Arbeidsprogram 2005-2007

A-punkter

A1 Nyevangelisering

 • Arbeide videre med innhold av nyevangeliseringsprogram i bispedømmet, særlig med kurset til fordypning i troen
 • Sørge for at gjennomføring av fornyelsesuken begynner i 2006
 • Samarbeid om evangeliseringstiltak med andre grupper i bispedømmet

Hente erfaring, bringe erfaring tilbake

A2 Barne- og ungdomsarbeid

 • Oppfølging av ordningen med barne- og ungdomskontakter i hver menighet. Rapport til PROs vårmøte 2007
 • Fortsatt nært samarbeid med NUK
 • Vurdere nye samarbeidsformer
 • 2007: Barne- og ungdomsseminar samkjørt med NUKs 60årsjubileum
 • Satse på studentarbeid. Utnytte det nye medlemsregisteret for å få aktiv utveksling av informasjon når ungdom flytter for å studere.
 • Forslagene fra barne- og ungdomsseminaret 2003 settes ut i livet

A3 Medarbeiderseminar

(Ny tittel)

 • Bidra til at også prestene får tilbud om et seminar i ledelse, personalforvaltning/konflikthåndtering

Seminaret legges litt lenger ut på våren, slik at vi får bedre tid til å forberede det.

Temaforslag:

Menighetshåndboken skal være tema for dette seminaret i 2006

Vi vil bruke menighetslederseminaret i januar til et møte for barne- og ungdomskontaktene. NB! Dette seminaret skal også være for sogneprester og menighetsrådsmedlemmer.

Møtet i 2007: Menighetsblad (produksjon (inkludert layout) og innhold/profil): For redaktører, sogneprester og andre medarbeidere.

Møtet i 2006: ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning etc (gjentagelse av 2001)

Møtet i 2007: gjentagelse av 2002-seminaret

Program for 2003 foreslås gjentatt i 2006

Program for 2007: Hvordan involvere de nasjonale gruppene i menighetene?

A4 Beredskapsplan ved overgrep

 • Få i gang en evaluering av bruken av planen
 • Foreta nødvendige endringer/justeringer
 • Vurdere om denne planen skal utvides med
 1. andre typer overgrep
 2. et kapittel om forebyggende arbeid

Trekke inn nye folk i bearbeidelsen (ikke bare de som var involvert i førsteutgaven)

Informere om planens eksistens og hva den skal brukes til. Særlig informere dem som er engasjert i barne- og ungdomsarbeid: prester, prestestudenter, kateketer og ungdomsledere.

A5 Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum og kapelldistrikter og sogn

 • Evaluere brosjyren - har den nådd målgruppen den ble skrevet for? Eventuelt revidere den.
 • Fortløpende vurdere denne gruppens behov
 • Ad kapelldistrikter/sogn: Krav om informasjon til PRO om sakens gang

Opprette to pilotprosjekter, ett i Førde og ett på Stord. Pilotene skal fortelle oss om katolikker i utkantens behov.

A6 Innvandreres pastorale behov og nasjonalsjelesorgen

Fortsette med kartlegging av pastorale behov blant de nye innvandrerne med hensyn til nye forhold, for eksempel gjestearbeidere

 • I samråd med Presterådet revidere retningslinjer for nasjonalsjelesorg og sørge for at de iverksettes i praksis
 • Sørge for at informasjon om pastoral omsorg for asylsøkere når menighetene og følge opp utviklingen
 • Arbeide for at menighetsråd og pastoralråd gjenspeiler Kirkens flernasjonale karakter

PRO skal i arbeidet med dette punktet trekke veksler på de nasjonale gruppene.

Fremme samarbeid mellom ulike grupper i menighetene.

A7 Informasjon og samfunnskontakt

(Nytt punkt)

Biskopen bes nedsette et informasjonsutvalg for å gjennomgå og samordne OKBs informasjonsvirksomhet, internt og eksternt.

Hvem kan uttale seg på Kirkens vegne?

A8 Registrering av katolikker i menighetene

Offensiv strategi for registrering av ikke-registrerte katolikker. Økonomisk viktig (sikrer offentlig tilskudd)

Registrering av fødselsnummer. PRO observerer utviklingen i arbeidet

A9 Kateketutdannelse

 • Sørge for utdannelse av kateketer i samarbeid med Kateketisk Senter
 • Vurdere bruken av retningslinjene for katekesen Tydeligere definisjon av mandatet til evalueringsgruppen samt tidsfrist høsten 2006.

Kateketisk Senter må styrkes. Utarbeidelse av grunnkurs for kateketer.

A10 Styrke og utbre den eukaristiske tilbedelse i alle menigheter, som en oppfølging av det eukaristiske år.

B-punkter

B1 Økonomi - kirkebidrag

 • Holde nær kontakt med det økonomiske strategiutvalget
 • Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene og gi tilbakemelding til menighetene
 • Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett
 • Analysere situasjonen for menighetene og OKB etter at registrering av katolikker med personnummer er fullført
 • Vurdere nye tiltak for å bedre økonomien i OKB

Oppfordre til solidaritet mellom rike og fattige menigheter.

Arbeide med en holdningsendring hos menighetsmedlemmene om felles økonomisk ansvar.

Strategiutvalget bør ta inn representanter for store nasjonale grupper - f. eks. en tamil og en vietnameser.

B2 Menighetshåndboken

 • Sjekke at Håndboken er oppdatert
 • Opprette redaksjonskomité og holde kontakt med denne
 • Presentere HM igjen for prestene og menighetsrådsledere
 • Evaluere prosjektet

Bør være tema for prestemøte

B3 Ekteskap og familie

Samarbeide med Familiesenteret

B4 Katolske skoler

Temasamling i PRO-regi om "katolske skoler".

Observasjonssaker

PRO observerer utviklingen (NB! Relevant informasjon ligger i "historisk bakgrunn" for disse punktene).

 • Etterutdannelse for prester
 • Støtte til dåpsopplæring Sees i sammenheng med kateketutdannelse

C-punkter - forkastede punkter

Informasjon om PRO og samarbeid

av Webmaster publisert 04.12.2005, sist endret 04.12.2005 - 02:55