Protokoll for Pastoralrådsmøtet våren 2005

Mariaholm, 5. og 6. mars 2005


Sak 1. Åpning og velkommen ved Ewa Bivand

Sak 2. Navneopprop

Til stede:

1 Gerhard Schwenzer SSCC Biskop  
2 Ulrik Sverdrup-Thygeson Kansellist  
3 Gerda Siring Arendal Fast
4 Rannveig Maria Bårnes Asker & Bærum Vara
5 Maria E. Fongen Askim Fast
6 Ewa Bivand Bergen Leder PRO
7 Marianne Aga Drammen Fast
8 Fredrikstad Henri Maatje Vara
9 Ole Petter Haugdal Hamar Fast
10 Barbara Buczynska Haugesund Vara
11 Eva Gravem Knudsen Hønefoss Vara
12 Kristin Sunniva Mollestad Kristiansand Fast
13 Bente Brattvoll Larvik Fast
14 Modesto Ocampo Lillestrøm Vara
15 Hildegard Misje Menighetsansatte Fast
16 Marit Bruce NKKF Fast
17 Thuan Pham Cong NUK Fast
18 Svein Larsen Observatør-Bergen Observatør
19 Chris Nyborg OKB-ansatte Fast
20 Fr. Gérard-Marie Ketterer OP Ordensfolk Fast
21 Sr. Anne-Bente Hadland OP Ordensfolk Fast
22 Petter Bruce Oslo - St. Hallvard Fast
23 P. Arne Kirsebom SSCC Prester/diakoner Fast
24 P. Arnfinn Haram OP Prester/diakoner Fast
25 P. Le Hong Phuc Prester/diakoner Fast
26 Monica Ramse Stavanger Fast
27 Gunhild Bærø Tønsberg Vara
28 Peter Bjerke Sekretær  
29 Torvild Oftestad Gjest - Kat. Senter Gjest

Forfall:

Halden
Moss
Oslo - St. Olav
Porsgrunn
NUK (en representant)

3. Valg av møteledelse, møtesekretær, tellekorps, protokollunderskrivere

Møteledelse: Ewa Bivand, Chris Nyborg.

Sekretær: Peter Bjerke. Tellekorps: Maria Fongen, Thuan Pham Cong.

Protokollunderskrivere: Rannveig Maria Bårnes, Ole Petter Haugdal.

4. Innkalling og dagsorden godkjent

5. Orientering fra AU

Ewa Bivand orienterte om AUs aktiviteter det siste halve året. Barne- og ungdomsarbeid har vært viktigste punkt på programmet. Forslag til regler for Barne- og ungdomskontakt (i menighetsrådsreglementet) er utarbeidet. Det er også blitt avholdt kurs for ledere i menighetene: Et seminar i Askim med 37 deltagere. Ewa Bivand oppfordret til at man allerede nå finner ut av hvor neste seminar skal avvikles. (Fr. Stad evt. St. Olav - Oslo.) Angående asylsøkersaken (AUs aktivitetsliste pkt. B7): Dominikanerne utfører en del arbeid på området. Informasjon bør innhentes fra dem før man arbeider videre med dette i PRO.

Torvild Oftestad fra Kateketisk Senter informerte om kateketutdannelsen som tilbys i OKB. Fra PRO har det vært etterspurt kurs, materiale på et lavere nivå enn det større Maryvale-kurset som går over to år og for tiden har 13 deltagere fra OKB. Det er nå tilgjengelig et flott opplegg for trening av kateketer og andre som er interesserte i å dele troen sin med andre. Det går over 11 kurskvelder. Kurset er utviklet med en egen pedagogikk fra Maryvale-instituttet ("bebudelsesmodellen" - engelens komme til Maria - en person som deler med en person). Kurset er mer ment som en (åndelig) utrustning av kateketer, enn som opplæring knyttet til undervisningsmetode. Det handler om å heve det interne nivået. Det er et evangeliserende kurs primært knyttet til reevangelisering.

Annet:

Ang. pkt. A5 på arb. programmet (om reevangelisering): Dette er fulgt opp og Torvild Oftestad fra KS er satt til også å jobbe med reevangelisering i OKB.

Angående pkt. A4 (etterutdanning for prester): Presterådet er kontaktet og jobber videre med dette.

