Protokoll for Pastoralrådsmøtet høsten 2001

Mariaholm, 27.-28. oktober

1. Åpning og velkommen

Møtet åpnet med hilsen og velkommen ved PROs leder Frode Eidem.

Bønn

2. Navneopprop

1Gerhard Schwenzer ssccbiskop
2Ellert Dahl opgeneralvikar
3Ulrik Sverdrup-Thygesonkansellist
4Per TonneOslo (St. Olav)
5Lars Jul HansenOslo (St. Hallvard)
6Elia OteroAsker og Bærum (vara)
7Gerda SiringArendal
8Andrzej KrysiakAskim
9Ewa BivandBergen
10Marianne AgaDrammen
11Henri MaatjeFredrikstad
12Marie MaesHalden
13Åsmund FossumHamar
14(forfall)Haugesund
15Turid FolkedalHønefoss
16Tove HaugenKristiansand
17Georg AkerLarvik
18Alexander RoaldLillehammer (vara)
19Frode EidemLillestrøm
20Eric Sundt-JohannesenMoss
21(forfall)Porsgrunn
22Monica RamseStavanger
23Liv Marit Meyer PetersenTønsberg
24Piotr Pisarek omiprestene (vara)
25(forfall)prestene
26Irek Zielinskiprestene
27br Gerard-Marie Ketterer opordensfolk
28(forfall)ordensfolk
29Marit BruceNKKF
30Peter TálosNUK
31(forfall)NUK
32Helge Landmarkansatt i menighet
33Chris Nyborgansatt i OKB
34Lindie Landmarkavgående AU

Som det fremgår av listen var det fem forfall - fra Haugesund, Porsgrunn, en prest, en fra ordensfolk og en fra NUK.

Asker og Bærum, Lillehammer og en av prestene var representert ved varamenn.

Askim og Kristiansand hadde ikke gjennomført valg ennå og var representert ved henholdsvis tideligere vara og tidligere fast representant. Disse to ble på anbefaling av biskopen innvilget stemmerett for dette møtet.

Rønnaug Aaberg Andresen og Margareth Bergmann var tilstede som gjester under sak 9.

3. Valg av:

 • Møteledelse: Frode Eidem og Lindie Landmark
 • Møtesekretær: PROs sekretær, Sissel Thyes, var syk og måtte melde forfall. Som stedfortredere ble Georg Aker, Eric Sundt-Johannesen og Gerda Siring godkjent og valgt. Disse vil dele jobben likt mellom seg
 • Tellekorps: Tove Haugen og Petter Tálos
 • Protokollunderskrivere: Chris Nyborg og Alexander Roald
 • Redaksjonskomité: Monica Ramse, Frode Eidem og Per Tonne (disse skal bearbeide og klargjøre forslag som skal stemmes over)

4. Godkjenning av innkallelsen.

Ok.

5. Godkjenning av dagsorden.

Innholdet i programmet ble gjennomgått og godkjent.

Likeså ble timeplanen godkjent uten kommentarer. Dette referatet gjengir sakene i den rekkefølge de ble gjennomført.

Henri Maatje sa seg villig til å betjene kirkeklokken.

Helge Landmark ordner med forsangere til messen.

6. Hva er Pastoralrådet?

Frode Eidem innledet om historikk, hva PRO gjør, sammensetning, arbeidsutvalget, hva kreves av et PRO-medlem, hva kreves av et AU-medlem og godtgjørelse for å være med i PRO / AU. §1 og 2 i statuttene for PRO ble spesielt gjennomgått da disse er ekstra viktige.

Tilslutt var det anledning til spørsmål. Ingen hadde noe å spørre om.

Man gikk deretter over til en kort presentasjons- og bli kjent-runde av alle deltagerne.

7. AUs årsberetning

Henri Maatje presenterte AUs årsberetning for 2000-2001, som var sendt ut på forhånd. Det følgende er noen stikkord fra beretningen:

Det har vært holdt 8 kveldsmøter med god oppslutning.

Arbeidsprogrammet ble vedtatt for 2 år siden, og det var 7 hovedoppgaver i perioden i prioritert rekkefølge: 1. Håndboken, 2. Økonomi og kirkebidrag, 3. Barne- og ungdomsarbeid, 4. Beredskapsplan ved overgrep, 5. Temahelger, 6. Samarbeid, 7. Ansatte

Håndboken

En redaksjonskomité bestående av Heidi Øyma, Lars Jul-Hansen, Vibecke Haslerud og Frode Eidem har det siste året arbeidet intenst for å fullføre verket. Endelig, i slutten av juni kunne så en nesten ferdig bok sendes ut (versjon 1) til alle menighetene, de andre bispedømmene / stiftene i Norden samt til noen interesserte. Hele boken er lagt ut på internett. Håndboken er på 209 sider og inneholder 10 kapitler. Dessverre ble ikke det siste kapitlet (skjemasamling) ferdig til utsendelsen, men forventes ettersendt i løpet av høsten 2001. Det er besluttet at OKBs administrasjon vil ha ansvar for å nedsette en redaksjonskomité for det videre arbeid med boken. AU anbefaler likevel at det nye PRO evaluerer bruken av Håndboken om et år.

