vietnameserne A-temaer, økumenikk, liturgi og kall C-temaer. Ad kall, kan man støtte op om den aktiviteten som eksisterer, den kan fremelske kall.

Redaksjonskomitéens forslag:

Frode Eidem innledet. Komitéen hadde sydd sammen gruppearbeidene til et enhetlig forslag. Enkelte punkter er kommet med, andre ikke. Noen punkter er innordnet under andre emner. De punktene som ikke er kommet med, er dels konkrete tips som det ikke var nødvendig å ta med i selve arbeidsprogrammet. Disse vil man finne i referatet, og AU vil ta hensyn til dem under arbeidet.

Frode Eidem gjennomgikk de enkelte emnene i forslaget:

A1: Håndboken

 • PRO fullfører menighetshåndboken.
 • Sørge for at ansettelsesforhold blir beskrevet.
 • Reklamere for bokens nødvendighet og gi veiledning i bruken av den.
 • Evaluere og revidere etter ett år.

Dette betyr at punktet om ansettelsesforhold er lagt inn under Håndboken. Dette er en nøytral måte å gå inn i en følsom materie på. Det vil bli tatt hensyn til gruppe 1s konkrete forslag.

A2 Økonomi - kirkebidrag

 • Følge opp aksjonen om kirkebidrag med brev til alle katolikker.
 • Analysere resultatet av aksjonen for 1999 og 2000 og komme med tiltak.
 • Informasjon om økonomiaksjonen og kirkebidragsordningen skal gjøres tilgjengelig på andre språk.

A3 Barne og -ungdomsarbeid

 • Samordne og styrke barne- og ungdomsarbeid i menighetene ved å sette i gang en diskusjon i den enkelte menighet og arrangere lokale/regionale seminarer med kateketer, representanter for menighetsråd og ungdommen i samarbeid med KS og NUK.
 • Ungdomsprest på heltid.

A4 Beredskapsplan ved overgrep

 • Utarbeides

A5 Temahelger

 • Gjennomføre en temahelg per år
 • Mulige temaer i tillegg til forslagene i gruppearbeidet:
 • skilsmisse/gjengifte
 • ekteskapsforbedring
 • oppdatering for katolikker i den katolske tro/lære
 • liturgi

Det foreslåtte emnet "liturgi" er dermed tenkt plassert under mulige temaer. De andre foreslåtte temaene "kall" og "økumenikk" stod der fra før.

A6 Samarbeid

 • Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, spesielt:
 • vietnameserne
 • informasjonstjenesten

Det foreslåtte hovedpunktet "samarbeid med vietnameserne" er dermed puttet inn som underpunkt her. Informasjon er også et sentralt punkt når det er snakk om samarbeid, derfor henvisningen til informasjonstjenesten. Et spørsmål er om spesifikasjonen "vietnameserne" er uheldig, vil andre grupper føle seg diskriminert?

B1 PROs møteform

 • Evaluere PROs vedtekter, herunder møteform

Dette er mer krevende enn bare å ta opp møteformen. PRO har bestått i nærmere 10 år. Det er ikke sikkert det er nødvendig å foreta en slik evaluering i inneværende periode, men man kan starte en prosess.

B2 Mulige spesialstillinger/tjenester

 • PRO ønsker å være med i prosessen med å definere familiekontoret.

B3 Sjelesorg for katolikker som bor langt fra menigheten

 • Kartlegge behov for nye kapelldistrikter

Redaksjonskomitéen hadde valgt å klassifisere "Vadstena 2000" som et C-punkt. Det er vanskelig å se hva PRO kan gjøre med dette. Dukker det opp faktorer som gjør at det blr naturlig for PRO å ta opp saken, kan man naturligvis gjøre det.

De øvrige temaene som var foreslått, var blitt innordnet under andre hovedpunkter.

Det ble åpnet for debatt på hvert enkelt punkt.