Ang. pkt. A6+A6B: Marianne Aga informerte om brosjyren med praktiske forslag som er utarbeidet for de som bor langt fra menighetens sentrum. Det ble foreslått at man sender folderen ut med menighetsbladene. Det ble også foreslått at den oversettes til flere språk, for evt. bruk i asylmottak. Flere representanter påpekte viktigheten av at man sender folderen ut med brev til de som bor langt unna. Chris Nyborg informerte om at innførselen av sentralt medlemsregister i OKB vil gi en lettere jobb med å finne folk i grisgrendte strøk for å sende dem slikt materiell.

Ang. pkt. A6B: Kapelldistrikter og sogn, informerte Petter Bruce. Ser man på tallene for de siste 20 årene, viser det seg at mer enn 50% av medlemmene i OKB bor i Oslo. Her trengs det å se hele distriktet under en helhet. OKB bør opprette en gruppe med faglig innsikt som kan jobbe videre med spørsmålene rundt menighetsgrenser og nye kapelldistrikter og sogn. Saken er overlatt til bispedømmet sentralt som jobber med saken. Det kom frem at i en slik prosess er det viktig at man spør dem som bor i "dalstrøka innafor" - da disse gjerne sitter med lokalkunnskap som kan være svært viktig for praktiske løsninger. Det var enighet om at saken bør holdes på kartet av PRO. Biskopen informerte også om at man nå går til anskaffelse av et hus for messefeiring i Førde, for å danne en første kjerne for en mulig menighet.

B-saker: Samarbeid (B1), bør gjennomsyre alt PROs arbeid. Både med NUK, KS, Presterådet og I-tjenesten er det nå samarbeid.

Under saker til observasjon i AU ble Eutanasispørsmålet nevnt. Sr Anne Bente redegjorde for saken. Den skal debatteres i Europarådets Parlament i april. Vi bør igjen kontakte de norske representanter og finne ut mer. P. Arnfinn Haram OP påpekte at diskusjon og handling omkring spørsmål som gjelder liv, ligger veldig dødt i Norge. Alle initiativ som kan hjelpe må man se positivt på. Biskopen la vekt på at man må drive lobbyvirksomhet blant de kontakter som representerer Norge i utlandet. Å komme på talefot med de enkelte ville det være det beste. Torvild Oftestad informerte om at KS har en god del materiale på området når det gjelder spørsmål om abort, eutanasi, seksualetikk mm. Det ble ytret ønske om at KS presenterer alt sitt materiale for PRO-medlemmer (bøker, annet materiell etc.) ved et PRO-møte.

6. Det Eukaristiske år - Hvordan aktualiserer vi dette i våre menigheter?

P. Arne Kirsebom SSCC innledet med et foredrag (vedlagt). Deretter fulgte spørsmålsrunde. Det trengs undervisning om Eukaristien. Som et eksempel nevnte p. Arne Kirsebom at de i Argentina gjerne hadde Missa explicada ("forklart messe") en gang i året. I en slik messe blir alle detaljer, så som, klesdrakt, bønner mm., forklart for de troende. Det kom innspill og tanker: Det ble påpekt at liturgi atskilt fra det sosiale liv utvikler seg falskt og at samfunnet trenger det kjærlighetens budskap som Eukaristien er. Eukaristien er takksigelse: "Den som lærer å si takk på samme måte som Kristus kan ende som martyr, men aldri som forfølger." Messen kan slik lære oss å gi vårt liv. Hver av oss som mottar Kristus blir levende tabernakler (og da slutter vi også å ha dårlige tanker om andre som har andre skikker enn oss, som kneler e.l.) - dette aspektet rundt tilbedelsen av Eukaristien må også trenge inn. Maria levde som levende monstrans, slik bør også vi leve i dag. Hvor bevisste er vi i dag på at Herren er sentrum av vår eksistens?

I mange menigheter har man utstilt Sakramentet hele døgnet, er dette noe for større menigheter i Oslo? Det ble anbefalt at man starter med en gang i uken. Det kom spørsmål om det var spesielle riter som må være med under en tilbedelse, men det ble svart at det ikke er noen, bortsett fra ærbødighet. Det ble påpekt at Eukaristisk velsignelse bare kan utføres av prester eller diakoner.

Det ble snakket litt omkring problematikken med tyveri etc. fra kirken dersom kirken er åpen hele dagen (som en mulig løsning ble gitter etter våpenhuset eller foran koret, foreslått).

