Arbeidsprogram 2001-2003

Følgende arbeidsprogram ble vedtatt på PROs konstituerende møte på Mariaholm 27.-28. oktober 2001. Temaene er presentert i prioritert rekkefølge og innledes med litt historisk bakgrunn.

Det vises for øvrig til referatet fra møtet for andre emner / idéer som ble tatt opp, og for diskusjonen rundt punktene.

Barne- og ungdomsarbeid

Historisk bakgrunn

PRO har arbeidet mer eller mindre aktivt med barne- og ungdomsarbeid inklusive katekese helt siden starten i 1990. I siste periode har det vært arrangert regionale seminarer. PRO har derefter begynt forberedelsen til et større seminar i 2002/2003 om barne- og ungdomsarbeidet og for hele landet. Seminaret blir forberedt av en egen arbeidsgruppe i henhold til rammer gitt av AU i eget mandat. I siste periode har det lykkes å gjeninnføre en ordning med fast ungdomsprest på heltid. Det vises forøvrig til egne sakspapirer som er laget om temaet i forbindelse med dette PRO-møtet.

Arbeidsprogram

 • PRO holdes oppdatert om arbeidet i arbeidsgruppen som planlegger seminar i 2002/2003 og gir sine kommentarer underveis
 • PRO oppfordrer til å utarbeide handlingsplaner i lokalmenighetene
 • PRO oppfordrer menighetene til å arrangere nye regionale seminarer

Menighetsrådslederseminar

Historisk bakgrunn

På initiativ fra en menighetsrådsleder ble det arrangert et seminar i Drammen i 2001 for menighetsrådsledere. Innhold i seminaret var ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning, regler for menigheter og menighetsråd, forvaltning og økonomi, presentasjon av menighetshåndboken. Et tilsvarende seminar, men med hovedvekt på økonomi, er planlagt i januar 2002. Dette nye seminaret vil bli arrangert av strategiutvalget for økonomi (se punktet om økonomi og kirkebidrag) i samarbeid med PRO, men det kan være ønskelig med et seminar i 2003 som igjen legger hovedvekten på menighetsråd og ledelse.

Arbeidsprogram

 • Bidra til gjennomføring av økonomiseminar i januar 2002
 • Arrangere menighetsrådslederseminar i 2003
 • Bidra til at prestene også får tilbud om et seminar i ledelse, personalforvaltning / konflikthåndtering

Økonomi - kirkebidrag

Historisk bakgrunn

Økonomi har stått på dagsorden til PRO siden starten i 1990. Det ble særlig arbeidet med dette temaet i den første perioden (1990-1991) og de to siste periodene 1997-2001. Menighetenes kirkeskatt til bispedømmet ble innført i 1990. Den var opprinnelig på kr 25 og er siden økt til kr 37 pr medlem pr år (2001). Det stod en artikkel i Broen nr. 1/99 som anbefaler alle å gi 1% av brutto inntekt som kirkebidrag. I siste periode har man innført langtidsbudsjett i OKB og det er opprettet et utvalg som skal tenke strategisk rundt spørsmål om givergleden. PRO har også analysert effekten av giveraksjonen som startet i 1999.

Arbeidsprogram

 • Holde nær kontakt med det strategiske økonomiutvalget
 • Bistå det strategisk økonomiutvalget i arbeidet med å arrangere seminar for menighetene (se punktet om menighetsrådslederseminar)
 • Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene
 • Evaluere det strategisk økonomiutvalget i 2003 og vurdere om det bør fortsette
 • Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett

Beredskapsplan ved overgrep

Historisk bakgrunn

Dette temaet var nytt i siste PRO-periode. Det er utviklet en plan som i nesten ferdig versjon blir presentert på PROs høstmøte 2001.

Arbeidsprogram

 • Vurdere og godkjenne planen
 • Sørge for at planen blir kjent i menighetene
 • Følge opp bruken av planen mot slutten av PRO-perioden
 • Vurdere om denne planen skal utvides med:
  1. andre typer overgrep
  2. overgrep overfor andre grupper av mennesker
  3. et kapittel om forebyggende arbeid

Menighetshåndboken

Historisk bakgrunn

Arbeidet med menighetshåndboken ble påstartet i 1997 og har vært et hovedprosjekt for PRO i nærmere fire år. Underveis er det diskutert på flere PRO-møter. I juni 2001 ble den første utgaven av håndboken sendt ut til alle menighetene i OKB og til en del andre organisasjoner. Håndboken er omtalt i Broen og det er laget en presentasjon til bruk i menighetene. Administrasjonen i OKB har nå ansvaret for nye oppdateringer av håndboken.

Arbeidsprogram

 • Presentere håndboken for prestene
 • Holde kontakt med redaksjonskomitéen
 • Følge opp bruken av håndboken i menighetene
 • Evaluere prosjektet efter 1-2 år

Temahelger

Historisk bakgrunn

PRO har i de fleste år arrangert temahelger på Mariaholm og andre steder. Eksempler på slike helger er Informasjon (1990), Menighetsstrukturer (1990), Barn og unge - menighetens ansvar (1991), Menighetsrådet (1991), Katekese (1993), Innvandrere (1994), Mangfold og dialog (1995), Livets begynnelse og slutt (1999).

Temaer som er tidligere foreslått men ennå ikke gjennomført:

 • Helg for ekteskapsforberedelse
 • Ekteskapsforbedring
 • Skilsmisse / gjengifte
 • Preste- og ordenskall
 • Økonomiske forhold menighetene / OKB
 • Naturlig familieplanlegging
 • Økumenikk
 • Oppdatering for katolikker i den katolske tro/lære
 • Styrke kunnskapen om Bibelen (voksenkatekese)
 • Sør / Nord med Caritas og NUK
 • Liturgi
 • Katolsk familie i dagens Norge (forsøkt gjennomført i 2001, men måtte avlyses)

Det bør diskuteres form (weekend, én dag) og sted (regionalt, Mariaholm, andre steder).

Arbeidsprogram

 • PRO oppfordrer til lokale / regionale seminarer og utarbeider en idépakke

Valgordning for ansatte

Historisk bakgrunn

Ansatte i menigheter og i OKB kan velge representanter til PRO, men har ikke alltid benyttet seg av denne retten. I 2001 ble det igjen avholdt valg, men valgreglene som ble benyttet var egnet til misforståelse.

Arbeidsprogram

 • Revurdere valgordningen for ansatte, spesielt i menighetene

Tillegg til arbeidsprogrammet

Dette er emner som ble rangert i "B"-kategorien på PRO-møtet, det vil si ting Arbeidsutvalget kan arbeide med hvis tiden strekker til.

Samarbeid

Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, herunder:

 • Innvandrergrupper
 • Presterådet

Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum

 • Kartlegge behov for nye kapelldistrikter
 • Utrede muligheter for fjernundervisning

Annet

OKB 50 år i 2003

Den 29. juni 1953 ble Oslo katolske bispedømme opprettet som eget bispedømme, tidligere var det et apostolisk vikariat. PRO ser gjerne at 50 års jubiléet feires og at en komité nedsettes av bispedømmet. PRO deltar på forespørsel.

av Webmaster publisert 30.11.2001, sist endret 30.11.2001 - 14:06