Håndboken

 • Boken skulle selv være en veiledning. Den må være så klar at en egen veiledning ikke er nødvendig
 • "Veiledningen" kan være et godt forord.
 • Gruppen som foreslo det, tenkte på veiledning internt i menighetene, ikke på et kapittel i boken.
 • Boken er for menighetene, men gruppen som foreslo et punkt om ansatte, tenkte på de ansatte i OKB. Vi trenger et eget ansatte-punkt.
 • Vi i OKB bør spørre oss om vi er flinke nok til å ta vare på våre ansatte.
 • Meningen var å sette inn rene faktaopplysninger om norsk arbeidslivslovgivning, ikke å si noe om personalpolitikk.
 • Slike opplysninger kan godt stå i Håndboken, men vi trenger også et punkt på arbeidsprogrammet om de ansatte som går lengre.
 • Vi trenger en tidsfrist på arbeidet, når vil boken bli ferdig?
 • Boken er nødvendig, og trenger ikke reklame, men det må informeres i menighetene om at den er kommet. Hvordan det kan gjøres, kommer an på den enkelte menighet.
 • PRO sender info om boken når den kommer, både til menighetsråd, sogneprest og PRO-representant. Flere kanaler gir bedre effekt.

Pål Pedersen bemerket at et godt forord er en selvfølge og foreslo å sløyfe punktet "og gi veiledning i bruken av den". Dette ble enstemmig vedtatt.

Økonomi

 • Rutiner rundt databaser/medlemsregistrering bør følges opp selv om det ikke står i arbeidsprogrammet. (Det er kanskje andres bord.)

Barne- og ungdomsarbeid

 • En gruppe ønsket å styrke ungdomskonsulentstillingen.
 • NUKs lokallag trenger hjelp. PRO bør signalisere at vi synes dette er viktig.
 • Ungdomskonsulentstillingen er 100%. Punktet bør heller defineres slik at vi ønsker flere ansatte eller regionalt ansatte.
 • Vi trenger kvalfiserte folk regionalt. De kan eventuelt få skolering og så jobbe frivillig.
 • Dette initiativet burde utgå fra NUK. PROs rolle kan være å følge opp underveis.
 • På spørsmål om hva punktet om ungdomspresten betyr, svarte Frode Eidem at dette er en sak PRO skal jobbe med siden det er et A-punkt.

Beredskapsplan

 • Bakgrunnen for forslaget finnes i presentasjonen fra gruppe 4.
 • På spørsmål om Norges Kristne Råds retningslinjer, svarte Ulrik Sverdrup-Thygeson at OKB ikke har deltatt i arbeidet med dem, men at det er mulig de kan være til nytte.

Temahelger

 • De ulike mulige temaene er ikke rangert. Det blir opp til AU å velge blant dem.
 • Det er selvsagt at man må jobbe med å få deltagere til helgene.
 • De fleste gruppene ville ha hele helger, ikke bare dagsarrangementer.
 • PRO kan oppfordre til menigetsarrangementer/regionale arragementer, men vanskelig sørge for at de blir avholdt.
 • PRO burde dekke reiseutgifter for to personer fra hver menighet.
 • Det er usikkerhet i menighetene om hvem som kan delta. Det må gis informasjon om at alle er velkomne.
 • PRO-representantene i hver menighet har en viktig funksjon når det gjelder informasjon.

Samarbeid

 • Å presisere at man vil samarbeide med "vietnameserne" gir gale assosiasjoner. Mange vietnamesere er født i Norge, å samle dem i en innvandrergruppe, vil være å gjøre dem en bjørnetjeneste.
 • Intensjonen i forslaget, som kom fra vår gruppe, blir borte i denne ordlyden. Vi foreslo å arrangere et dagsmøte for at samarbeidet skal bli bedre. Vietnameserne er faktisk en egen gruppe mange steder. PRO kan arbeide med andre grupper siden, men vi må være konkrete og arbeide mot en ting av gangen.
 • Hos oss, var vietnameserne glade for ikke å bli behandlet som en egen gruppe under byggingen av kirken.
 • Erfaringene er delte. Jeg tror ikke PRO kan gjøre noe godt med denne saken nå.
 • I NUK har vi opplevd at foreldre, vietnemesiske og andre, ikke vil sende barn på våre leirer fordi norske leirer ikke er bra nok. Mange steder fungerer det bra, men vi må ta problemene på alvor. Innvandrerungom distanserer seg fra Kirken fordi de vil være norske. Vi har mye å lære av hverandre, det er gjensidig.
 • Jeg kjenner meg ikke igjen i dette, hos oss har vi egen messe på vietnamesisk, men den er mest for den eldre generasjonen. De unge går i den norske messen.
 • Intensjonen bak det opprinnelige forslaget var ikke å si at vietnameserne ikke gjør en innsats. Men det vi i NUK har opplevd, er at vi bruker feil metoder for å komme i kontakt med dem. Vi vil gjerne gjøre noe konkret med det, men vi vil ha PROs hjelp. Vi har et kommunikasjonsproblem. Jeg snakker absolutt ikke om integrering, men om samarbeid. Jeg kunne for eksempel tenke meg en felles norsk-vietnamesisk leir.
 • Dette har vært et problem i ungdomsarbeidet lenge.