Det ble deretter delt opp i grupper for diskusjon.

Sak. 6. forts. søndag: Det Eukaristiske år - oppsummering av gruppearbeid

I forbindelse med oppsummeringen kom følgende frem: Ved Mariaholm er det mer og mer populært å ha sakramentstilbedelse som en del av aftenbønn eller morgenbønn. Når det ikke er det så blir det faktisk etterspurt, kunne NUKs leder Thuan Pham Cong fortelle. Fast sakramentstilbedelse eksisterer i mange menigheter en gang i uken, eller på ukes- eller månedsbasis. Både i St. Hallvard og St. Olav er det ungdommene som har dratt i gang tilbudet og gjort det tilgjengelig for resten av menigheten. I Kristiansand er det nå tre ganger flere enn da man startet opp med sakramentstilbedelse. Hvordan kan man oppfordre flere til å delta? Det ble trukket frem at bevisstgjøring om hva det er, er svært viktig for deltagelse. I St. Olav annonseres sakramentstilbedelsen under søndagsmessen. I St. Hallvard var det ungdomslaget som startet opp, men det blir nå tydeliggjort som en del av gudstjenestebildet som hele menigheten kan være med på. Også i St. Paul i Bergen oppstod det som et "ungdommelig" opplegg. Der er det også i ferd med å bli en stabil gruppe som alltid møter. Det ble foreslått at der det eksisterer katolsk forum, bør man bruke en kveld (eller flere) for å promovere Eukaristisk tilbedelse. Det kan nevnes i katekesen, flettes inn i prekenen, skrives i menighetsbladene, spres i de nasjonale gruppene eller det kan henges opp plakater.

Det kom også frem at festen for Kristi Legeme og Blod feires på en spesiell måte i enkelte menigheter, blant annet Asker & Bærum og i St. Paul. Også i Drammen utvides denne festen fra år til år. I St. Hallvard går man i prosesjon rundt Enerhaugen. Nordmenns noe sky og tilbakeholdne lynne er noe man må jobbe med i den forbindelse.

Det kom forslag om at man bør tenke litt økumenisk, på tross av teologiske forskjeller. Nettopp det at vi forkynner at vi tror at det er Kristi Legeme kan være en god økumenisk sjanse. Biskopen tvilte på om dette var mulig enda, men mente at det kanskje ligger noe frem i tid. Biskopen fremholdt at det er problematisk med økumeniske prosesjoner fordi det fra luthersk hold gjerne presses på om interkommunion.

Prosesjoner er viktig når det gjelder forkynnelse. Man proklamerer Kristus som Konge og Frelser for verden. Når det gjelder samarbeid, så er vel sjansen den at lutheranere og andre kan "henge seg på". Korsvandringen på langfredag er faktisk felles i flere byer.

Det kan være en idé i det Eukaristiske år ha spontane samtaler med lutheranere omkring dette. Det er viktig at katolikker setter seg inn i hva det er lutheranere tror.

Evangelieforklaring og aktiviteter for barna er også et viktig moment som ble trukket frem.

Man må akseptere at man er annerledes ved å være kristen, man er en motkultur, og man kan ikke bare oppdra barna til å være en del av den sekulære kulturen.

Det ble nevnt at søndagsmessen ikke lenger er hele menighetens møtepunkt. I Oslo er det rett og slett ikke mulig fordi menighetene er blitt så store.

Det kom spørsmål om hvordan vi konkret kan hjelpe hverandre til å vitne om vår tro også i det offentlige rom?

Hva om PRO foreslår et spesielt opplegg med fokus på tilbedelse natt til langfredag, og natt til Kristi Legeme og Blods fest, med tema "Bli hos oss Herre". Altså en bønnevake etter at skjærtorsdagsmessen er ferdig, hvor natten er delt opp tematisk. En bolk hvor man går i forbønn (f.eks. for den forfulgte Kirke), vi kan ha en bolk med soningstilbedelse på vegne av hele menneskeheten, for tilgivelse for våre synder, etc., man kan lage en lengre liste. Til Kristi Legeme og Blods fest en mer gledesbetont vake. I mindre menigheter kan man holde på til midnatt el. Dette kan sendes ut som et konkret forslag som sendes ut til menighetene i løpet av et par uker. (Forslaget utarbeidet av Sr. Anne-Bente Hadland OP og Maria E. Fongen, er pr. 15.03 allerede sendt ut til MR-ledere med mailadresse, sogneprester, samt er vedlagt dette referatet.)

