Protokoll for Pastoralrådsmøtet våren 2001

Mariaholm, 17. og 18. mars 2001

Forkortelser:

 • AU = arbeidsutvalget
 • AAN = Rådgivningskontor for gravide
 • BU = barne- og ungdomsarbeid
 • HB = håndboken
 • KNIF = Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap
 • MH = menighet
 • MR = menighetsråd
 • OKB = Oslo katolske bispedømme

1/01 Åpning og velkommen

Det er det 23. møte siden PRO oppstod i 1990.

2/01 Navneopprop

Tilstede

Bispedømme

 • Biskop Gerhard Schwenzer SSCC
 • Generalvikar p. Ellert Dahl OP
 • Kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson
 • Sekretær, Sissel Thyes

Menighet

 • St Olav, Oslo Per Tonne
 • St Hallvard, Oslo Lars Jul Hansen
 • Asker & Bærum, Karin Macé
 • Arendal, Gerda Siring (vara)
 • Bergen, Kristian Maubach (vara)
 • Drammen, Laila Krokeide
 • Fredrikstad, Henri Maatje
 • Halden, Marie Maes
 • Hamar, Fritz Bruun-Rasmussen
 • Haugesund, Yolanda Chavez Ore
 • Hønefoss, Turid Folkedal
 • Kristiansand, Tove Haugen
 • Larvik, Georg Aker
 • Lillehammer, Doris Løkke
 • Lillestrøm, Frode Eidem
 • Moss, Eric Sundt-Johannesen
 • Porsgrunn, Susanna Welfler
 • Stavanger, Monica Ramse
 • Tønsberg, Lindie Landmark

Prestene

 • p. Sigurd Markussen
 • p. Joseph Lam Cong Luong

Ordensfolk

 • sr Hedwig Osterhus CSJ
 • fr. Gérard-Marie Ketterer OP (vara)

NKKF

 • Anne-Lise Resser

NUK

 • Pål Koren Pedersen
 • Marzena Dabrowska (vara)

Meldt avbud

 • Askim, Einar Wiig og vara Andrzej Krysiak
 • p. Piotr Pisarek OMI

3/01 Valg av:

Møteledere: Frode Eidem og Lindie Landmark

Møtesekretær: Sissel Thyes

Tellekorps: Monica Ramse og Susanna Welfler

Protokollunderskrivere: Tove Haugen og Per Tonne

Redaksjonskomité: Eric Sundt-Johannesen, Turid Folkedal og Georg Aker

4/01 Godkjenning av innkallelsen

Godkjent

5/01 Godkjenning av dagsorden

Godkjent

6/01 Orientering fra AU

Eidem ledet og orienterte.

-Siden PRO-møtet i oktober 2000 har AU hatt tre møter.

-HB har blitt presentert på menighetsrådlederseminar i Drammen. Redaksjonskomiteen jobber videre med HB.

-Økonomi

1) Arbeidsgruppen for å bedre økonomien i MH og i bispedømmet er nå nedsatt:

 • Hans Inge Hansen (St Hallvard, Oslo), Georg Aker (PRO Larvik), Frode Eidem (PRO Lillestrøm) og Ulrik Sverdrup-Thygeson (kansellist OKB) skal møtes den 26.03.01.

2) Eidem har skrevet en artikkel i Broen 1/2001 om OKBs langtidsbudsjett.

3) Seminar om å søke midler i sitt lokalmiljø og fra offentlige instanser for prester og sentrale personer i menighetene med p. Markussen som kursleder, utsettes.

-BU presenteres på dette PRO-møtet. Spørreundersøkelsen som ble gjort for et år siden, skal gjentas, men skal da konsentrere seg om noen få spørsmål.

-Resser orienterte om beredskapsplan ved overgrep. Del 1 og 3 er ferdig og godkjent av AU. Del 2 må behandles av en kirkeretts jurist, fr Tande og del 4, om fremgangsmåten, den praktiske delen, gjenstår. Beredskapsplanen skal være ferdig til neste PRO-møte.

-Resser orienterte om temahelgen som skal holdes for katolske familier den 29. september 2001 på Katarinahjemmet. P. Beckers vil være åndelig veileder. Nærmere informasjon etter AU-møtet, den 3. mai 2001. Det sendes ut invitasjon til alle menighetene.

-Samarbeid

- På grunn av språkproblemer har det ikke skjedd noe med dette punktet i arbeidsprogrammet. AU foreslår å invitere representanter fra enkeltgrupper til AU-møte, enten samlet eller hver for seg. På grunn av alt annet AU-arbeid utsettes dette til neste PRO-periode.