Biskopen foreslo å erstatte ordet "vietnameserne" med "innvandrergrupper". Dette ble vedtatt.

 • Har noen spurt vietnameserne om hva de mener? La oss spørre dem.
 • Her snakker vi om to ting: Samarbeid gruppene i mellom og PROs samarbeid med andre instanser. Noe om samarbeid burde inn i PROs vedtekter.
 • Samarbeid behandles allerede i PROs vedtekter.
 • Alt dette har med ungdomsarbeid å gjøre. Styrker vi ungdomsarbeidet, kan vi avhjelpe dette også.
 • Samarbeid må ikke bli et press fra den ene eller andre siden, men at man arbeider sammen. Den katolske kirke er en, troen er den samme. Vi skal ikke snakke om "norsk katolisisme" eller "vietnamesisk katolisisme", men vi skal være gode katolikker, lære av hverandre og berike hverandre.

Det var ingen diskusjon rundt B-punktene. Ad Vadstena opplyste biskopen at han under møtet i bispekonferansen hadde krevd at detaljert informasjon skulle foreligge innen 1. november. Biskopen av Stockholm hadde lovet å ta seg av dette. Det var enighet om at punktet om Vadstena ikke skulle med på arbeidsprogrammet, men at AU kan følge opp Vadstena om det blir naturlig.

Pål Pedersen tok opp punktet om ansatte:

 • Rettigheter er godt nok dekket i norsk lovgivning. Men man burde se på om det at OKB er en katolsk arbeidsgiver får spesielle konsekvenser. Skulle man for eksempel sende alle ansatte på retrett en gang i året?
 • Han foreslo et nytt punkt A7: "PRO skal se på de ansattes arbeidsforhold".

Det ble holdt en prøveavstemning som viste et klart flertall for forslaget. Det ble deretter votert over forslaget som ble vedtatt med 19 stemmer, ingen i mot, én blank stemme.

Det ble deretter stemt over forslaget til arbeidsprogram under ett. Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt.

[Arbeidsprogrammet foreligger som separat dokument vedlagt protokollen.]

Sak 22/9: Budsjett PRO 2000

Et forslag til budsjett utarbeidet av sekretæren var sendt ut på forhånd. Sekretæren gjorde oppmerksom på at posten kalt "Nasjonalt/Internasjonalt samarbeid" inneholdt en pott på kroner 10 000 til gjennomføringen av de regionale møtene om ungdomsarbeid som var vedtatt i Arbeidsprogrammet. Hun etterlyste kommentarer til postens størrelse og til størrelsen av posten "Temamøte." Følgende momenter kom frem:

 • Den første posten kan virke liten hvis man skal avholde mange regionale møter om barne- og ungdomsarbeid. Imidlertid vil man neppe rekke å avholde alle møtene i løpet av ett år, så den er sannsynligvis stor nok.
 • PRO har vanligvis hatt god margin på flere budsjettposter, så man har litt spillerom innenfor de generelle budsjettrammene om disse møtene skulle koste PRO mer enn budsjettert.
 • Posten "Temamøte" er stor nok, men man bør vurdere måten pengene fordeles på. Det er ulik praksis i menighetene hva støtte til deltagelse angår, og det vil være ønskelig at sluttkostnadene for deltagere ble noenlunde like.
 • Man kan bruke NUKs reiserefusjonsmodell: Reiseutgifter over et visst beløp dekkes inntil en viss grense.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 24/98 Orientering om OKBs budsjett for 1999

OKBs budsjett ble delt ut og gjennomgått av kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson. Han kommenterte bl.a. at posten "Salgsinntekter liturgiske bøker" er satt høyt fordi den nye salmeboken nå kommer.

