Arbeidsprogram 2003-2005

A1: Barne- og ungdomsarbeid

 • Oppfølging av Barne- og ungdomsseminaret 2003.
 • Fortsatt samarbeid med NUK.
 • Vurdere nytt felles seminar med NUK.
 • Støtte opp om regionalt samarbeid.
 • Sjelesorg for studenter.

A2: Kurs for ledere i menighetene

(navneendring fra "Menighetsrådslederseminar")

 • Arrangere menighetsrådlederseminar i januar/februar 2004 med forslag til tema:
 • Den frivillige medarbeider - personalbehandling (2004)
 • Kommunikasjon mellom nasjonale grupper (2004)
 • Hvordan utarbeide en pastoral plan for Barne- & ungdomsarbeid i menighetene?
 • Hvordan bringer vi Kristus til menigheten vår?
 • Tilbud til barn og familier i menigheten.

A3: Kateketutdannelse

 • Sørge for utdannelse av kateketer i samarbeid med KS og andre ressurser i Kirken.
 • Evaluere retningslinjer for katekesen.
 • Kartlegge utdannelsestilbud fra andre instanser.
 • Utarbeide en langsiktig plan for utdanningen.

A4: Etterutdannelse for prester

PRO oppfordrer/tilskynder til at presterådet og/eller generalvikaren:

 • Finner ut i hvilken grad opplegget for nye, utenlandske prester har vært brukt og evaluerer det. Vurderer det svenske opplegget.
 • Arbeider for at OKB tilbyr prester med utenlandsk bakgrunn nødvendig etterutdannelse i norsk språk, kulturkjennskap, samfunnslære.
 • Arbeider for at OKB tilbyr relevante etterutdannelsestilbud for alle prester, f.eks. innen organisasjon, ledelse, pedagogikk, teologi.

A5: Reevangelisering

 • Sørge for organisering og gjennomføring av reevangeliseringsprogram i bispedømmet.
 • Kartlegge hva som finnes av kurs/tilbud.
 • Se dette i sammenheng med barne- og ungdomsarbeid.

A6: Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum

 • Kartlegge situasjonen for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum for å få bedre forståelse for hva som bør gjøres for dem.
 • Utrede muligheter for fjernundervisning/desentralisert undervisning.
 • Knytte kontakt mellom legfolk fra sentral del av menighet til legfolk i distriktene.
 • Bruke kirkelige assistenter til gudstjeneste uten prest i distriktene og koordinere dette med prestebesøk - med en mulig rotasjonsordning for prester for bedret besøksdekning.

A6 B: Kapelldistrikter og sogn

(ny post opprettet da det ikke passet under post A6)

 • Kartlegge behov for nye kapelldistrikter og sogn (også i store byer).

A7: Andre forslag: Diakoni

 • Brev til menighetene eller artikkel i Broen om nødvendigheten for å avdekke behov for omsorg og kontakt blant eldre og ensomme.

B1: Samarbeid (bør gjennomsyre alt PRO gjør)

 • Arbeide for mer regionalt samarbeid mellom menighetene. F.eks innen barne- og ungdomsarbeidet, kulturelle arrangement osv.
 • Holde nær kontakt med NUK og Kateketisk Senter.
 • Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, herunder:
  • Innvandrergrupper
  • Presterådet
 • Delta på møter i NordKat og Europeisk Forum.

B2: Økonomi - kirkebidrag

 • Holde nær kontakt med det økonomiske strategiutvalget, særlig angående statistikker.
 • Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene.
 • Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett.

B3: Beredskapsplan ved overgrep - tas opp om to år

B4: Innvandreres pastorale behov

 • Nye minoritetsinnvandreres pastorale behov
 • Evaluere bruken av Retningslinjer for nasjonalsjelesorg (og sørge for at de iverksettes i praksis) i samarbeid med presterådet.
 • Kartlegge nasjonale - også norske - gruppers pastorale behov.

B5: Statutter for PRO og menighetsråd

 • Be en utredningskomité om å evaluere dagens regler og evt. utarbeide forslag.
 • Sørge for at PRO blir mest mulig representativt i sin sammensetning. Sentrale grupper og organisasjoner bør få faste representanter i PRO.
av Webmaster publisert 08.01.2004, sist endret 08.01.2004 - 10:20