- Leder for PRO og presterådet ønsker å organisere et seminar for menighetsprester, tilsvarende menighetsrådlederseminar fra Drammen. Prestenes høstmøte er ikke det rette forum. Det søkes en annen måte på å nå først og fremst menighetsprester.

- NordKat finner sted i Danmark 30.06-03.07.01 med tema: Flerkulturelle menigheter - en felles utfordring for Kirken i Norden. Innbydelse kommer senere. OKB vil få 8 plasser.

- Pastoralrådene fra Midt- og Nord-Norge har blitt invitert til dette PRO-møtet. De kunne ikke komme.

-Angående ansatte avventer arbeidsutvalget HB.

-Jul Hansen orienterte om seminaret for menighetsrådsledere. Dette initiativet kom fra Drammen MH som ønsket seg et seminar for menighetrådsledere. Kåre Ekroll, personaldirektør fra BP i Stavanger snakket om "Ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning". Sverdrup-Thygeson hadde innlegg om "Økonomi, regnskapsføring og budsjett i OKB". Eidem og Øyma presenterte HB. En plenumsdiskusjon om form og innhold av seminaret avsluttet møtet.

-Diverse

- Reviderte menighetrådsregler: PRO-representantene har nå formelt fått møte- og talerett på MR-møte.

- PRO på Internett: statutter, arbeidsprogrammet 1999-2001, årsberetningen 1999-2000, PRO-referater skal legges ut, AU-referater skal ikke på Internett.

- Fond for livet: Resser fortalte at NKKF ikke har ressurser til å etablere kontor o.l. for kvinner som trenger hjelp ved en graviditet. Hun har kontaktet AAN. NKKF anbefaler samarbeid med AAN.

- NUK-brosjyre "Vellykket lokallag" er blitt sendt til de fem regionene Oslo, Øst, Sør 1, Sør 2, Vest.

- I albumet over kirkene i OKB mangler det bilder fra omtrendt 7 kirker. I tilfelle blir det en oppgave for neste PRO å utvide albumet med tekst og legge det ut på Internett.

- Kontakt med MH: AU-representantene fortsetter kontakten med "sine" MH.

- Legmannskongress i Roma: Eidem deltok.

- Biskop Schwenzers 25 års bispejubileet den 7. desember 2001: PRO overrakte gave.

- Forberedelsene av PRO-møtet.

7/01 PROs regnskap - 8/01 Ansvarsfrihet

Thyes gjennomgikk regnskapet og AU ble gitt ansvarsfrihet.

9/01 OKBs regnskap

Sverdrup-Thygeson orienterte.

10/01 Økonomi-kirkebidrag

Eidem la frem saken:

Kirkebidragene har hatt en positiv utvikling i de fleste MH de siste to årene. Men det er fremdeles langt igjen til man kan si seg tilfreds.

Formålsbestemte gaver og bidrag som er gitt til kirkens drift eller investering tyder på en gledelig fremgang fra 1999 til 2000 mens det var en liten tilbakegang fra 1998 til 1999.

Kollektene viser en fremgang pr medlem som i gjennomsnitt er i underkanten av prisstigningen.

Kommentarer til tallene:

 • Kirkebidragene blir ført på forskjellige måter i de forskjellige MH. Få MH følger mal for regnskap.
 • Det ser ut at når man gir penger, så gir man ikke først og fremst i kirkebidragene, men i kollekten.
 • Det er ikke lett å få folk til å betale kirkebidrag, men innbetalingsblanketter er en løsning. Presten må da aktivisere medlemmene og følge dem opp, ellers blir det glemt.
 • (I Hønefoss er det lite kollekt på grunn av at medlemmene bor langt fra kirken.) En mulighet er å sette en giroblankett i MHbladet.
 • Avtalegiro krever mye ordning. I alle større byer finnes det GjensidigeNOR som har en avtale med KNIF om veiledning for avtalegiro
 • Man kan også ordne med avtalegiro fra egen pc. Dermed blir det trukket automatisk fra kontoen hver måned.

- Virkningen av biskopens brev konstateres etter et år med økning av kirkebidragene.

 • Biskopens oppfordring har blitt oversatt i 4 språk og det er MHs oppgave å formidle det videre. Regnskapet til bispedømmet blir siden 6 år publisert i Broen.
 • Forslag til hvordan å gi bidrag til MH:
 • Det er mulig å testamentere til MH.
 • Eller medlemmene i MH kan gi en rentefrie lån til MH (se Tønsberg).

11/01 Presentasjon av Håndboken

Eidem ledet.