Pål Pedersen understreket at PRO bør vise interesse for de budsjettpostene som direkte innvirker på Kirkens liv, og tok opp posten som angikk NUK. Bispedømmet støttet NUK med betydelige beløp i kriseåret 1999, men bevilgningene som er satt av til organisasjonen på budsjettet for år 2000, er beskjedne i forhold til betydningen av organisasjonen og ut fra det faktum at NUK trenger en viss økonomisk sikkerhet, bl.a. fordi organisasjonen er en arbeidsplass. Bispedømmet får mye igjen for NUKs virksomhet. PRO bør sende ut et signal om at man ønsker at organisasjonen får mer økonomisk støtte.

Kommentarer fra salen:

 • NUK gjør et viktig arbeid og kan godt få mer støtte, men det finnes også andre grupper, ikke minst innvandrere, som må få hjelp.
 • I Norge får Kirken mye statsstøtte. Andre steder er det menighetene og andre aktører som finansierer bispedømmene. Man må ikke begynne å tenke at det er bispedømmet som skal finansiere de andre.
 • NUK har uutnyttede inntektspotensialer, særlig på området medlemsverving.
 • NUK ber hvert år menighetene om oppdaterte lister over barn og unge.
 • Det er dyrt å være fattig. Arbeider man på grensen av det man har kapasitet til, er det vanskelig på bruke ekstra krefter på å reise penger.
 • PRO kan vel ikke gjøre så mye med OKBs budsjett. Men vi kan og bør alle gjøre en innsats på lokalplan og bevisstgjøre foreldre om at det er viktig å melde barna inn i NUK, at man ikke bare kan delta på aktiviteter, men at man også må betale medlemskontingent. Dette er signaler PRO kan gi videre til menighetene.
 • PROs menighetsrepresentanter kan støtte medlemsverving.
 • Ungdomsarbeid er viktig. PRO kan ikke omrokere OKBs budsjett, men vi kan legge ved en anmerkning om denne saken.
 • Vi skal ikke vedta noe budsjett, men OKB ønsker våre kommentarer.

Det ble også nevnt at denne diskusjonen kunne føres i gruppene som skulle behandle utkastet til arbeidsprogram. [Budsjettet ble presentert før saken om arbeidsprogrammet.]

Balanserapport fulgte ikke med budsjettet, og det ble etterlyst en kommentar til OKBs generelle økonomiske situasjon. Kansellisten svarte at bispedømmet har betydelige summer i fonds, men at det ikke vil være mer igjen enn nødvendig etter at pågående byggeprosjekter er ferdige (bygging av Akersveien 16 og på Kongsvinger).

PRO tok OKBs budsjett til etterretning.

Sak 24/99 Valg

En valgkomité bestående av Turid Folkedal og Gunnar Wicklund-Hansen hadde arbeidet i forkant av møtet og skaffet kandidater til alle postene. Ingen kandidater hadde meldt seg under møtet. Kandidatpresentasjonen fant sted på lørdag, valget søndag formiddag.

Kandidatene var:

 • Kandidat til ledervervet: Frode Eidem, Lillestrøm, medlem av avtroppende AU. Har lang fartstid i PRO (og Legmannsrådet), bl.a. som leder.
 • Kandidat til nestledervervet: Lindie Landmark, Tønsberg, medlem av avtroppende AU.
 • Kandidater til AU: Ewa Bivand, Bergen, Lars Jul Hansen, St. Hallvard-Oslo, Vibecke Haslerud, NUK, Laila Krokeide, Drammen, Henri Maatje, Fredrikstad, Doris Løkke, Lillehammer, Anne-Lise Resser, NKKF
 • Geistlig kandidat til AU: P. Sigurd Markussen, medlem av avtroppende AU.
 • Geistlig varakandidat: P. Piotr Pisarek, OMI.

Før valget spurte Tove Haugen fra Kristiansand om det var riktig at hun ikke hadde stemmerett, siden valget i Kristiansand ikke var foretatt. Hun var representant for Kristiansand i forrige periode og kandidat for denne perioden. Gunnar Wicklund-Hansen svarte at det var riktig, hennes forrige periode var utløpt, og hun var ennå ikke valgt for en ny.

Valget foregikk skriftlig i flere omganger. De geistlige AU-medlemmene velges separat.

Det var 24 stemmeberettigede i salen, men biskopen benyttet seg ikke av sin anledning til å stemme.