Det kom også en tanke om noe for hele bispedømme, når ungdommene i Køln har tilbedelse under verdensungdomsdagene under temaet: "Vi er kommet for å tilbe Ham". Altså en tilbedelse som kan omfatte hele bispedømmet.

Biskopen oppfordret at man bruker alle kanaler med forslag om slike ting. Så fort man kan, slik at man begynner en tradisjon som fortsetter.

I tillegg ble det nevnt at Caritas-søndagen nå er flyttet til siste søndag i september (høsttakkefest) og dermed kan knyttes opp mot det Eukaristiske år.

Det bør også legges til rette for skriftemål ved tilbedelse. Vi starter kanskje sent, men vi kan bruke Mt. 2 som inspirasjon - når vi kommer frem til Jul, så gjør vi som kongene: vi går en annen vei tilbake (en omvendelse).

7. Endring av statutter for Pastoralråd og Menighetsråd

Det som vedtas er et forslag til biskopen om å gjøre endringene i statuttene.

MR-statutter:

Pkt. 2.5: MR velger barne- og ungdomkontakt i samråd med sognepresten ...etc. Barne- og ungdomskontakt-oppgaver utføres på frivillig basis eller som lønnet stilling. Valg- / utnevnelsesperiode er samme som MR funksjonsperiode, jfr. Pkt 4.1.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 6.5: Barne- og ungdomskontakt har møte- og talerett, og har møteplikt når barne- og ungdomsarbeid er på sakslisten.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Forøvrig kom det frem at Barne- og ungdomskontakter kan møte på NUKs landsmøte og to av dem har da stemmerett.

PRO-statutter: ny § 16 (det gamle pkt. 16. blir nytt pkt 17.): "AU utnevner i god tid før hver periodes første PRO-møte en valgkomité på tre personer blant de sittende pastoralrådsmedlemmene. Valgkomiteens oppgave er å kartlegge egnede kandidater til AU (inkl. leder og nestleder) blant det nye pastoralrådets medlemmer. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til AU."

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Andre momenter angående MR-regler: Ønske kom frem om tillegg til pkt. 5, (menighetskonstituering) Det bør innarbeides et punkt hvor det MR-formenn, eller andre, ikke innehar flere verv samtidig (dog med mindre det er praktisk umulig - i små menigheter). Det ble også foreslått at man formulerer at "menighetene bør forsøke å unngå at en person innehar flere viktige verv samtidig."

Til pkt. 2. i MR-reglementet: Foreslått at det innarbeides at MR har krav på kontinuerlig innsyn i menighetens regnskap og økonomi.

Biskopen forklarte ellers at MR er et råd for presten, derfor presiderer ikke sognepresten over MR, men MR-leder gjør det, hvilket er godt nok uttrykt i MR-reglementet.

Forslag til tilføyelse i PRO-statuttene under § 4.: Grupperinger som Caritas, Familiekontoret, KS og I-tjenesten deltar med en observatør med talerett men uten stemmerett på PRO-møtene. Chris Nyborg kommenterte at disse andre (enn Caritas) er kontorer i OKB. AU jobber videre med disse spørsmålene.

8. Pastoralrådets regnskap og ansvarsfrihet for PRO

Petter Bruce gjennomgikk regnskapet. OKB dekker kostnadene, dvs. det som faktisk blir brukt (selv om budsjettet har vært større). For 2004 har man klart å holde seg lavere en budsjettert. Man har spart inn en del på reiser og det er bruk ca. 50.000 mindre enn budsjettert. Regnskapet ble godkjent.

9. Informasjon om OKBs regnskap

Ulrik Sverdrup-Thygeson informerte. Statstilskuddet er nå ca. på 11 millioner kroner. Bonifatiusverk og andre givere har gitt ca. 500.000 + byggetilskudd. Driftskostnadene var på 14.772.925,- kroner. Det kom spørsmål om man kunne få med en balanserapport til neste år.