HB har stått siden høst '97 på arbeidsprogrammet til PRO. Tanken er å samle regler og skjemaer som brukes i en menighet, på ett sted. HB er ikke et juridisk dokument men en oppslagbok.

Versjon 1 av HB skal gis ut så snart som mulig, versjon 2, ett år senere (det skjer hele tiden forandringer).

Hvem skal bruke HB? Alle menighetsmedlemmene og andre interesserte.

Hvem skal presentere HB i MH? PRO-representanten.

Hvordan? Både skriftlig og muntlig.

HB innholder:

Kapittel 1: Menigheten, 2: Personale, 3: Liturgi, 4: Katekese, 5: Barne- og ungdomsarbeid, 6: Pastoralt arbeid, 7: Sognekontoret, 8: Økonomi og eiendom, 9: Informasjon, 10: Skjemasamling, Tillegg: Lister.

12/01 Hva er vi opptatt av, innledning gruppe arbeid

Landmark innledet gruppearbeidet. Meningen er å:

 • 1) bli godt kjent med HB
 • 2) få tilbakemelding

Oppsummering gruppearbeid

gruppe 1 (St Olav, Oslo, St Hallvard, Bergen, Stavanger, Asker & Bærum, representanter for ordensfolk, NUK)

- Ønsker oppfølgings- og evalueringsskjema for medarbeidersamtale og MRmøter.

- I tillegg til 2 HB i MH, ønskes HB på Internett

- Hvem som ha ansvaret for oppdateringen av HB?

- Følgebrevet skal bare si at her er HB, ikke fortelle andre ting.

- Det ønskes at prestene får en presentasjon av HB ved PRO.

gruppe 2 (Kristiansand, Drammen, Porsgrunn, Fredrikstad, prestene, NKKF, representanter for ordensfolk)

- Kommunikasjon er ikke selvsagt i en MH. Konflikter oppstår fordi man misforstår hverandre, fordi man handler ut fra egne kulturelle rammer. Hvordan klare å leve sammen og unngå misforståelse? Ønsket er at man møter hverandre.

- Det årlige møte MHsrådet skal ha med MH er veldig viktig.

- Savner økumenikk i HB. Kunne det stå i stikkordregisteret?

- Skal HB fungere, må man oppfordre andre til å bruke det.

gruppe 3 (Tønsberg, Hamar, Moss, Haugesund, NUK, administrasjonen)

- HB skal opplyse der hvor man finner manglende kunnskap

- Ønsket er at der hvor det finnes kirkerettslige regler, skal de presiseres.

- Man håper også at vedleggene kan bli elektronisk tilgjengelige.

- Tema konfliktløsning ønskes også inni HB.

- På spørsmålet om kirken kan brukes til konserter mot betaling svarte biskopen følgende:

"Kirkerommet skal brukes til Guds ære. Kirken kan ikke bli brukt til kommersielle formål. Altså ikke til konserter med inntekt. Om noen ønsker å bruke kirken må det skje på våre premisser."

gruppe 4 (Hønefoss, Arendal, Halden, Larvik, Lillehammer, prestene)

- I en liten MH er HB til stor hjelp. Det foreslås å lage et forenklet og oversiktlig innholdsfortegnelse som kan henges opp på oppslagtavle.

- HB må gjøres kjent gjennom menighetsblad, MR er ansvarlig.

- Følgende savnes i HB:

 • 1) NKKF er ikke nevnt
 • 2) Sakramentene - den praktiske delen
 • 3) Økumenisk samarbeid

- Huske at kjærligheten som investeres i handlingene utgjør alt det man gjør i MH.

Kommentarer:

- NKKF skal skrive noen linjer om seg selv.

- Presentasjonen var HB var bra, men for mye informasjon (se transparenter). Forslag til en bedre presentasjon av HB i MH: ha først gruppearbeid og så samle seg til en gjennomgang av selve HB.

- HB er mye å lese. Det bør lages en brosjyre som deles ut til alle i MH (omkring 6 sider)

13/01 Rapport fra B&U-seminarene

Region Vest (Stavanger, Haugesund, Bergen)

Ramse fortalte at de hadde hatt sitt regionale barne- og ungdomsmøte allerede høsten 1999.

Nå utarbeides en handlingsplan. Høringsmøte med Bergen og Haugesund MH er på programmet.

Deretter inviteres medlemmene i MH til et felles møte, hvor alle kan bidra med ideer og forslag.