Leder: Frode Eidem ble valgt uten motkandidat med 20 stemmer (2 blanke og en ugyldig).

Nestleder: Lindie Landmark ble valgt uten motkandidat med 20 stemmer (3 blanke).

Geistlig AU-representant og vararepresentant: Også her var det bare en kandidat til hver post. P. Sigurd Markussen ble valgt til fast representant og p. Piotr Pisarek omi til vararepresentant, begge med 22 stemmer (1 blank).

Valg av de 4 øvrige plassene i AU samt av 1. og 2. vara. Man kunne stemme på inntil 4 personer i uprioritert rekkefølge. De 4 med flest stemmer ble faste representanter, de to neste ble vararepresentanter.

Resultatet ble:

Ewa Bivand - 18 stemmer, fast representant

Vibecke Haslerud - 18 stemmer, fast representant

Henri Maatje - 12 stemmer, fast representant

Anne-Lise Resser- 12 stemmer, fast representant

Lars Jul Hansen - 10 stemmer, 1. vararepresentant

Doris Løkke - 9 stemmer, 2. vararepresentant

Laila Krokeide - 7 stemmer

Arbeidsutvalget for perioden 1999-2001 har dermed følgende sammensetning:

Frode Eidem (leder), Lindie Landmark (nestleder), Ewa Bivand, Vibecke Haslerud, Henri Maatje, p. Sigurd Markussen, Anne-Lise Resser, Lars Jul Hansen (1. vara), Doris Løkke (2. vara), p. Piotr Pisarek OMI (vara for p. Sigurd Markussen)

Sak 25/99: Eventuelt

Det var ikke meldt noen saker til Eventuelt, men på oppfordring orienterte Heidi Øyma om noe år 2000-materiell som snart vil bli sendt rundt til menighetene. Det dreier seg om teksten til messen for Det hellige år, en jubileumskalender og en informasjonsbrosjyre.

Biskopen supplerte med opplysninger om det felleskristne budskapet som skal leses opp i alle kirker og bedehus over hele landet 1. søndag i advent og understreket at dette er en økumenisk begivenhet med stor signalvirkning. Han nevnte også "Betlehemslyset" som skal tennes i alle kristne gudshus i landet og slik understreke den kristne enheten.

Sak 26/99 Evaluering av møtet og allmenn debatt:

Momenter som kom frem var:

 • Det er en berikelse å komme fra til dels små menigheter og treffe andre som møter de samme utfordringene som en selv. Man inspirerer hverandre.
 • PRO burde sette av tid på det første møtet i hver periode til å definere hva PRO er og hva vi vil med organet. Vi må ha vår oppgave klart for oss.
 • PRO skal gi biskopen råd og må derfor tørre å ha egne meninger om sakene, det er det bispedømmet trenger oss til.
 • Vi må se på om møtene må utvides til å stare på fredag slik at det blir god tid til å fullføre diskusjonene og også til uformelle samtaler. De er også viktige.
 • Det ville være fint å avslutte hele helgen med en messe, eventuelt før middag.
 • Slik var det før, det var mange som syntes det ble for mye mas mot sutten av møtet.
 • Redaksjonskomitéen gjorde en imponerende jobb.
 • Det kan være litt vanskelig å høre ordstyrerbordet.

Avtroppende leder Gunnar Wicklund-Hansen takket alle som hadde bidratt til møtet, særlig redaksjonskomitéen. Han ønsket nyvalgt leder og AU alt godt videre.

Biskopen takket også alle deltagerne, særlig de avtroppende AU-medlemmene. Han uttrykte sin overbevisning om at det nyvalgte AU ville gå til oppgaven med like stor iver og gjøre et like godt arbeid. Han ønsket alle Guds velsignelse og hjelp i våre forsøk på å finne Guds planer med våre liv og med vår kirke.

Nyvalg leder Frode Eidem takket for tilliten og sa han så frem til å arbeide med det nye AU. Han overrakte en gave til avtroppende leder på vegne av det gamle arbeidsutvalget. Han takket for alt arbeidet Gunnar Wicklund-Hansen hadde utført for PRO, særlig i forbindelse med Håndboken.

Anne-Lise Resser Pål Koren Pedersen
protokollunderskriver protokollunderskriver
av Webmaster publisert 29.04.2001, sist endret 29.04.2001 - 15:40