Økonomi og kirkebidrag

Det har blitt nedsatt et strategiutvalg bestående av Frode Eidem (Lillestrøm), Georg Aker (Larvik), Hans Inge Hansen (St. Hallvard), og kansellisten. Utvalget planlegger et møte for menighetene i januar 2002. Emnene som taes opp vil bli: Budsjett, regnskap, eiendomsforvaltning, markedsføring, motivasjon, hvordan søke støtte og oversikt over tilbud gjennom KNIF.

Barne- og ungdomsarbeid

Ungdomsprest på heltid har allerede tiltrådt for 3 år, og dette målet er da allerede nådd.

Det har vært avholdt regionale seminarer i menighetene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe til å arbeide videre med disse spørsmål. Gruppen er på 15 medlemmer. Arbeidet er tenkt å ta ca. 1 år. Resultatet skal presenteres på et større seminar som planlegges arrangert høsten 2002 eller våren 2003. PRO og AU vil bli holdt orientert og ha mulighet til synspunkter. Mandatet for gruppen er at alle sider ved barne- og ungdomsarbeidet skal vurderes med sikte på et best mulig resultat for fremtidens barne- og ungdomsarbeid.

Beredskapsplan ved overgrep

Denne saken ble nærmere presentert som sak nr. 9.

Temahelger

Denne saken ble nærmere presentert som sak nr. 15.

Annet

Foruten Samarbeid og Ansatte ble også endel andre saker nevnt, som for eks: Seminar for menighetsrådsledere, PRO på internett, Album over kirkene i OKB, OKB 50 år.

Årsberetningen ble godkjent.

9. Beredskapsplan ved overgrep

Presentert av Lindie Landmark. Ved presentasjonen deltok også Rønnaug Aaberg Andresen og Margareth Bergmann (gjester under denne saken).

Først ble det gitt en bakgrunn for hvorfor saken er kommet på dagsorden og hvordan man skulle få laget en plan for håndtering av slike saker.

Man fikk tilgang til en plan som ble laget for Den katolske kirke i Irland og dessuten planer som er tilgjenglige i Norge. I tillegg har gruppen opprettet kontakt med fagpersoner som psykolog, jurist, kirkerettslig ekspertise, osv.

Et ferdig utkast av planen ble delt ut. Den inneholder følgende kapitler:

I Definisjoner. Hva gjør seksuelle overgrep med et menneske? Symptomer og skader.

II Lovverket

III Kirkens reaksjon på seksuelle overgrep mot barn.

IV Fremgangsmåte ved klage eller mistanke om seksuelle overgrep.

Lindie Landmark fortalte om et seminar på Stortinget gruppen har sett. Arrangør var MA-stiftelsen, og det var en monolog fremført av en kjent skuespiller som var til stor ettertanke.

Rett og slett en sterk sak fremført i 2 akter.

Man vil forsøke om det er mulig å få til en visning på vårmøtet.

"Beredskapsplan ved overgrep" vakte stor interesse hos møtedeltagerne. Spørsmålene ble mange og noen eksempler taes med:

 • "Får man en betroelse i fanget. Hva gjør man videre?"
 • "Flere språk?"
 • "Hva finnes av retningslinjer?"
 • "Det kreves en viss ballast for å jobbe med."
 • "Savner i innholdet, taes med i katekesen!"

Mange hadde spørsmål og innspill men det er viktig å klargjøre at mandatet for planen kun har vært å utarbeide en plan for hvordan man kan håndtere mistanke eller anklage om overgrep mot barn og unge, foretatt av personer i kirken.

Konkret å vedta:

 • Denne versjonen sendes ut på høring.
 • Godkjennes av biskopen.
 • Godkjennes på vårmøtet.
 • Hvilken status skal planen ha?
 • Hvordan gjøres kjent? Håndboken? Brosjyrer?
 • Send gjerne inn forslag til Lindie, Margareth eller Rønnaug.

Margareth Bergmann sier litt om familiekontoret til slutt, hvor man blant annet kan søke hjelp i ekteskapsproblemer.