Handlingsplan for Stavanger MH: målet er å skape tilhørighet til kirken slik at barn og ungdommer fortsetter å komme også når de blir eldre. Katekesen prioriterer kunnskapsdimensjonen og barne- og ungdomsarbeidet må ivareta opplevelsesdimensjonen. Det har blitt laget en oversikt over alle aktivitetene som finnes i MH.

I det regionale samarbeid vil man først konsentrere seg om de lokale aktiviteter. Regionalt er det kontakt mellom ministranter og konfirmanter.

I arbeid på tvers av de nasjonale gruppene blir det skille på grunn av språket, men hovedspråket vil være norsk.

Man kommer tilbake etter hvert til distriktspolitikken. For å holde aktivitetene i live skal MR være hovedansvarlig.

Ved ledertrening må koordinatoren være til hjelp for de som er ledere i gruppene.

Årsberetningen er den viktigste evalueringsform.

Handlingsplan for Bergen MH: hovedmål er å la barn og ungdom vokse i troen for at de kan integrere seg i de troendes felleskap. Katekesen må stå sentralt i dette arbeidet, gi veiledning i troen. En oppgave er å kartlegge aktiviteter som allerede er organisert. Øke deretter omfanget av aktivitetene for alle barn og ungdommer. MR skal definere milepæler og sørge for menneskelige og økonomiske ressurser.

For å gjennomføre et regionalt samarbeid vil man utveksle og koordinere planer og erfaringer.

Region Oslo (Oslo, Drammen, Asker/Bærum, Hønefoss)

Macé orienterte. Lørdag, den 20. januar 2001 hadde 18 deltagere møtet opp. Det var innslag av M. Lunde (ministrantlag), P. Bratbakk (ungdomsarbeid) og p. Mulligan (avslutning).

Viktig: prestenes rolle; overlappingstid fra den ene leder til den neste må være lang nok til å garantere en fortsettelse i de lokale ungdomslagene.

Kommentarer:

 • MH må vise interesse for ungdommen
 • ønske om at prester deltar mer på ungdomsrrangementer

Region Øst ( Lillehammer, Hamar, Lillestrøm, Askim, Moss, Fredrikstad, Halden)

Sundt-Johannesen opplyste at møtet er planlagt til lørdag 24. mars 2001 i Lillestrøm. Tema: ungdomsarbeid, katolsk identitet, innvandrergrupper og foreldrenes erfaring.

Region Sør 1 (Tønsberg, Larvik, Porsgrunn)

Welfler fortalte om møtet som er planlagt til lørdag 31. mars 2001 i Tønsberg. Rundt tema aktive ungdomslag skal det være innlegg og diskusjon med foreldrene og ungdommer fra de tre byer. Prestene skal også være tilstede.

Region Sør 2 (Kristiansand, Arendal)

Seminaret er utsatt til høsten 2001. Det skal bli et arbeidsseminar med representanter fra ungdomslaget og MR. Arrangementet skal finne sted i Arendal skole.

Kommentarer:

 • Oppdragelsen til aktive medlemmer i MH starter ved fødselen. Hjelpe foreldrene med å følge opp barna helt fra spedbarnsalder med trosoverleveringen.
 • Konfirmantundervisningen er for mye kunnskapsorientert. Ungdommene blir lei av det.
 • Kateketisk senter lager nytt material for konfirmanter. Kunnskapsnivået hos ungdommene er veldig lavt, derfor blir det så mye pugging.
 • Vi må møte ungdommene der de er og ta det som utgangspunkt.
 • Foreldrene blir også frustrert fordi mange beslutninger som angår dem, blir tatt uten at de bli rådspurt.

14/01 Annet

Utgår (ingen saker meldt)

15/01 Eventuelt

Utgår (ingen saker meldt)

16/01 Evaluering

 • BU har stått på arbeidsprogrammet siden begynnelsen av denne PRO-perioden. Dette er ikke siste gangen det blir tatt opp.
 • PRO-representantene oppfordres til å ta gjenvalg slik at det ikke bare bli nye representanter i neste PRO.

Kommentarer:

 • Det ønskes flere sakspapirer i forkant av et møte.
 • Kan orgelet i kapellet repareres?

Eidem takket PRO-representantene for denne PRO-perioden.

Biskopen ønsket å takke alle PRO-representantene. Han hadde fått gode råd og presiserte at vi fra tidligere vet at det er nødvendig med tid før en sak kan munne ut i konkrete resultater. Slike modningsprosesser som vi dels nå er inne i, er en viktig del av arbeidet.

Sissel Thyes

Sekretær

Tove HaugenPer Tonne
ProtokollunderskriverProtokollunderskriver
av Webmaster publisert 30.04.2001, sist endret 30.04.2001 - 11:37