10. Informasjon om kirkebidrag (skattefradragsordningen)

Chris Nyborg informerte om tallene. Det er nå en stabilitet i bidragene, totalsummen er noe over fjorårets resultat. Når det gjelder menigheter: økning på de fleste menigheter, mindre nedganger på noen. Det ble etterspurt en kurve som viser antall bidragsytere pr. menighet. Analysen med konkrete tall er vedlagt dette referatet. Få bruker maksbeløpet på kroner 12.000 - men man regner med at det kommer etter hvert. Man må få frem at man kan gi mer, uten at det koster en krone mer for enkeltpersonen. Man bør ta bryet med å få fram at det som spares gis til Kirken.

Det ble foreslått at man informerer mer gjennom Broen. Chris Nyborg kunne fortelle at kampanjene gjennom menighetsbladene virker meget godt.

11. Andre saker - ingen saker meldt

12. Eventuelt - ingen saker

13. Evaluering

Thuan Cong Pham: For å gjøre PRO til noe mer enn et råd, kanskje man kan sette av penger i OKB for PRO - slik at man på forhånd har midler til rådighet (altså ikke bare å få dekket ting "i ettertid"). Slike midler kan brukes til prosjektutredninger. Det kom forslag om å utrede, samle og samordne kreftene rundt barne- og ungdomsarbeid. Det kom også forslag til prosjektmidler (for en prosjektleder el.), for f.eks. å utarbeide årstema-hefter.

Det kom også forslag om at Kongsvinger og Rjukan blir nye kapelldistrikter. Diakoni for menighetens eldste bør følge med til neste PRO. PRO og AUs forhold til media er et punkt som neste PRO bør følge opp.

Ang. Kurs for MR-ledere (og andre), noen tanker om hva som bør være tema? Det kom følgende forslag: "Kalt til tjeneste i menigheten" og "Hvordan være en god arbeidsgiver?" PRO representantene bør sende ut følere i menighetene, så man vet hva man der er opptatt av. Det forventes at PROs representanter holder seg orientert om menighetenes interesser. Konkret skolering er dessuten viktig, ettersom det er stadig nye mennesker i menighetene. Man kan f.eks. ta et av de tidligere holdte kursene en gang til.

Familiesenteret informerte om sine tilbud, bla. om at man nå også har ansatt en familierådgiver, sr. Hildegard Koch OP - på Lunden kloster. Kurshefter og arbeidshefter er også nå ferdig utarbeidet og sendes ut til alle sogneprester i løpet av kort tid.

Thuan Cong Pham informerte om Verdensungdomsdagene i Køln i slutten av august. Om lag 200 norske ungdommer er til nå påmeldt.

Det ble påpekt at det hadde vært en fordel med mer bruk av audiovisuelle hjelpemidler under detaljerte saker.

Et ikke altfor stramt program virket godt. Godt med messe tidlig som første punkt på programmet. Det kom ønske om at KS og St. Olav Bokhandel viser sine varer på PRO. Det ble også foreslått at man legger opp til at alle sitter rundt ett bord.

Ewa Bivand avsluttet med noen ord til biskopen: Vi vet ikke når biskopen går av, men det er siste gang vi som PRO-representanter møter biskopen. Hun takket for biskopens nærvær og tillit til PRO. Og ikke minst for biskopens viktige og inspirerende innlegg. Vi ønsker at biskopen selv om han går av, fortsetter å bli med oss i Norge og fortsetter og å være pastor, forkynner, økumen og ikke minst inspirere ungdommene i våre menigheter og bidra til reevangelisering.

Biskopen: Jeg er veldig glad for at vi har dette PRO i vårt bispedømme. I dag kan man ikke lede et bispedømme i ensomhet, vi er henvist til hverandre, vi er Kristi Legeme som vi alle uten unntak er lemmer på. Hvert lem er viktig. Vi trenger hverandre. Vi har en mulighet for å erfare dette fellesskapet i PRO. Slik at vi brenner av kjærlighet for å bringe saken - Kirken i felleskap - ut i verden. Hvis min etterfølger ønsker det, stiller jeg meg gjerne til disposisjon. Jeg ønsker alle Guds nåde og Guds velsignelse for fremtiden.

Møtet ble avsluttet.

Husk valg av PRO-representanter i menighetene! Valget må skje før utgangen av september. Valgresultatet sendes Pastoralrådet snarest.

OBS! Neste AU-møter er 12. april og 24. mai - hold av dagene!

Rannveig Maria Bårnes Peter Bjerke (sign.) Ole Petter Haugdal
protokollunderskriver referent protokollunderskriver
av Webmaster publisert 13.04.2005, sist endret 13.04.2005 - 19:40