8. Barne- og ungdomsarbeid

Lars Jul Hansen og Peter Tálos har utarbeidet et forslag til "Prosjekt om barne- og ungdomsarbeid".

En arbeidsgruppe tenkes å gjennomgå problematikken omkring barne- og ungdomsarbeidet og underveis rapportere til PRO. Rammene for arbeidsgruppene settes opp i et eget mandat gitt av AU.

Det planlegges et større seminar i 2002 og 2003 om barne og ungdomsarbeidet i fremtiden sett for hele landet.

Fremdrift

 • Høst 2001 - vår 2002: PRO nedsetter arbeidsgruppen, som arbeider videre med temaforberedelser og klargjør materialet for videre bearbeidelse på seminar. Det presenteres på PRO vårmøte på Mariaholm.
 • Vår 2002 - høst 2002 Arrangementskomitéer nedsettes for de praktiske deler av seminaret. Forberedelsen pågår i hele bispedømmet. Komitéene rapporterer til PRO møtet.
 • Høst 2002 - vår 2003 Seminar avholdes.
 • Høst 2003 Arbeidsgruppen sørger for at resultatene følges opp.

I løpet av PRO-møtet ble det klart at Georg Aker, Larvik, er villig til å koordinere det videre arbeidet.

10. Menighetshåndboken

Frode Eidem presenterte sakens status før møtet. En spørreundersøkelse og bruken av håndboken har vært foretatt i menighetene. 11 menigheter har svart på spørsmålene og resultatet ble lagt frem før møtet. Dette viser at bruken og kjennskapen til boken nok kan forbedres, sett på bakgrunn av hvor lenge den har vært under bearbeidelse, slik at når den kommer ut kunne settes i bruk og videreutvikles.

15. Temahelger

Presentert av Ewa Bivand. Det var invitert til temadag, lørdag 29. september om "Katolsk familie i dagens Norge". Møtet måtte avlyses grunnet for få påmeldte. Skal temadager / temahelger satses på videre må man analysere nøye hva som skal satses på.

14. Valg av pastoralrådsleder, nestleder og øvrige AU-medlemmer

Nytt arbeidsutvalg skal velges for kommende 2 år. Lindie Landmark presenterte valgkomitéens kandidater på lørdag ettermiddag. Selve valget fant sted søndag formiddag, se nedenfor. Det skal velges leder, nestleder, fem øvrige til AU (hvorav en prest) og tre varamenn (hvorav en prest).

Følgende kandidater hadde sagt seg villige (alfabetisk rekkefølge):

 • Leder: Frode Eidem
 • Nestleder: Ewa Bivand
 • Øvrig AU: Georg Aker, Turid Folkedal, Lars Jul Hansen, Henri Maatje, p. Sigurd Markussen, Gerda Siring, Peter Tálos, p. Irek Zielinski.

13. Arbeidsprogram for perioden 2001-2003

Frode Eidem presenterte et utkast til mulige temaer for arbeidsprogrammet for kommende periode. Sammen med et referat fra et møte mellom biskop, generalvikar, kansellist og lederne for Presterådet og Pastoralrådet dannet det utgangspunkt for gruppearbeid om saken. Det ble understreket at det sto gruppene fritt å foreslå andre temaer.

Før man gikk til gruppearbeid - fire grupper - kom Andrzej Krysiak med tre nye forslag: Registrering av katolikker, "Åndelig kamp" i forhold til andre religioner, Evangelisering og misjon.

Etter at gruppene hadde hatt sine gruppearbeider ble resultatet overlatt til redaksjonskomitéen, som brukte lørdag kveld til å bearbeide svarene. På søndag morgen presenterte Monica Ramse redaksjonskomitéens utkast. Forslaget klassifiserte punktene som A, B eller C.

A betyr viktigst: B: viktig nok, hvis tiden strekker til. C skal ikke prioriteres kommende 2 år.

A 1 Barne- og Ungdomsarbeid

A 2 Menighetsrådsleder seminar

A 3 Økonomi - Kirkebidrag

A 4 Beredskapsplan ved overgrep

A 5 Menighetshåndboken

A 6 Temahelger

A 7 Valgordning for ansatte.

B 1 Samarbeid

B 2 Pastoral omsorg for "fjernkatolikker"

C 1 PROs vedtekter og møteform

C 2 Registrering av katolikker

C 3 "Åndelig kamp" i forhold til andre religioner

C 4 Evangelisering om misjon

C 5 Vurdere retrettsentre (dette punktet dukket opp i en av gruppene)

OKB har 50-års jubileum i 2003, det bør kunne være mulighetenes jubileum. PRO ser gjerne at jubileet feires ved en komité nedsatt av bispedømmet. PRO deltar på forespørsel. Innkomne idéer (Ungdomsseminaret i tilknytning til dette. Begynnelsen av juni, treenighetssøndag eller Corpus Christi. Desentralisert og et felles arrangement, kanskje utendørsmesse Mariaholm. Felles jubileumsliturgi. Felles ferming på Mariaholm (pinse), alle inviteres. Jubileumsnummer av Broen) oversendes en eventuell komité.

Evangelisering bør være tydelig tilstede. Menighetene inviteres til å komme med innspill.

For øvrig trakk redaksjonskomitéen frem følgende momenter som bør være med i det videre arbeidet, men ikke som egne punkter i selve arbeidsprogrammet:

Til A1 Barne- og ungdomsarbeid: kartlegge aktiviteter, barn/unges/foreldres ønsker og behov, erfaringer fra hjemland

Det sterke engasjementet i diskusjonen om misjonering og evangelisering viser at det er viktige saker som AU må ta med i sitt arbeidsprogram over tid, men også i stor grad prege hverdagen hos hver enkelt på hjemstedet.

Det var generelle kommentarer fra Ewa Bivand, pater Irek, Alexander Roald, og Per Tonne.

Nevnes spesielt:

Pater Dahl var reservert til jubileumsfeiringen

Andrzej Krysiak ville ha A-prioritering på "Kamp mot andre religioner (muslimer)"

Krysiak fremmet det siste som konkret forslag.

Eric Sundt-Johannesen som motforslag at PRO slutter seg til redaksjonskomitéens forslag. Dette fikk 21 stemmer.

Det ble stemt over Krysiaks forslag (prøveavstemning) som falt med 12 mot 11

Endelig arbeidsprogram med innledning og vedtatte underpunkter følger som vedlegg.

11. PROs budsjett for 2002

PRO-leder Frode Eidem presentert budsjettforslaget.

Vedtak: enstemmig godkjent.

12. OKB budsjett og langtidsbudsjett

Kansellisten Sverdrup-Thygeson presenterte først budsjettet.

Det var en del generelle kommentarer fra Tálos, Roald, Nyborg, Bruce og Fossum, da særlig angående BROEN.

Derefter redegjorde kansellisten om langtidsbudsjettet.

PRO tok begge budsjettene til orientering.

14. Valg av pastoralrådsleder, nestleder og øvrige AU-medlemmer

Valgkomitéens innstilling ble fulgt:

Leder Frode Eidem, Lillestrøm ble gjenvalgt, og Ewa Bivand, Bergen ble valgt til ny nestleder, begge med akklamasjon.

Følgende ble valgt til arbeidsutvalget:

Lars Jul Hansen, St. Hallvard 20 stemmer

Peter Tálos, NUK 20 stemmer

Henri Maatje, Fredrikstad 16 stemmer

Georg Aker, Larvik 13 stemmer

Turid Folkedal, Hønefoss 12 stemmer (1. vara)

Gerda Siring, Arendal 9 stemmer (2. vara)

Fra prestene:

p. Sigurd Markussen 15 stemmer

p. Irek Zielinski 8 stemmer (vara)

16. Eventuelt

Kansellisten luftet tanken på å gjøre Mariaholm til et avholdssted.

Det var helt klart ikke stemning for det.

17. Evaluering.

Følgende kommentarer:

Lars Jul Hansen; Hver gruppe burde presentere seg selv.

Ewa Bivand; Mer tid til gruppearbeide.

Liv Marit Meyer Petersen; Syntes møte var positivt.

Monica Ramse; Litt høyere romtemperatur, samt mer om hva vi er opptatt av i menighetene.

Andrzej Krysiak: Var ikke fornøyd med møtet, og var glad han ikke skulle møte mer.

Marit Bruce; Syntes det ble brukt mye tid til innføring av sakene.

Åsmund Fossum og Elia Otero; Fornøyd med møteledelsen og gruppearbeide.

Alexander Roald; TAKK FOR INNSATSEN.

Biskopen; Var fornøyd med møtet og minnet om vårt ansvar med å formidle det glade budskap, og gjøre KRISTUS til en levende realitet for oss alle.

De neste PRO-møtene vil finne sted på Mariaholm 16-17 mars 2002, 26-27 oktober 2002, 15-16 mars 2003 og 25-26 oktober 2003. PRO-representantene og varamenn bes holde av disse dagene.

Gerda Siring (sign)Georg Aker (sign)Eric Sundt-Johannesen (sign)
referentreferentreferent

Chris NyborgAlexander Roald
protokollunderskriverprotokollunderskriver
av Webmaster publisert 30.11.2001, sist endret 30.11.2001 - 14:18